30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 414/66


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2033/2006

av den 21 december 2006

om fastställande av gemenskapens försäljningspriser för fiskeåret 2007 för de fiskeprodukter som förtecknas i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 104/2000

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artiklarna 25.1 och 25.6, och

av följande skäl:

(1)

Före fiskeårets början skall det för var och en av de produkter som finns upptagna i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 104/2000 fastställas ett gemenskapspris för försäljning som minst motsvarar 70 % men som inte överstiger 90 % av orienteringspriset.

(2)

Orienteringspriserna för fiskeåret 2007 har fastställts för samtliga berörda produkter genom rådets förordning (EG) nr …./…. (2).

(3)

Marknadspriserna varierar betydligt beroende på art och presentationsform i handeln, särskilt när det gäller bläckfisk och kummel.

(4)

Omvandlingsfaktorerna för olika arter och presentationsformer för de djupfrysta produkter som landas i gemenskapen bör fastställas i syfte att fastslå den nivå som utlöser den interventionsåtgärd som avses i artikel 25.2 i rådets förordning (EG) nr 104/2000.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapspriset för försäljning enligt artikel 25.1 i förordning (EG) nr 104/2000, för fiskeåret 2007 och för de produkter som förtecknas i bilaga II till den förordningen, liksom de presentationsformer och utjämningskoefficienter som dessa hänvisar till, anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2006.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  Ännu ej offentliggjort i EUT.


BILAGA

FÖRSÄLJNINGSPRISER OCH OMVANDLINGSFAKTORER

Art

Presentationsform

Utjämningskoefficienter

Interventionsnivå

Försäljningspris

(euro per ton)

Liten hälleflundra (Reinhardtius hippoglossoides)

Hel eller urtagen fisk, med eller utan huvud

1,0

0,85

1 654

Kummel (Merluccius spp.)

Hel eller urtagen fisk, med eller utan huvud

1,0

0,85

1 022

Filéer

 

 

 

— med skinn

1,0

0,85

1 243

— utan skinn

1,1

0,85

1 367

Tandbraxen och pageller

(Dendex dentex och Pagellus spp.)

Hel eller urtagen fisk, med eller utan huvud

1,0

0,85

1 335

Svärdfisk (Xiphias gladius)

Hel eller urtagen fisk, med eller utan huvud

1,0

0,85

3 467

Räkor Penaeidae

Djupfrysta

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 533

b)

Övriga Penaeidae

1,0

0,85

6 782

Sepiabläckfisk (Sepia officinalis och Rossia macrosoma) och dvärgbläckfisk (Sepiola rondeletti)

Djupfrysta

1,0

0,85

1 605

Bläckfisk och kalamarer (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— hel, orensad

1,00

0,85

993

— rensad

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

— hel, orensad

2,50

0,85

2 482

— rensad

2,90

0,85

2 879

Åttaarmad bläckfisk (Octopus spp)

Djupfrysta

1,00

0,85

1 792

Illex argentinus

— hel, orensad

1,00

0,80

717

— tub

1,70

0,80

1 219

Presentationsform vid saluföring:

:

hel, orensad

:

fisk som inte genomgått någon som helst beredning

:

rensad

:

produkt som minst har tagits ur

:

tub

:

bläckfiskens kropp har minst tagits ur och huvudet har avlägsnats