21.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/111


RÅDETS BESLUT

av den 10 december 2007

om gemenskapens makroekonomiska stöd till Libanon

(2007/860/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

efter samråd med ekonomiska och finansiella kommittén, och

av följande skäl:

(1)

Den 4 januari 2007 antog myndigheterna i Libanon ett omfattande socioekonomiskt reformprogram som innefattar skatteåtgärder, strukturåtgärder och sociala åtgärder samt fastställer prioriteringarna på medellång sikt när det gäller statliga åtgärder.

(2)

Libanon, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, har undertecknat ett associeringsavtal (1) som trädde i kraft den 1 april 2006.

(3)

Myndigheterna i Libanon arbetar för ekonomisk stabilitet och strukturreformer med stöd av Internationella valutafonden (IMF) genom ett program inom ramen för programmet om katastrofhjälp efter konflikter som antogs den 9 april 2007.

(4)

Förbindelserna mellan Libanon och Europeiska unionen utvecklas inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken, som förväntas leda till fördjupad ekonomisk integration. EU och Libanon har kommit överens om en handlingsplan för den europeiska grannskapspolitiken som innehåller prioriteringar på medellång sikt i förbindelserna mellan EU och Libanon och berörda politikområden.

(5)

Det omfattande finansieringsbehovet i Libanon beror på ökande ekonomiska påfrestningar inom den offentliga sektorn, däribland en stor statsskuld till följd av den väpnade konflikten under juli–augusti 2006 och en beräknad försämring av betalningsbalansen under 2007.

(6)

De libanesiska myndigheterna har begärt förmånligt finansiellt stöd från de internationella finansinstituten, gemenskapen och andra bilaterala givare. Utöver den finansiering som IMF och Världsbanken tillhandahåller finns det ett avsevärt behov av ytterligare finansiering som måste täckas för att landet ska klara av betalningsbalansen, förvalta de offentliga medlen och statsskulden samt uppnå de ekonomisk-politiska målen för myndigheternas reformåtgärder.

(7)

Libanon är ett av världens mest skuldsatta länder med en stor och stadigt växande statskuld. Under dessa omständigheter bör gemenskapens stöd till Libanon ske i form av bidrag och lån, som en lämplig åtgärd för att hjälpa landet i dess kritiska läge.

(8)

För att säkra ett effektivt skydd av gemenskapens ekonomiska intressen knutna till det aktuella ekonomiska stödet måste man sörja för att Libanon vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och andra oegentligheter i samband med detta stöd, samt att kommissionen och revisionsrätten genomför kontroller.

(9)

Budgetmyndighetens befogenheter påverkas inte av att gemenskapen frigör det ekonomiska stödet.

(10)

Stödet bör förvaltas av kommissionen i samråd med ekonomiska och finansiella kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Gemenskapen ska ge Libanon ett makroekonomiskt stöd på upp till 80 miljoner EUR i syfte att stödja Libanons nationella åtgärder när det gäller återuppbyggnad och hållbar ekonomisk återhämtning efter kriget och därmed lindra de ekonomiska påfrestningar som följer av att regeringen genomför sitt ekonomiska program.

Med tanke på Libanons höga skuldsättningsgrad ska gemenskapens ekonomiska stöd omfatta ett lån om 50 miljoner EUR och bidrag på upp till 30 miljoner EUR.

2.   Gemenskapens ekonomiska stöd ska förvaltas av kommissionen i nära samråd med ekonomiska och finansiella kommittén och med beaktande av bestämmelserna i de avtal och överenskommelser som ingåtts mellan IMF och Libanon.

3.   Gemenskapens ekonomiska stöd ska vara tillgängligt i två år från och med den första dagen efter det datum då detta beslut får verkan. Om omständigheterna så kräver kan emellertid kommissionen, efter samråd med ekonomiska och finansiella kommittén, besluta att förlänga tillgänglighetsperioden med högst ett år.

Artikel 2

1.   Kommissionen bemyndigas härmed att, efter samråd med ekonomiska och finansiella kommittén, komma överens med Libanons myndigheter om vilken ekonomisk politik och vilka finansiella villkor som ska knytas till gemenskapens ekonomiska stöd, och detta ska formuleras i ett samförståndsavtal och ett bidrags- och låneavtal. Villkoren ska vara förenliga med de avtal och överenskommelser som avses i artikel 1.2.

2.   Under det faktiska genomförandet av gemenskapens ekonomiska stöd ska kommissionen övervaka att Libanon har sunda finansiella regler, administrativa förfaranden samt interna och externa kontrollmekanismer som är relevanta för sådant stöd.

3.   Kommissionen ska regelbundet kontrollera att Libanons ekonomiska politik överensstämmer med syftena med gemenskapens ekonomiska stöd samt att de ekonomisk-politiska och finansiella villkoren uppfylls på ett tillfredsställande sätt. I detta avseende ska kommissionen nära samarbeta med Bretton Woods-institutionerna och, när så krävs, med ekonomiska och finansiella kommittén.

Artikel 3

1.   Gemenskapens ekonomiska stöd ska av kommissionen göras tillgängligt för Libanon i som mest tre delutbetalningar.

2.   Varje delutbetalning ska ske efter ett tillfredsställande genomförande av det IMF-stödda ekonomiska programmet.

3.   Den andra och tredje delutbetalningen ska ske efter ett tillfredsställande genomförande av det IMF-stödda ekonomiska programmet och handlingsplanen för den europeiska grannskapspolitiken för EU och Libanon samt andra eventuella åtgärder som överenskommits med kommissionen i enlighet med artikel 2.1, dock tidigast ett kvartal efter den förra delutbetalningen.

4.   Medlen överförs endast till Banque du Liban för att tillgodose Libanons finansieringsbehov.

Artikel 4

Gemenskapens ekonomiska stöd ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2) samt dess tillämpningsföreskrifter. I synnerhet gäller att samförståndsavtalet och bidrags- och låneavtalet med Libanons myndigheter ska innehålla lämpliga åtgärder som Libanon ska vidta för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och andra oegentligheter i samband med stödet. Avtalen ska också innehålla bestämmelser om kontroller som ska utföras av kommissionen, däribland Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), med rätt att utföra kontroller och inspektioner på plats, samt revisioner som revisionsrätten i tillämpliga fall utför på plats.

Artikel 5

Kommissionen ska en gång om året senast den 31 augusti till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport med en utvärdering av genomförandet av detta beslut under föregående år. Rapporten ska visa på sambandet mellan de politiska villkoren i artikel 2.1, Libanons pågående ekonomiska och finansiella utveckling och kommissionens beslut om att verkställa stödutbetalningarna.

Artikel 6

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 10 december 2007.

På rådets vägnar

L. AMADO

Ordförande


(1)  EUT L 143, 30.5.2006, s. 2.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).