20.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 51/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 162/2007

av den 19 februari 2007

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel för att anpassa bilagorna I och IV till den tekniska utvecklingen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (1), särskilt artikel 31.1, och

av följande skäl:

(1)

I avsnitt E i bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003 förtecknas de typer av oorganiska gödselmedel som innehåller mikronäringsämnen som får betecknas ”EG-gödselmedel” i enlighet med artikel 3 i den förordningen. Förteckningen innehåller ett antal gödselmedel där mikronäringsämnet är kemiskt bundet till en kelatbildare. En förteckning över godkända kelatbildare finns i tabell E.3.1 i den bilagan.

(2)

Specifikationen av gödselmedelstypen där det kelaterade mikronäringsämnet är järn medger användning av antingen en enda godkänd kelatbildare, eller en blandning av dem, förutsatt att andelen kelaterat järn kan bestämmas enligt metoden i europeisk standard EN 13366, och de enskilda kelatbildarna i blandningen kan identifieras och kvantifieras var för sig enligt EN 13368.

(3)

Dessa föreskrifter för gödselmedel som innehåller mikronäringsämne i form av kelaterat järn bör uppdateras i tre avseenden. För det första bör det klargöras att minst 50 % av det vattenlösliga järnet måste vara bundet till en godkänd kelatbildare. För det andra bör man föreskriva att en godkänd kelatbildare får anges på typbeteckningen för gödselmedlet endast om den binder minst 1 % av det vattenlösliga järnet. För det tredje bör hänvisningen till europeiska standarder göras mer allmän så att även andra europeiska standarder kan användas.

(4)

De kemiska namnen på de godkända kelatbildare som förtecknas i tabell E.3.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003 avser att på ett beskrivande sätt skilja mellan olika isomerer av samma ämne. Eftersom man inom det vetenskapliga samfundet använder olika beteckningar för dessa ämnen finns det en risk för förväxling. För att kelatbildarna skall kunna identifieras entydigt bör deras respektive CAS-nummer (Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society) anges för varje post i bilagan, eftersom detta nummer unikt identifierar de olika isomerer som finns. De tre isomerer av kelatbildare som inte entydigt kan identifieras genom ett CAS-nummer bör därför strykas.

(5)

En mer enhetlig nomenklatur för kelatbildare bör användas och uppgiften att godkända kelatbildare också måste uppfylla kraven i övrig gemenskapslagstiftning bör preciseras närmare.

(6)

Bilaga IV till förordning (EG) nr 2003/2003 innehåller ingående beskrivningar av de analysmetoder som skall användas för att mäta näringsinnehållet i ett ”EG-gödselmedel”. Dessa beskrivningar behöver anpassas för att man ska få korrekta analysvärden.

(7)

Förordning (EG) nr 2003/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättas genom artikel 32 i förordning (EG) nr 2003/2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Bilaga I till förordning (EEG) nr 2003/2003 skall ändras på det sätt som anges i bilaga I till den här förordningen.

2.   Bilaga IV till förordning (EEG) nr 2003/2003 skall ändras på det sätt som anges i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 februari 2007.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 304, 21.11.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).


BILAGA I

Bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

Tabell E.1.4 skall ersättas med följande:

”E.1.4.   Järn

Nr

Typbeteckning

Uppgifter om tillverkningsmetod och huvudbeståndsdelar

Minimihalt av näringsämnen

(massprocent)

Uppgifter om hur näringsämnena skall uttryckas

Övriga krav

Övriga uppgifter om typbeteckningen

Näringsinnehåll som skall redovisas

Näringsämnenas form och löslighet

Andra kriterier

1

2

3

4

5

6

4a

Järnsalt

Kemiskt framställd produkt med oorganiskt järnsalt som väsentlig beståndsdel

12 % vattenlösligt Fe

Beteckningen skall innehålla namnet på den oorganiska anjonen

Vattenlösligt järn (Fe)

4b

Järnkelat

Vattenlöslig produkt framställd genom kemisk reaktion med järn med kelatbildare upptagna i förteckningen i avsnitt E.3 i bilaga I

5 % vattenlösligt järn varav den kelaterade andelen är minst 80 % och minst 50 % av det vattenlösliga järnet är bundet till den eller de angivna kelatbildarna

Namnet på var och en av de kelatbildare som nämns i förteckningen i avsnitt E.3.1 i bilaga I och som binder minst 1 % vattenlösligt järn

Vattenlösligt järn (Fe)

Järn (Fe) bundet till varje kelatbildare som anges i typbeteckningen och som kan identifieras och kvantifieras enligt en europisk standard

4c

Gödselmedelslösning innehållande järn

Produkt framställd genom upplösning av en eller flera av typerna 4a och eventuellt en av typerna 4b i vatten

2 % vattenlösligt Fe

Beteckningen skall innehålla

1.

namn på oorganiska anjoner,

2.

namn på eventuella kelatbildare som binder minst 1 % av det vattenlösliga järnet (Fe)

Vattenlösligt järn (Fe)

Kelaterat järn (Fe) om sådant förekommer

Järn (Fe) bundet till varje kelatbildare som anges i typbeteckningen och som kan identifieras och kvantifieras enligt en europeisk standard”

2.

Avsnitt E.3 skall ersättas med följande:

”E.3   Förteckning över tillåtna organiska kelat- och komplexbildare för mikronäringsämnen

Följande ämnen är tillåtna förutsatt att motsvarande kelat med näringsämnet uppfyller kraven i rådets direktiv 67/548/EEG (1).

E.3.1   Kelatbildare (2)

Syror eller natrium-, kalium- eller ammoniumsalter av:

 

Syrans CAS nummer (3)

etylendiamintetraättiksyra

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

2-hydroxietyletylendiamintriättiksyra

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

dietylentriaminpentaättiksyra

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

etylendiamin-N,N’-di[(orto-hydroxifenyl)ättiksyra]

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

etylendiamin-N-[(orto-hydroxifenyl)ättiksyra]-N′-[(para-hydroxifenyl)ättiksyra]

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

etylendiamin-N,N′-di[(orto-hydroxi-metylfenyl)ättiksyra]

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

etylendiamin-N-[(orto-hydroxi-metylfenyl)ättiksyra]-N′-[(para-hydroxi-metylfenyl)ättiksyra]

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

etylendiamin-N,N′-di[(5-karboxi-2-hydroxifenyl)ättiksyra]

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

etylendiamin-N,N′-di[(2-hydroxi-5-sulfofenyl)ättiksyra] och dess kondensationsprodukter

EDDHSA

C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 och 642045-40-7

E.3.2   Komplexbildare:

En förteckning skall sammanställas.


(1)  EGT 196, 16.8.1967, s. 1.

(2)  Kelatbildarna skall identifieras och kvantifieras enligt de europeiska standarder som omfattar kelatbildarna ovan.

(3)  Endast för information.”


BILAGA II

Avsnitt B i bilaga IV till förordning (EG) nr 2003/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

Metod 2 skall ändras på följande sätt:

a)

Metod 2.1 skall ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 4.2–4.7 skall ersättas med följande:

”4.2

Svavelsyra 0,05 mol/l

för variant a

4.3

Natrium- eller kaliumhydroxidlösning, karbonatfri: 0,1 mol/l

4.4

Svavelsyra 0,1 mol/l

för variant b (se anmärkning 2)

4.5

Natrium- eller kaliumhydroxidlösning, karbonatfri: 0,2 mol/l

4.6

Svavelsyra 0,25 mol/l

för variant c (se anmärkning 2)”

4.7

Natrium- eller kaliumhydroxidlösning, karbonatfri: 0,5 mol/l

ii)

I punkt 9 tabell 1 för variant a skall den andra meningen ersättas med följande:

”Svavelsyra 0,05 mol/l som skall tillsättas förlaget: 50 ml.”

iii)

I punkt 9 tabell 1 för variant b skall den andra meningen ersättas med följande:

”Svavelsyra 0,1 mol/l som skall tillsättas förlaget: 50 ml.”

iv)

I punkt 9 tabell 1 för variant c skall den andra meningen ersättas med följande:

”Svavelsyra 0,25 mol/l som skall tillsättas förlaget: 35 ml.”

b)

I metod 2.2.1 skall punkt 4.2 ersättas med följande:

”4.2

Svavelsyra 0,05 mol/l”

c)

Metod 2.2.2 skall ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 4.2–4.7 skall ersättas med följande:

”4.2

Svavelsyra 0,05 mol/l

för variant a

4.3

Natrium- eller kaliumhydroxidlösning, karbonatfri: 0,1 mol/l

4.4

Svavelsyra: 0,1 mol/l

för variant b (se anmärkning 2, metod 2.1)

4.5

Natrium- eller kaliumhydroxidlösning, karbonatfri: 0,2 mol/l

4.6

Svavelsyra: 0,25 mol/l

för variant c (se anmärkning 2, metod 2.1)”

4.7

Natrium- eller kaliumhydroxidlösning, karbonatfri: 0,5 mol/l

ii)

Punkt 7.4 skall ersättas med följande:

”7.4   Kontrollprovningar

Kontrollera före analysen att utrustningen fungerar som den skall och att rätt teknik används med hjälp av en nyligen beredd lösning av natriumnitrat (4.13) som innehåller 0,050–0,150 g kväve som nitrat, beroende på vilken variant som valts.”

d)

I metod 2.2.3 skall punkterna 4.2–4.7 ersättas med följande:

”4.2

Svavelsyra: 0,05 mol/l

för variant a

4.3

Lösning av natrium- eller kaliumhydroxid, karbonatfri: 0,1 mol/l

4.4

Svavelsyra: 0,1 mol/l

för variant b (se anmärkning 2, metod 2.1)

4.5

Natrium- eller kaliumhydroxidlösning, karbonatfri: 0,2 mol/l

4.6

Svavelsyra: 0,25 mol/l

för variant c (se anmärkning 2, metod 2.1)”

4.7

Natrium- eller kaliumhydroxidlösning, karbonatfri: 0,5 mol/l

e)

I metod 2.3.1 skall punkterna 4.5–4.10 ersättas med följande:

”4.5

Svavelsyra: 0,05 mol/l

för variant a (se metod 2.1)

4.6

Natrium- eller kaliumhydroxidlösning, karbonatfri: 0,1 mol/l

4.7

Svavelsyra: 0,1 mol/l

för variant b (se anmärkning 2, metod 2.1)

4.8

Natrium- eller kaliumhydroxidlösning, karbonatfri: 0,2 mol/l

4.9

Svavelsyra: 0,25 mol/l

för variant c (se anmärkning 2, metod 2.1)”

4.10

Natrium- eller kaliumhydroxidlösning, karbonatfri: 0,5 mol/l

f)

I metod 2.3.2 skall punkterna 4.4–4.9 ersättas med följande:

”4.4

Svavelsyra: 0,05 mol/l

för variant a (se metod 2.1)

4.5

Natrium- eller kaliumhydroxidlösning, karbonatfri: 0,1 mol/l

4.6

Svavelsyra: 0,1 mol/l

för variant b (se anmärkning 2, metod 2.1)

4.7

Natrium- eller kaliumhydroxidlösning, karbonatfri: 0,2 mol/l

4.8

Svavelsyra: 0,25 mol/l

för variant c (se anmärkning 2, metod 2.1)”

4.9

Natrium- eller kaliumhydroxidlösning, karbonatfri: 0,5 mol/l

g)

I metod 2.3.3 skall punkterna 4.3–4.8 ersättas med följande:

”4.3

Svavelsyra: 0,05 mol/l

för variant a (se metod 2.1)

4.4

Natrium- eller kaliumhydroxidlösning, karbonatfri: 0,1 mol/l

4.5

Svavelsyra: 0,1 mol/l

för variant b (se anmärkning 2, metod 2.1)

4.6

Natrium- eller kaliumhydroxidlösning, karbonatfri: 0,2 mol/l

4.7

Svavelsyra: 0,25 mol/l

för variant c (se anmärkning 2, metod 2.1)”

4.8

Natrium- eller kaliumhydroxidlösning, karbonatfri: 0,5 mol/l

h)

I metod 2.4 skall punkt 4.8 ersättas med följande:

”4.8

Svavelsyra: 0,05 mol/l”

i)

Metod 2.5 skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt 4.2 skall ersättas med följande:

”4.2

Svavelsyralösning, ca 0,05 mol/l”

ii)

I punkt 7.1 skall den andra meningen ersättas med följande:

”Fyll på vatten så att det blir ungefär 50 ml, tillsätt 1 droppe indikatorlösning (4.7) och neutralisera om så behövs med svavelsyra 0,05 mol/l (4.2).”

iii)

Punkt 7.3 skall ersättas med följande:

”Överför 25 eller 50 ml (beroende på antagen biurethalt) från den lösning som nämns i 7.2 med en pipett till en 100 ml mätkolv, neutralisera vid behov med ett 0,05 mol/l eller 0,1 mol/l reagens (4.2 eller 4.3) med metylrött som indikator och tillsätt 20 ml alkalisk lösning av kaliumnatriumtartrat (4.4) och 20 ml kopparlösning (4.5) med samma noggrannhet som när standardkurvan ritades upp. Fyll på vatten till märket, blanda noga och låt stå i 15 minuter vid 30 (± 2) °C.”

j)

Metod 2.6.1 skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt 4.8 skall ersättas med följande:

”4.8

Ställd svavelsyralösning: 0,1 mol/l”

ii)

Punkt 4.17 skall ersättas med följande:

”4.17

Ställd svavelsyralösning: 0,05 mol/l”

iii)

I punkt 7.1.1.2 skall den första meningen i första stycket ersättas med följande:

”Överför med en precisionspipett 50 ml ställd 0,1 mol/l svavelsyralösning (4.8) till förlaget.”

iv)

I punkt 7.1.1.4 skall förklaringen av ”a” i formeln ersättas med följande:

”a= antal ml av en ställd 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxidlösning som används för blindtestet, som utförs genom att 50 ml ställd 0,1 mol/l svavelsyralösning (4.8) överförs till förlaget med pipett (5.1),”

v)

I punkt 7.1.2.6 skall förklaringen av ”a” i formeln ersättas med följande:

”a= antal ml av en ställd 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxidlösning som används för blindtestet, som utförs genom att 50 ml ställd 0,1 mol/l svavelsyralösning (4.8) överförs till förlaget med pipett (5.1),”

vi)

I punkt 7.2.2.4 skall förklaringen av ”a” i formeln ersättas med följande:

”a= antal ml av en ställd 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxidlösning som används för blindtestet, som utförs genom att 50 ml ställd 0,1 mol/l svavelsyralösning (4.8) överförs till förlaget med pipett (5.1),”

vii)

I punkt 7.2.3.2 skall förklaringen av ”a” i formeln ersättas med följande:

”a= antal ml av en ställd 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxidlösning som används för blindtestet, som utförs genom att 50 ml ställd 0,1 mol/l svavelsyralösning (4.8) överförs till förlaget med pipett (5.1),”

viii)

I punkt 7.2.5.2 skall förklaringen av ”a” i formeln ersättas med följande:

”a= antal ml av en ställd 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxidlösning som används för blindtestet, som utförs genom att 50 ml ställd 0,1 mol/l svavelsyralösning (4.8) överförs till förlaget med pipett (5.1),”

ix)

I punkt 7.2.5.3 skall de tre första meningarna ersättas med följande:

”Överför med precisionspipett till apparatens torra kolv (5.2) en alikvot av filtratet (7.2.1.1 eller 7.2.1.2) som innehåller högst 20 mg kväve som ammoniak. Montera sedan utrustningen. Överför med pipett 50 ml ställd 0,05 mol/l svavelsyralösning (4.17) till en 300 ml Erlenmeyerkolv och så mycket destillerat vatten att vätskans yta kommer cirka 5 cm ovanför inloppsrörets öppning.”

x)

I punkt 7.2.5.5 skall förklaringen av ”a” i formeln ersättas med följande:

”a= antal ml av en ställd 0,1 mol/l natrium- eller kaliumhydroxidlösning som används för blindtestet, som utförs genom överföring av 50 ml ställd 0,05 mol/l svavelsyralösning (4.17) med en pipett till apparatens Erlenmeyerkolv (5.2),”

k)

Metod 2.6.2 skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt 4.6 skall ersättas med följande:

”4.6

Svavelsyralösning 0,1 mol/l”

ii)

Punkt 4.14 skall ersättas med följande:

”4.14

Titrerad svavelsyralösning: 0,05 mol/l”

iii)

I punkt 7.2.4 skall förklaringen av ”a” i formeln ersättas med följande:

”a= ml av en titrerad 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxidlösning (4.8) som används för blindtestet, som utförs genom att 50 ml titrerad 0,1 mol/l svavelsyralösning placeras i utrustningens förlag (4.6),”

iv)

I punkt 7.3.3 skall förklaringen av ”a” i formeln ersättas med följande:

”a= antal ml av en titrerad 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxidlösning (4.8) som används för blindtestet, som utförs genom att 50 ml titrerad 0,1 mol/l svavelsyralösning (4.6) överförs med en pipett till utrustningens förlag (4.8),”

v)

I punkt 7.5.1 skall den tredje meningen i första stycket ersättas med följande:

”Överför med pipett exakt 50 ml titrerad 0,05 mol/l svavelsyralösning (4.14) till 300 ml Erlenmeyerkolven och så mycket destillerat vatten att vätskans nivå kommer cirka 5 cm ovanför inloppsrörets mynning.”

vi)

I punkt 7.5.3 skall förklaringen av ”a” i formeln ersättas med följande:

”a= antal ml av en titrerad 0,1 mol/l natrium- eller kaliumhydroxidlösning (4.17) som används för blindtestet, som utförs genom att 50 ml titrerad 0,05 mol/l svavelsyralösning (4.14) överförs med pipett till apparatens 300 ml Erlenmeyerkolv (5.2),”

2.

Metod 3 skall ändras på följande sätt:

a)

I metod 3.1.5.1 skall de tre första meningarna i punkt 4.2 ersättas med följande:

”Citronsyra (C6H8O7.H2O): 173 g per liter

Ammoniak: 42 g kväve som ammoniak per liter

Svavelsyra 0,25 mol/l

pH mellan 9,4 och 9,7”

b)

I metod 3.1.5.3, skall formeln efter andra stycket i anmärkningen i punkt 4.1.2 ersättas med följande:

”1 ml H2SO4 0.25 mol/l = 0,008516 g NH3

3.

Metod 8 skall ändras på följande sätt:

a)

I metod 8.5 punkt 8 skall den andra formeln ersättas med följande:

Formula

b)

I metod 8.6 skall punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Princip

Utfällning av kalcium som oxalat i en delmängd av extraktionslösningen, efter separering och upplösning av denna, genom titrering av oxalsyran med kaliumpermanganat.”