17.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/25


RÅDETS BESLUT

av den 19 april 2007

om ingåendet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse

(2007/340/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i–ii jämförda med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat om ett avtal med Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar till medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen.

(2)

Avtalet undertecknades den 25 maj 2006 på Europeiska gemenskapens vägnar med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med rådets beslut som antogs den 22 maj 2006.

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för handhavandet av avtalet som själv kan anta sin arbetsordning. Det är lämpligt att införa ett förenklat förfarande för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt i detta fall.

(5)

I enlighet med protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar deltar Förenade kungariket och Irland inte i antagandet av detta beslut, som därför varken är bindande för eller tillämpligt i Förenade kungariket och Irland.

(6)

I enlighet med det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som därför varken är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar till medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall göra den anmälan som föreskrivs i artikel 15.1 i avtalet (1).

Artikel 3

Kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna, skall företräda gemenskapen i den gemensamma expertkommitté som inrättas genom artikel 13 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma expertkommittén i fråga om antagandet av dess arbetsordning, i enlighet med artikel 13.4 i avtalet, skall antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 19 april 2007.

På rådets vägnar

B. ZYPRIES

Ordförande


(1)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.