28.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 196/49


BESLUT FATTAT AV EUROPOLS STYRELSE

den 18 juli 2007

om godkännande av de villkor och förfaranden som föreskrivs av Europol om justering av beloppen i bilagan till styrelsens beslut av den 16 november 1999 om skatter på löner och arvoden som betalas till Europols personal till förmån för Europol

(2007/538/EG)

EUROPOLS STYRELSE HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän (1), upprättat på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen och artikel 41.3 i Europolkonventionen, särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

Rådet beslutade den 12 juni 2007 att justera Europoltjänstemännens löner och ersättningar med 1,5 % med retroaktiv verkan från den 1 juli 2006.

(2)

Styrelsen beslutade den 18 juli 2007 att de belopp som avses i artikel 4 i bilagan till styrelsens beslut av den 16 november 1999 (2) ökas med samma procentsats och från och med samma datum som fastställdes i rådets beslut av den 12 juni 2007 som omnämndes i punkt 1.

(3)

Enligt ovannämnda styrelsebeslut av den 18 juli 2007 ska de belopp som härigenom fastställts offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande gäller från och med den 1 juli 2006:

1.

Det belopp som nämns i första meningen i artikel 4 i bilagan till Europols styrelses beslut av den 16 november 1999 skall ersättas med 113,68 euro.

2.

De belopp i euro som finns i tabellen under artikel 4 i bilagan till Europols styrelses beslut av den 16 november 1999 skall ersättas med följande belopp:

 

8 % på belopp mellan 113,68 och 2 002,41 euro.

 

10 % på belopp mellan 2 002,42 och 2 758,01 euro.

 

12,5 % på belopp mellan 2 758,02 och 3 160,83 euro.

 

15 % på belopp mellan 3 160,84 och 3 589,60 euro.

 

17,5 % på belopp mellan 3 589,61 och 3 992,45 euro.

 

20 % på belopp mellan 3 992,46 och 4 382,91 euro.

 

22,5 % på belopp mellan 4 382,92 och 4 785,73 euro.

 

25 % på belopp mellan 4 785,74 och 5 176,21 euro.

 

27,5 % på belopp mellan 5 176,22 och 5 579,03 euro.

 

30 % på belopp mellan 5 579,04 och 5 969,51 euro.

 

32,5 % på belopp mellan 5 969,52 och 6 372,33 euro.

 

35 % på belopp mellan 6 372,34 och 6 763,42 euro.

 

40 % på belopp mellan 6 763,43 och 7 166,26 euro.

 

45 % på belopp över 7 166,27 euro.

Artikel 2

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har antagits.

Utfärdat i Haag den 18 juli 2007.

Jaime FERNANDES

Styrelseordförande


(1)  EGT C 221, 19.7.1997, s. 2.

(2)  EGT C 65, 28.2.2001, s. 8.