20.4.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 103/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 423/2007

av den 19 april 2007

om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2007/140/GUSP av den 27 februari 2007 om restriktiva åtgärder mot Iran (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 december 2006 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 1737 (2006), där det fastställs att Iran utan ytterligare dröjsmål skall upphöra med all anriknings- och uppbearbetningsverksamhet och alla projekt med anknytning till tungt vatten samt vidta vissa åtgärder som Internationella atomenergiorganets (”IAEA”) styrelse begär och som Förenta nationernas säkerhetsråd bedömer som nödvändiga för att bygga upp förtroende för att Irans kärnkraftsprogram har alltigenom fredliga syften. För att förmå Iran att följa detta bindande beslut beslutade Förenta nationernas säkerhetsråd att alla FN-medlemsstater skulle tillämpa ett antal restriktiva åtgärder.

(2)

I enlighet med säkerhetsrådets resolution 1737 (2006) föreskrivs det i gemensam ståndpunkt 2007/140/GUSP vissa restriktiva åtgärder mot Iran. Åtgärderna omfattar restriktioner mot export och import av materiel och teknik som skulle kunna bidra till Irans verksamhet beträffande anrikning, uppbearbetning, tungt vatten eller utveckling av kärnvapenbärare, förbud mot tillhandahållande av tjänster med anknytning till sådan materiel och teknik, förbud mot investeringar med anknytning till sådan materiel och teknik, förbud mot att köpa sådan materiel och teknik från Iran samt frysning av tillgångar och ekonomiska resurser för personer, enheter och organ som deltar i, är direkt knutna till eller stöder sådan verksamhet eller utveckling.

(3)

Åtgärderna faller inom tillämpningsområdet för fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och gemenskapslagstiftning är därför nödvändig för att genomföra dem för gemenskapens del, och särskilt för att de skall tillämpas på ett enhetligt sätt av alla medlemsstaters ekonomiska aktörer.

(4)

Denna förordning avviker från de allmänna reglerna i befintlig gemenskapslagstiftning om export till och import från tredjeländer, och särskilt från rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden (2), där denna förordning omfattar samma materiel och teknik.

(5)

Av praktiska skäl bör kommissionen bemyndigas att offentliggöra den förteckning över förbjuden materiel och teknik och eventuella ändringar av denna som sanktionskommittén eller Förenta nationernas säkerhetsråd kan komma att anta, och att göra ändringar i förteckningen över personer, enheter och organ vars tillgångar och ekonomiska resurser skall frysas på grundval av Förenta nationernas säkerhetsråds eller sanktionskommitténs beslut.

(6)

När det gäller förfarandet för att upprätta och ändra den förteckning som avses i artikel 7.2 i förordningen bör rådet med beaktande av syftet med säkerhetsrådets resolution 1737 (2006) självt utöva relevanta genomförandebefogenheter, främst för att hindra Irans utveckling av känslig teknik till stöd för landets kärnenergiprogram och missilprogram och inskränka den spridningskänsliga karaktären inom den verksamhet som utövas av personer och enheter som understöder dessa program.

(7)

Medlemsstaterna bör fastställa påföljderna för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning. Påföljderna bör vara proportionella, effektiva och avskräckande.

(8)

För att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning är verkningsfulla bör förordningen träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande definitioner gäller endast i denna förordning:

a)   sanktionskommittén: den kommitté hos Förenta nationernas säkerhetsråd som inrättades i enlighet med punkt 18 i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006).

b)   tekniskt bistånd: tekniskt stöd med anknytning till reparation, utveckling, tillverkning, montering, testning, underhåll eller varje annan teknisk tjänst; tekniskt bistånd kan lämnas i form av t.ex. instruktioner, råd, utbildning, överföring av praktiska kunskaper och färdigheter eller konsulttjänster och omfattar också bistånd som ges muntligen.

c)   materiel: inbegriper produkter, material och utrustning.

d)   teknik: inbegriper programvara.

e)   investeringar: förvärv eller utökning av en andel i företag, inbegripet fullständigt förvärv av dessa företag och förvärv av andelar och värdepapper som motsvarar andelar.

f)   förmedlingsverksamhet: verksamhet som bedrivs av personer, enheter eller konsortier som agerar som förmedlare genom att köpa, sälja eller organisera överföring av materiel eller teknik eller som förhandlar eller organiserar transaktioner som omfattar överföring av materiel eller teknik.

g)   tillgångar: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

h)   frysning av tillgångar: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller någon annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet portföljförvaltning.

i)   ekonomiska resurser: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör tillgångar men som kan användas för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster.

j)   frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att ekonomiska resurser används på något sätt, t.ex. genom försäljning, uthyrning eller inteckning, för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster.

k)   gemenskapens territorium: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

Artikel 2

Det skall vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera följande materiel eller teknik, oavsett om materielen och tekniken har sitt ursprung i gemenskapen eller inte, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Iran eller för användning i Iran:

i)

All materiel och teknik som finns upptagen på de förteckningar som hålls av Nuclear Suppliers Group (gruppen av länder som levererar kärnmaterial) och av Missile Technology Control Regime (kontrollsystemet för missilteknik). Denna materiel och teknik anges i bilaga I.

ii)

Annan materiel och teknik, även programvara, som enligt sanktionskommittén eller Förenta nationernas säkerhetsråd skulle kunna bidra till verksamhet i Iran som rör anrikning, uppbearbetning, tungt vatten eller utveckling av kärnvapenbärare. Även denna materiel och teknik anges i bilaga I,

b)

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå förbudet i led a.

Artikel 3

1.   Det skall krävas förhandstillstånd för att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera sådan materiel eller teknik som anges i förteckningen i bilaga II, oavsett om materielen och tekniken har sitt ursprung i gemenskapen eller inte, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Iran eller för användning i Iran.

2.   Bilaga II skall omfatta all annan materiel och teknik än den som omfattas av bilaga I som skulle kunna bidra till verksamhet som rör anrikning, uppbearbetning eller tungt vatten, till utveckling av kärnvapenbärare eller till verksamhet på andra områden om vilka Internationella atomenergiorganet (IAEA) har framfört betänkligheter eller som IAEA utpekat som öppna frågor.

3.   Exportörer skall tillhandahålla de behöriga myndigheterna all relevant information som behövs för deras ansökan om exporttillstånd.

4.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, skall inte bevilja tillstånd för någon försäljning, leverans, överföring eller export av sådan materiel eller teknik som omfattas av bilaga II om dessa fastställer att sådan försäljning, leverans, överföring eller export skulle kunna leda till någon av följande verksamheter:

a)

Irans verksamhet när det gäller anrikning, uppbearbetning och tungt vatten,

b)

Irans utveckling av kärnvapenbärare, eller

c)

Irans fortsatta verksamhet på andra områden om vilka IAEA har framfört betänkligheter eller som IAEA utpekat som öppna frågor.

5.   På de villkor som anges i punkt 4 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, enligt vad som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla ett exporttillstånd som de en gång har beviljat.

6.   Om medlemsstaterna i enlighet med punkt 4 vägrar att bevilja ett tillstånd eller ogiltigförklarar, tillfälligt upphäver, kraftigt begränsar eller återkallar ett tillstånd skall de anmäla detta till de andra medlemsstaterna och till kommissionen och göra de relevanta uppgifterna tillgängliga för dem, varvid de skall följa bestämmelserna om sekretesskydd av sådana uppgifter i rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (3).

7.   Innan en medlemsstat i enlighet med punkt 4 beviljar ett exporttillstånd som avslagits av en eller flera andra medlemsstater för i stort sett identiska transaktioner och avslaget fortfarande gäller skall denna i enlighet med punkterna 5 och 6 först rådfråga den eller de medlemsstater som utfärdade avslaget. Om den berörda medlemsstaten efter dessa samråd beslutar att bevilja ett tillstånd skall den informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om detta och lämna all relevant information för att förklara sitt beslut.

Artikel 4

Det skall vara förbjudet att köpa, importera eller transportera sådan materiel och teknik som anges i bilaga I från Iran, oavsett om den den ifrågavarande produkten har sitt ursprung i Iran eller inte.

Artikel 5

1.   Det skall vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingsverksamhet med anknytning till sådan materiel och teknik som anges i bilaga I samt att tillhandahålla, tillverka, underhålla eller använda sådan materiel som anges i bilaga I till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Iran eller för användning i Iran,

b)

tillhandahålla investeringar till företag i Iran som deltar i tillverkningen av den materiel och teknik som anges i bilaga I,

c)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd, särskilt bidrag, lån eller exportkreditförsäkring, som har anknytning till materiel och teknik som anges i bilaga I och som avser försäljning, leverans, överföring eller export av sådana produkter eller tillhandahållande av tekniskt bistånd med anknytning till sådana produkter till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Iran eller för användning i Iran,

d)

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå förbuden i leden a, b eller c.

2.   För tillhandahållande av

a)

tekniskt bistånd eller förmedlingsverksamhet med anknytning till materiel och teknik enligt förteckningen i bilaga II samt direkt eller indirekt tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av sådana produkter till personer, enheter eller organ i Iran eller för användning i Iran,

b)

investeringar till företag i Iran som deltar i tillverkningen av materiel och teknik enligt förteckningen i bilaga II,

c)

finansiering eller finansiellt stöd med anknytning till materiel och teknik enligt bilaga II, särskilt bidrag, lån eller exportkreditförsäkring som avser försäljning, leverans, överföring eller export av sådana produkter eller direkt eller indirekt tillhandahållande av tekniskt bistånd med anknytning till sådana produkter till personer, enheter eller organ i Iran eller för användning i Iran,

skall det krävas tillstånd av den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten.

3.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter, enligt vad som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, skall inte bevilja tillstånd för de transaktioner som anges i punkt 2 om de finner att detta skulle bidra till någon av följande verksamheter:

a)

Verksamhet i Iran som rör anrikning, uppbearbetning eller tungt vatten,

b)

Irans utveckling av kärnvapenbärare, eller

c)

Irans utförande av verksamheter med anknytning till andra områden om vilka IAEA har framfört betänkligheter eller utpekat som öppna.

Artikel 6

Medlemsstaternas behöriga myndigheter, enligt vad som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, får på de villkor som de anser lämpliga ge tillstånd för en sådan transaktion med anknytning till materiel och teknik, bistånd, investeringar eller förmedlingsverksamhet enligt artikel 2 eller artikel 5.1 om sanktionskommittén i förväg och för varje enskilt fall har fastställt att transaktionen med säkerhet varken skulle bidra till att utveckla teknik till stöd för Irans spridningskänsliga kärntekniska verksamhet eller till att utveckla kärnvapenbärare, inbegripet då nämnda materiel och teknik, bistånd, investeringar eller förmedlingsverksamhet är avsedda för livsmedels- eller jordbruksändamål, medicinska eller andra humanitära ändamål, under förutsättning att

a)

kontraktet för leverans av materielen eller tekniken eller för tillhandahållande av bistånd omfattar adekvata slutanvändargarantier, och

b)

Iran har åtagit sig att inte använda den berörda materielen eller tekniken, eller, i förekommande fall, biståndet, för spridningskänslig kärnteknisk verksamhet eller för utveckling av kärnvapenbärare.

Artikel 7

1.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av de personer, enheter och organ som anges i bilaga IV skall frysas. Bilaga IV skall omfatta de personer, enheter och organ som uppgetts av sanktionskommittén eller Förenta nationernas säkerhetsråd i enlighet med punkt 12 i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006).

2.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av de personer, enheter och organ som anges i bilaga V skall frysas. Bilaga V skall omfatta fysiska och juridiska personer, enheter och organ som inte omfattas av bilaga IV men om vilka det i enlighet med artikel 5.1 b i gemensam ståndpunkt 2007/140/GUSP har fastställts att dessa

a)

deltar i, är direkt knutna till eller stöder Irans spridningskänsliga kärntekniska verksamhet,

b)

deltar i, är direkt knutna till eller stöder Irans utveckling av kärnvapenbärare,

c)

agerar för sådana personers, enheters eller organs räkning som avses i led a eller b eller på deras uppdrag, eller

d)

är en juridisk person, en enhet eller ett organ som ägs eller kontrolleras av en sådan person, en sådan enhet eller ett sådant organ som avses i led a eller b, inbegripet genom olagliga medel.

3.   Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller utnyttjas till gagn för de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som anges i bilagorna IV och V.

4.   Det är förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå de åtgärder som avses i punkterna 1, 2 och 3.

Artikel 8

Med avvikelse från artikel 7 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, enligt vad som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs om följande villkor är uppfyllda:

a)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för kvarstad i enlighet med ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom som meddelats före den 23 december 2006 eller föremål för ett rättsligt eller administrativt avgörande eller skiljedom som meddelats före den dagen.

b)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer att användas uteslutande för att reglera fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i ett sådant rättsligt eller administrativt avgörande eller i en sådan skiljedom, inom de gränser som gäller enligt tillämpliga lagar och andra författningar om rättigheter för personer med sådana fordringar.

c)

Kvarstaden eller det rättsliga eller det administrativa avgörandet eller skiljedomen gynnar inte någon av de personer, enheter eller organ som anges i bilagorna IV eller V.

d)

Erkännandet av kvarstaden eller det rättsliga eller det administrativa avgörandet eller skiljedomen är inte oförenligt med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.

e)

Om artikel 7.1 är tillämplig: Medlemsstaten har anmält kvarstaden eller det rättsliga eller det administrativa avgörandet eller skiljedomen till sanktionskommittén.

Artikel 9

Med avvikelse från artikel 7 och förutsatt att betalning av en person, en enhet eller ett organ enligt bilaga IV eller V i samband med ett avtal, en överenskommelse eller en förpliktelse som ingåtts eller uppkommit för den berörda personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet uppgetts av sanktionskommittén, säkerhetsrådet eller rådet, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, enligt vad som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på de villkor de finner lämpliga ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga om följande villkor är uppfyllda:

a)

Den berörda behöriga myndigheten har fastställt att

i)

en person, en enhet eller ett organ enligt bilaga IV eller V skall använda tillgångarna eller de ekonomiska resurserna som betalning,

ii)

avtalet, överenskommelsen eller förpliktelsen inte kommer att bidra till tillverkning, försäljning, inköp, överföring, export, import, transport eller användning av materiel och teknik enligt bilagorna I och II, och att

iii)

betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 7.3.

b)

Om artikel 7.1 är tillämplig skall den berörda medlemsstaten ha anmält detta fastställande och sin avsikt att bevilja tillstånd till sanktionskommittén och kommittén skall inte ha invänt inom tio arbetsdagar efter anmälan.

c)

Om artikel 7.2 är tillämplig skall den berörda medlemsstaten minst två veckor före beviljandet av tillstånd ha anmält detta fastställande av dess behöriga myndighet och sin avsikt att bevilja tillstånd till de övriga medlemsstaterna och kommissionen.

Artikel 10

1.   Med avvikelse från artikel 7 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, enligt vad som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på de villkor de anser lämpliga ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga om följande villkor är uppfyllda:

a)

Den berörda behöriga myndigheten har fastställt att tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är

i)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som anges i bilaga IV eller V och deras av dem beroende familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

ii)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster, eller

iii)

avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av spärrade tillgångar eller ekonomiska resurser.

b)

Om tillståndet beviljas en person, en enhet eller ett organ som anges i bilaga IV skall den berörda medlemsstaten ha anmält detta fastställande och sin avsikt att bevilja tillstånd till sanktionskommittén, och kommittén får inte ha invänt inom fem arbetsdagar efter anmälan.

2.   Med avvikelse från artikel 7 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, enligt vad som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga efter det att de har konstaterat att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader, under följande förutsättningar:

a)

Om tillståndet beviljas en person, en enhet eller ett organ som anges i bilaga IV skall den berörda medlemsstaten ha anmält detta fastställande till sanktionskommittén och kommittén ha godkänt det.

b)

Om tillståndet beviljas en person, en enhet eller ett organ enligt bilaga V skall den behöriga myndigheten minst två veckor före beviljandet av tillståndet till de övriga behöriga myndigheterna och till kommissionen meddela de grunder på vilka den anser att särskilda tillstånd bör beviljas.

3.   Den berörda medlemsstaten skall underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkterna 1 och 2.

Artikel 11

1.   Artikel 7.3 skall inte hindra att finans- eller kreditinstitut i gemenskapen som mottar tillgångar som tredje parter överfört till frysta konton som tillhör fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ enligt bilagan krediterar kontona med dessa tillgångar, förutsatt att varje sådan kreditering också fryses. Finans- eller kreditinstitutet skall utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna om sådana transaktioner.

2.   Artikel 7.3 skall inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller övriga intäkter på dessa konton,

b)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den 23 december 2006,

förutsatt att alla sådana ränteintäkter, andra intäkter och betalningar fryses i enlighet med artikel 7.1 eller 7.2.

Artikel 12

1.   Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro om att åtgärden är förenlig med den här förordningen, fryser tillgångar eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, skall detta inte medföra ansvar av något slag för den personen eller enheten eller det organet, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

2.   Förbuden i artikel 5.1 c och artikel 7.3 skall inte medföra ansvar av något slag för berörda fysiska eller juridiska personer eller enheter om dessa inte kände till eller hade rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot dessa förbud.

Artikel 13

1.   Utan att det påverkar gällande regler om rapportering, sekretess och tystnadsplikt skall fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart lämna alla uppgifter som kan underlätta förordningens efterlevnad, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 7, till de behöriga myndigheterna enligt vad som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III i den medlemsstat där de är bosatta eller belägna och även vidarebefordra uppgifterna till kommissionen, antingen direkt eller genom medlemsstaterna,

b)

samarbeta med de behöriga myndigheter enligt vad som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.   Alla ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt skall göras tillgängliga för den berörda medlemsstaten.

3.   Uppgifter som lämnas eller tas emot enligt denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller togs emot.

Artikel 14

Kommissionen och medlemsstaterna skall omedelbart underrätta varandra om åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra alla andra relevanta upplysningar med anknytning till den, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet samt domar som avkunnats av nationella domstolar.

Artikel 15

1.   Kommissionen skall

a)

ändra bilaga I på grundval av beslut som fattas av Förenta nationernas säkerhetsråd eller sanktionskommittén,

b)

ändra bilaga III på grundval av uppgifter från medlemsstaterna,

c)

ändra bilaga IV på grundval av beslut som fattas av antingen Förenta nationernas säkerhetsråd eller sanktionskommittén.

2.   Rådet skall med kvalificerad majoritet och i full överensstämmelse med de beslut som rådet fattat med avseende på bilaga II till gemensam ståndpunkt 2007/140/GUSP fastställa, se överoch ändra förteckningen över personer, och organ enheter enligt artikel 7.2. Förteckningen i bilaga V skall ses över regelbundet och minst en gång var tolfte månad.

3.   Rådet skall ange individuella och specifika skäl för de beslut som antagits enligt punkt 2 och underrätta berörda personer, enheter och organ om dessa.

Artikel 16

1.   Medlemsstaterna skall fastställa påföljder för överträdelser av denna förordning och vidta alla åtgärder som krävs för att se till att påföljderna genomförs. Påföljderna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna skall utan dröjsmål anmäla dessa påföljder till kommissionen efter det att förordningen har trätt i kraft och skall senare anmäla alla ändringar till kommissionen.

Artikel 17

1.   Medlemsstaterna skall utse de behöriga myndigheter som det hänvisas till i denna förordning och ange dessa på eller via de webbplatser som förtecknas i bilaga III.

2.   Medlemsstaterna skall utan dröjsmål meddela kommissionen sina behöriga myndigheter efter det att förordningen har trätt i kraft och skall anmäla alla senare ändringar till kommissionen.

Artikel 18

Denna förordning skall tillämpas

a)

inom gemenskapens territorium,

b)

ombord på alla flygplan och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom eller utanför gemenskapens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ med avseende på affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i gemenskapen.

Artikel 19

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 19 april 2007.

På rådets vägnar

Brigitte ZYPRIES

Ordförande


(1)  EUT L 61, 28.2.2007, s. 49.

(2)  EGT L 159, 30.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 394/2006 (EUT L 74, 13.3.2006, s. 1).

(3)  EGT L 82, 22.3.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).


BILAGA I

Materiel och teknik som avses i artikel 2

Anmärkning:

De produkter som anges i denna bilaga nedan har i största möjliga utsträckning definierats genom hänvisning till den förteckning över produkter med dubbla användningsområden som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2000. Om en produkt i den här bilagan inte är identisk med en produkt i den bilagan föregås referensnumret från förteckningen över produkter med dubbla användningsområden av ”ex” och beskrivningen av materielen eller tekniken i den här bilagan skall vara avgörande.

I.A   Materiel

I.B   Teknik


BILAGA II

Materiel och teknik som avses i artikel 3

Anmärkning:

1.

Om inget annat anges hänvisar de nummer som anges i kolumnen ”Beskrivning” till de beskrivningar av produkter och teknik med dubbla användningsområden som ges i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2000.

2.

Ett hänvisningsnummer i kolumnen ”Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 394/2006” betyder att produktens egenskaper enligt kolumnen ”Beskrivning” inte motsvarar de parametrar som angetts i beskrivningen för den produkt med dubbla användningsområden som det hänvisas till.

3.

Begreppsdefinitioner inom ‧enkla citattecken‧ återges i en teknisk not till den relevanta produkten.

4.

Begreppsdefinitioner inom "dubbla citattecken" återges i bilaga I till förordning (EG) nr 394/2006.

II.A.   MATERIEL

A0   Kärnteknisk materiel, kärntekniska anläggningar och kärnteknisk utrustning

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 394/2006

II.A0.001

Hålkatodlampor enligt följande:

a)

Jodhålkatodlampor med fönster av ren kisel eller kvarts.

b)

Uranhålkatodlampor.

II.A0.002

Faraday isolatorer i våglängdsområdet 500 nm–650 nm.

II.A0.003

Optiskt gitter i våglängdsområdet 500 nm–650 nm.

II.A0.004

Optiska fibrer i våglängdsområdet 500 nm–650 nm, belagda med antireflekterande skikt i våglängdsområdet 500 nm–650 nm, med en kärndiameter på över 0,4 mm men högst 2 mm.

II.A0.005

Andra komponenter till reaktorkärl och utrustning för provning än de som beskrivs i 0A001, bl.a. följande:

1.

Tätningar.

2.

Interna komponenter.

3.

Utrustning för tätning, provning och mätning.

0A001

II.A0.006

Nukleära detekteringssystem för detektering, identifiering och mätning av radioaktivt material och strålning av nukleärt ursprung samt särskilt konstruerade komponenter till dessa, andra än de som beskrivs i 0A001.j eller 1A004c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Bälgtätade ventiler av aluminiumlegering eller rostfritt stål av typ 304 eller 316 L.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte bälgventiler enligt avsnitten 0B001.c.6 och 2A226.

0B001.c6

2A226

II.A0.008

Plana, konvexa och konkava speglar belagda med flera högreflekterande eller kontrollerade skikt i våglängdsområdet 500 nm–650 nm.

0B001.g.5

II.A0.009

Linser, polarisatorer, halvvågiga retarderplattor (λ/2-plattor), kvartsvågiga retarderplattor (λ/4-plattor), laserfönster i kisel eller kvarts och rotatorer belagda med antireflekterande skikt i våglängdsområdet 500 nm–650 nm.

0B001.g

II.A0.010

Andra rör, rörledningar, flänsar och kopplingsanordningar gjorda av eller invändigt belagda med nickel eller nickellegering som innehåller mer än 40 viktprocent nickel, än de som omfattas av 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Andra vakuumpumpar än de som omfattas av 0B002.f.2 eller 2B231 enligt följande:

Turbomolekylära pumpar med en flödeshastighet på minst 400 l/s.

Högvakuumrootspumpar med en volymetrisk sugkapacitet på över 200m3/h.

Bälgtätade torrgående skruvkompressorer och bälgtätade torrgående vakuumpumpar.

0B002.f.2

2B231

II.A0.012

Avskärmade utrymmen för skötsel, lagring och hantering av radioaktiva ämnen (högaktiva celler, s.k. hot cells).

0B006

II.A0.013

"Naturligt uran" eller "utarmat uran" eller torium i form av metall, legering, kemisk förening eller koncentrat och annat material som innehåller en eller flera av ovanstående material, andra än de som omfattas av 0C001.

0C001


A1   Vissa material, kemikalier, ”mikroorganismer” och ”gifter”

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 394/2006

II.A1.001

Lösningsmedlet di(2-etylhexyl)fosforsyra (HDEHP eller D2HPA) CAS-nr 298-07-7 oavsett mängd, med en renhet på över 90 %.

II.A1.002

Fluorgas (CAS-nr 7782-41-4) med en renhet på över 95 %.

II.A1.003

Tätningar och packningar av följande material:

a)

Sampolymerer av vinylidenfluorid med betakristallinsk struktur till 75 % eller mer i icke utdraget tillstånd.

b)

Fluorinerade polyimider som innehåller 10 viktprocent eller mer av bundet fluor.

c)

Fluorinerade fosfazenelastomerer som innehåller mer än 30 viktprocent bundet fluor.

d)

Polyklortrifluoretylen (PCTFE, t.ex. Kel-F®).

e)

Viton fluorelastomerer.

f)

Polytetrafluoreten (PTFE).

 

II.A1.004

Personlig utrustning för att upptäcka strålning av nukleärt ursprung, inbegripet personliga dosimetrar.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte nukleära detekteringssystem enligt avsnitt 1A004.c.

1A004.c

II.A1.005

Elektrolytiska celler för produktion av fluor med en produktionskapacitet större än 100 g fluor per timme.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte elektrolytiska celler enligt avsnitt 1B225.

1B225

II.A1.006

Platinerade katalysatorer som är särskilt utformade eller iordningställda för att befrämja väteisotoputbyte mellan väte och vatten för att utvinna tritium ur tungt vatten, eller för produktion av tungt vatten och ersättningsmaterial.

1B231, 1A225

II.A1.007

Annat aluminium och andra aluminiumlegeringar än de som omfattas av 1C002b.4 i form av råmaterial eller halvfabrikat, med någon av följande egenskaper:

a)

Brottgräns på 460 MPa eller mer vid 293 K (20 °C).

b)

Draghållfasthet på 415 MPa eller mer vid 298 K (25 °C).

1C002.b.4

1C202.a

II.A1.008

Magnetiska metaller av alla typer och former, vars initiala relativa permeabilitet är 120 000 eller mer och med en tjocklek på mellan 0,05 och 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

"Fibrer eller fiberliknande material" eller förimpregnerade sådana material enligt följande:

a)

"Fibrer eller fiberliknande material" av kol eller aramid med någon av följande egenskaper:

1.

"Specifik modul" på 10 × 106 m eller större, eller

2.

"Specifik draghållfasthet" på 17 × 104 m eller högre.

b)

"Fibrer eller fiberliknande material" av glas med någon av följande egenskaper:

1.

"Specifik modul" på 3,18 × 106 m eller större, eller

2.

"Specifik draghållfasthet" på 76,2 × 104 m eller högre.

c)

Härdade hartsimpregnerade kontinuerliga "garner", "väv", "drev" eller "band" med en bredd som inte överstiger 15 mm (förimpregnerade) tillverkad av "fibrer eller fiberliknande material" av kol eller glas, andra än de som omfattas av avsnitt IIA1.010.a eller b.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte fibrer eller fiberliknande material enligt 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a och 1C210.b.

1C010.a, 1C010.b 1C210.a IC210.b

II.A1.010

Harts eller beckimpregnerade fibrer (förimpregnerade), metall eller kolbelagda fibrer (förformade) eller "förformade kolfibrer", enligt följande:

a)

Tillverkade av "fiber eller fiberliknande material" enligt IIA.1.019.

b)

Epoxyharts-"matriser" av impregnerade kol-"fibrer eller fiberliknande material" (förimpregnerade) som omfattas av 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c, som används för reparation av flygplanskroppar eller laminat, där storleken på de enskilda skivorna inte överskrider 50 cm × 90 cm.

c)

Förimpregnerade material enligt 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c som är impregnerade med fenol eller epoxyharts som har en glasningstemperatur (Tg) som är lägre än 433 K (160 °C) och en härdningstemperatur som är lägre än glasningstemperaturen.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte fibrer eller fiberliknande material enligt avsnitt 1C010.e.

1C010.e, 1C210

II.A1.011

Förstärkta kiselkarbidkeram som kan användas för nosspetsar, farkoster för återinträde i jordatmosfären, dysklaffar som kan användas till "missiler", andra än de som omfattas av 1C107.

1C107

II.A1.012

Annat maråldrat stål än det som omfattas av 1C116 eller 1C216 ‧som kan ha‧ brottgräns på 2 050 MPa eller mer vid 293 K (20 oC).

Teknisk anmärkning:

Uttrycket ‧som kan ha‧ omfattar maråldrat stål före och efter värmebehandling.

1C216

II.A1.013

Volfram, tantal, volframkarbid, tantalkarbid och legeringar med båda följande egenskaper:

a)

Form med ihålig cylindrisk eller sfärisk symmetri (inklusive cylindersegment) med en inre diameter mellan 50 mm och 300 mm.

b)

Massa som överstiger 5 kg.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte volfram, volframkarbid och legeringar enligt avsnitt 1C226.

1C226


A2   Materialbearbetning

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 394/2006

II.A2.001

Andra vibrationsprovningssystem med tillhörande utrustning och komponenter än de som omfattas av 2B116 enligt följande:

a)

Vibrationsprovsystem med digital styrteknik samt med återkopplade slutna slingor, i stånd att vibrera ett system vid en acceleration som är lika med eller högre än 0,1 g rms mellan 0,1 Hz och 2 kHz och överföra krafter som är lika med eller högre än 50 kN, mätta vid ‧obelastat bord‧.

b)

Digital styrutrustning, tillsammans med särskilt utformad programvara för vibrationsprovning, med en "realtidsbandbredd" som överstiger 5 kHz och utformad för de vibrationsprovsystem som anges i a.

c)

Vibrationstrustor (skakutrustningar), med eller utan tillhörande förstärkningsutrustningar, som kan åstadkomma en kraft som är lika med eller överstiger 50 kN, mätt vid ‧obelastat bord‧, och användbara i de provningssystem som anges i a.

d)

Stödkonstruktioner och elektroniska enheter utformade för att kombinera flera skakenheter till ett komplett skakbordsystem som kan ge en sammanlagd effektiv kraft som är lika med eller överstiger 50 kN, mätt vid ‧obelastat bord‧ och användbart i de vibrationssystem som anges i a.

Teknisk anmärkning:

‧Obelastat bord‧ innebär ett platt bord eller en slät yta utan fixturer eller kopplingsanordningar.

2B116

II.A2.002

Verktygsmaskiner för slipning där positioneringsnoggrannheten med "alla kompensationsmöjligheter inkopplade" är lika med eller understiger (bättre än) 15 μm enligt ISO 230/2 (1988) (1), eller nationella motsvarigheter längs någon linjär axel.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte verktygsmaskiner för slipning enligt 2B201.b och 2B001.c.

2B201.b, 2B001.c

II.A2.002a

Komponenter och numeriska styrningar, särskilt konstruerade för de verktygsmaskiner som omfattas av 2B201.b och 2B201.c ovan

 

II.A2.003

Balanseringsmaskiner och tillhörande utrustning enligt följande:

a)

Balanseringsmaskiner som är konstruerade eller modifierade för tandläkarutrustning eller annan medicinsk utrustning och som har alla följande egenskaper:

1.

Kan inte balansera rotorer/enheter med en massa som överstiger 3 kg.

2.

Kan balansera rotorer/enheter vid hastigheter som överstiger 12 500 varv/min.

3.

Kan korrigera obalans i minst två plan.

4.

Kan balansera till en specifik återstående obalans av 0,2 gmm per kg rotormassa.

b)

Avläsningsenheter som är konstruerade eller modifierade för att användas i maskiner som omfattas av a ovan.

Teknisk anmärkning:

Avläsningsenheter betecknas ibland som balanseringsinstrument.

2B119

II.A2.004

Andra fjärrstyrda manipulatorer som används för att fjärrstyra rörelser vid radiokemisk separation eller i s.k. hot cells, än de som omfattas av 2B225 och som har någon av följande egenskaper:

a)

Kan arbeta genom en vägg i en hot cell med en tjocklek av 0,3 m eller mer.

b)

Kan överbrygga en skiljevägg i en hot cell med en tjocklek av 0,3 m.

Teknisk anmärkning:

Fjärrstyrda manipulatorer överför en mänsklig operatörs handlande till en fjärrstyrd arbetande arm med ett avslutande verktyg. Överföringen kan vara av ‧master-slave‧-typ eller genom en styrpinne (joystick) eller knappsats.

2B225

II.A2.005

Värmebehandlingsugnar med kontrollerad atmosfär:

Ugnar som kan arbeta vid temperaturer över 400 oC.

2B226, 2B227

II.A2.006

Oxidationsugnar som kan arbeta vid temperaturer över 400 oC.

2B226, 2B227

II.A2.007

Andra "tryckmätare" än de som omfattas av 2B230, som kan mäta absolut tryck i området 0 till 200 kPa och som har följande egenskaper:

a)

Tryckavkännande element tillverkat av eller skyddat av "material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6", och

b)

någon av följande egenskaper:

1.

Fullt skalutslag lägre än 200 kPa och ‧noggrannheten‧ bättre än ± 1 % av fullt skalutslag, eller

2.

fullt skalutslag är 200 kPa eller högre och ‧noggrannheten‧är bättre än 2 kPa.

Teknisk anmärkning:

Med ‧noggrannhet‧ avses i avsnitt 2B230 ett värde som innefattar icke linjäritet, hysteres och repeterbarhet vid omgivningstemperatur.

2B230

II.A2.008

Utrustning för vätske-vätske-extraktion, (sedimentationsblandare [mixer-settler], pulskolonner, centrifugalextraktorer) och vätskefördelare, ångfördelare eller vätskeuppsamlare avsedda för sådan utrustning, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den eller de kemikalier som bearbetas är tillverkade i något av följande material:

1.

Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Fluorpolymerer.

3.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.

Grafit eller ‧kolgrafit‧.

5.

Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

6.

Tantal eller tantallegeringar.

7.

Titan eller titanlegeringar.

8.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

9.

Rostfritt stål.

Teknisk anmärkning:

‧Kolgrafit‧ är en sammansättning som består av amorft kol och grafit, där grafitinnehållet är åtta viktprocent eller mer.

2B350.e

II.A2.009

Annan industriell utrustning och andra komponenter än de som omfattas av 2B350.d enligt följande:

Värmeväxlare eller kondensorer med en värmeöverföringsyta större än 0,05 m2 och mindre än 30 m2, liksom rör, plattor, slingor eller block (cores) avsedda för sådana värmeväxlare eller kondensorer, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med vätskan/vätskorna är gjorda av något av följande material:

1.

Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Fluorpolymerer.

3.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.

Grafit eller ‧kolgrafit‧.

5.

Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

6.

Tantal eller tantallegeringar.

7.

Titan eller titanlegeringar.

8.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

9.

Kiselkarbid.

10.

Titankarbid.

11.

Rostfritt stål.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte kylare till fordon.

2B350.d

II.A2.010

Andra multipeltätade och tätningsfria pumpar än de som omfattas av 2B350.i som är lämpade för korrosiva vätskor och som har en av tillverkaren specificerad flödeshastighet som överstiger 0,6 m3/timme, eller vakuumpumpar med en av tillverkaren specificerad flödeshastighet som överstiger 5 m3/timme (uppmätta vid standardtemperatur [273 K (0 °C)] och standardtryck [101,3 kPa]). Hus (pumphus), förformade infodringar, impellrar, rotorer eller jetmunstycken avsedda för sådana pumpar, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av

1.

rostfritt stål, eller

2.

aluminiumlegering.

2B350.i

II.A2.011

Centrifugalseparatorer som kan användas för kontinuerlig avskiljning utan spridning av aerosoler och som är tillverkade av:

1.

Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Fluorpolymerer.

3.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.

Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

5.

Tantal eller tantallegeringar.

6.

Titan eller titanlegeringar.

7.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte antrifugalseparatorer enligt avsnitt 2B352c.

2B352.c

II.A2.012

Sintrade metallfilter tillverkade av nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte filter enligt avsnitt 2B352.d.

2B352.d


A3   Elektronik

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 394/2006

II.A3.001

Kraftaggregat för högspänd likström som uppfyller följande båda villkor:

a)

Kan kontinuerligt generera, över en tidsperiod om 8 timmar, 10 kV eller mer med en uteffekt på 5kW eller mer, med eller utan sweeping.

b)

Har en ström eller spänningsstabilitet som överstiger 0,1 % över en tidsperiod om 4 timmar.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte kraftaggregat enligt avsnitten 0B001.j.5 och 3A227.

3A227

II.A3.002

Andra masspektrometrar än de som omfattas av 3A233 eller 0B002.g, som kan mäta joner med en atommassa på 200 amu eller mer och som har en upplösning bättre än 2 amu vid 200 amu samt jonkällor till sådana, enligt följande:

a)

Masspektrometrar med induktivt kopplad plasmajonkälla (ICP/MS).

b)

Masspektrometrar med glimurladdningsjonkälla (GDMS).

c)

Masspektrometrar med jonkälla som bygger på termisk jonisation (TIMS).

d)

Masspektrometrar med jonkälla som använder indirekt upphettning ("electron bombardment") och med en jonisationskammare tillverkad av, invändigt eller utvändigt belagd med "Material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6" (uranhexafluorid).

e)

Masspektrometer av molekylstråletyp, antingen

1)

med en jonisationskammare gjord av, invändigt eller utvändigt belagd med rostfritt stål eller molybden och som är försedd med en kylfälla som kan kyla ned till 193 K (– 80 °C) eller lägre, eller

2)

med en jonisationskammare gjord av, invändigt eller utvändigt belagd med "Material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6".

f)

Masspektrometrar utrustade med jonkälla med mikrofluorering konstruerad för att användas med aktinider eller aktinidfluorider.

3A233


A6   Sensorer och lasrar

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 394/2006

II.A6.001

Stavar av yttrium/aluminium-granat.

 

II.A6.002

Infraröd optik i våglängdsområdet 9–17 μm med tillhörande komponenter, däribland komponenter av kadmiumtellurid (CdTe).

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte kameror och komponenter enligt avsnitt 6A003.

6A003

II.A6.003

Korrektorsystem för vågfronter för användning med en laserstråle med en diameter som överstiger 4 mm och särskilt konstruerade komponenter till dessa, däribland kontrollsystem, fasfrontdetektering och "deformerbara speglar", inklusive bimorfa speglar.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte speglar enligt avsnitten 6A004.a, 6A005.e och 6A005.f.

6A004.a, 6A005.e, 6A005.f

II.A6.004

Argon-jon-"lasrar" med en genomsnittlig uteffekt på 5 W eller mer.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte argon-jon-"lasrar" enligt avsnitten 0B001.g.5., 6A005 och 6A205.a.

6A005.a.6, 6A205.a

II.A6.005

Halvledar-"lasrar" och tillhörande komponenter enligt följande:

a)

Enskilda halvledar-"lasrar" med en uteffekt på högst 200 mW i mängder över 100.

b)

Matriser av halvledar-"lasrar" med en uteffekt på högst 20 W.

1.

Halvledar-"lasrar" kallas ofta "laser"-dioder.

2.

Detta avsnitt omfattar inte "lasrar" enligt avsnitten 0B001.g.5., 0B001.h.6 och 6A005.b.

3.

Detta avsnitt omfattar inte "laser"-dioder med ett våglängdsområde på 1 200–2 000 mm.

6A005.b

II.A6.006

Avstämbara halvledar-"lasrar" och matriser av avstämbara halvledar-"lasrar" med ett våglängdsområde på 9–17 μm samt matrisstockar av halvledar-"lasrar" som innehåller åtminstone en matris avstämbara halvledar-"lasrar" med en sådan våglängd.

1.

Halvledar-"lasrar" kallas ofta "laser"-dioder.

2.

Detta avsnitt omfattar inte halvledar-"lasrar" enligt avsnitten 0B001.h.6 och 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

Avstämbara solid state-"lasrar" och tillhörande komponenter, enligt följande:

a)

Titansafir lasrar.

b)

Alexandrit lasrar.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte titansafir och alexandrit "lasrar" enligt avsnitten 0B001.g.5., 0B001.h.6 och 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

Neodium dopade (annat än glas-) "lasrar" med en utvåglängd som överstiger 1 000 nm men inte 1 100 nm och en utenergi som överstiger 10 J/puls.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte neodium-dopade (annat än glas-) "lasrar" enligt avsnitt 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Akustisk-optiska komponenter enligt följande:

a)

Bildrör till bildkameror (framing tubes) och solid state imaging-anordningar med en repetitionsfrekvens på 1 kHz eller mer.

b)

Repetionsfrekvensutrustning.

c)

Pockels-celler.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Andra strålningshärdade kameror eller tillhörande linser än de som omfattas av 6A203.c, särskilt utformade eller klassade att motstå en total stråldos på mer än 50 × 103 Gy (kisel) (5 × 106 rad [kisel]) utan att försämras operativt.

Teknisk anmärkning:

Termen Gy (kisel) avser den energi uttryckt i joule per kg som ett oavskärmat kiselprov absorberar när den utsätts för joniserande strålning.

6A203.c

II.A6.011

Avstämbara pulsade färgämneslaserförstärkare (dye laser amplifiers) och oscillatorer med alla följande egenskaper:

1.

Verksam vid våglängder mellan 300 nm och 800 nm.

2.

En genomsnittlig uteffekt som överstiger 10 W men inte 30 W.

3.

En pulsrepetitionsfrekvens som överstiger 1 kHz.

4.

En pulsbredd mindre än 100 ns.

1.

Detta avsnitt omfattar inte single-mode-oscillatorer.

2.

Detta avsnitt omfattar inte avstämbara pulsade färgämneslaserförstärkare och oscillatorer enligt avsnitten 6A205.c, 0B001.g.5, 0B001.h.6 och 6A005.

6A205.c

II.A6.012

Pulsade koldioxid-"lasrar" med alla följande egenskaper:

1.

Verksam vid våglängder mellan 9 000 nm och 11 000 nm.

2.

En pulsrepetitionsfrekvens som är högre än 250 Hz.

3.

En genomsnittlig uteffekt som överstiger 100 W men inte 500 W.

4.

En pulsbredd mindre än 200 ns.

Anmärkning: Detta avsnitt omfattar inte pulsade koldioxidlasrar och oscillatorer enligt avsnitten 6A205.d, 0B001.h.6 och 6A005.

6A205.d


A7   Navigation och avionik

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 394/2006

II.A7.001

Tröghetssystem och speciellt konstruerade komponenter enligt följande:

I.

Tröghetssystem för navigering som certifierats för användning i "civila flygplan" av civila myndigheter i en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget, och speciellt konstruerade komponenter enligt följande:

a)

Tröghetsnavigeringssystem (INS) (kardanupphängning eller bygelupphängning) och tröghetssystem konstruerade för "flygplan", landfordon, fartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster) eller "rymdfarkoster" för vinkel, ledning och styrning och som har någon av följande egenskaper samt särskilt konstruerade komponenter till dessa:

1.

Navigationsfel (fri tröghet) på 0,8 nautiska mil/tim (nm/hr) troligt cirkulärt fel (‧Circular Error Probable‧, CEP) eller mindre (bättre) efter normal justering, eller

2.

specificerade för att fungera vid linjära accelerationsnivåer över 10 g.

b)

Hybrida tröghetsnavigeringssystem med globalt/globala navigationssatellitsystem (GNSS) eller med "databaserat/databaserade refererensnavigerings"-system ("DBRN") för vinkel, ledning eller styrning, och efter normal justering med en INS-navigeringslägesexakthet efter förlust av GNSS eller "DBRN" under upp till fyra minuter på mindre (bättre) än 10 m (troligt cirkulärt fel – CEP – ‧Circular Error Probable‧).

c)

Tröghetsutrustning för angivande av azimut, riktning eller norr, med någon av följande egenskaper samt särskilt konstruerade komponenter till dessa:

1.

Konstruerad för angivande av azimut, riktning eller norr och med en noggrannhet som är lika med, eller mindre (bättre) än 6 bågminuter rms vid 45 graders latitud, eller

2.

konstruerad för att, när den inte är i drift, ha en stöttolerans på 900 g eller mer under 1 millisekund eller mer.

Anmärkning: De i I.a och I.b givna parametrarna är tillämpbara under alla följande omgivningsförhållanden:

1.

Slumpmässiga vibrationer med en magnitud av 7,7 g rms under de första 30 minuterna och en total testtid på 90 minuter per axel i var och en av de tre mot varandra vinkelräta axlarna när den slumpvisa vibrationer uppgår till

a)

en konstant effekttäthet (PSD = power spectral density) med värdet 0,04 g2/Hz över frekvensområdet 15 till 1 000 Hz, och

b)

effekttätheten dämpas med frekvensen från 0,04 g2/Hz till 0,01 g2/Hz inom frekvensområdet 1 000 till 2 000 Hz.

2.

En roll-och girhastighet som är lika med eller mer än + 2,62 radianer/s (150 °/s), eller

3.

i enlighet med nationella standarder som motsvarar 1 och 2 ovan.

1.

I.b avser system där ett INS eller annat navigeringshjälpmedel integreras till en enda enhet för förbättrad prestanda.

2.

‧Circular Error Probable‧ (CEP) – Vid cirkulär, normal distribution, den radie av en cirkel som innehåller 50 % av de enskilda mätningar som görs, eller den radie av en cirkel inom vilken sannolikheten att de finns är 50 %.

II.

Teodolitsystem som innehåller tröghetsutrustning särskilt konstruerad för civil övervakning och som konstruerats för att kunna ange azimut, riktning eller norr med en noggrannhet som är lika med eller mindre (bättre) än 6 bågminuter rms vid 45 graders latitud, och särskilt konstruerade komponenter till dessa.

III.

Tröghetsutrustning eller annan utrustning som använder acceleratorer som omfattas av 7A001 eller 7A101, när accelerometrarna är särskilt konstruerade och utvecklade för att fungera som MWD sensorer i borrhål.

7A003, 7A103

II.B.   TEKNIK

Nr

Beskrivning

Motsvarande avsnitt i bilaga I till förordning (EG) nr 394/2006

II.B.001

Teknik som erfordras för utveckling, produktion eller användning av de produkter som avses i del A (Materiel) ovan.

 


BILAGA III

Webbplatser för information om de behöriga myndigheter som avses i artikel 3.4 och 3.5, artikel 5.3, artiklarna 6, 8, 9, artikel 10.1 och 10.2, artikel 13.1 samt artikel 17 och adress för anmälningar till Europeiska kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

GREKLAND

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANIEN

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLAND

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIEN

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLÄNDERNA

http://www.minbuza.nl/sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

FÖRENADE KUNGARIKET

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adress för anmälningar till Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen

GD Yttre förbindelser

Direktorat A. Krisfrågor och samordning inom ramen för GUSP

Enhet A.2. Krishantering och konfliktförebyggande

CHAR 12/106

B-1049 Bryssel

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tfn: (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Fax: (32 2) 299 08 73


BILAGA IV

Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 7.1

A.

Juridiska personer, enheter och organ

1.

Irans Atomenergiorganisation (AEOI). Övriga upplysningar: Deltar i Irans kärnkraftsprogram.

2.

Försvarsindustriorganisationen (DIO). Övriga upplysningar: a) Överordnad enhet (över vilken ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till de väpnade styrkorna, Modalf, har överinseende) där vissa avdelningar har deltagit i framställningen av komponenter för centrifugprogrammet och robotprogrammet. b) Deltar i Irans kärnkraftsprogram.

3.

Fajr Industrial Group. Övriga upplysningar: a) Tidigare instrumentfabrik. b) Underställd AIO. c) Deltar i Irans program för ballistiska robotar.

4.

Farayand Technique. Övriga upplysningar: a) Deltar i Irans kärnkraftsprogram (centrifugprogrammet). b) Omnämns i IAEA-rapporter.

5.

Kala-Electric (även känt som Kalaye Electric). Övriga upplysningar: a) Leverantör till PFEF (Natanz). b) Deltar i Irans kärnkraftsprogram.

6.

Mesbah Energy Company. Övriga upplysningar: a) Leverantör till forskningsreaktorn A40 (Arak). b) Deltar i Irans kärnkraftsprogram.

7.

Pars Trash Company. Övriga upplysningar: a) Deltar i Irans kärnkraftsprogram (centrifugprogrammet). b) Omnämns i IAEA-rapporter.

8.

7th of Tir. Övriga upplysningar: a) Underordnad DIO, allmänt erkänd som direkt delaktig i Irans kärnkraftsprogram. b) Deltar i Irans kärnkraftsprogram.

9.

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Övriga upplysningar: a) Underställd AIO. b) Deltar i Irans program för ballistiska robotar.

10.

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Övriga upplysningar: a) Underställd AIO. b) Deltar i Irans program för ballistiska robotar.

B.

Fysiska personer

1.

Dawood Agha-Jani. Befattning: Chef för PFEP (Natanz). Övriga upplysningar: Deltar i Irans kärnkraftsprogram.

2.

Behman Asgarpour. Befattning: Driftschef (Arak). Övriga upplysningar: Deltar i Irans kärnkraftsprogram.

3.

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Befattning: Chef för AIO:s finans- och budgetavdelning. Övriga upplysningar: Deltar i Irans program för ballistiska robotar.

4.

Ahmad Vahid Dastjerdi. Befattning: Chef för AIO. Övriga upplysningar: Deltar i Irans program för ballistiska robotar.

5.

Reza-Gholi Esmaeli. Befattning: Chef för AIO:s avdelning för handel och internationella frågor. Övriga upplysningar: Deltar i Irans program för ballistiska robotar.

6.

Ali Hajinia Leilabadi. Befattning: Generaldirektör för Mesbah Energy Company. Övriga upplysningar: Deltar i Irans kärnkraftsprogram.

7.

Jafar Mohammadi. Befattning: Teknisk konsult för AEOI (ansvarig för produktionen av ventiler för centrifuger). Övriga upplysningar: Deltar i Irans kärnkraftsprogram.

8.

Ehsan Monajemi. Befattning: Byggprojektledare, Natanz. Övriga upplysningar: Deltar i Irans kärnkraftsprogram.

9.

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titel: Generallöjtnant. Rektor för Malek Ashtar-universitetet för försvarsteknik. Övriga upplysningar: Universitetets kemiavdelning är knuten till ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till de väpnade trupperna (Modalf) och har utfört experiment med beryllium. Deltar i Irans kärnkraftsprogram.

10.

Mohammad Qannadi. Befattning: Vice direktör för forskning och utveckling, AEOI. Övriga upplysningar: Deltar i Irans kärnkraftsprogram.

11.

Yahya Rahim Safavi. Titel: Generalmajor. Befälhavare, Islamiska revolutionsgardet (Pasdaran). Övriga upplysningar: Deltar både i Irans kärnkraftsprogram och i Irans program för ballistiska robotar.

12.

Hosein Salimi. Titel: General. Befattning: Befälhavare för luftstridskrafterna, Islamiska revolutionsgardet (Pasdaran). Övriga upplysningar: Deltar i Irans program för ballistiska robotar.


BILAGA V

Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 7.2