17.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 286/2007

av den 16 mars 2007

om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i mars 2007 skall beviljas inom ramen för tullkvoterna för import av vissa grisköttsprodukter under perioden 1 april–30 juni 2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1458/2003 av den 18 augusti 2003 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för griskött (1), särskilt artikel 5.6 och

av följande skäl:

Vissa ansökningar om importlicens som lämnats in för andra kvartalet 2007 gäller kvantiteter som är mindre än de tillgängliga kvantiteterna och kan därför godkännas i sin helhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ansökningar om importlicens som inlämnas under perioden 1 april–30 juni 2007 beviljas i enlighet med förordning (EG) nr 1458/2003 och i den utsträckning som anges i bilaga.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 mars 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 208, 19.8.2003, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 341/2005 (EUT L 53, 26.2.2005, s. 28).


BILAGA

Ordernummer

Andel beviljade ansökningar om importlicenser som inlämnats under perioden 1 april–30 juni 2007

09.4038

100

09.4039

100

09.4071

09.4072

09.4073

09.4074

”—”

:

Ingen ansökan har överlämnats till kommissionen.