26.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 135/6


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/28/EG

av den 25 maj 2007

om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 86/363/EEG och 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av azoxystrobin, klorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalotrin, maleinhydrazid, metalaxyl-M och trifloxystrobin

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 86/363/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av animaliskt ursprung (1), särskilt artikel 10,

med beaktande av rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 7,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (3), särskilt artikel 4.1 f, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med direktiv 91/414/EEG är godkännande av växtskyddsmedel för användning på speciella grödor medlemsstaternas ansvar. Sådana godkännanden måste grunda sig på en utvärdering av effekterna på människors och djurs hälsa och på miljön. De faktorer som skall tas med i bedömningen är bl.a. vilken exponering som användaren och övriga vid användningen närvarande personer utsätts för samt påverkan på mark, vatten och luft, liksom den påverkan som människor och djur utsätts för vid konsumtion av behandlade grödor som innehåller resthalter av ämnena.

(2)

Gränsvärdena för resthalter avspeglar de minsta mängder bekämpningsmedel som krävs för ett effektivt växtskydd, när medlet används på ett sådant sätt att resthalterna blir så låga som är praktiskt möjligt och godtagbart ur toxikologisk synpunkt, särskilt vad gäller det beräknade intaget via födan.

(3)

De gränsvärden för resthalter av bekämpningsmedel som omfattas av direktiven 86/363/EEG och 90/642/EEG skall ses över regelbundet och kan ändras med hänsyn till nya eller ändrade användningsområden. Kommissionen har fått uppgifter om helt nya eller ändrade användningsområden som leder till ändrade resthalter av azoxystrobin, klorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalotrin, maleinhydrazid, metalaxyl-M och trifloxystrobin.

(4)

Konsumenternas livstidsexponering för dessa bekämpningsmedel genom livsmedelsprodukter som kan innehålla rester av bekämpningsmedlen har bedömts och utvärderats i enlighet med gemenskapens förfaranden och praxis, med beaktande av Världshälsoorganisationens riktlinjer (4). Utifrån dessa bedömningar och utvärderingar bör gränsvärdena för resthalter av dessa bekämpningsmedel fastställas så att det säkerställs att det acceptabla dagliga intaget inte överskrids.

(5)

I fråga om klorfenapyr, folpet och lambda-cyhalotrin, för vilka det finns en akut referensdos (ARfD), har konsumenternas akuta exponering för dessa bekämpningsmedel genom var och en av de livsmedelsprodukter som kan innehålla resthalter av bekämpningsmedlen bedömts och utvärderats i enlighet med gemenskapens förfaranden och praxis, med beaktande av Världshälsoorganisationens riktlinjer. Yttrandena från vetenskapliga kommittén för växter (SCP) har beaktats, särskilt dess råd och rekommendationer om konsumentskyddet avseende livsmedelsprodukter som behandlats med bekämpningsmedel (5) Utifrån beräkningarna av intaget via födan bör gränsvärdena för resthalter av dessa bekämpningsmedel fastställas så att det säkerställs att den akuta referensdosen inte överskrids. I fråga om de andra ämnena har bedömningen av tillgängliga uppgifter visat att det inte behövs någon akut referensdos och därmed inte heller någon korttidsberäkning

(6)

Gränsvärdena bör fastställas till den lägsta analytiska bestämningsgränsen i de fall där godkänd användning av växtskyddsmedel inte ger upphov till påvisbara halter av bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel, eller då det inte finns några godkända användningsområden, eller då medlemsstaternas beslut om godkännande för vissa användningsområden inte underbyggts med nödvändiga uppgifter, eller då användningsområden i tredjeländer som ger upphov till bekämpningsmedelsrester i eller på sådana livsmedel som får övergå till fri omsättning på gemenskapens marknad inte har underbyggts med nödvändiga uppgifter.

(7)

Att provisoriska gränsvärden fastställs eller ändras på gemenskapsnivå hindrar inte medlemsstaterna från att fastställa provisoriska gränsvärden för maleinhydrazid och trifloxystrobin i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG och bilaga VI till det direktivet. Fyra år anses vara en tillräckligt lång period för att godkänna ytterligare användningsområden för dessa ämnen. Därefter bör gemenskapens provisoriska gränsvärden göras permanenta.

(8)

Det är därför nödvändigt att ändra de gränsvärden som anges i bilagorna till direktiv 86/363/EEG och 90/642/EEG för att möjliggöra en ändamålsenlig övervakning och kontroll av användningen av de berörda växtskyddsmedlen och för att skydda konsumenterna. Om gränsvärden redan har fastställts i bilagorna till dessa direktiv, är det lämpligt att ändra dem. Om gränsvärden ännu inte har fastställts bör de fastställas nu.

(9)

Direktiv 86/363/EEG och 90/642/EEG bör därför ändras.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 86/363/EEG skall ändras i enlighet med bilaga I till det här direktivet.

Artikel 2

Direktiv 90/642/EEG skall ändras i enlighet med bilaga II till det här direktivet.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna skall senast den 26 november 2007 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 27 november 2007.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 221, 7.8.1986, s. 43. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/27/EG (EUT L 128, 16.5.2007, s. 31).

(2)  EGT L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2007/27/EG.

(3)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/25/EG (EUT L 106, 24.4.2007, s. 34).

(4)  Riktlinjer för beräkning av intaget av bekämpningsmedelsrester via födan (reviderad utgåva). Dessa riktlinjer togs fram av GEMS/Livsmedelsprogrammet i samarbete med Codex Alimentarius-kommittén för bekämpningsmedelsrester och offentliggjordes av Världshälsoorganisationen 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5)  Yttrande om frågor som gäller ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG (SCP:s yttrande av den 14 juli 1998); yttrande om varierande resthalter av bekämpningsmedel i frukt och grönsaker (SCP:s yttrande av den 14 juli 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


BILAGA I

Följande rad skall läggas till i del B i bilaga 2 till direktiv 86/363/EEG:

 

Gränsvärden i mg/kg

bekämpningsmedelsrester

av kött, även fett, köttprodukter, organ och djurfetter enl. bilaga 1 under rubrikerna nr ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 och 1602

för mjölk och mjölkprodukter enl. bilaga 1 under rubrikerna nr 0401, 0402, 0405 och 0406

av skalade färska ägg, av fågelägg och äggulor enl. bilaga 1 under rubrikerna nr 0407 och 0408

”Maleinhydrazid (2)

kött (utom fjäderfä) 0,05 (3)

lever (utom fjäderfä) 0,05 (3)

njure (utom fjäderfä) 0,5 (3)

övriga 0,02 (1)  (3)

0,2 (3)  (4)

0,1 (3)


(1)  Anger gränsen för analytisk bestämning.

(2)  Definitionen av resthalter för mjölk och mjölkprodukter är: maleinhydrazid och dess konjugater uttryckt som maleinhydrazid.

(3)  Provisoriskt gränsvärde som fastställts i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG.

(4)  Anger att ett provisoriskt gränsvärde har fastställts till och med den 30 juni 2008 i avvaktan på uppgifter från den sökande. Om inga uppgifter har inkommit till dess kommer gränsvärdet att upphävas genom ett direktiv eller en förordning.”


BILAGA II

I del A i bilaga 2 till direktiv 90/642/EEG skall kolumnerna för azoxystrobin, klorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalotrin, maleinhydrazid, metalaxyl-M och trifloxystrobin ersättas med följande:

 

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Grupper och exempel på individuella produkter för vilka gränsvärdena gäller

Azoxystrobin

Klorfenapyr

Folpet

Iprodion

Lambda-cyhalotrin

Maleinhydrazid

Metalaxyl inklusive andra besläktade isomerblandningar inklusive metalaxyl-M (summan av isomerer)

Trifloxystrobin

”1.

Frukt: färsk, torkad eller inte tillagad, konserverad genom frysning utan tillsats av socker; nötter

 

0,05 (1)

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

i)

CITRUSFRUKTER

1

 

0,02 (1)

 

 

 

0,5

0,3 (3)

Grapefrukt

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Citroner

 

 

 

5 (3)

0,2

 

 

 

Limefrukter

 

 

 

 

0,2

 

 

 

Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider)

 

 

 

1 (3)

0,2

 

 

 

Apelsiner

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Pomelo

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Övriga

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

 

ii)

TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)

0,1 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Mandlar

 

 

 

 

 

 

 

 

Paranötter

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasjunötter

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastanjer

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosnötter

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasselnötter

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Makadamianötter

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekannötter

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinjenötter

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistaschmandlar

 

 

 

 

 

 

 

 

Valnötter

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

iii)

KÄRNFRUKTER

0,05 (1)

 

3 (2)

5 (3)

0,1

 

1

0,5 (3)

Äpplen

 

 

 

 

 

 

 

 

Päron

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvitten

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

STENFRUKTER

0,05 (1)

 

 

3 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Aprikoser

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Körsbär

 

 

2

 

 

 

 

1 (3)

Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider)

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Plommon

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

Övriga

 

 

0,02 (1)

 

0,1

 

 

0,02 (1)  (3)

v)

BÄR OCH SMÅ FRUKTER

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Vindruvor att äta eller för vinframställning

2

 

 

10 (3)

0,2

 

 

5 (3)

Vindruvor att äta

 

 

0,02 (1)

 

 

 

2

 

Vindruvor för vinframställning

 

 

5

 

 

 

1

 

b)

Jordgubbar (odlade)

2

 

3 (2)

15 (3)

0,5

 

0,5

0,5 (3)

c)

Rubusfrukter (odlade)

 

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Björnbär

3

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Blåhallon

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganbär

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallon

3

 

3 (2)

 

0,2

 

 

 

Övriga

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

 

d)

Övriga små frukter och bär (odlade)

0,05 (1)

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Blåbär

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranbär

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Krusbär

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Övriga

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

e)

Vilda bär och frukter

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

vi)

DIVERSE

 

 

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

Bananer

2

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

Dadlar

 

 

 

 

 

 

 

 

Fikon

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwifrukter

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchiplommon

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango

0,2

 

 

 

0,1

 

 

 

Oliver (bordsoliver)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Oliver (för oljeframställning)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Papaya

0,2

 

 

 

 

 

 

1 (3)

Passionsfrukt

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

Granatäpplen

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

2.

Grönsaker, färska eller inte tillagade, frysta eller torkade

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

i)

ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Rödbetor

 

 

 

 

 

 

 

 

Morötter

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

0,05 (3)

Maniok

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotselleri

0,3

 

 

 

0,1

 

 

 

Pepparrot

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

0,1

 

Jordärtskockor

 

 

 

 

 

 

 

 

Palsternackor

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

 

Rotpersilja

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Rädisor

0,2

 

 

0,3 (3)

0,1

 

0,1

 

Haverrot

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Sötpotatis

 

 

 

 

 

 

 

 

Kålrötter

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovor

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamsrot

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

ii)

LÖKGRÖNSAKER

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Vitlök

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Kepalök

 

 

0,1

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Schalottenlök

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Knipplök

2

 

 

3 (3)

0,05

 

0,2

 

Övriga

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

iii)

FRUKTGRÖNSAKER

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

a)

Solanacea

2

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Tomater

 

 

2 (2)

 

0,1

 

0,2

0,5 (3)

Paprikor

 

 

 

 

0,1

 

0,5

 

Auberginer

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Okra

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Övriga

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

b)

Gurkväxter med ätligt skal

1

 

0,02 (1)

2 (3)

0,1

 

 

0,2 (3)

Slanggurkor

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Druvgurkor

 

 

 

 

 

 

 

 

Zucchini (sommarsquash)

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

c)

Gurkväxter med oätligt skal

0,5

 

1

1 (3)

0,05

 

 

 

Meloner

 

 

 

 

 

 

0,2

0,3 (3)

Squash (vintersquash)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenmeloner

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

Övriga

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

d)

Sockermajs

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

iv)

KÅLGRÖNSAKER

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Blommande kål

0,5

 

0,02 (1)

0,1 (3)

0,1

 

0,2

 

Broccoli (även Calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Huvudbildande kål

0,3

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Brysselkål

 

 

 

0,5 (3)

0,05

 

 

 

Huvudkål

 

 

 

5 (3)

0,2

 

1

 

Övriga

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

c)

Bladbildande kål

5

 

0,02 (1)

 

1

 

 

 

Salladskål

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Grönkål

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Övriga

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

0,05 (1)

 

d)

Kålrabbi

0,2

 

0,05

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

v)

BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTER

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Sallat och liknande

3

 

 

10 (3)

 

 

 

 

Kryddkrasse

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårklynne

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Sallat

 

 

2

 

0,5

 

2

 

Escarole

 

 

 

 

 

 

1

 

Ruccolasallad

 

 

 

 

 

 

 

 

Blad och stjälkar av kål, inklusive kålrotsblast

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

0,02 (1)

 

1

 

0,05 (1)

 

b)

Spenat och liknande

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,5

 

0,05 (1)

 

Spenat

 

 

10

 

 

 

 

 

Mangold

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

c)

Vattenkrasse

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

d)

Endivesallat

0,2

 

0,02 (1)

2 (3)

0,02 (1)

 

0,3

 

e)

Örter

3

 

0,02 (1)

10 (3)

1

 

2

 

Körvel

 

 

 

 

 

 

 

 

Gräslök

 

 

 

 

 

 

 

 

Persilja

 

 

 

 

 

 

 

 

Snittselleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

BALJVÄXTER (färska)

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

Bönor (med skida)

1

 

2 (2)

5 (3)

0,2

 

 

0,5 (3)

Bönor (utan skida)

0,2

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Ärter (med skida)

0,5

 

 

2 (3)

0,2

 

 

 

Ärter (utan skida)

0,2

 

 

0,3 (3)

0,2

 

 

 

Övriga

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

vii)

STJÄLKGRÖNSAKER (färska)

 

 

0,02 (1)

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Sparris

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardon

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladselleri

5

 

 

 

0,3

 

 

 

Fänkål

 

 

 

 

0,3

 

 

 

Kronärtskockor

1

 

 

 

 

 

 

 

Purjolök

2

 

 

 

0,3

 

0,2

 

Rabarber

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Övriga

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

viii)

SVAMP

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

a)

Odlad svamp

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

b)

Vild svamp

 

 

 

 

0,5

 

 

 

3.

Baljväxter (torkade)

0,1

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Bönor

 

 

 

 

 

 

 

 

Linser

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärter

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupiner

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Oljeväxtfröer

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

Linfrö

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Jordnötter

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallmofrö

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesamfrö

 

 

 

 

 

 

 

 

Solrosfrö

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Rapsfrö

0,5

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Sojabönor

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Senapsfrö

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomullsfrö

 

 

 

 

 

 

 

 

Hampfrö

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

5.

Potatis

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

50 (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Färsk potatis

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrig matpotatis

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, av Camellia sinensis)

0,1 (1)

50

0,05 (1)

0,1 (1)  (3)

1

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

7.

Humle (torkad), inklusive pellets och pulver som inte koncentrerats

20

0,1 (1)

150

0,1 (1)  (3)

10

0,5 (1)  (3)

10

30 (3)


(1)  Lägsta analytiska bestämningsgräns.

(2)  Summan av kaptan och folpet.

(3)  Provisoriskt gränsvärde har fastställts i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG.”