29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/53


RÅDETS BESLUT

av den 22 februari 2007

om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT

(2007/444/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 mars 2004 bemyndigade rådet kommissionen att i samband med Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen inleda förhandlingar enligt artikel XXIV.6 i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 med vissa andra medlemmar av Världshandelsorganisationen (WTO).

(2)

Kommissionen har fört dessa förhandlingar i samråd med den kommitté som inrättats med stöd av artikel 133 i fördraget och inom ramen för de förhandlingsdirektiv som rådet utfärdat.

(3)

Kommissionen har slutfört förhandlingarna om ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT. Avtalet bör godkännas.

(4)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 angående frånträdet av specifika medgivanden i förbindelse med återkallandet av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Kommissionen skall anta detaljerade genomförandebestämmelser för avtalet i enlighet med förfarandet i artikel 3.2 i detta beslut.

Artikel 3

1.   Kommissionen skall biträdas av den förvaltningskommitté för spannmål som inrättas genom artikel 25 i förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (2) eller av den relevanta kommitté som inrättas genom motsvarande artikel i förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden för den berörda produkten.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att med bindande verkan för gemenskapen underteckna det avtal som avses i artikel 1.

Utfärdat i Bryssel den 22 februari 2007.

På rådets vägnar

F. MÜNTEFERING

Ordförande


(1)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/55


ÖVERSÄTTNING

AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT

Som resultat av de förhandlingar mellan Europeiska gemenskaperna och Kanada enligt artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i GATT 1994 om ändring av medgivanden i Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens bindningslistor i samband med dessa länders anslutning till EG, som inleddes till följd av EG:s anmälan till WTO av den 19 januari 2004 enligt artikel XXIV.6 i GATT 1994,

har EUROPEISKA GEMENSKAPEN (EG)

och

KANADAS REGERING (Kanada),

nedan kallade parterna,

ENATS OM FÖLJANDE BESTÄMMELSER.

1.

EG skall i sin bindningslista för EG:s tullområde med 25 medlemsstater införliva de medgivanden som ingick i dess tidigare bindningslista CLX för EG:s tullområde med 15 medlemsstater.

2.

Dessutom skall EG i sin bindningslista för EG:s tullområde med 25 medlemsstater införliva de medgivanden som finns i bilagan till detta avtal.

3.

EG skall senast den 1 augusti 2007 sänka sina tullar och anpassa tullkvoterna i enlighet med vad som anges i bilagan.

4.

Detta avtal träder i kraft samma dag som Kanada anmäler att lämpliga nationella förfaranden avslutats och efter att parterna undertecknat avtalet.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

UTFÄRDAT i Bryssel den tjugofemte juni 2007, i två original på engelska och franska språken, vilka båda är lika giltiga.

För Europeiska gemenskapen

För Kanadas regering


BILAGA

En tullkvot för Kanada om 4 624 ton griskött (nummer 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex02031955, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex02032955 och 0203 29 59), med en tullsats på 233–434 EUR per ton inom kvoten.

Ökning med 35 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för styckningsdelar av tamsvin (nummer 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex02031955, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex02032955 och 0203 29 59), med en tullsats på 233–434 EUR per ton inom kvoten.

Ökning med 1 265 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för fryst benfri skinka och rygg (ex02031955 och ex02032955), med en tullsats på 250 EUR per ton inom kvoten.

Ökning med 49 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”slaktkroppar från kyckling, färska, kylda eller frysta” (nummer 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10 och 0207 12 90), med en tullsats på 131–162 EUR per ton inom kvoten.

Ökning med 4 070 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”styckningsdelar av kyckling, färska, kylda eller frysta” (nummer 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40 och 0207 14 60), med en tullsats på 93–512 EUR per ton inom kvoten.

Ökning med 1 605 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”styckningsdelar av höns” (nummer 0207 14 10), med en tullsats på 795 EUR per ton inom kvoten.

Ökning med 201 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”kalkonkött, färskt, kylt eller fryst” (nummer 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60 och 0207 27 70), med en tullsats på 93–425 EUR per ton inom kvoten.

Ökning med 2 485 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”frysta styckningsdelar av kalkon” (nummer 0207 27 10, 0207 27 20 och 0207 27 80) med en tullsats på 0 % inom kvoten.

Ökning med 537 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för skummjölkspulver (nummer 0402 10 19), med en tullsats på 475 EUR per ton inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 20 000 hl (allmänt tillämplig) för vin (nummer 2204 29 65 och 2204 29 75), med en tullsats på 8,0 EUR/hl inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 40 000 hl (allmänt tillämplig) för vin (nummer 2204 21 79 och 2204 21 80), med en tullsats på 10,0 EUR/hl inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 13 810 hl (allmänt tillämplig) för vin (nummer 2205 90 10), med en tullsats på 7,0 EUR/hl inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 2 838 ton (allmänt tillämplig) för ananas, citrusfrukter, päron, aprikoser, körsbär, persikor och jordgubbar, konserverade (nummer 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39 och 2008 80 70), med en tullsats på 20 % inom kvoten.

Ökning med 6 215 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för korn (nummer 1003 00), med en tullsats på 16 EUR per ton inom kvoten.

Ökning med 853 ton inom Kanadas nuvarande tilldelning av EG-tullkvoten för vete (nummer 1001 90 99), med en tullsats på 12 EUR per ton inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 242 074 ton (allmänt tillämplig) för majs (nummer 1005 10 90 och 1005 90 00), med en tullsats på 0 % inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 2 058 ton (allmänt tillämplig) för hund- och kattfoder (nummer 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59 och 2309 10 70), med en tullsats på 7 % inom kvoten.

Ökning med 2 700 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur (nummer 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 95 och 2309 90 99), med en tullsats på 7 % inom kvoten.