18.9.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/41


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/55/EG

av den 17 september 2007

om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av azinfosmetyl

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/895/EEG av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 5,

med beaktande av rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål (2), särskilt artikel 10,

med beaktande av rådets direktiv 86/363/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av animaliskt ursprung (3), särskilt artikel 10,

med beaktande av rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (4), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har informerats om att de gällande gränsvärdena för resthalter av azinfosmetyl kan behöva ses över på grund av ny information om toxikologin och konsumenternas intag. Kommissionen har bett den medlemsstat som fungerade som rapporterande medlemsstat för azinfosmetyl enligt rådets direktiv 91/414/EEG (5) att lämna in förslag till översyn av gemenskapens gränsvärden. Ett sådant förslag har inkommit till kommissionen.

(2)

Gemenskapens gränsvärden och de värden som rekommenderas i Codex Alimentarius fastställs och utvärderas genom liknande förfaranden. Codex innehåller flera gränsvärden för azinfosmetyl. Gemenskapens gränsvärden, som grundas på gränsvärden i Codex Alimentarius, har utvärderats av den rapporterande medlemsstaten utifrån ny information om riskerna för konsumenterna.

(3)

Konsumenternas livstids- och korttidsexponering för azinfosmetyl genom livsmedelsprodukter har bedömts på nytt och utvärderats i enlighet med gemenskapens förfaranden och praxis, med beaktande av Världshälsoorganisationens riktlinjer (6). Det är därför lämpligt att fastställa nya gränsvärden för att förhindra att konsumenterna utsätts för oacceptabel exponering.

(4)

För att konsumenterna skall få tillräckligt skydd mot exponering för bekämpningsmedelsrester till följd av otillåten användning av växtskyddsmedel, bör gränsvärden fastställas för de berörda kombinationerna av produkter/bekämpningsmedel till den lägsta analytiska bestämningsgränsen.

(5)

Det är därför nödvändigt att ändra de gränsvärden som fastställs i bilagorna till direktiven 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG för att möjliggöra en ändamålsenlig övervakning och kontroll av användningsförbudet och för att skydda konsumenterna.

(6)

Gemenskapens handelspartner har via Världshandelsorganisationen informerats om de nya gränsvärdena och deras synpunkter på dessa kommer att beaktas.

(7)

Direktiven 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

I bilaga II till direktiv 76/895/EEG skall de uppgifter som gäller azinfosmetyl utgå.

Artikel 2

Direktiv 86/362/EEG skall ändras i enlighet med bilaga I till det här direktivet.

Artikel 3

Direktiv 86/363/EEG skall ändras i enlighet med bilaga II till det här direktivet.

Artikel 4

Direktiv 90/642/EEG skall ändras i enlighet med bilaga III till det här direktivet.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall senast den 18 mars 2008 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 19 mars 2008.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 september 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 340, 9.12.1976, s. 26. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/8/EG (EUT L 63, 1.3.2007, s. 9).

(2)  EGT L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/27/EG (EUT L 128, 16.5.2007, s. 31).

(3)  EGT L 221, 7.8.1986, s. 43. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/28/EG (EUT L 135, 26.5.2007, s. 6).

(4)  EGT L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 200739/EG (EUT L 165, 27.6.2007, s. 25).

(5)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/52/EG (EUT L 214, 17.8.2007, s. 3).

(6)  Riktlinjer för beräkning av intaget av bekämpningsmedelsrester (reviderad utgåva), upprättade av GEMS/Livsmedelsprogrammet i samarbete med Codex Alimentarius-kommittén för bekämpningsmedelsrester och utgivna av Världshälsoorganisationen 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


BILAGA I

I del A i bilaga II till direktiv 86/362/EEG skall följande rad läggas till:

Bekämpningsmedelsrester

Gränsvärden i mg/kg

”Azinfosmetyl

0,05 (*)

Spannmål”


BILAGA II

I del A i bilaga II till direktiv 86/363/EEG skall följande rad läggas till:

 

Gränsvärden i mg/kg (ppm)

Bekämpningsmedelsrester

För fett i kött, köttberedningar, slaktbiprodukter och djurfetter som förtecknas i bilaga I under KN-nummer ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 och 1602 (1) (4)

För komjölk och helmjölk från ko som förtecknas i bilaga I under KN-nummer 0401; för övriga livsmedel under KN-nummer 0401, 0402, 0405 00 och 0406 i enlighet med (2) (4)

För färska ägg utan skal, fågelägg och äggula som förtecknas i bilaga I under KN-nummer 0407 00 och 0408 (3) (4)

”Azinfosmetyl

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)


(1)  Lägsta analytiska bestämningsgräns.”


BILAGA III

I del A i bilaga II till direktiv 90/642/EEG skall följande kolumn läggas till:

”Grupper av och exempel på enskilda produkter för vilka gränsvärdena gäller

Azinfosmetyl

1.   

Frukt: färsk, torkad eller okokt, konserverad genom frysning utan tillsats av socker; nötter

i)

CITRUSFRUKTER

0,05 (1)

Grapefrukt

 

Citroner

 

Lime

 

Mandariner (inkl. klementiner och andra hybrider)

 

Apelsiner

 

Pomelo

 

Övriga

 

ii)

TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)

0,5

Mandlar

 

Paranötter

 

Cashewnötter

 

Kastanjer

 

Kokosnötter

 

Hasselnötter

 

Macadamianötter

 

Pekannötter

 

Pinjenötter

 

Pistaschmandlar

 

Valnötter

 

Övriga

 

iii)

KÄRNFRUKTER

0,5 (2)

Äpplen

 

Päron

 

Kvitten

 

Övriga

 

iv)

STENFRUKTER

0,5 (2)

Aprikoser

 

Körsbär

 

Persikor (inkl. nektariner och liknande hybrider)

 

Plommon

 

Övriga

 

v)

BÄR OCH SMÅ FRUKTER

 

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

0,05 (1)

Bordsdruvor

 

Druvor för vinframställning

 

b)

Jordgubbar (odlade)

0,5 (2)

c)

Rubusfrukter (odlade)

0,5 (2)

Björnbär

 

Blåhallon

 

Loganbär

 

Hallon

 

Övriga

 

d)

Andra små frukter och bär (odlade)

 

Blåbär

 

Tranbär

0,1

Vinbär (röda, svarta och vita)

0,5 (2)

Krusbär

0,5 (2)

Övriga

0,05 (1)

e)

Vilda bär och frukter

0,05 (1)

vi)

DIVERSE FRUKTER

0,05 (1)

Avokado

 

Bananer

 

Dadlar

 

Fikon

 

Kiwifrukter

 

Kumquat

 

Litchiplommon

 

Mango

 

Oliver (bordsoliver)

 

Oliver (för oljeproduktion)

 

Papaya

 

Passionsfrukt

 

Ananas

 

Granatäpplen

 

Övriga

 

2.   

Grönsaker, färska eller okokta, frysta eller torkade

i)

ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER

0,05 (1)

Rödbetor

 

Morötter

 

Maniok

 

Rotselleri

 

Pepparrot

 

Jordärtskockor

 

Palsternackor

 

Rotpersilja

 

Rädisor

 

Haverrot

 

Sötpotatis

 

Kålrötter

 

Rovor

 

Jamsrot

 

Övriga

 

ii)

LÖKGRÖNSAKER

0,05 (1)

Vitlök

 

Kepalök

 

Schalottenlök

 

Knipplök

 

Övriga

 

iii)

FRUKTGRÖNSAKER

 

a)

Solanacea

0,05 (1)

Tomater

 

Paprikor

 

Auberginer

 

Okra

 

Övriga

 

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

Slanggurkor

0,2

Druvgurkor

 

Zucchini (sommarsquash)

 

Övriga

0,05 (1)

c)

Gurkväxter – oätligt skal

0,05 (1)

Meloner

 

Squash (vintersquash)

 

Vattenmeloner

 

Övriga

 

d)

Sockermajs

0,05 (1)

iv)

KÅLGRÖNSAKER

0,05 (1)

a)

Blommande kål

 

Broccoli

 

Blomkål

 

Övriga

 

b)

Huvudbildande kål

 

Brysselkål

 

Vitkål, rödkål

 

Övriga

 

c)

Bladbildande kål

 

Salladskål

 

Grönkål

 

Övriga

 

d)

Kålrabbi

 

v)

BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER

0,05 (1)

a)

Sallat och liknande

 

Kryddkrasse

 

Vårklynne

 

Sallat

 

Escarole

 

Ruccolasallad

 

Blad och stjälkar av kål (inklusive rovblast)

 

Övriga

 

b)

Spenat och liknande

 

Spenat

 

Mangold

 

Övriga

 

c)

Vattenkrasse

 

d)

Endiviasallat

 

e)

Örter

 

Körvel

 

Gräslök

 

Persilja

 

Snittselleri

 

Övriga

 

vi)

BALJVÄXTER (färska)

0,05 (1)

Bönor (med skida)

 

Bönor (utan skida)

 

Ärter (med skida)

 

Ärter (utan skida)

 

Övriga

 

vii)

STJÄLKGRÖNSAKER (färska)

0,05 (1)

Sparris

 

Kardon

 

Bladselleri

 

Fänkål

 

Kronärtskockor

 

Purjolök

 

Rabarber

 

Övriga

 

viii)

SVAMP

0,05 (1)

a)

Odlad svamp

 

b)

Vild svamp

 

3.

Baljväxter (torkade)

0,05 (1)

Bönor

 

Linser

 

Ärter

 

Lupiner

 

Övriga

 

4.   

Oljeväxtfröer

Linfrö

 

Jordnötter

 

Vallmofrö

 

Sesamfrö

 

Solrosfrö

 

Rapsfrö

 

Sojabönor

 

Senapsfrö

 

Bomullsfrö

0,2

Hampfrö

 

Övriga

0,05 (1)

5.

Potatis

0,05 (1)

Färskpotatis

 

Övrig matpotatis

 

6.

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, av Camellia sinensis)

0,1 (1)

7.

Humle (torkad), inkl. pellets och icke-koncentrerat pulver

0,1 (1)


(1)  Lägsta analytiska bestämningsgräns

(2)  Tillfälligt gränsvärde till och med den 18 september 2008. Efter detta datum kommer gränsvärdet att vara 0,05 () mg/kg om det inte ändras genom ett direktiv eller en förordning.”