13.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 41/10


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 februari 2007

om ändring av beslut 2005/513/EG om harmoniserad användning av radiospektrum i frekvensbandet 5 GHz för införande av Wireless Access Systems med Radio Local Area Networks (WAS/RLANs)

[delgivet med nr K(2007) 269]

(Text av betydelse för EES)

(2007/90/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Efter antagandet av kommissionens beslut 2005/513/EG av den 11 juli 2005 om harmoniserad användning av radiospektrum i frekvensbandet 5 GHz för införande av Wireless Access Systems med Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) (2) visade ytterligare undersökningar av de tekniska parametrar som definieras i detta beslut att begränsningar av den maximala medeleffekttätheten för 5 150–5 250 MHz och 5 250–5 350 MHz kan uttryckas på ett liknande sätt som märkbart underlättar provning av utrustning i motsats till specifikationerna i beslutet av den 11 juli 2005. Den nya formuleringen av de tekniska parametrarna skulle därför underlätta införandet av dessa system i EU.

(2)

Både Europeiska telestandardiseringsinstitutet (ETSI) och Europeiska post- och telesammanslutningen (CEPT) har bekräftat att ändringen av dessa tekniska parametrar inte förändrar skyddet gentemot andra tjänster som delar på spektrumet med WAS/RLANs och att den särskilt håller den sammanlagda störningen från RLAN i frekvensbandet 5 150–5 350 MHz på en nivå som är tillräckligt låg för att störningar för satellitkommunikationerna skall kunna undvikas.

(3)

ETSI har antagit en harmoniserad standard för RLAN-utrustning som använder 5GHz-banden med nummer EN 301 893. I denna standard beaktas denna förenkling av tekniska parametrar.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från radiospektrumkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4.1 i beslut nr 2005/513/EG skall ersättas med följande:

”Artikel 4

1.   I frekvensbandet 5 150–5 350 MHz skall WAS/RLANs begränsas till inomhusanvändning med en maximal utstrålad medeleffekt (e.i.r.p.) på 200 mW. I bandet 5 150–5 350 MHz skall den maximala medeleffekttätheten begränsas till 10 mW/MHz i samtliga 1 MHz-band.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 februari 2007.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  EUT L 187, 19.7.2005, s. 22.