1.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 216/2007

av den 28 februari 2007

om inledande av en undersökning beträffande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1629/2004 för import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Republiken Indien genom att det importeras viss konstgjord grafit med ursprung i Republiken Indien, och om registrering av sådan import

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (nedan kallad ”grundförordningen”) (1), särskilt artiklarna 13.3, 14.3 och 14.5, och

av följande skäl:

A.   BEGÄRAN

(1)

Kommissionen har tagit emot en begäran enligt artikel 13.3 i grundförordningen om undersökning av eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som införts för import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Indien.

(2)

Begäran ingavs den 15 januari 2007 av European Carbon and Graphite Association (ECGA) såsom företrädare för gemenskapstillverkare av vissa grafitelektrodsystem.

B.   PRODUKT

(3)

Den produkt som berörs av det eventuella kringgåendet är grafitelektroder av det slag som används för elektriska ljusbågsugnar, med en skenbar täthet av minst 1,65 g/cm3 och en elektrisk resistans på högst 6,0 μΩ.m, enligt KN-nummer ex 8545 11 00 (Taric-nummer 8545110010), och av nipplar som används för sådana elektroder, enligt KN-nummer ex 8545 90 90 (Taric-nummer 8545909010), oavsett om de importeras tillsammans eller separat, med ursprung i Indien (nedan kallad ”den berörda produkten”). Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

(4)

Den produkt som är föremål för undersökning är stavar av konstgjord grafit med en diameter på minst 75 mm, med ursprung i Indien (nedan kallad ”den produkt som är föremål för undersökning”), som vanligtvis klassificeras enligt KN-nummer ex 3801 10 00 (Taric-nummer 3801100010). Detta KN-nummer nämns endast upplysningsvis. Den produkt som är föremål för undersökning är en mellanprodukt vid tillverkningen av den berörda produkten och har samma grundläggande egenskaper som denna.

C.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(5)

De åtgärder som för närvarande är i kraft och som eventuellt kringgås är de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1629/2004 (2).

D.   GRUND FÖR BEGÄRAN

(6)

Begäran innehåller tillräcklig bevisning för att antidumpningsåtgärderna för import av den berörda produkten kringgås genom import av den produkt som är föremål för undersökningen.

(7)

Följande bevisning har lämnats:

i)

Av begäran framgår att en betydande förändring i handelsmönstret för export från Indien till gemenskapen har ägt rum efter det att antidumpningsåtgärderna infördes för den berörda produkten och att det inte finns någon annan tillräcklig grund eller motivering för denna förändring än införandet av antidumpningstullen.

ii)

Denna förändring i handelsmönstret verkar bero på en enkel omvandling i gemenskapen så att import av den produkt som är föremål för undersökningen omvandlas till den berörda produkten.

iii)

Begäran innehåller även tillräcklig bevisning för att de positiva verkningarna av de gällande antidumpningsåtgärderna för den berörda produkten undergrävs i fråga om kvantitet. Importen av den berörda produkten förefaller ha ersatts av betydande importvolymer av den produkt som är föremål för undersökningen.

iv)

Slutligen innehåller begäran bevisning för att priserna på den produkt som är föremål för undersökningen efter omvandling dumpas i förhållande till det normalvärde som tidigare fastställts för den berörda produkten.

v)

Om någon annan form av kringgående enligt artikel 13 i grundförordningen än bara omvandling konstateras i samband med undersökningen, får undersökningen även omfatta detta kringgående.

E.   FÖRFARANDE

(8)

Mot denna bakgrund har kommissionen fastslagit att bevisningen är tillräcklig för att motivera att en undersökning enligt artikel 13 i grundförordningen inleds och att import av den produkt som är föremål för undersökningen registreras enligt artikel 14.5 i grundförordningen.

a)   Frågeformulär

(9)

För att kommissionen skall få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till de exportörer/tillverkare och sammanslutningar för exportörer/tillverkare i Indien, de importörer och sammanslutningar för importörer i gemenskapen som samarbetade i den undersökning som ledde till de gällande åtgärderna och till de indiska myndigheterna. Uppgifter kommer vid behov även att inhämtas från gemenskapsindustrin.

(10)

Alla berörda parter bör omgående kontakta kommissionen, dock senast inom den tidsfrist som anges i artikel 3 i denna förordning, för att ta reda på om de nämns i begäran och för att, om nödvändigt, begära ett frågeformulär inom den tidsfrist som anges i artikel 3.1, eftersom den tidsfrist som anges i artikel 3.2 gäller för alla berörda parter.

(11)

Myndigheterna i Indien kommer att underrättas om att en undersökning inleds och få en kopia av begäran.

b)   Insamling av uppgifter och utfrågningar

(12)

Alla berörda parter uppmanas att skriftligen lämna sina synpunkter och framlägga bevisning till stöd för dessa. Kommissionen kan dessutom höra berörda parter om de lämnar in en skriftlig begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem.

c)   Befrielse från registrering av import eller från åtgärder

(13)

Enligt artikel 13.4 i grundförordningen får import av den produkt som är föremål för undersökning befrias från registrering eller åtgärder om importen inte innebär ett kringgående.

(14)

Eftersom det eventuella kringgåendet sker inom gemenskapen, kan i enlighet med artikel 13.4 i grundförordningen befrielse från registrering och andra åtgärder beviljas sådana importörer av den produkt som är föremål för undersökningen som kan visa att de inte är närstående någon tillverkare som omfattas av åtgärderna. Importörer som vill befrias från registrering bör lämna in en väl underbyggd ansökan inom den tidsfrist som anges i artikel 3.3 i denna förordning.

F.   REGISTRERING

(15)

Enligt artikel 14.5 i grundförordningen bör importen av den produkt som är föremål för undersökning även registreras så att antidumpningstullar, om undersökningen visar att kringgående sker, kan tas ut till ett lämpligt belopp retroaktivt från och med den dag då registreringen av sådan import med ursprung i Indien inleddes.

G.   TIDSFRISTER

(16)

Enligt god förvaltningspraxis bör det fastställas tidsfrister inom vilka

berörda parter kan ge sig till känna hos kommissionen, skriftligen lämna sina synpunkter och besvara frågeformulären eller lämna övriga uppgifter som bör beaktas vid undersökningen,

importörer i gemenskapen kan ansöka om befrielse från registrering av import eller från åtgärder,

berörda parter skriftligen kan begära att bli hörda av kommissionen.

(17)

Det bör noteras att de flesta av de processuella rättigheter som anges i grundförordningen är tillämpliga endast om parterna ger sig till känna inom den tidsfrist som anges i artikel 3 i denna förordning.

H.   BRISTANDE SAMARBETE

(18)

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom utsatt tid eller väsentligen hindrar undersökningen kan, enligt artikel 18 i grundförordningen, preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

(19)

Om det visar sig att någon berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter skall dessa inte beaktas och andra tillgängliga uppgifter kan användas. Om en berörd part inte samarbetar, eller bara delvis samarbetar, och avgörandena därför enligt artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för parten än om denna hade samarbetat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En undersökning skall i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 384/96 inledas i syfte att fastställa om importen till gemenskapen av stavar av konstgjord grafit med en diameter på minst 75 mm, med ursprung i Indien, som vanligtvis klassificeras enligt KN-nummer ex 3801 10 00 (Taric-nummer 3801100010), kringgår de åtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 1629/2004.

Artikel 2

I enlighet med artiklarna 13.3 och 14.5 i förordning (EG) nr 384/96 skall tullmyndigheterna vidta lämpliga åtgärder för att registrera den import till gemenskapen som anges i artikel 1 i den här förordningen.

Registreringen skall upphöra nio månader efter den dag då denna förordning träder i kraft.

Kommissionen får genom en förordning anmoda tullmyndigheterna att upphöra med registreringen av import till gemenskapen av produkter som importerats av importörer som har ansökt om befrielse från registrering och som befunnits inte kringgå antidumpningstullarna.

Artikel 3

1.   Frågeformulär skall begäras från kommissionen inom 15 dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   För att de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och skriftligen lämna sina synpunkter och besvara frågeformuläret eller lämna övriga uppgifter inom 40 dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Importörer som ansöker om befrielse från registrering av import eller från åtgärder skall lämna in en väl underbyggd ansökan inom samma tidsfrist på 40 dagar.

4.   Berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 40 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

5.   Alla uppgifter i detta ärende och alla ansökningar om att bli hörd, om ett frågeformulär eller om befrielse från registrering av import eller från åtgärder skall lämnas skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte annat anges) och innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Alla skriftliga inlagor, inklusive sådana uppgifter som begärs i denna förordning, svar på frågeformulär och korrespondens, som de berörda parterna tillhandahåller konfidentiellt skall märkas ”Limited (3) och i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell version som skall märkas ”FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES.”.

Kommissionens postadress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat H

Kontor: J-79 5/16

B-1049 Bryssel

Fax (32-2) 295 65 05

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 februari 2007.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2117/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT L 295, 18.9.2004, s. 10.

(3)  Detta innebär att dokumentet är avsett endast för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i grundförordningen och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).