6.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 288/27


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2007/60/EG

av den 23 oktober 2007

om bedömning och hantering av översvämningsrisker

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Översvämningar kan orsaka dödsfall, folkomflyttningar och skador på miljön, allvarligt äventyra ekonomisk utveckling samt undergräva gemenskapens ekonomiska verksamhet.

(2)

Översvämningar är naturfenomen som inte kan förhindras. Vissa mänskliga verksamheter (exempelvis ökningen av bebyggelsen och de ekonomiska tillgångarna i översvämningsplan samt minskningen av den naturliga vattenhållningsförmågan vid markanvändning) och klimatförändringarna bidrar dock till att sannolikheten för och de ogynnsamma effekterna av översvämningar ökar.

(3)

Det är möjligt och önskvärt att minska risken för ogynnsamma följder, särskilt för människors liv och hälsa, miljön, kulturarvet, ekonomisk verksamhet och infrastruktur i samband med översvämningar. För att åtgärderna för att minska dessa risker ska vara effektiva bör de emellertid så långt som är möjligt samordnas i hela avrinningsområdet.

(4)

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (3) ska förvaltningsplaner tas fram för varje avrinningsdistrikt för att uppnå god ekologisk och kemisk status och det kommer att bidra till att mildra effekterna av översvämningar. Huvudsyftet med det direktivet är emellertid inte att minska översvämningsrisker eller att ta hänsyn till framtida förändringar av riskerna för översvämningar till följd av klimatförändringarna.

(5)

Kommissionens meddelande av den 12 juli 2004 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – ”Hantering av översvämningsrisker – Förebyggande åtgärder, skyddsåtgärder och skadebegränsande åtgärder” – innehåller en analys av och en strategi för hur gemenskapen bör gå till väga för att hantera översvämningsrisker och förklarar att en gemensam och samordnad verksamhet på gemenskapsnivå skulle ge avsevärt mycket bättre resultat och överlag förbättra översvämningsskyddet.

(6)

Utöver samordning mellan medlemsstater kräver ett effektivt förebyggande och mildring av översvämningar samarbete med tredjeländer. Detta är i linje med direktiv 2000/60/EG och internationella principer för hantering av översvämningsrisker som utvecklats framför allt genom Förenta nationernas konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar, godkänd genom rådets beslut 95/308/EG (4), och alla därpå följande avtal om dess tilllämpning.

(7)

Vid större olyckor, inbegripet översvämningar, mobiliseras medlemsstaternas stöd och bistånd genom rådets beslut 2001/792/EG, Euratom av den 23 oktober 2001 om inrättande av en gemenskapsmekanism för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten (5). Räddningstjänsten kan ge lämplig hjälp till den drabbade befolkningen och förbättra beredskapen och återhämtningsförmågan.

(8)

Enligt rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (6) är det möjligt att vid större katastrofer snabbt ge ekonomiskt bistånd för att hjälpa drabbade människor, naturområden, regioner och länder att återgå till så normala förhållanden som möjligt. Fonden kan emellertid endast ingripa i samband med krisinsatser och inte under de faser som föregår ett nödläge.

(9)

Vid utarbetandet av politik som berör vatten- och markanvändning bör medlemsstaterna och gemenskapen ta hänsyn till vilka eventuella följder en sådan politik kan ha på översvämningsrisker och hanteringen av översvämningsrisker.

(10)

Runtom i gemenskapen uppstår olika typer av översvämningar, till exempel floder som svämmar över, störtfloder, översvämningar i tätbebyggelse och översvämningar från havet i kustområden. De skador som översvämningarna orsakar kan också variera i gemenskapens olika länder och regioner. Målen för hantering av översvämningsrisker bör därför beslutas av medlemsstaterna själva och baseras på de lokala och regionala förhållandena.

(11)

Översvämningsriskerna i vissa delar av gemenskapen kan betraktas som ringa, till exempel i glest befolkade eller helt obefolkade områden eller i områden med begränsade ekonomiska tillgångar eller av begränsat ekologiskt värde. I varje avrinningsdistrikt eller förvaltningsenhet bör en bedömning av översvämningsriskerna och behovet av ytterligare åtgärder – exempelvis en utvärdering av möjligheten att begränsa översvämningar – genomföras.

(12)

För att ha tillgång till ett effektivt informationsverktyg och en värdefull utgångspunkt för prioriteringar och för vidare tekniska, finansiella och politiska beslut om hantering av översvämningsrisker är det nödvändigt att sörja för att det utarbetas kartor över översvämningshotade områden samt kartor över översvämningsrisker som visar möjliga ogynnsamma följder, inbegripet information om potentiella källor till miljöföroreningar som en konsekvens av översvämningar. I detta sammanhang bör medlemsstaterna göra en bedömning av verksamheter som ökar riskerna för översvämning.

(13)

I syfte att undvika och minska den ogynnsamma påverkan av översvämningar på det berörda området är det lämpligt att upprätta planer för hantering av översvämningsrisker. Orsakerna till och följderna av översvämningar varierar i gemenskapens olika länder och regioner. Planerna för hantering av översvämningsrisker bör därför ta hänsyn till de speciella särdragen i de områden de täcker och ge skräddarsydda lösningar alltefter behoven och prioriteringarna i dessa områden och samtidigt säkerställa relevant samordning inom avrinningsdistriktet samt främja uppfyllandet av de miljömål som fastställs i gemenskapslagstiftningen. Medlemsstaterna bör särskilt avstå från att vidta åtgärder eller genomföra insatser som väsentligt ökar risken för översvämning i andra medlemsstater, om inte dessa åtgärder har samordnats och de berörda medlemsstaterna tillsammans har kommit fram till en lösning.

(14)

Planerna för hantering av översvämningsrisker bör inriktas på förebyggande, skydd och beredskap. I syfte att ge floderna mer utrymme bör i dessa, om möjligt, hänsyn tas till underhåll och/eller återställande av översvämningsplan och åtgärder för att förhindra och minska skador på människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. De olika delarna av planerna för hantering av översvämningsrisker bör ses över med jämna mellanrum och, om så är nödvändigt uppdateras, med beaktande av klimatförändringarnas sannolika påverkan på förekomsten av översvämningar.

(15)

Solidaritetsprincipen är mycket viktig i hanteringen av översvämningsrisker. Mot bakgrund av detta bör medlemsstaterna uppmuntras att ta på sig en rimlig del av ansvaret när det gemensamt beslutas om åtgärder för allas bästa vad avser hanteringen av översvämningsrisker längs vattendrag.

(16)

För att undvika dubbelarbete bör medlemsstaterna ha rätt att använda befintliga preliminära bedömningar av översvämningsrisker, kartor över översvämningshotade områden och över översvämningsrisker samt planer för hantering av översvämningsrisker för att uppnå målen och uppfylla kraven i detta direktiv.

(17)

Framtagningen av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt enligt direktiv 2000/60/EG och av planer för hantering av översvämningsrisker enligt detta direktiv ingår i en enhetlig förvaltning av avrinningsområden. De två processerna bör därför utnyttja de ömsesidiga möjligheterna till gemensamma synergieffekter och fördelar, med beaktande av miljömålen i direktiv 2000/60/EG, säkerställa effektivitet och förnuftig användning av resurserna, samtidigt som det erkänns att de behöriga myndigheterna och förvaltningsenheterna i det här direktivet och i direktiv 2000/60/EG kan vara olika.

(18)

Medlemsstaterna bör grunda sina bedömningar, kartor och planer på lämpliga ”bästa metoder” och ”bästa tillgängliga tekniker”, som inte innebär orimliga kostnader, inom området för hantering av översvämningsrisker.

(19)

Om vattenförekomster används för flera olika ändamål och avser olika former av hållbar mänsklig verksamhet (till exempel hantering av översvämningsrisker, ekologi, inlandssjöfart eller vattenkraft) och om denna användning påverkar vattenförekomsterna, innehåller artikel 4 i direktiv 2000/60/EG ett klart och tydligt förfarande för hur sådan användning och sådana konsekvenser ska hanteras och även möjliga undantag från målen ”god status” eller ”ingen försämring”. Kostnadstäckning föreskrivs i artikel 9 i direktiv 2000/60/EG.

(20)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (7).

(21)

Kommissionen bör särskilt ges behörighet att anpassa bilagan till vetenskapliga och tekniska framsteg. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(22)

Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns framför allt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Syftet med detta direktiv är framför allt att främja att en hög miljöskyddsnivå integreras i gemenskapens politik i enlighet med principen om hållbar utveckling i artikel 37 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(23)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen upprättandet av en ram för åtgärder för att minska riskerna för översvämningsskador, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(24)

I enlighet med proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna och det till fördraget fogade protokollet om tilllämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna samt mot bakgrund av medlemsstaternas befintliga resurser, bör ansenligt handlingsutrymme ges till de lokala och regionala nivåerna, särskilt vad gäller myndigheters organisation och ansvar.

(25)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (8) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syftet med detta direktiv är att upprätta en ram för bedömning och hantering av översvämningsrisker i syfte att minska de ogynnsamma följderna för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet i samband med översvämningar i gemenskapen.

Artikel 2

I detta direktiv gäller, utöver definitionerna av flod, avrinningsområde, delavrinningsområde och avrinningsdistrikt i artikel 2 i direktiv 2000/60/EG, följande definitioner:

1.   översvämning: när mark som normalt inte står under vatten tillfälligt täcks med vatten; detta ska inbegripa översvämningar som härrör från floder, bergsforsar, tillfälliga vattendrag i Medelhavsområdet och översvämningar från havet i kustområden; översvämningar från avloppsvattensystem kan uteslutas,

2.   översvämningsrisk: en kombination av sannolikheten för översvämning och möjliga ogynnsamma följder för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet i samband med en översvämning.

Artikel 3

1.   Vid tillämpningen av detta direktiv ska medlemsstaterna använda sig av arrangemangen i artikel 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 och 3.6 i direktiv 2000/60/EG.

2.   För genomförandet av detta direktiv får medlemsstaterna dock

a)

utse andra behöriga myndigheter än dem som angetts i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2000/60/EG,

b)

ange vissa kustområden eller enskilda avrinningsområden och hänföra dem till en annan förvaltningsenhet än den som fastställts i enlighet med artikel 3.1 i direktiv 2000/60/EG.

I dessa fall ska medlemsstaterna senast den 26 maj 2010 meddela kommissionen den information som avses i bilaga I till direktiv 2000/60/EG. Härvidlag ska varje hänvisning till behöriga myndigheter och avrinningsdistrikt tolkas som hänvisningar till behöriga myndigheter och förvaltningsenheter enligt denna artikel. Medlemsstaterna ska informera kommissionen om alla förändringar av den information som har överlämnats enligt denna punkt inom tre månader efter det att ändringen har fått verkan.

KAPITEL II

PRELIMINÄR BEDÖMNING AV ÖVERSVÄMNINGSRISKER

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna ska, för varje avrinningsdistrikt eller förvaltningsenhet enligt artikel 3.2 b eller del av internationellt avrinningsdistrikt på deras territorium, göra en preliminär bedömning av översvämningsrisker i enlighet med punkt 2 i den här artikeln.

2.   På grundval av tillgänglig information eller information som lätt kan fås fram, exempelvis arkivuppgifter och undersökningar om utvecklingen på lång sikt, särskilt om hur klimatförändringarna påverkar förekomsten av översvämningar, ska en preliminär bedömning av översvämningsrisker göras för att tillhandahålla en bedömning av möjliga risker. Bedömningen ska åtminstone inbegripa följande:

a)

Kartor över avrinningsdistriktet i lämplig skala med gränserna för avrinningsområden, delavrinningsområden och, om det finns, kustområden, med topografi och markanvändning.

b)

En redogörelse för tidigare inträffade översvämningar som har haft allvarlig ogynnsam påverkan på människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet, och där sannolikheten för liknande framtida översvämningar fortfarande är betydande, inbegripet översvämningarnas omfattning och avledningsvägar och en bedömning av den ogynnsamma påverkan som de hade.

c)

En redogörelse för tidigare inträffade betydelsefulla översvämningar som varit sådana att det kan förutses att liknande framtida händelser får betydelsefulla ogynnsamma följder.

Beroende på medlemsstaternas särskilda behov ska den också inbegripa följande:

d)

En bedömning av framtida översvämningars möjliga ogynnsamma följder för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet, så långt möjligt med beaktande av möjliga aspekter såsom topografin, vattendragens lägen och deras allmänna hydrologiska och geomorfologiska särdrag, inbegripet översvämningsplan som naturliga fördröjningsytor, effektiviteten hos befintliga infrastrukturer konstruerade av människan för att förhindra översvämningar, befolkningsområdenas lägen, områden med ekonomisk verksamhet samt utvecklingen på lång sikt, inklusive klimatförändringarnas påverkan på förekomsten av översvämningar.

3.   När det gäller internationella avrinningsdistrikt, eller förvaltningsenheter enligt artikel 3.2 b som delas med andra medlemsstater, ska medlemsstaterna se till att de berörda behöriga myndigheterna utbyter relevant information.

4.   Medlemsstaterna ska slutföra den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna senast den 22 december 2011.

Artikel 5

1.   På grundval av en preliminär bedömning av översvämningsriskerna enligt artikel 4 ska medlemsstaterna för varje avrinningsdistrikt eller förvaltningsenhet enligt artikel 3.2 b, eller den del av ett internationellt avrinningsdistrikt som ligger inom deras territorium, ange i vilka områden de finner att möjliga betydande översvämningsrisker föreligger eller kan förväntas uppstå.

2.   Angivandet enligt punkt 1 av områden som tillhör ett internationellt avrinningsdistrikt, eller en förvaltningsenhet enligt artikel 3.2 b som delas med en annan medlemsstat, ska samordnas mellan de berörda medlemsstaterna.

KAPITEL III

KARTOR ÖVER ÖVERSVÄMNINGSHOTADE OMRÅDEN OCH KARTOR ÖVER ÖVERSVÄMNINGSRISKER

Artikel 6

1.   Medlemsstaterna ska på avrinningsdistriktsnivå eller förvaltningsenhetsnivå enligt artikel 3.2 b utarbeta kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker, i den skala som är lämpligast för de områden som anges enligt artikel 5.1.

2.   Inför utarbetandet av kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker för de områden som anges enligt artikel 5 och som delas med andra medlemsstater, ska de berörda medlemsstaterna utbyta information.

3.   Kartorna över översvämningshotade områden ska omfatta de geografiska områden som kan komma att översvämmas vid följande scenarier:

a)

Översvämningar med låg sannolikhet eller extrema scenarier.

b)

Översvämningar med medelhög sannolikhet (översvämningar som sannolikt återkommer ≥ 100 år).

c)

Översvämningar med hög sannolikhet, om lämpligt.

4.   För varje scenario enligt punkt 3 ska följande redovisas:

a)

Översvämningens omfattning.

b)

Vattendjup eller vattennivå, allt efter vad som är lämpligt.

c)

Om lämpligt, flödeshastighet eller relevant vattenflöde.

5.   Kartorna över översvämningsrisker ska visa de möjliga ogynnsamma följderna i samband med översvämningar enligt scenarierna i punkt 3 uttryckta i följande termer:

a)

Storleksordningen för antalet invånare som kan drabbas.

b)

Typ av ekonomisk verksamhet i det område som kan drabbas.

c)

Installationer enligt bilaga I till rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (9) vilka kan förorsaka oavsiktlig förorening vid översvämning och de skyddade områden enligt punkt 1 i, iii och v i bilaga IV till direktiv 2000/60/EG som kan drabbas.

d)

Annan information som medlemsstaten anser användbar, såsom angivande av de områden där översvämningar med stort innehåll av transporterat sediment och bråte kan inträffa samt information om andra avsevärda föroreningskällor.

6.   Medlemsstaterna får besluta att, i fråga om kustområden med tillräcklig skyddsnivå, ska utarbetandet av kartor över översvämningshotade områden begränsas till det scenario som avses i punkt 3 a.

7.   Medlemsstaterna får besluta att, i fråga om de områden där översvämningen kommer från grundvattenkällor, ska utarbetandet av kartor över översvämningshotade områden begränsas till det scenario som avses i punkt 3 a.

8.   Medlemsstaterna ska se till att kartorna över översvämningshotade områden och kartorna över översvämningsrisker är färdigställda senast den 22 december 2013.

KAPITEL IV

PLANER FÖR HANTERING AV ÖVERSVÄMNINGSRISKER

Artikel 7

1.   På grundval av de kartor som avses i artikel 6 ska medlemsstaterna, i enlighet med punkterna 2 och 3 i den här artikeln, fastställa planer för hantering av översvämningsrisker (nedan även kallade riskhanteringsplaner), som ska samordnas på avrinningsdistriktsnivå eller förvaltningsenhetsnivå enligt artikel 3.2 b, för de områden som anges i artikel 5.1 och de områden som omfattas av artikel 13.1 b.

2.   Medlemsstaterna ska fastställa lämpliga mål för riskhantering av översvämningsrisker för de områden som anges i artikel 5.1 och de områden som omfattas av artikel 13.1 b, och då inrikta sig på att minska de möjliga ogynnsamma följderna av översvämning för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet och, om så anses lämpligt, på icke-strukturella initiativ och/eller på att minska sannolikheten för översvämningar.

3.   Riskhanteringsplanerna ska innehålla åtgärder som syftar till att uppnå de mål som fastställs i enlighet med punkt 2 och innehålla de element som anges i del A i bilagan.

Riskhanteringsplanerna ska beakta relevanta aspekter, t.ex. kostnad och nytta, översvämningens omfattning och avledningsvägar och områden med möjlighet att hejda vatten från översvämningar, såsom naturliga översvämningsplan, miljömålen i artikel 4 i direktiv 2000/60/EG, mark- och vattenförvaltning, fysisk planering, markanvändning, naturvård, sjöfart och hamninfrastruktur.

Riskhanteringsplanerna ska behandla alla aspekter av hanteringen av översvämningsrisker, med inriktning på förebyggande, skydd och beredskap, inbegripet översvämningsprognoser och system för tidig varning, med beaktande av de olika avrinningsområdenas eller delavrinningsområdenas särdrag. Riskhanteringsplanerna får även innefatta främjande av hållbara metoder för markanvändning, förbättrad vattenhållningsförmåga samt kontrollerad översvämning av vissa områden vid en översvämning.

4.   Av solidaritetsskäl ska riskhanteringsplaner som fastställs i en medlemsstat inte inbegripa åtgärder som genom sin omfattning eller sina konsekvenser avsevärt ökar översvämningsrisker uppströms eller nedströms i andra länder i samma avrinningsområde eller delavrinningsområde, såvida de berörda medlemsstaterna inte har samordnat dessa åtgärder och enats om en lösning inom ramen för artikel 8.

5.   Medlemsstaterna ska se till att riskhanteringsplanerna är färdigställda och offentliggjorda senast den 22 december 2015.

Artikel 8

1.   För avrinningsdistrikt eller förvaltningsenheter enligt artikel 3.2 b vilka i sin helhet ligger på en medlemsstats territorium, ska denna medlemsstat se till att det utarbetas en enda riskhanteringsplan alternativt flera riskhanteringsplaner som samordnas på avrinningsdistriktsnivå.

2.   Om ett internationellt avrinningsdistrikt eller en förvaltningsenhet enligt artikel 3.2 b i sin helhet ligger inom gemenskapen, ska medlemsstaterna säkerställa samordning i syfte att utarbeta en enda internationell riskhanteringsplan alternativt flera riskhanteringsplaner som samordnas på nivån för det internationella avrinningsdistriktet. När sådana planer inte utarbetas, ska medlemsstaterna utarbeta riskhanteringsplaner som åtminstone omfattar de delar av det internationella avrinningsdistriktet som ligger på deras territorium, i möjligaste mån med samordning på nivån för det internationella avrinningsdistriktet.

3.   Om ett internationellt avrinningsdistrikt eller en förvaltningsenhet som avses i artikel 3.2 b även ligger utanför gemenskapens gränser, ska medlemsstaterna sträva efter att utarbeta en enda internationell riskhanteringsplan alternativt flera riskhanteringsplaner som samordnas på internationell avrinningsdistriktsnivå; om detta inte är möjligt, ska punkt 2 gälla för de delar av det internationella avrinningsområdet som ligger inom deras territorium.

4.   De riskhanteringsplaner som avses i punkterna 2 och 3 ska, när de länder som delar delavrinningsområde anser det lämpligt, kompletteras med mer detaljerade riskhanteringsplaner, som samordnas på nivån för det internationella delavrinningsområdet.

5.   Om en medlemsstat identifierar en fråga som har konsekvenser för hanteringen av risken för översvämning av dess vatten och som inte kan lösas av medlemsstaten själv, kan den rapportera frågan till kommissionen och varje annan berörd medlemsstat och lämna rekommendationer om hur den bör lösas.

Kommissionen ska svara på varje rapport eller rekommendation från medlemsstaterna inom sex månader.

KAPITEL V

SAMORDNING MED DIREKTIV 2000/60/EG OCH INFORMATION TILL OCH SAMRÅD MED ALLMÄNHETEN

Artikel 9

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att samordna tillämpningen av detta direktiv med tillämpningen av direktiv 2000/60/EG och då inrikta sig på möjligheterna att förbättra effektiviteten och informationsutbytet samt att uppnå gemensamma synergieffekter och fördelar med beaktande av miljömålen i artikel 4 i direktiv 2000/60/EG. Särskilt gäller följande:

1.

De första kartorna över översvämningshotade områden och översvämningsrisker och efterföljande översyner, i enlighet med artiklarna 6 och 14 i det här direktivet, ska utarbetas så att den information de innehåller stämmer överens med relevant information som lämnas enligt direktiv 2000/60/EG. De ska samordnas med och får integreras i de översyner som föreskrivs i artikel 5.2 i direktiv 2000/60/EG.

2.

De första riskhanteringsplanerna och efterföljande översyner i enlighet med artiklarna 7 och 14 i det här direktivet ska utarbetas i samordning med de översyner av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som föreskrivs i artikel 13.7 i direktiv 2000/60/EG och de får integreras i dessa.

3.

Alla berörda parters aktiva medverkan enligt artikel 10 i detta direktiv ska, om det är lämpligt, samordnas med berörda parters aktiva medverkan enligt artikel 14 i direktiv 2000/60/EG.

Artikel 10

1.   Medlemsstaterna ska i enlighet med tillämplig gemenskapslagstiftning göra den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna, kartorna över översvämningshotade områden, kartorna över översvämningsrisker och riskhanteringsplanerna tillgängliga för allmänheten.

2.   Medlemsstaterna ska uppmuntra berörda parter att medverka aktivt i utarbetandet, översynen och uppdateringen av de riskhanteringsplaner som avses i kapitel IV.

KAPITEL VI

GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER OCH ÄNDRINGAR

Artikel 11

1.   Kommissionen får, i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 12.2, anta tekniska format för behandling och överföring av data, inklusive statistiska och kartografiska data, till kommissionen. Beslut om de tekniska formaten ska antas senast två år före de tidpunkter som anges i artiklarna 4.4, 6.8 respektive 7.5, med beaktande av såväl befintliga standarder som format som utarbetats enligt tillämpliga gemenskapsrättsakter.

2.   Kommissionen får, med beaktande av perioderna för översyn och uppdatering, anpassa bilagan till nya vetenskapliga och tekniska rön.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

Artikel 12

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats enligt artikel 21 i direktiv 2000/60/EG.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

KAPITEL VII

ÖVERGÅNGSÅTGÄRDER

Artikel 13

1.   Medlemsstaterna får besluta att inte göra en preliminär bedömning av översvämningsriskerna enligt artikel 4 för sådana avrinningsområden, delavrinningsområden eller kustområden där man antingen

a)

redan har genomfört en riskbedömning och före den 22 december 2010 bedömt att möjliga allvarliga översvämningsrisker föreligger eller kan förväntas uppstå, vilket gjort att dessa områden fastställts tillhöra dem som avses i artikel 5.1, eller

b)

före den 22 december 2010 har beslutat att utarbeta kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker och fastställa riskhanteringsplaner i enlighet med tillämpliga bestämmelser i detta direktiv.

2.   Medlemsstaterna får besluta att använda sig av sådana kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker som färdigställts före den 22 december 2010, om dessa kartor har en informationsnivå som motsvarar kraven i artikel 6.

3.   Medlemsstaterna får besluta att använda sig av riskhanteringsplaner som färdigställts före den 22 december 2010, under förutsättning att dessa planer till sitt innehåll motsvarar kraven i artikel 7.

4.   Punkterna 1, 2 och 3 ska gälla utan att det påverkar tilllämpningen av artikel 14.

KAPITEL VIII

ÖVERSYNER, RAPPORTER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

1.   Den preliminära bedömningen av översvämningsrisker, eller den bedömning och de beslut som avses i artikel 13.1, ska ses över och vid behov uppdateras senast den 22 december 2018 och därefter vart sjätte år.

2.   Kartorna över översvämningshotade områden och kartorna över översvämningsrisker ska ses över och vid behov uppdateras senast den 22 december 2019 och därefter vart sjätte år.

3.   Riskhanteringsplanen/-planerna ska ses över och vid behov uppdateras, inbegripet de element som anges i del B i bilagan, senast den 22 december 2021 och därefter vart sjätte år.

4.   Klimatförändringarnas sannolika påverkan på förekomsten av översvämningar ska beaktas i de översyner som avses i punkterna 1 och 3.

Artikel 15

1.   Medlemsstaterna ska göra sina preliminära bedömningar av översvämningsriskerna, kartor över översvämningshotade områden, kartor över översvämningsrisker och riskhanteringsplaner som avses i artiklarna 4, 6 och 7 samt översynen och i förekommande fall uppdateringarna av dessa tillgängliga för kommissionen senast tre månader efter de tidpunkter som anges i artiklarna 4.4, 6.8, 7.5 och artikel 14.

2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de beslut som fattats i enlighet med artikel 13.1, 13.2 och 13.3 och göra den relevanta informationen däri tillgänglig senast vid de tidpunkter som anges i artiklarna 4.4, 6.8 och 7.5.

Artikel 16

Kommissionen ska lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv senast den 22 december 2018 och därefter vart sjätte år. Vid utarbetandet av rapporten ska konsekvenserna av klimatförändringarna beaktas.

Artikel 17

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 26 november 2009. De ska genast informera kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 18

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 19

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 23 oktober 2007.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

M. LOBO ANTUNES

Ordförande


(1)  EUT C 195, 18.8.2006, s. 37.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 13 juni 2006 (EUT C 300 E, 9.12.2006, s. 123), rådets gemensamma ståndpunkt av den 23 november 2006 (EUT C 311 E, 19.12.2006, s. 10) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 april 2007. Rådets beslut av den 18 september 2007.

(3)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 1. Direktivet ändrat genom beslut nr 2455/2001/EG (EGT L 331, 15.12.2001, s. 1).

(4)  EGT L 186, 5.8.1995, s. 42.

(5)  EGT L 297, 15.11.2001, s. 7.

(6)  EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(7)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(8)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

(9)  EGT L 257, 10.10.1996, s. 26. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 (EUT L 33, 4.2.2006, s. 1).


BILAGA

A.   Planer för hantering av översvämningsrisker

I.

De första riskhanteringsplanerna ska innehålla följande element:

1.

Slutsatser från den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna enligt kapitel II i form av en översiktlig karta över ett avrinningsdistrikt eller en förvaltningsenhet enligt artikel 3.2 b, vilken avgränsar de enligt artikel 5.1 angivna områden som är föremål för denna riskhanteringsplan.

2.

Kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker, vilka har utarbetats enligt kapitel III eller redan föreligger i enlighet med artikel 13, och de slutsatser som kan dras av kartorna.

3.

En beskrivning av de lämpliga mål för hantering av översvämningsrisker som fastställts i enlighet med artikel 7.2.

4.

En sammanfattning av de åtgärder och deras prioriteringar som syftar till att uppnå de lämpliga målen för hantering av översvämningsrisker, inklusive de åtgärder som har vidtagits i enlighet med artikel 7, och de åtgärder med anknytning till översvämningar som har vidtagits inom ramen för andra gemenskapsrättsakter, inklusive rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (1), rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (2), Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (3) och direktiv 2000/60/EG.

5.

För gemensamma avrinningsområden och delavrinningsområden, en beskrivning, om en sådan finns tillgänglig, av den metod som de berörda medlemsstaterna har fastställt för den kostnadsnyttoanalys som används för att bedöma åtgärder med transnationella konsekvenser.

II.

En beskrivning av planens genomförande:

1.

En beskrivning av prioriteringar och hur framstegen i genomförandet av planen kommer att övervakas.

2.

En sammanfattning av de åtgärder/insatser som har vidtagits för information till och samråd med allmänheten.

3.

En förteckning över behöriga myndigheter och i lämpliga fall en beskrivning av samordningen inom internationella avrinningsdistrikt och av samordningen med direktiv 2000/60/EG.

B.   De efterföljande uppdateringarna av riskhanteringsplanerna ska innehålla följande element:

1.

Eventuella förändringar eller uppdateringar sedan offentliggörandet av den förra versionen av riskhanteringsplanen, inklusive en sammanfattning av de översyner som utförts i överensstämmelse med artikel 14.

2.

En utvärdering av vilka framsteg som har gjorts för att nå de mål som avses i artikel 7.2.

3.

En beskrivning av och en förklaring till varje åtgärd i den tidigare versionen av riskhanteringsplanen som var planerad att utföras men inte har vidtagits.

4.

En beskrivning av alla ytterligare åtgärder sedan den förra versionen av riskhanteringsplanen offentliggjordes.


(1)  EGT L 175, 5.7.1985, s. 40. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG (EUT L 156, 25.6.2003, s. 17).

(2)  EGT L 10, 14.1.1997, s. 13. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 97).

(3)  EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.