7.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/45


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 6 november 2007

om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern

[delgivet med nr K(2007) 5452]

(Text av betydelse för EES)

(2007/718/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4, och

av följande skäl:

(1)

Det har rapporterats om utbrott av mul- och klövsjuka i Cypern.

(2)

Den aktuella situationen när det gäller mul- och klövsjuka i Cypern kan utgöra ett hot mot djurbesättningar i andra medlemsstater i samband med handeln med levande klövdjur och utsläppande på marknaden av vissa produkter därav.

(3)

Cypern har vidtagit åtgärder i enlighet med rådets direktiv 2003/85/EG av den 29 september 2003 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka, om upphävande av direktiv 85/511/EEG och besluten 89/531/EEG och 91/665/EEG samt om ändring av direktiv 92/46/EEG (3), och har vidtagit ytterligare åtgärder i de drabbade områdena.

(4)

Sjukdomssituationen i Cypern kräver att de kontrollåtgärder avseende mul- och klövsjuka som Cypern vidtagit stärks.

(5)

Det är lämpligt att som permanent åtgärd definiera hög- och lågriskområdena i den berörda medlemsstaten samt förbjuda sändning av mottagliga djur från dessa hög- och lågriskområden och sändning av produkter som kommer från mottagliga djur från högriskområdena. I beslutet bör det även fastställas bestämmelser för sändning från dessa områden av säkra produkter som antingen hade producerats innan restriktionerna infördes eller som producerats av råvaror som härstammar från områden utanför restriktionsområdena eller som har genomgått en behandling som visat sig vara effektiv när det gäller inaktivering av det eventuella mul- och klövsjukeviruset.

(6)

Storleken på de definierade riskområdena står i direkt relation till resultatet av spårningen av möjliga kontakter med den smittade anläggningen och tar hänsyn till möjligheten att i tillräcklig utsträckning kontrollera förflyttningar av djur och produkter. I nuläget bör hela Cypern enligt de uppgifter som lämnats av Cypern förbli ett högriskområde.

(7)

Sändningsförbudet bör endast omfatta produkter som kommer från djur av mottagliga arter som i sin tur kommer från eller härrör från djur med ursprung i de högriskområden som anges i bilaga I och bör inte beröra transitering genom dessa områden av produkter som kommer från eller härrör från djur med ursprung i andra områden.

(8)

Rådets direktiv 64/432/EEG (4) rör djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen.

(9)

Rådets direktiv 91/68/EEG (5) rör djurhälsovillkor för handel med får och getter inom gemenskapen.

(10)

Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (6) rör bland annat handel med andra klövdjur och med sperma, ägg (ova) och embryon från får och getter samt med embryon från grisar.

(11)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (7) rör bland annat hälsobestämmelser för produktion och saluföring av färskt kött, malet kött, maskinurbenat kött och köttberedningar, kött av hägnat vilt, köttprodukter (inbegripet behandlade magar, blåsor och tarmar) samt mejeriprodukter.

(12)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (8) rör bland annat kontrollmärkning av livsmedel av animaliskt ursprung.

(13)

I rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (9) fastställs särskild behandling av köttprodukter för att garantera att mul- och klövsjukeviruset inaktiveras i produkter av animaliskt ursprung.

(14)

Kommissionens beslut 2001/304/EG av den 11 april 2001 om märkning och användning av vissa animaliska produkter i samband med beslut 2001/172/EG om tillfälliga skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket (10) rör ett särskilt kontrollmärke som ska anbringas på vissa produkter av animaliskt ursprung som endast får släppas ut på den nationella marknaden. Det är lämpligt att i en särskild bilaga föreskriva en liknande märkning i händelse av mul- och klövsjuka i Cypern.

(15)

I rådets direktiv 92/118/EEG (11) fastställs djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, till direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter.

(16)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (12) föreskrivs en rad olika behandlingar för animaliska biprodukter som är lämpade för inaktivering av mul- och klövsjukeviruset.

(17)

I rådets direktiv 88/407/EEG (13) fastställs djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur.

(18)

Rådets direktiv 89/556/EEG (14) rör djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredjeland av embryon från tamdjur av nötkreatur.

(19)

I rådets direktiv 90/429/EEG (15) fastställs djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av svin.

(20)

I rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (16) fastställs ett system för kompensation till berörda anläggningar vid förluster i samband med åtgärder för sjukdomsbekämpning.

(21)

Om läkemedel enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (17), Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (18), och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel (19) inte längre omfattas av förordning (EG) nr 1774/2002 bör de undantas från djurhälsorestriktionerna i detta beslut.

(22)

I artikel 6 i kommissionens beslut 2007/275/EG av den 17 april 2007 om förteckningar över djur och produkter som ska undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG (20) undantas vissa produkter innehållande animaliska produkter från veterinärkontroller. Sådana produkter bör tillåtas för sändning från högriskområden enligt ett förenklat certifieringsförfarande.

(23)

Andra medlemsstater än Cypern bör stödja åtgärderna för att bekämpa sjukdomen i de berörda områdena genom att se till att levande mottagliga djur inte sänds till dessa områden.

(24)

För att bättre förstå den epidemiologiska situationen och för att underlätta påvisandet av eventuell smitta är det nödvändigt att införa ett förlängt förbud mot förflyttning av boskap på ön och samtidigt ge möjlighet till slakt och transport av hästdjur under kontrollerade former.

(25)

Situationen kommer att ses över vid ett möte inom ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 3 december 2007 och åtgärderna kommer att anpassas där så krävs.

(26)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Levande djur

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av de åtgärder som Cypern vidtagit i enlighet med direktiv 2003/85/EG, bland annat inrättande av en tillfällig bekämpningszon i enlighet med artikel 7.1 och förbud mot förflyttning i enlighet med artikel 7.3 i det direktivet, ska Cypern se till att villkoren i punkterna 2–7 i denna artikel uppfylls.

2.   Inga levande nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur får förflyttas mellan de områden som anges i bilaga I och bilaga II.

3.   Inga levande nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur får sändas från eller förflyttas genom de områden som anges i bilaga I och bilaga II.

4.   Genom undantag från bestämmelserna i punkt 3 får de behöriga myndigheterna i Cypern tillåta att klövdjur transiteras direkt och utan avbrott på större vägar och järnvägssträckor genom de områden som anges i bilaga I och bilaga II.

5.   De hälsointyg som fastställs i rådets direktiv 64/432/EEG för levande nötkreatur och svin och i rådets direktiv 91/68/EEG för levande får och getter och åtföljer djur som sänds från andra delar av Cyperns territorium än de som anges i bilaga I och bilaga II till andra medlemsstater, ska innehålla följande text:

”Djur som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

6.   De hälsointyg som åtföljer andra klövdjur än de som omfattas av de intyg som avses i punkt 5 då sådana djur sänds från andra delar av Cyperns territorium än de som anges i bilaga I och bilaga II till andra medlemsstater ska innehålla följande text:

”Levande klövdjur som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

7.   Djur som åtföljs av det djurhälsointyg som avses i punkt 5 eller 6 får flyttas till en annan medlemsstat endast om den lokala veterinärmyndigheten i Cypern tre dagar före förflyttningen har anmält detta till de centrala och lokala veterinärmyndigheterna i bestämmelsemedlemsstaten.

8.   Genom undantag från punkt 2 får de behöriga myndigheterna i Cypern tillåta transport av djur av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka från en anläggning inom de områden som förtecknas i bilaga II till ett slakteri inom ett område som förtecknas i bilaga I.

Artikel 2

Kött

1.   I denna artikel avses med köttfärskt kött, malet kött, maskinurbenat kött och köttberedningar enligt definitionerna i punkterna 1.10, 1.13, 1.14 och 1.15 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

2.   Cypern får inte sända kött av nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur som kommer från eller har framställts av djur med ursprung i de områden som anges i bilaga I.

3.   Kött som inte får sändas från Cypern enligt det här beslutet ska märkas i enlighet med artikel 4.1 andra stycket i rådets direktiv 2002/99/EG eller i enlighet med bilaga IV.

4.   Förbudet i punkt 2 ska inte tillämpas på kött som har ett kontrollmärke i enlighet med avsnitt I kapitel III i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004/EG under följande förutsättningar:

a)

Köttet är tydligt identifierat och sedan produktionsdagen har transporterats och lagrats åtskilt från kött som enligt bestämmelserna i det här beslutet inte får sändas utanför de områden som anges i bilaga I.

b)

Köttet uppfyller ett av följande villkor:

i)

Det framställdes före 15 september 2007.

ii)

Det kommer från djur som sedan minst 90 dagar, eller sedan födseln om de är yngre än 90 dagar, före dagen för slakt och som har slaktats, eller om det gäller kött från frilevande vilt av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka (”frilevande vilt”), nedlagda utanför de områden som förtecknas i bilagorna I och II.

iii)

Det uppfyller villkoren i c, d och e.

c)

Köttet kommer från tama hov- och klövdjur eller från hägnat vilt av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka (”hägnat vilt”) enligt specifikationerna för respektive kategori kött i en av kolumnerna 4–7 i bilaga III och som uppfyller följande villkor:

i)

Djuren har sedan minst 90 dagar före dagen för slakt, eller sedan födseln om det är yngre än 90 dagar, hållits på anläggningar inom de områden som anges i kolumnerna 1, 2 och 3 i bilaga III, där det inte har förekommit något utbrott av mul- och klövsjuka under minst 90 dagar före dagen för slakt.

ii)

Djuren har under de 21 dagar som föregick transport till slakteriet, eller när det gäller hägnat vilt, som föregick slakt på anläggningen, under den behöriga veterinärmyndighetens överinseende hållits på en enda anläggning belägen i mitten av en cirkel med en radie på minst 10 km från anläggningen där det under åtminstone 30 dagar före dagen för lastningen inte har förekommit något utbrott av mul- och klövsjuka.

iii)

Inga djur av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka har förts in till den anläggning som avses i led ii under de 21 dagar som föregick lastningen, eller när det gäller hägnat vilt, som föregick slakt på anläggningen, med undantag för svin som kommer från en levererande anläggning som uppfyller villkoren i led ii, för vilka 21-dagarsperioden får förkortas till 7 dagar.

Den behöriga myndigheten får dock tillåta att djur av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka förs in till en anläggning som avses i led ii om de uppfyller villkoren i led i och ii, och

kommer från en anläggning där inga djur av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka har förts in under 21 dagar före dagen för transporten till den anläggning som avses i led ii, med undantag för svin som kommer från en levererande anläggning, för vilka 21-dagarsperioden får förkortas till 7 dagar, eller

har testats med negativ reaktion på förekomst av antikroppar mot mul- och klövsjukevirus genom ett blodprov som tagits inom tio dagar före dagen för transporten till den anläggning som avses i led ii, eller

kommer från en anläggning som genomgått en serologisk undersökning med negativt resultat enligt ett provtagningsprotokoll som är lämpligt för att upptäcka 5 % prevalens av mul- och klövsjuka med en konfidensnivå på minst 95 %.

iv)

Djuren eller, när det gäller hägnat vilt som slaktats på anläggningen, djurkropparna har transporterats under officiell kontroll i transportmedel som har rengjorts och desinficerats före lastning från den anläggning som avses i led ii till det utsedda slakteriet.

v)

Slakten av djuren har skett mindre än 24 timmar efter ankomsten till slakteriet och åtskilt från djur vars kött inte får sändas från det område som anges i bilaga I.

d)

Köttet, om det har markerats med ett plustecken i kolumn 8 i bilaga III, har erhållits från frilevande vilt som nedlagts i områden där det inte har förekommit något utbrott av mul- och klövsjuka under en period på minst 90 dagar före nedläggningen och som ligger minst 20 km från områden som inte anges i kolumnerna 1, 2 och 3 i bilaga III.

e)

Det kött som avses i c och d ska dessutom uppfylla följande villkor:

i)

Avsändning av sådant kött får godkännas endast av den behöriga veterinärmyndigheten i Cypern, under förutsättning att

de djur som avses i led c iv har transporterats till anläggningen utan att ha varit i kontakt med anläggningar inom områden som inte anges i kolumnerna 1, 2 och 3 i bilaga III, och

anläggningen inte är belägen inom en skyddszon.

ii)

Köttet är alltid tydligt identifierat och hanteras, lagras och transporteras åtskilt från kött som inte får sändas utanför det område som anges i bilaga I.

iii)

Vid den officiella veterinärens besiktning efter slakt på den avsändande anläggningen eller, när det gäller slakt på anläggningen av hägnat vilt, på den anläggning som avses i led c ii eller, när det gäller frilevande vilt, på vilthanteringsanläggningen, har inga kliniska tecken eller andra postmortala bevis på mul- och klövsjuka konstaterats.

iv)

Köttet har bevarats på de anläggningar som avses i led e iii i minst 24 timmar efter besiktningen efter slakt av de djur som avses i c och d.

v)

All annan beredning av kött för sändning utanför det område som anges i bilaga I ska tills vidare upphöra

om mul- och klövsjuka har diagnostiserats på anläggningar som avses i led e iii, tills samtliga djur på anläggningarna har slaktats och allt kött och alla döda djur har bortskaffats samt minst 24 timmar har förflutit från det att en fullständig rengöring och desinfektion av anläggningarna utförts under en officiell veterinärs kontroll, och

om slakt sker vid samma anläggning av djur som är mottagliga för mul- och klövsjuka och som kommer från anläggningar inom områden som anges i bilaga I som inte uppfyller villkoren i punkt 4 c eller d, tills samtliga dessa djur har slaktats och anläggningarna har rengjorts och desinficerats under en officiell veterinärs kontroll.

vi)

De centrala veterinärmyndigheterna ska till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen översända en förteckning över anläggningar som de har godkänt enligt c, d och e.

5.   Den behöriga veterinärmyndigheten ska under överinseende av de centrala veterinärmyndigheterna kontrollera att villkoren i punkterna 3 och 4 är uppfyllda.

6.   Förbudet i punkt 2 ska inte tillämpas på färskt kött från djur som fötts upp utanför de områden som anges i bilaga I och bilaga II och som genom undantag från artikel 1.2 och 1.3 har transporterats direkt och under officiell kontroll utan kontakt med anläggningar inom de områden som anges i bilaga I till ett slakteri utanför skyddszonen för omedelbar slakt, under förutsättning att sådant färskt kött endast släpps ut på marknaden i de områden som anges i bilaga I och bilaga II och uppfyller följande villkor:

a)

Allt sådant färskt kött är märkt i enlighet med artikel 4.1 andra stycket i direktiv 2002/99/EG eller i enlighet med bilaga IV till det här beslutet

b)

Slakteriet

i)

drivs under sträng veterinärkontroll, och

ii)

upphör med all vidare beredning av kött för sändning utanför de områden som anges i bilaga I om slakt sker vid samma slakteri av djur som är mottagliga för mul- och klövsjuka och som kommer från anläggningar inom områden som anges i bilaga I, tills samtliga dessa djur har slaktats och slakteriet har rengjorts och desinficerats under en officiell veterinärs kontroll.

c)

Det färska köttet är tydligt identifierat samt transporteras och lagras åtskilt från kött som får sändas utanför Cypern.

Den behöriga veterinärmyndigheten ska under överinseende av de centrala veterinärmyndigheterna kontrollera att villkoren i första stycket är uppfyllda.

De centrala veterinärmyndigheterna ska till kommissionen och de övriga medlemsstaterna översända en förteckning över de anläggningar som de har godkänt enligt denna punkt.

7.   Förbudet i punkt 2 ska inte tillämpas på färskt kött som har styckats i styckningsanläggningar som ligger i de områden som anges i bilaga I och där följande villkor är uppfyllda:

a)

Endast sådant färskt kött som beskrivs i punkt 4 b bearbetas i anläggningen under en och samma dag. Rengöring och desinfektion genomföras efter all bearbetning av kött som inte uppfyller detta krav.

b)

Allt färskt kött är försett med ett kontrollmärke i enlighet med avsnitt I kapitel III i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

c)

Driften av styckningsanläggningen står under sträng veterinärkontroll.

d)

Det färska köttet är tydligt identifierat och transporteras och lagras åtskilt från kött som inte får sändas utanför de områden som anges i bilaga I.

Den behöriga veterinärmyndigheten ska under överinseende av de centrala veterinärmyndigheterna kontrollera att villkoren i första stycket är uppfyllda.

De centrala veterinärmyndigheterna ska till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen översända en förteckning över de anläggningar som de har godkänt enligt denna punkt.

8.   Kött som sänds från Cypern till övriga medlemsstater ska åtföljas av ett officiellt intyg med följande text:

”Kött som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

Artikel 3

Köttprodukter

1.   Cypern får inte avsända köttprodukter, inbegripet behandlade magar, blåsor och tarmar, av nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur (”köttprodukter”) som kommer från de områden som anges i bilaga I eller som har beretts av kött från djur med ursprung i dessa områden.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på köttprodukter, inbegripet behandlade magar, blåsor och tarmar, som har ett kontrollmärke i enlighet med avsnitt I kapitel III i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004/EG, under förutsättning att köttprodukterna

a)

är tydligt identifierade och sedan produktionsdagen har transporterats och lagrats åtskilt från köttprodukter som enligt bestämmelserna i det här beslutet inte får sändas utanför de områden som anges i bilaga I,

b)

uppfyller ett av följande villkor:

i)

De har framställts av sådant kött som beskrivs i artikel 2.4 b.

ii)

De har minst genomgått någon av de relevanta behandlingar som fastställs för mul- och klövsjuka i del 1 i bilaga III till direktiv 2002/99/EG.

Den behöriga veterinärmyndigheten ska under överinseende av de centrala veterinärmyndigheterna kontrollera att villkoren i första stycket är uppfyllda.

De centrala veterinärmyndigheterna ska till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen översända en förteckning över de anläggningar som de har godkänt enligt denna punkt.

3.   Köttprodukter som sänds från Cypern till övriga medlemsstater ska åtföljas av ett officiellt intyg med följande text:

”Köttprodukter, inbegripet behandlade magar, blåsor och tarmar, som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

4.   Genom undantag från punkt 3 ska det för köttprodukter som uppfyller kraven i punkt 2 och som har bearbetats i en anläggning med HACCP-system och ett reviderbart produktionssystem som garanterar att behandlingsnormerna uppfylls och registreras, vara tillräckligt att det i det handelsdokument som åtföljer sändningen, och som är påtecknat enligt artikel 9.1, fastställs att villkoren för behandling enligt punkt 2 b ii första stycket är uppfyllda.

5.   Genom undantag från punkt 3 ska det för köttprodukter som värmebehandlats i enlighet med punkt 2 b ii första stycket i hermetiskt tillslutna behållare, så att de har lång hållbarhet, vara tillräckligt att de åtföljs av handelsdokument där det anges vilken värmebehandling som använts.

Artikel 4

Mjölk

1.   Cypern får inte sända mjölk, vare sig den är avsedd att användas som livsmedel eller ej, från de områden som anges i bilaga I.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på mjölk från djur som hållits i de områden som anges i bilaga I som har genomgått behandling i enlighet med

a)

del A i bilaga IX till direktiv 2003/85/EG om mjölken är avsedd som livsmedel, eller

b)

del B i bilaga IX till direktiv 2003/85/EG om mjölken inte är avsedd som livsmedel eller som är avsedd som foder till djur av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka.

3.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på mjölk som har behandlats i anläggningar som ligger i de områden som anges i bilaga I om följande villkor är uppfyllda:

a)

All mjölk som används i anläggningen uppfyller antingen villkoren i punkt 2 eller kommer från djur som fötts upp och mjölkats utanför de områden som anges i bilaga I.

b)

Driften av anläggningen står under sträng veterinärkontroll.

c)

Mjölken är tydligt identifierad och transporteras och lagras åtskild från mjölk och mejeriprodukter som inte får sändas utanför de områden som anges i bilaga I.

d)

Transport av obehandlad mjölk från anläggningar utanför de områden som anges i bilaga I till de anläggningar som ligger i de områden som anges i bilaga I görs med fordon som före transport har rengjorts och desinficerats och efter detta inte har varit i kontakt med anläggningar i de områden som anges i bilaga I som håller djur som är mottagliga för mul- och klövsjuka.

Den behöriga veterinärmyndigheten ska under överinseende av de centrala veterinärmyndigheterna kontrollera att villkoren i första stycket är uppfyllda.

De centrala veterinärmyndigheterna ska till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen översända en förteckning över de anläggningar som de har godkänt enligt denna punkt.

4.   Mjölk som sänds från Cypern till övriga medlemsstater ska åtföljas av ett officiellt intyg med följande text:

”Mjölk som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

5.   Genom undantag från punkt 4 ska det för mjölk som uppfyller kraven i punkt 2 och som har bearbetats i en anläggning med HACCP-system och ett reviderbart produktionssystem som garanterar att behandlingsnormerna uppfylls och registreras, vara tillräckligt att det i det handelsdokument som åtföljer sändningen, och som är påtecknat enligt artikel 9.1, fastställs att dessa villkor är uppfyllda.

6.   Genom undantag från punkt 4 ska det för mjölk som uppfyller kraven i punkt 2 a eller b och som värmebehandlats i hermetiskt tillslutna behållare, så att den har lång hållbarhet, vara tillräckligt att den åtföljs av handelsdokument där det anges vilken värmebehandling som använts.

Artikel 5

Mejeriprodukter

1.   Cypern får inte sända mejeriprodukter, vare sig de är avsedda att användas som livsmedel eller ej, från de områden som anges i bilaga I.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på mejeriprodukter

a)

som har framställts före den 15 september 2007, eller

b)

som har framställts av mjölk som uppfyller bestämmelserna i artikel 4.2 eller 4.3, eller

c)

som är avsedda att exporteras till ett tredjeland där importvillkoren tillåter att sådana produkter genomgår andra behandlingar än de som fastställs i artikel 4.2, men som säkerställer att mul- och klövsjukeviruset inaktiveras.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt IX kapitel II i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 ska förbudet i punkt 1 i denna artikel inte tillämpas på följande mejeriprodukter, som är avsedda att användas som livsmedel:

a)

Mejeriprodukter som har framställts av mjölk med ett pH-värde under 7,0 och som genomgått värmebehandling vid en temperatur av lägst 72 °C i minst 15 sekunder, eftersom sådan behandling inte behövdes för färdiga produkter vars ingredienser uppfyller respektive djurhälsovillkor i artiklarna 2, 3 och 4 i detta beslut.

b)

Mejeriprodukter som har framställts av obehandlad mjölk från nötkreatur, får och getter som har vistats minst 30 dagar på en anläggning belägen inom ett område som anges i bilaga I, och i centrum av en cirkel med en radie på minst 10 km där inget utbrott av mul- och klövsjuka har skett under 30 dagar närmast före produktionen av den obehandlade mjölken som har undergått en mogningsprocess på minst 90 dagar under vilken pH-värdet sänkts under 6,0 i hela substansen, och vars skorpa har behandlats med 0,2 % citronsyra omedelbart före emballering.

4.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på mejeriprodukter som har behandlats i anläggningar som ligger i de områden som anges i bilaga I om följande villkor är uppfyllda:

a)

All mjölk som används i anläggningen uppfyller antingen villkoren i artikel 4.2 eller kommer från djur utanför de områden som anges i bilaga I.

b)

Alla mejeriprodukter som används i slutprodukten uppfyller antingen villkoren i punkt 2 a och b eller punkt 3 eller är framställda av mjölk som kommer från djur utanför de områden som anges i bilaga I.

c)

Driften av anläggningen står under sträng veterinärkontroll.

d)

Mejeriprodukterna är tydligt identifierade och transporteras och lagras åtskilda från mjölk och mejeriprodukter som inte får sändas utanför de områden som anges i bilaga I.

Den behöriga myndigheten ska under överinseende av de centrala veterinärmyndigheterna kontrollera att villkoren i första stycket är uppfyllda.

De centrala veterinärmyndigheterna ska till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen översända en förteckning över de anläggningar som de har godkänt enligt denna punkt.

5.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på mejeriprodukter som har behandlats i anläggningar som ligger i de områden som anges i bilaga I med användning av mjölk som mjölkats före den 15 september 2007 förutsatt att mejeriprodukterna är tydligt identifierade, och transporteras och lagras åtskilda från mejeriprodukter som inte är avsedda att sändas utanför dessa områden.

6.   Mejeriprodukter som sänds från Cypern till övriga medlemsstater ska åtföljas av ett officiellt intyg med följande text:

”Mejeriprodukter som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern.”

7.   Genom undantag från punkt 6 ska det för mejeriprodukter som uppfyller kraven i punkt 2 a och b samt punkterna 3 och 4 och som har bearbetats i en anläggning med HACCP-system och ett reviderbart produktionssystem som garanterar att behandlingsnormerna uppfylls och registreras, vara tillräckligt att det i det handelsdokument som åtföljer sändningen, och som är påtecknat enligt artikel 9.1, fastställs att dessa villkor är uppfyllda.

8.   Genom undantag från punkt 6 ska det för mejeriprodukter som uppfyller kraven i punkterna 2 a och b, samt punkterna 3 och 4 och som har värmebehandlats i hermetiskt tillslutna behållare, så att de har lång hållbarhet, vara tillräckligt att de åtföljs av handelsdokument där det anges vilken värmebehandling som använts.

Artikel 6

Sperma, ägg (ova) och embryon

1.   Cypern får inte sända sperma, ägg eller embryon av nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur (”sperma, ägg eller embryon”) från de områden som anges i bilaga I och bilaga II.

2.   De förbud som avses i punkt 1 ska inte tillämpas på följande:

a)

Sperma, ägg eller embryon som producerats före den 15 september 2007.

b)

Fryst sperma och frysta embryon från nötkreatur, fryst sperma från svin och fryst sperma och frysta embryon från får och getter som har importerats till Cypern i enlighet med villkoren i direktiv 88/407/EEG, 89/556/EEG, 90/429/EEG respektive 92/65/EEG, och som sedan införseln till Cypern har lagrats och transporterats avskilt från sådan sperma, sådana ägg och sådana embryon som inte får avsändas i enlighet med punkt 1.

c)

Fryst sperma och frysta embryon från nötkreatur, svin, får och getter som minst 90 dagar före dagen för insamlingen och under insamlingen har hållits utanför de områden som förtecknas i bilagorna I och II, och som har

i)

förvarats under godkända betingelser under en period av minst 30 dagar före avsändandet, och

ii)

tagits från donatordjur som står i center eller på anläggningar vilka har varit fria från mul- och klövsjuka under minst tre månader före dagen för insamlingen av sperman eller embryona och 30 dagar efter dagen för insamlingen och vilka är belägna i mitten av ett område med en radie på 10 km där det inte har förekommit något fall av mul- och klövsjuka under minst 30 dagar före dagen för insamlingen.

Innan sperma eller embryon som avses i a, b och c avsänds ska de centrala veterinärmyndigheterna till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen översända en förteckning över de center och grupper som de har godkänt enligt denna punkt.

3.   Det hälsointyg enligt direktiv 88/407/EEG som åtföljer frusen sperma av nötkreatur som sänds från Cypern till andra medlemsstater ska innehålla följande text:

”Fryst sperma av nötkreatur som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

4.   Det hälsointyg enligt direktiv 90/429/EEG som åtföljer frusen sperma av svin som sänds från Cypern till andra medlemsstater ska innehålla följande text:

”Fryst sperma av svin som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

5.   Det hälsointyg enligt direktiv 89/556/EEG som åtföljer embryon av nötkreatur som sänds från Cypern till andra medlemsstater ska innehålla följande text:

”Embryon av nötkreatur som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

6.   Det hälsointyg enligt direktiv 92/65/EEG som åtföljer frusen sperma av får eller getter som sänds från Cypern till andra medlemsstater ska innehålla följande text:

”Fryst sperma av får/getter som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

7.   Det hälsointyg enligt direktiv 92/65/EEG som åtföljer frysta embryon av får eller getter som sänds från Cypern till andra medlemsstater ska innehålla följande text:

”Frysta embryon av får/getter som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

Artikel 7

Hudar och skinn

1.   Cypern får inte sända hudar och skinn av nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur (”hudar och skinn”) från de områden som anges i bilaga I.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på hudar och skinn som

a)

framställts i Cypern före den 15 september 2007, eller

b)

uppfyller kraven i kapitel VI del A punkt 2 c eller 2 d i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002, eller

c)

framställts utanför de områden som anges i bilaga I i enlighet med villkoren i förordning (EG) nr 1774/2002 och som sedan införseln till Cypern har lagrats och transporterats avskilt från hudar och skinn som inte får avsändas i enlighet med punkt 1.

Behandlade hudar och skinn ska åtskiljas från obehandlade hudar och skinn.

3.   Cypern ska se till att hudar och skinn som ska sändas till andra medlemsstater åtföljs av ett officiellt intyg som är försett med följande text:

”Hudar och skinn som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

4.   Genom undantag från punkt 3 ska det för hudar och skinn som uppfyller kraven i kapitel VI del A punkt 1 b–e i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002 vara tillräckligt att de åtföljs av handelsdokument där det anges att dessa krav är uppfyllda.

5.   Genom undantag från punkt 3 ska det för hudar och skinn som uppfyller kraven i kapitel VI del A punkt 2 c eller 2 d i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002 vara tillräckligt att det i det handelsdokument som åtföljer sändningen, och som är påtecknat enligt artikel 9.1, fastställs att dessa krav är uppfyllda.

Artikel 8

Övriga animaliska produkter

1.   Cypern får inte sända animaliska produkter av nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur som inte är nämnda i artiklarna 2–7 och som producerats efter den 15 september 2007 från de områden som anges i bilaga I eller som kommer från djur med ursprung i de områden som anges i bilaga I.

Cypern får inte sända stallgödsel från nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur från de områden som anges i bilaga I.

2.   Förbudet i punkt 1 första stycket ska inte tillämpas på följande:

a)

Animaliska produkter

i)

som genomgått värmebehandling

i en hermetiskt sluten behållare med ett Fo-värde av minst 3,00, eller

med vilken kärntemperaturen höjs till minst 70 °C, eller

ii)

som framställts utanför de områden som anges i bilaga I i enlighet med villkoren i förordning (EG) nr 1774/2002 och som sedan införseln till Cypern har lagrats och transporterats avskilt från animaliska produkter som inte får avsändas i enlighet med punkt 1.

b)

Blod och blodprodukter enligt definitionen i punkterna 4 och 5 i bilaga I till förordning (EG) nr 1774/2002 som har genomgått minst en av de behandlingar som anges i kapitel VI del A punkt 3 a ii i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002, följt av ett effektivitetstest, eller som har importerats enligt kapitel IV del A i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

c)

Ister och utsmält fett som har genomgått den värmebehandling som föreskrivs i kapitel IV del B punkt 2 d iv i bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002.

d)

Djurtarmar som uppfyller villkoren i kapitel 2 del A i bilaga I till direktiv 92/118/EEG och som rengjorts, skrapats och sedan antingen torr- eller våtsaltats, eller torkats, följt av skydd mot upprepad kontaminering.

e)

Fårull, hår från idisslare samt svinborst som har tvättats i fabrik eller erhållits från garvning samt obearbetad fårull, obearbetat hår från idisslare samt obearbetad svinborst som har förpackats säkert och torrt.

f)

Foder för sällskapsdjur som uppfyller kraven i kapitel II del B punkterna 2, 3 och 4 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

g)

Sammansatta produkter som inte ska genomgå vidare behandling och som innehåller produkter av animaliskt ursprung, eftersom sådan behandling inte behövdes för färdiga produkter vars ingredienser uppfyller respektive djurhälsovillkor i detta beslut.

h)

Jakttroféer i enlighet med kapitel VII del A punkt 1, 3 eller 4 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

i)

Paketerade animaliska produkter avsedda för användning vid in vitro-diagnostik eller för laboratoriebruk.

j)

Läkemedel enligt definitionen i direktiv 2001/83/EG, medicintekniska produkter som tillverkats av djurvävnader som gjorts icke-viabla enligt artikel 1.5 g i direktiv 93/42/EEG, veterinärmedicinska läkemedel enligt definitionen i direktiv 2001/82/EG och prövningsläkemedel enligt definitionen i direktiv 2001/20/EG.

3.   Cypern ska se till att de animaliska produkter som avses i punkt 2 och som ska sändas till andra medlemsstater åtföljs av ett officiellt intyg som är försett med följande text:

”Animaliska produkter som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2007/718/EG av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern”.

4.   Genom undantag från punkt 3 ska det för de produkter som avses i punkt 2 a–d och 2 f vara tillräckligt att villkoren för den behandling som anges i det handelsdokument som krävs enligt gemenskapslagstiftningen är uppfyllda och påtecknas enligt artikel 9.1.

5.   Genom undantag från bestämmelserna i punkt 3 ska det för de produkter som avses i punkt 2 e vara tillräckligt att de åtföljs av ett handelsdokument som intygar antingen tvättningen i fabrik eller garvningen eller att de villkor är uppfyllda som fastställs i kapitel VIII del A punkterna 1 och 4 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

6.   Genom undantag från bestämmelserna i punkt 3 ska det för de produkter som avses i punkt 2 g och som har framställts vid en anläggning med HACCP-system och ett reviderbart produktionssystem som garanterar att förbehandlade ingredienser uppfyller de djurhälsokrav som fastställs i detta beslut, vara tillräckligt att detta framgår av det handelsdokument som åtföljer sändningen och påtecknats enligt artikel 9.1.

7.   Genom undantag från bestämmelserna i punkt 3 ska det för de produkter som avses i punkt 2 i och 2 j vara tillräckligt att de åtföljs av ett handelsdokument där det anges att produkterna ska användas vid in vitro-diagnostik, för laboratoriebruk eller att de är läkemedel eller medicintekniska produkter, förutsatt att produkterna är tydligt märkta med ”endast för in vitro-diagnostik”, ”endast för laboratoriebruk”, ”läkemedel” eller ”medicintekniska produkter”.

8.   Genom undantag från bestämmelserna i punkt 3 ska det för sammansatta produkter som uppfyller villkoren i artikel 6.1 i kommissionens beslut 2007/275/EG vara tillräckligt att de åtföljs av ett handelsdokument som är försett med följande text:

”Dessa sammansatta produkter är lagringståliga i rumstemperatur, eller hela innehållet har under bearbetningsprocessen tydligt genomgått en fullständig kokningsprocess eller värmebehandling så att allt råmaterial har denaturerats”.

Artikel 9

Intyg

1.   När hänvisning sker till denna punkt ska de behöriga myndigheterna i Cypern se till att det handelsdokument som krävs enligt gemenskapslagstiftningen för handel inom gemenskapen påtecknas genom att en kopia av ett officiellt intyg bifogas som visar att

a)

de berörda produkterna har framställts

i)

i en produktionsprocess som har granskats och befunnits uppfylla tillämpliga krav i gemenskapslagstiftningen och vara lämpad att förstöra det virus som orsakar mul- och klövsjuka, eller

ii)

av förbehandlat material som har intyg i enlighet därmed, samt och

b)

att det finns bestämmelser för att undvika eventuell kontaminering på nytt med mul- och klövsjukeviruset efter behandling.

Intyget om produktionsprocessen ska ha en hänvisning till detta beslut, vara giltigt i 30 dagar, innehålla uppgift om sista giltighetsdatum och kunna förnyas efter inspektion av anläggningen.

2.   När det gäller produkter avsedda för återförsäljning till slutkonsumenten får de behöriga myndigheterna i Cypern tillåta att sammanslagna laster av andra produkter än färskt kött, malet kött, maskinurbenat kött och köttberedningar, vilka var och en får sändas enligt detta beslut, åtföljs av ett handelsdokument som styrks genom att en kopia av ett officiellt veterinärintyg bifogas som visar att

a)

avsändningsplatsen har ett fungerande system för att garantera att varor endast kan skickas om de kan spåras till bevishandlingar som uppfyller kraven i detta beslut, och

b)

det system som avses i a har granskats och befunnits tillfredsställande.

Intyget om spårningssystemet ska ha en hänvisning till detta beslut, vara giltigt i 30 dagar, innehålla uppgift om sista giltighetsdatum och kunna förnyas endast efter det att anläggningen har granskats med tillfredsställande resultat.

De behöriga myndigheterna i Cypern ska till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen översända en förteckning över de anläggningar som de har godkänt enligt denna punkt.

Artikel 10

Rengöring och desinfektion

1.   Cypern ska se till att fordon som använts för transport av levande djur i de områden som anges i bilaga I och bilaga II rengörs och desinficeras efter varje transport, samt att denna rengöring och desinfektion registreras i enlighet med artikel 12.2 d i direktiv 64/432/EEG.

2.   Cypern ska se till att de ansvariga för utförselhamnar i Cypern säkerställer att däcken på de fordon som lämnar Cypern behandlas med desinfektionsmedel.

Artikel 11

Vissa produkter som undantas

De restriktioner som fastställs i artiklarna 3, 4, 5 och 8 ska inte omfatta sändning av de animaliska produkter som avses i dessa artiklar från de områden som anges i bilaga I, om dessa produkter

a)

antingen inte har framställts i Cypern och ligger kvar i sin ursprungliga förpackning, där produktens ursprungsland framgår, eller

b)

har framställts i en godkänd anläggning som är belägen i områden som anges i bilaga I och av förbearbetade produkter som inte har sitt ursprung i dessa områden, och

i)

som efter införseln till Cyperns territorium har transporterats, lagrats och bearbetats åtskilda från produkter som inte är avsedda att sändas utanför de områden som anges i bilaga I,

ii)

som åtföljs av ett handelsdokument eller officiellt intyg i enlighet med detta beslut.

Artikel 12

Tillfälligt förbud mot förflyttning

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av de åtgärder som Cypern ska vidta i enlighet med artikel 7.3 i direktiv 2003/85/EG, ska Cypern införa ett tillfälligt förbud mot förflyttning av boskap av nötkreatur, svin, får och getter och hästdjur till och med den 12 november 2007.

2.   Genom undantag från förbudet mot förflyttning i punkt 1 får de behöriga myndigheterna tillåta förflyttning av

a)

nötkreatur, svin, får och getter, under förutsättning att

i)

alla mottagliga djur på ursprungsanläggningen med tillfredsställande resultat har genomgått en klinisk undersökning, och

ii)

djuren transporteras direkt till ett slakteri för omedelbar slakt,

b)

hästdjur, förutsatt att de transporteras i enlighet med punkt 2 i bilaga VI till direktiv 2003/85/EG.

Artikel 13

Åtgärder som ska vidtas av andra medlemsstater än Cypern

1.   Andra medlemsstater än Cypern ska se till att levande djur av mottagliga arter inte sänds till de områden som anges i bilaga I.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6 i rådets beslut 90/424/EEG och de åtgärder som redan vidtagits av medlemsstaterna ska andra medlemsstater än Cypern vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för mottagliga djur som sändes från Cypern efter den 15 september 2007, inklusive isolering och klinisk undersökning, om nödvändigt kombinerad med laboratorietester för att påvisa eller utesluta infektion med mul- och klövsjukeviruset och vid behov åtgärderna i artikel 4 i direktiv 2003/85/EG.

Artikel 14

Samarbete mellan medlemsstater

Medlemsstaterna ska samarbeta när det gäller övervakning av personligt bagage hos passagerare som reser från de områden som anges i bilaga I och när det gäller genomförandet av informationskampanjer för att förhindra att produkter av animaliskt ursprung förs in till andra medlemsstater än Cypern.

Artikel 15

Tillämpning

Medlemsstaterna ska ändra sina handelsbestämmelser så att de är förenliga med detta beslut. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 16

Detta beslut ska tillämpas till och med den 15 december 2007.

Artikel 17

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 november 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33. Rättat i EUT L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 306, 22.11.2003, s. 1. Direktivet senast ändrat genom beslut 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).

(4)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG.

(5)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 19. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG.

(6)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/265/EG (EUT L 114, 1.5.2007, s. 17).

(7)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(8)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 83. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1791/2006.

(9)  EUT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(10)  EGT L 104, 13.4.2001, s. 6. Beslutet senast ändrat genom beslut 2002/49/EG (EGT L 21, 24.1.2002, s. 30).

(11)  EGT L 62, 15.3.1993, s. 49. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 445/2004 (EUT L 72, 11.3.2004, s. 60).

(12)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 829/2007 (EUT L 191, 21.7.2007, s. 1).

(13)  EGT L 194, 22.7.1988, s. 10. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2006/16/EG (EUT L 11, 17.1.2006, s. 21).

(14)  EGT L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2006/60/EG (EUT L 31, 3.2.2006, s. 24).

(15)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 62. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(16)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.

(17)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG (EUT L 136, 30.4.2004, s. 58).

(18)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 67. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006/EG (EUT L 378, 27.12.2006, s. 1).

(19)  EGT L 121, 1.5.2001, s. 34. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006.

(20)  EUT L 116, 4.5.2007, s. 9.


BILAGA I

Följande områden i Cypern:

Cypern


BILAGA II

Följande områden i Cypern:

Cypern


BILAGA III

Följande områden i Cypern:

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPP

ADNS

Administrativ enhet

B

S/G

P

FG

WG

 

ADNS

=

System för anmälan av djursjukdomar (kod) (beslut 2005/176/EG)

B

=

Nötkött

S/G

=

Får- och getkött

P

=

Griskött

FG

=

Hägnat vilt av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka

WG

=

Frilevande vilt av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka


BILAGA IV

Kontrollmärke som avses i artikel 2.3:

Dimensioner:

 

CY = 7 mm

 

Anläggning nr = 10 mm

 

Cirkelns yttre diameter = 50 mm

 

Cirkellinjens tjocklek = 3 mm

Image