30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 414/75


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2037/2006

av den 21 december 2006

om fastställande av det schablonvärde som skall användas vid beräkningen av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de fiskeriprodukter som återtagits från marknaden under fiskeåret 2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artikel 21.5 och 21.8, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 104/2000 föreskrivs att en ekonomisk ersättning skall betalas till de producentorganisationer som på vissa villkor återtar de produkter som avses i bilaga I punkterna A och B i den förordningen. Värdet på denna ekonomiska ersättning skall minskas med det schablonmässigt fastställda värdet på de produkter som är avsedda för andra ändamål än som livsmedel.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 2493/2001 av den 19 december 2001 om avsättning av vissa fiskeriprodukter som har återtagits från marknaden (2) fastställs avsättningsmöjligheterna för de produkter som återtagits från marknaden. Det är nödvändigt att schablonmässigt fastställa värdet på dessa produkter för var och en av dessa valmöjligheter med hänsyn tagen till de genomsnittliga inkomster som kan erhållas genom en sådan avsättning i de olika medlemsstaterna.

(3)

Enligt artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 2509/2000 av den 15 november 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande beviljande av ekonomisk ersättning för återtag från marknaden av vissa fiskeriprodukter (3), skall det organ som ansvarar för att bevilja den ekonomiska ersättningen underrättas i de fall då en producentorganisation, eller en medlem av en sådan, saluför sina produkter i en annan medlemsstat än där den blev erkänd. Med detta organ avses således organet i den medlemsstat där producentorganisationen erkändes. Därför bör det avdragsgilla schablonvärdet vara det som tillämpas i denna medlemsstat.

(4)

Samma beräkningsmetod bör tillämpas på förskottet på den ekonomiska ersättning som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 2509/2000.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det schablonvärde som skall användas vid beräkningarna av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de fiskeriprodukter som återtagits från marknaden av producentorganisationerna och använts för andra ändamål än som livsmedel, i enlighet med artikel 21.5 i förordning (EG) nr 104/2000, skall för fiskeåret 2007 fastställas till de värden som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Det schablonvärde som kan dras av från den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott skall vara det som tillämpas i den medlemsstat där producentorganisationen erkänts.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2006.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EGT L 337, 20.12.2001, s. 20.

(3)  EGT L 289, 16.11.2000, s. 11.


BILAGA

Schablonvärden

Användning av de återtagna produkterna

euro/ton

1.   

Användning efter beredning till mjöl (avsett för djurfoder):

a)   

för sill av arten Clupea harengus och makrill av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus:

Danmark och Sverige

60

Förenade kungariket

50

övriga medlemsstater

17

Frankrike

2

b)   

för räkor av arten Crangon crangon och nordhavsräkor (Pandalus borealis):

Danmark och Sverige

0

övriga medlemsstater

10

c)   

för övriga produkter:

Danmark

40

Sverige, Portugal och Irland

17

Förenade kungariket

28

övriga medlemsstater

1

2.   

Användning i färskt eller konserverat tillstånd (avsett för djurfoder)

a)   

sardiner av arten Sardina pilchardus och ansjovis (Engraulis spp.):

samtliga medlemsstater

8

b)   

övriga produkter:

Sverige

0

Frankrike

30

övriga medlemsstater

30

3.   

Användning som agn eller bete

Frankrike

45

övriga medlemsstater

20

4.

Andra användningar än som livsmedel

0