16.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 46/83


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2007/113/GUSP

av den 15 februari 2007

om ändring och förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 14, 18.5 och 23.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 28 juli 2005 antog rådet gemensam åtgärd 2005/588/GUSP (1) om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien.

(2)

Den 20 februari 2006 antog rådet gemensam åtgärd 2006/118/GUSP om förlängning till och med den 28 februari 2007 och om ändring av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien.

(3)

Genom rådets beslut 2006/670/GUSP av den 5 oktober 2006 utnämnde rådet Pierre Morel till Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien.

(4)

Den 7 juni 2006 godkände rådet Europeiska unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför Europeiska unionen i en operativ insats enligt avdelning V i fördraget om Europeiska unionen.

(5)

På grundval av en översyn av gemensam åtgärd 2005/588/GUSP bör den särskilda representantens uppdrag ändras och förlängas med 12 månader.

(6)

EU vill utveckla ett bilateralt energisamarbete med viktiga producenter och transitpartner i Centralasien.

(7)

Den särskilda representanten kommer att genomföra sitt uppdrag i en situation som kan förvärras och inverka menligt på de mål för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som anges i artikel 11 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Pierre MORELS uppdrag som Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien förlängs härmed till och med den 29 februari 2008.

Artikel 2

Politiska mål

Den särskilda representantens uppdrag skall grundas på unionens politiska mål i Centralasien. Bland dessa mål kan följande nämnas:

a)

Att främja goda och nära förbindelser mellan länderna i Centralasien och Europeiska unionen på grundval av gemensamma värderingar och intressen i enlighet med tillämpliga avtal.

b)

Att bidra till ökad stabilitet och utökat samarbete mellan länderna i regionen.

c)

Att bidra till att stärka demokratin, rättsstatsprincipen, gott styre samt respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i Centralasien.

d)

Att ta itu med viktiga hot, i synnerhet specifika problem med direkta konsekvenser för Europa.

e)

Att öka Europeiska unionens effektivitet och synlighet i regionen, även genom närmare samarbete med andra berörda partner och internationella organisationer såsom OSSE.

Artikel 3

Uppdrag

1.   För att kunna nå dessa politiska mål skall den särskilda representanten ha i uppdrag att

a)

nära följa den politiska utvecklingen i Centralasien genom att utveckla och upprätthålla nära kontakter med regeringar, parlament, domstolsväsen, det civila samhället och massmedier,

b)

uppmana Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan att samarbeta kring regionala frågor av gemensamt intresse,

c)

utveckla lämpliga kontakter och samarbete med de viktigaste berörda aktörerna i regionen, även alla relevanta regionala och internationella organisationer,

d)

i nära samarbete med OSSE bidra till konfliktförebyggande och konfliktlösning genom att utveckla kontakter med myndigheter och andra lokala aktörer icke-statliga organisationer, politiska partier, minoriteter, religiösa grupper samt ledarna för dessa,

e)

bidra till att utforma energitrygghetsaspekter av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) med avseende på Centralasien,

f)

främja Europeiska unionens övergripande politiska samordning i Centralasien samt säkerställa samstämmighet i Europeiska unionens yttre åtgärder i regionen utan att gemenskapens behörighet åsidosätts,

g)

bistå rådet när det gäller att ytterligare utveckla en övergripande politik i fråga om Centralasien,

h)

bidra till genomförandet av Europeiska unionens politik för de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens riktlinjer för de mänskliga rättigheterna, särskilt med avseende på barn och kvinnor i konfliktdrabbade områden, i synnerhet genom att följa och diskutera utvecklingen på området.

2.   Den särskilda representanten skall stödja generalsekreterarens/den höge representantens arbete i regionen och nära samarbeta med ordförandeskapet, EU:s beskickningschefer, den särskilda representanten för Afghanistan samt kommissionen. Den särskilda representanten skall ha överblick över Europeiska unionens alla verksamheter i regionen.

Artikel 4

Uppdragets genomförande

1.   Den särskilda representanten skall ansvara för genomförandet av uppdraget, under ledning av och med stöd av operativa riktlinjer från generalsekreteraren/den höge representanten. Den särskilda representanten skall ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

2.   Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) skall upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara den främsta kontaktpunkten med rådet. KUSP skall tillhandahålla strategisk ledning och ge politisk stimulans till den särskilda representanten inom ramen för uppdraget.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som anslagits för att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag för perioden 1 mars 2007–29 februari 2008 skall vara 1 000 000 EUR.

2.   De utgifter som skall finansieras med det belopp som fastställs i punkt 1 skall förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för Europeiska unionens allmänna budget, med undantag för att eventuell förfinansiering inte skall förbli gemenskapens egendom.

3.   Förvaltningen av utgifterna skall regleras genom avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Utgifterna skall vara stödberättigande från och med den 1 mars 2007.

4.   Ordförandeskapet, kommissionen och/eller medlemsstaterna, beroende på vad som är lämpligast, skall tillhandahålla logistiskt stöd i regionen.

Artikel 6

Stabens inrättande

1.   Inom ramen för uppdraget och de ekonomiska medel som ställts till förfogande skall den särskilda representanten ansvara för inrättandet av sin stab, i samråd med ordförandeskapet, som därvid skall bistås av generalsekreteraren/den höge representanten, och i fullt samförstånd med kommissionen. Den särskilda representanten skall informera ordförandeskapet och kommissionen om stabens slutliga sammansättning.

2.   Medlemsstaterna och Europeiska unionens institutioner kan föreslå att personal skall utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till personal som utstationeras av en medlemsstat eller en av Europeiska unionens institutioner till den särskilda representanten skall betalas av den medlemsstat eller den av Europeiska unionens institutioner som berörs.

3.   Alla tjänster som motsvarar A-tjänster och som inte besätts genom utstationering skall utlysas på lämpligt sätt av rådets generalsekretariat och också anmälas till medlemsstaterna och Europeiska unionens institutioner så att de mest kvalificerade sökandena kan rekryteras.

4.   De privilegier, den immunitet och de andra garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och dennes medarbetare utan hinder skall kunna fullfölja sitt uppdrag skall fastställas tillsammans med parterna. Medlemsstaterna och kommissionen skall lämna allt stöd som krävs för detta ändamål.

Artikel 7

Säkerhet

1.   Den särskilda representanten och medlemmarna av hans stab skall respektera de principer och miniminormer för säkerhet som fastställs i rådets beslut 2001/264/EG av den 19 mars 2001 om antagande av rådets säkerhetsbestämmelser (2), särskilt när de hanterar sekretessbelagda EU-uppgifter.

2.   Den särskilda representanten skall i enlighet med Europeiska unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför Europeiska unionen i en operativ insats enligt avdelning V i fördraget vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras, i överensstämmelse med sitt uppdrag och med hänsyn till säkerhetssituationen i sitt geografiska ansvarsområde, för säkerheten för all den personal som lyder direkt under honom, särskilt genom att

a)

upprätta en uppdragsspecifik säkerhetsplan på grundval av riktlinjer från rådets generalsekretariat, inbegripet uppdragsspecifika fysiska, organisatoriska och förfarandemässiga säkerhetsåtgärder, styra hanteringen av en säker personalförflyttning till och inom uppdragsområdet, hanteringen av säkerhetstillbud samt en beredskaps- och evakueringsplan för uppdraget,

b)

se till att all personal som utplaceras utanför Europeiska unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i uppdragsområdet,

c)

se till att alla medlemmar av hans stab som skall utplaceras utanför Europeiska unionen, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, har genomgått lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till uppdragsområdet, grundad på den riskklassificering som rådets generalsekretariat har tilldelat uppdragsområdet,

d)

se till att alla överenskomna rekommendationer som framförs i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs samt skriftligen rapportera om genomförandet av dem och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för halvtidsrapporterna och rapporterna om genomförandet av uppdraget till generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen,

e)

vid behov och inom sitt ansvarsområde som en del av befälsordningen säkerställa ett enhetligt tillvägagångssätt när det gäller personalens säkerhet inom alla Europeiska unionens enheter som är närvarande vid en eller flera krishanteringsinsatser inom hans geografiska ansvarsområde.

Artikel 8

Rapportering

Den särskilda representanten skall normalt personligen avge rapport till generalsekreteraren/den höge representanten och KUSP och eventuellt även till den relevanta arbetsgruppen. Skriftliga rapporter skall regelbundet sändas till generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen. Den särskilda representanten kan avlägga rapport inför rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) på rekommendation av generalsekreteraren/den höge representanten och KUSP.

Artikel 9

Samordning

För att säkerställa samstämmigheten i Europeiska unionens yttre åtgärder skall den särskilda representantens verksamhet samordnas med generalsekreteraren/den höge representantens, ordförandeskapets och kommissionens verksamhet. Den särskilda representanten skall ha regelbundna genomgångar med medlemsstaternas beskickningar och kommissionens delegationer. På fältet skall nära kontakter upprätthållas med ordförandeskapet, kommissionen och EU:s beskickningschefer, som alla skall göra sitt yttersta för att biträda den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten skall även upprätta förbindelser med den särskilda representanten för Afghanistan samt andra internationella och regionala aktörer i området.

Artikel 10

Översyn

Genomförandet av denna gemensamma åtgärd och dess samstämmighet med andra insatser från Europeiska unionen i området skall regelbundet ses över. Den särskilda representanten skall lägga fram en lägesrapport före utgången av juni 2007 och en övergripande rapport om genomförandet av uppdraget senast i mitten av november 2007 för generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen. Rapporterna skall utgöra underlag för de relevanta arbetsgruppernas och Kusps utvärdering av denna gemensamma åtgärd. Inom ramen för de övergripande prioriteringarna för utplacering skall generalsekreteraren/den höge representanten lämna rekommendationer till KUSP avseende rådets beslut om förlängning, ändring eller upphörande av uppdraget.

Artikel 11

Ikraftträdande

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Artikel 12

Offentliggörande

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bruyssel den 15 februari 2007.

På rådets vägnar

W. SCHÄUBLE

Ordförande


(1)  EUT L 199, 29.7.2005, s. 100. Gemensam åtgärd ändrad genom gemensam åtgärd 2006/118/GUSP (EUT L 49, 21.2.2006, s. 7).

(2)  EGT L 101, 11.4.2001, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/952/EG (EUT L 346, 29.12.2005, s. 18).