29.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/15


RÅDETS BESLUT

av den 20 december 2007

om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt skattesats för blyfri bensin som används som motorbränsle och frisläpps för förbrukning på Korsika i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG

(Endast den franska texten är giltig)

(2007/880/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (1), särskilt artikel 19.1,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 18.1 i direktiv 2003/96/EG, jämförd med bilaga II till det direktivet, har Frankrike tillåtits att tillämpa en nedsatt skattesats för förbrukningen på Korsika. Detta tillstånd beviljades till och med den 31 december 2006.

(2)

I en skrivelse av den 16 oktober 2006 begärde de franska myndigheterna tillstånd att tillämpa en nedsatt skattesats för blyfri bensin som används som motorbränsle, genom att fortsätta en etablerad praxis inom ramen för det ovan nämnda undantaget innan detta löper ut. Denna nedsättning uppgår till 1 EUR per hektoliter. Tillståndet har begärts för perioden från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2012. Kostnaden för att leverera blyfri bensin vid pumpen på Korsika är betydligt högre jämfört med fastlandet och de slutliga priserna är 4–7 EUR högre per hektoliter än de priser som tillämpas på fastlandet.

(3)

Genom att sänka punktskatten på blyfri bensin för konsumenterna på Korsika, ges dessa konsumenter mer likvärdiga villkor i förhållande till motsvarande konsumenter på fastlandet. Åtgärden överensstämmer därför med de regional- och sammanhållningspolitiska målsättningarna.

(4)

Skattenedsättningen överstiger inte vad som är nödvändigt för att beakta de merkostnader för transport och distribution som påförs konsumenterna på Korsika.

(5)

Den slutliga skattenivån iakttar de miniminivåer som fastställs i direktiv 2003/96/EG, för närvarande 359 EUR per 1 000 liter (eller 35,90 EUR per hektoliter). Detta är fallet även om man tar hänsyn till det bemyndigande som tilldelats genom rådets beslut 2005/767/EG (2), vars effekter kan kumuleras med effekterna av detta beslut.

(6)

Med hänsyn till att de administrativa territorier som åtgärden är tillämplig på är avlägset belägna och utgör delar av en ö, liksom den mycket måttliga nedsättningen av punktskatten som för övrigt är mycket hög i jämförelse med gemenskapsminiminivån, kommer denna åtgärd inte att medföra någon omläggning av trafiken som specifikt sammanhänger med leveransen av motorbränsle.

(7)

Den åtgärd som begäran avser är följaktligen godtagbar med hänsyn till en väl fungerande inre marknad och behovet av att säkerställa en sund konkurrens och är inte oförenlig med gemenskapens politik på hälso-, miljö-, energi- och transportområdet.

(8)

Frankrike bör därför i enlighet med bestämmelserna i artikel 19.2 i direktiv 2003/96/EG tillåtas att till och med den 31 december 2012 tillämpa en nedsatt skattesats på blyfri bensin som används som motorbränsle och som förbrukas på Korsika.

(9)

Det bör säkerställas att Frankrike kan tillämpa exakt den nedsättning som detta beslut gäller, utan avbrott i förhållande till den lagstiftning som gällde före den 1 januari 2007, inom ramen för det undantag som anges i artikel 18 jämförd med bilaga II i direktiv 2003/96/EG. Det är därför lämpligt att det begärda tillståndet beviljas med verkan från och med den 1 januari 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Frankrike ska tillåtas att tillämpa en nedsatt skattesats för blyfri bensin som används som motorbränsle och som förbrukas på Korsika.

För att undvika all överkompensation får nedsättningen inte överstiga de tillkommande kostnaderna i förhållande till de franska fastlandet för transport, lagring och distribution.

De nedsatta skattesatserna ska uppfylla kraven i direktiv 2003/96/EG, i synnerhet de minimiskattenivåer som avses i artikel 7.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2007 och ska upphöra att gälla den 31 december 2012.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2007.

På rådets vägnar

F. NUNES CORREIA

Ordförande


(1)  EUT L 283, 31.10.2003, s. 51. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/75/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 100. Rättat i EUT L 195, 2.6.2004, s. 31).

(2)  EUT L 290, 4.11.2005, s. 25.