6.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/181


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 december 2006

om utnämning av ledamöter i den granskningsgrupp för redovisningsstandarder som inrättats genom kommissionens beslut 2006/505/EG av den 14 juli 2006 om inrättande av en granskningsgrupp för redovisningsstandarder med uppgift att bistå kommissionen med yttranden om objektivitet och opartiskhet i rekommendationer från European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

(2007/73/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens beslut 2006/505/EG av den 14 juli 2006 om inrättande av en granskningsgrupp för redovisningsstandarder med uppgift att bistå kommissionen med yttranden om objektivitet och opartiskhet i rekommendationer från European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (1), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

Enligt artikel 3 i kommissionens beslut 2006/505/EG skall kommissionen utse högst sju ledamöter i granskningsgruppen för redovisningsstandarder bland sådana oberoende experter vars erfarenhet och kompetens inom bokföring och redovisning, med betoning på ekonomisk rapportering, är allmänt erkända på gemenskapsnivå,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen utnämner härmed de sju personer som anges i bilagan till ledamöter i granskningsgruppen för redovisningsstandarder.

Artikel 2

Detta beslut blir gällande samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2006.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 199, 21.7.2006, s. 33.


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Josef JÍLEK

Elisabeth KNORR

Carlos Soria SENDRA

Hervé STOLOWY

Enrico LAGHI

Jan KLAASEN

Geoffrey MITCHELL