29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/51


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/41/EG

av den 28 juni 2007

om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 14 andra stycket c och d,

efter samråd med berörda medlemsstater, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2000/29/EG förtecknas organismer som är skadliga för växter eller växtprodukter och anges vissa åtgärder som skall vidtas för att förhindra att sådana organismer förs in i medlemsstaterna från andra medlemsstater eller tredjeländer. I det direktivet fastställs också möjligheten till erkännande av skyddade zoner inom gemenskapen.

(2)

Danmark har erkänts som en skyddad zon i fråga om Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. På grundval av resultaten av relevanta undersökningar i Danmark har landets myndigheter lämnat uppgifter som visar att ett tillräckligt växtskydd i fråga om Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr kan upprätthållas i Danmark utan att man bibehåller landets status som skyddad zon i fråga om den berörda skadegöraren. Danmark har därför begärt att dess status som skyddad zon avseende Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr skall dras tillbaka. Danmark bör därför inte längre erkännas som skyddad zon med avseende på denna skadegörare.

(3)

Det framgår av uppgifter som Tjeckien, Frankrike och Italien lämnat att Tjeckien, regionerna Champagne-Ardenne, Lorraine och Alsace i Frankrike samt regionen Basilicata i Italien bör erkännas som skyddade zoner i fråga om Grapevine flavescence dorée MLO, eftersom denna patogen inte finns där. Särskilda krav bör därför fastställas när det gäller införsel till och förflyttning av vegetativt förökningsmaterial av vinranka inom de berörda skyddade zonerna.

(4)

Bilagorna II, IV och V till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II, IV och V till direktiv 2000/29/EG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 31 oktober 2007 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 november 2007.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/35/EG (EUT L 88, 25.3.2006, s. 9).


BILAGA

1.

I bilaga II del B.c punkt 0.1 skall ”DK” i högerkolumnen utgå.

2.

I bilaga II del B.d skall följande punkt läggas till efter punkt 1:

”2.

Grapevine flavescence dorée MLO

Växter av Vitis L., andra än frukter och fröer

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine och Alsace), IT (Basilicata)”

3.

I bilaga IV del B punkt 6.3 skall ”DK” i högerkolumnen utgå.

4.

I bilaga IV del B skall följande punkt läggas till efter punkt 31:

”32.

Växter av Vitis L., andra än frukter och fröer.

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som gäller för växter som anges i bilaga III A 15, bilaga IV A II 17 och bilaga IV B 21.1, officiellt uttalande att växterna

a)

har sitt ursprung i och har odlats på en produktionsplats i ett land där Grapevine flavescence dorée MLO, såvitt det är känt, inte förekommer, eller

b)

har sitt ursprung i och har odlats på en produktionsplats i ett område som förklarats fritt från Grapevine flavescence dorée MLO av den nationella växtskyddsorganisationen enligt relevanta internationella standarder, eller

c)

har sitt ursprung i och har odlats i Tjeckien, Frankrike (Champagne-Ardenne, Lorraine och Alsace) eller Italien (Basilicata), eller

d)

har sitt ursprung i och har odlats på en produktionsplats där

aa)

inga symptom på Grapevine flavescence dorée MLO har påvisats hos moderplantorna sedan början av de senaste två hela växtperioderna, och

bb)

i)

där inga symptom på Grapevine flavescence dorée MLO har påvisats hos växterna på produktionsplatsen, eller

ii)

där växterna har genomgått behandling med hett vatten med en temperatur på minst 50°C under minst 45 minuter för eliminering av Grapevine flavescence dorée MLO.”

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine och Alsace), IT (Basilicata)

5.

I bilaga V del A.II skall texten under punkt 1.3 ersättas med följande:

”1.3.

Växter, andra än frukter och fröer, av Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. och Vitis L.”