24.4.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 106/31


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 447/2007

av den 23 april 2007

om ändring av förordning (EG) nr 1043/2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 8.3 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (2) har upphävts och ersatts av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (3). Flera bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 (4) bör ändras i överensstämmelse med detta, eftersom de fortfarande hänvisar till förordning (EG) nr 1260/2001.

(2)

I artikel 3 i förordning (EG) nr 1043/2005 anges de basprodukter med vilka vissa jordbruksprodukter och därav bearbetade produkter skall jämställas då exportbidrag beviljas i enlighet med den förordningen.

(3)

Produkter som skall jämställas med mjölkpulver (produktgrupp 3) anges i artikel 3.4 i förordning (EG) nr 1043/2005. Enligt artikel 3.4 andra stycket kan dock den behöriga myndigheten på begäran av den berörda parten jämställa de produkter som anges i det stycket med en kombination av skummjölkspulver (produktgrupp 2), vad gäller den fettfria torrsubstansen, eller smör (produktgrupp 6), vad gäller mjölkfettet, då bidraget fastställs.

(4)

Den snabba sänkningen av bidragssatserna för mjölkpulver och skummjölkspulver i förhållande till bidragssatsen för smör kan leda till att aktörer i större utsträckning kommer att vilja tillämpa bestämmelserna i artikel 3.4 andra stycket för att begära bidrag för mjölkfett i produkter som i normala fall skulle ha jämställts med mjölkpulver. Denna risk kan leda till att ett högre bidrag betalas för jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I än vad som skulle betalas för dessa produkter om de exporterades utan bearbetning, och är därför inte förenlig med rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (5), särskilt artikel 31.1 andra stycket.

(5)

Artikel 3.4 andra stycket i förordning (EG) nr 1043/2005 bör därför utgå, utan att det påverkar möjligheten att införa en liknande åtgärd om risken försvinner. I de fall då exportbidragssatserna för mjölkpulver sänkts till noll i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 61/2007 av den 25 januari 2007 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter (6), med verkan från och med den 26 januari 2007, kan vissa medlemsstater dock redan ha ansett att det inte längre är ändamålsenligt att godkänna nya ansökningar från aktörer som vill tillämpa undantaget i artikel 3.4 andra stycket i förordning (EG) nr 1043/2005. I syfte att harmonisera medlemsstaternas svar på ansökningar efter den 26 januari 2007 bör ett särskilt datum fastslås efter vilket medlemsstaterna inte får godkänna nya ansökningar om jämställande enligt den bestämmelsen.

(6)

Enligt artikel 43 i förordning (EG) nr 1043/2005 gäller ansökningar om andra bidragslicenser än sådana som gäller livsmedelsbistånd enbart om en säkerhet som uppgår till 25 % av det begärda beloppet har ställts. Säkerheten ställs för att garantera att licensinnehavaren ansöker om ett bidrag som motsvarar det belopp för vilket licensen utfärdats när det gäller varor som exporterats under bidragslicensens giltighetsperiod. Säkerhetssatsen fastställdes vid en tidpunkt då antalet licensansökningar var långt större än det antal som kunde beviljas. Till följd av att de bidragssatser som kan betalas för jordbruksprodukter som exporterats i form av varor som inte omfattas av bilaga I stadigt sjunkit har antalet licensansökningar minskat drastiskt. Därför har risken att aktörer lämnar in ansökningar i spekulativt syfte minskat. Säkerhetssatsen kan därför sänkas i enlighet med detta.

(7)

I bilaga VIII till förordning (EG) nr 1043/2005 ingår uppgifter på tjugoen av gemenskapens tjugotre språk. Bilagan bör också innehålla uppgifter på de två övriga språken, dvs. iriska och maltesiska.

(8)

Förordning (EG) nr 1043/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Förvaltningskommittén för övergripande frågor rörande handeln med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I lämnade inget yttrande inom den tid som kommitténs ordförande hade bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1043/2005 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.1 skall ändras på följande sätt:

a)

I det första stycket skall ”förordning (EG) nr 1260/2001” ersättas med:

”förordning (EG) nr 318/2006 (7)

b)

I det andra stycket skall punkt c ersättas med följande:

”c)

Bilaga VII till förordning (EG) nr 318/2006.”

2.

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 4 skall det andra stycket utgå.

b)

Punkt 8 skall ändras på följande sätt:

i)

I inledningsfrasen skall ”förordning (EG) nr 1260/2001” ersättas med ”förordning (EG) nr 318/2006”.

ii)

Punkterna c och d skall ersättas med följande:

”c)

De produkter som anges i artikel 1.1 c i förordning (EG) nr 318/2006, med undantag av blandningar som delvis erhållits utgående från produkter som omfattas av förordning (EG) nr 1784/2003.

d)

De produkter som anges i artikel 1.1 d och g i förordning (EG) nr 318/2006, med undantag av blandningar som delvis erhållits utgående från produkter som omfattas av förordning (EG) nr 1784/2003.”

3.

I artikel 43 första stycket skall ”25 %” ändras till ”15 %”.

4.

I artikel 44.4 första stycket skall ”25 %” ändras till ”15 %”.

5.

I bilaga II skall fotnot 4 rörande kolumn 6 ”Socker, melass eller isoglukos” ersättas med följande:

”(4)

Rådets förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1).”

6.

I bilaga III under beskrivningen för KN-nummer 2905 43 00 Mannitol skall det första stycket ersättas med följande:

”Framställt av sackaros i enlighet med förordning (EG) nr 318/2006.”

7.

Bilaga VIII skall ändras på följande sätt:

a)

Efter uppgiften på franska skall följande strecksats införas:

”—

på iriska: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]”

b)

Efter uppgiften på ungerska skall följande strecksats införas:

”—

på maltesiska: drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid- [data]”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3.4 andra stycket i förordning (EG) nr 1043/2005 skall dock fortsätta att tillämpas på de produkter som med den behöriga myndighetens samtycke jämställts i enlighet med den bestämmelsen före den 17 februari 2007 och som exporterats enligt bidragslicenser för vilka förutfastställelse begärdes i enlighet med artikel 29 i den förordningen före den 1 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2007.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.

(3)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 247/2007 (EUT L 69, 9.3.2007, s. 3).

(4)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1792/2006 (EUT L 362, 20.12.2006, s. 1).

(5)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(6)  EUT L 19, 26.1.2007, s. 8.

(7)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1.”