2.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/80


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 1 juni 2007

om preliminär anslagsfördelning avseende ett visst antal hektar under regleringsåret 2006/07 för Bulgarien och Rumänien för omstrukturering och omställning av vinodlingar enligt rådets förordning (EG) nr 1493/1999

[delgivet med nr K(2007) 2272]

(Endast de bulgariska och rumänska texterna är giltiga)

(2007/381/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 14.1, och

av följande skäl:

(1)

Regler för omstrukturering och omställning av vinodlingar fastställs i förordning (EG) nr 1493/1999 och i kommissionens förordning (EG) nr 1227/2000 av den 31 maj 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, särskilt beträffande produktionskapacitet (2).

(2)

Enligt de bestämmelser om finansieringsplanering och deltagande i finansieringen av omstrukturerings- och omställningssystemet som fastställs i förordning (EG) nr 1227/2000 skall hänvisningar till ett visst budgetår avse de utbetalningar som medlemsstaterna faktiskt gör mellan den 16 oktober och följande 15 oktober.

(3)

Bulgarien och Rumänien anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007 och kan utnyttja omstrukturerings- och omställningssystemet från och med detta datum eftersom de också har uppfyllt villkoret av att inventera produktionskapacitet såsom bekräftas genom kommissionens beslut 2007/223/EG (3) och 2007/234/EG (4).

(4)

Enligt artikel 14.3 i förordning (EG) nr 1493/1999 skall anslagsfördelningen mellan medlemsstaterna ske med beaktande av hur stor andel av gemenskapens vinodlingsareal som den berörda medlemsstaten har.

(5)

För tillämpningen av artikel 14.4 i förordning (EG) nr 1493/1999 är det viktigt att anslagen betalas ut för ett visst antal hektar.

(6)

Det är lämpligt att ta hänsyn till kompensationen för vinodlarnas inkomstbortfall under den period då vinodlingen ännu inte är i produktion.

(7)

Enligt artikel 14.2 i förordning (EG) nr 1493/1999 skall de preliminära fördelningarna anpassas till de faktiska utgifterna och till de reviderade utgiftsprognoser som medlemsstaterna lämnat in, med beaktande av målet för systemet och tillgängliga medel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till den här förordningen anges den preliminära anslagsfördelningen för regleringsåret 2006/07 avseende ett visst antal hektar för Bulgarien och Rumänien för omstrukturering och omställning av vinodlingar enligt rådets förordning (EG) nr 1493/1999.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Bulgarien och till Rumänien.

Utfärdat i Bryssel den 1 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EGT L 143, 16.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1216/2005 (EUT L 199, 29.7.2005, s. 32).

(3)  EUT L 95, 5.4.2007, s. 53.

(4)  EUT L 100, 17.4.2007, s. 27.


BILAGA

Preliminär anslagsfördelning för regleringsåret 2006/07

Medlemsstat

Antal hektar

Anslag

(euro)

Bulgarien

2 131

6 700 516

Rumänien

1 060

8 299 484

Totalt

3 191

15 000 000