18.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 332/106


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 41/2007 av den 21 december 2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs

( Europeiska unionens officiella tidning L 15 av den 20 januari 2007 )

På sidan 18, kapitel VIII, rubriken, ska det

i stället för:

”… FISKEFARTYG FRÅN TREDJELAND I NEAFC-OMRÅDET”

vara:

”… FISKEFARTYG FRÅN TREDJELAND I NEAFC:S KONVENTIONSOMRÅDE”.

På sidan 18, artikel 49, ska det

i stället för:

”… tredjelands fiskefartyg i NEAFC-området …”

vara:

”… tredjelands fiskefartyg i NEAFC:s konventionsområde …”.

På sidan 19, artikel 52.3 och 54.2, ska det

i stället för:

”… i NEAFC:s konventionsområde”

vara:

”… i NEAFC:s regleringsområde”.

På sidan 26, artikel 75, tabellen, rubriken till den högra spalten, ska det

i stället för:

”Total fångst (Mt)”

vara:

”Total fångst (ton)”.

På sidan 29, artlistan ”Germo alalunga”, ska det

i stället för:

”långfenad tonfisk”

vara:

”vit tonfisk eller långfenad tonfisk”.

På sidan 30, artlistan ”Thunnus thynnus”, ska det

i stället för:

”tonfisk”

vara:

”blåfenad tonfisk”.

På sidan 30, artlistan ”Sebastes spp.”, ska det

i stället för:

”kungsfiskar”

vara:

”rödfiskar/kungsfiskar”.

På sidan 32, ”upplysningslistan”, ska det

i stället för:

”tonfisk”

vara:

”blåfenad tonfisk”.

På sidan 32, ”upplysningslistan”, ska det

i stället för:

”kungsfiskar”

vara:

”kungsfiskar/rödfiskar”.

På sidan 85, bilaga IA, Art: Skarpsill Sprattus sprattus | Zon: VIId och VIIe, ska det

i stället för:

”EG

6 144

TAC

6 144”

vara:

”EG

6 145

TAC

6 145”.

På sidan 98, bilaga IB, Art: Gråsej Pollachius virens | Zon: Färöiska vatten i Vb, ska det

i stället för:

”Frankrike

1 630”

vara:

”Frankrike

1 632”.

På sidan 103, bilaga IB, Art: Kungsfiskar Sebastes spp. | Zon: Färöiska vatten i Vb, ska det

i stället för:

”Tyskland

2 083”

vara:

”Tyskland

2 084”.

På sidan 125, bilaga IIA, punkt 13, tabell I, spalten ”Benämning”, sista uppgiften på den sidan, ska det

i stället för:

”Trålar eller snurrevadar, maskstorlek < 120 mm …”,

vara:

”Trålar eller snurrevadar, maskstorlek ≥ 120 mm …”;

På sidan 126, bilaga IIA, punkt 13, sista uppgiften på den sidan, ska det

i stället för:

”c.iii 8.1.f Driv- och snärjgarn ”

vara:

”c.iv 8.1.f Driv- och snärjgarn ”

På sidan 156, bilaga IIIA, punkt 8.2 b ii, ska det

i stället för:

”ii)

har tillverkats i enlighet med de tekniska specifikationerna i bilagan.”

vara:

”ii)

har tillverkats i enlighet med de tekniska specifikationerna i bilagan till rådets förordning (EG) nr 254/2002 om de åtgärder som skall tillämpas under 2002 för torskbeståndets återhämtning i Irländska sjön (ICES-område VII a).”.

På sidan 157, bilaga IIIA, punkt 9.8 b, ska det

i stället för:

”b)

Bojmarkeringarna eller VMS-uppgifterna visar att ägaren har påträffats mindre än 100 nautiska mil från redskapet under de senaste 120 timmarna.”

vara:

”b)

Bojmarkeringarna eller VMS-uppgifterna visar att ägaren inte har påträffats mindre än 100 nautiska mil från redskapet under de senaste 120 timmarna.”.

På sidan 164, bilaga III, tillägg 2, fotnot 1, ska det

i stället för:

”… skall lyftet och förlängningsstycket bestå av nätstycken med fyrkantsmaskor …”

vara:

”… skall lyftet bestå av nätstycken med fyrkantsmaskor …”.

På sidan 165, bilaga III, tillägg 2, punkt b, andra raden, ska det

i stället för:

”… tillåtet att använda en eller flera krokar …”

vara:

”… tillåtet att använda ett eller flera gångjärn …”.

På sidan 178, koder för rapportering, ska det

i stället för:

”kungsfiskar”

vara:

”kungsfiskar/rödfiskar”.

På sidan 178, koder för rapportering, ska det

i stället för:

”tonfisk”

vara:

”tonfiskar”.

På sidan 181, ”Artförteckning”, ska det

i stället för:

”kungsfiskar”

vara:

”kungsfiskar/rödfiskar”.

På sidan 183, ”Artförteckning”, ska det

i stället för:

”tonfisk”

vara:

”blåfenad tonfisk”.

På sidan 193, bilaga XI, ”Redskapskoder”, fjärde kategorin, ska det

i stället för:

”Bottengarn och insnärjningsnät”

vara:

”Bottensatta nät och insnärjningsnät”.

På sidan 193, bilaga XI, ”Redskapskoder”, fjärde kategorin fjärde raden, ska det

i stället för:

”Fasta bottengarn (fastgjorda vid pålar)”

vara:

”Fasta garn (fastgjorda vid pålar)”.