29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2011/2006

av den 19 december 2006

om anpassning av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, förordning (EG) nr 318/2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker och förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen, till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien (nedan kallad ”2005 års anslutningsakt”), särskilt artikel 20 jämförd med bilaga IV, och artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (1) ändrades bland annat bestämmelserna om tak för utsädesstöd till följd av 2004 års anslutning och direktstödsordningar för jordbrukare inom sockersektorn infördes. Genom rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (2) infördes gemensamma regler om den gemensamma organisationen av marknaderna inom sockersektorn från och med regleringsåret 2006/2007. Genom förordning 320/2006 (3) inrättades en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen.

(2)

Dessa generella regler och åtgärder bör anpassas så att de kan genomföras i Bulgarien och Rumänien från och med den dag då dessa länder ansluts till Europeiska unionen.

(3)

I syfte att låta Bulgarien och Rumänien dra fördel av stödåtgärderna inom sockersektorn enligt förordning (EG) nr 1782/2003 är det lämpligt att ändra de nationella taken för Bulgarien och Rumänien med beaktande av de extra stödbeloppen. I syfte att ge Bulgarien och Rumänien möjlighet att ge ett separat direktstöd för socker är det lämpligt att ändra de nationella taken för referensbeloppen för socker. För att tillämpa bestämmelserna om separat stöd för socker i Bulgarien och Rumänien är det lämpligt att justera perioderna för genomförande i enlighet härmed.

(4)

För att Bulgarien och Rumänien skall kunna integrera utsädesstöd i de stödsystem som föreskrivs i förordning (EG) nr 1782/2003 är det lämpligt att ta med Bulgarien och Rumänien i förteckningen över länder som omfattas av den åtgärden.

(5)

Både 2005 års anslutningsakt och denna förordning ändrar förordning (EG) nr 1782/2003 och dessa ändringar bör träda i kraft samma dag. För rättssäkerhetens skull bör den ordning i vilken dessa ändringar skall tillämpas särskilt anges.

(6)

I syfte att tillämpa de mekanismer med produktionskvoter för socker, isoglukos och inulinsirap samt ett traditionellt försörjningsbehov av socker för raffinering som föreskrivs i förordning (EG) nr 318/2006 i Bulgarien och Rumänien bör båda länder tas med i förteckningen över länder som omfattas av dessa åtgärder. Ytterligare anpassningar bör också göras till den förordningen för att ta hänsyn till Bulgariens och Rumäniens särskilda situation.

(7)

I syfte att ge operatörer i Bulgarien och Rumänien möjlighet att delta i det omstruktureringssystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 320/2006 behöver den förordningen anpassas.

(8)

Förordningarna (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 318/2006 och (EG) nr 320/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1782/2003 i dess ändrade lydelse, bland annat genom 2005 års anslutningsakt, skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 71c skall följande stycke föras in efter första stycket:

”För Bulgarien och Rumänien skall tabellen för höjningar i artikel 143a gälla för socker och cikoriarot.”

2.

Artikel 143ba skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall texten efter den första meningen ersättas med följande:

”Detta skall ges för en representativ period som kan variera för varje produkt och omfatta ett eller flera av regleringsåren 2004/05, 2005/06 eller 2006/07, vilket skall fastställas av medlemsstaterna senast den 30 april 2006, och på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier som

mängden sockerbetor, sockerrör eller cikoriarot som omfattas av leveransavtal som slutits i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 1260/2001 respektive artikel 6 i förordning (EG) nr 318/2006,

mängden socker eller inulinsirap som producerats i enlighet med förordning (EG) nr 1260/2001 respektive förordning (EG) nr 318/2006,

det genomsnittliga antalet hektar sockerbetor, sockerrör eller cikoriarot som används för produktion av socker eller inulinsirap och omfattas av leveransavtal som slutits i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 1260/2001 respektive artikel 6 i förordning (EG) nr 318/2006.

Om den representativa perioden emellertid omfattar regleringsåret 2006/07 skall detta regleringsår ersättas med regleringsår 2005/06 för jordbrukare som omfattas av avstånd från kvoter under regleringsår 2006/07 enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 320/2006.

För Bulgarien och Rumänien

a)

skall datumet 30 april 2006 som anges i första stycket ersättas med den 15 februari 2007,

b)

får det separata sockerstödet beviljas för åren från 2007 till 2011,

c)

får den representativa period som avses i första stycket vara olika för varje produkt och omfatta ett eller flera av regleringsåren 2004/05, 2005/06, 2006/07 eller 2007/08,

d)

skall, om den representativa perioden emellertid omfattar regleringsåret 2007/08, detta regleringsår ersättas med regleringsår 2006/07 för jordbrukare som omfattas av avstånd från kvoter under regleringsår 2007/08 enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 320/2006.”

b)

Följande stycke skall läggas till efter punkt 3:

”3a.   För 2007 skall, för Bulgarien och Rumänien, datumet den 31 mars som anges i punkt 3 ersättas med den 15 februari 2007.”

3.

Bilagorna VII, VIIIa och XIa skall ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 318/2006 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 7.2 skall följande stycke läggas till:

”För de syften som avses i detta stycke skall regleringsåret för Bulgarien och Rumänien vara 2006/07.”

2.

Artikel 9.1 skall ersättas med följande:

”1.   Under regleringsåret 2006/07 skall en isoglukoskvot på 100 000 ton läggas till den sammanlagda isoglukoskvot som fastställs i bilaga III. För vart och ett av regleringsåren 2007/08 och 2008/09 skall en ytterligare isoglukoskvot på 100 000 ton läggas till kvoten för det föregående regleringsåret. Denna ökning skall inte beröra Bulgarien och Rumänien.

Under vart och ett av regleringsåren 2007/08 och 2008/09 skall ytterligare en isoglukoskvot på 11 045 ton för Bulgarien och 1 966 ton för Rumänien läggas till det föregående regleringsårets kvot.

Medlemsstaterna skall tilldela företagen tilläggskvoter i proportion till den isoglukoskvot som tilldelats i enlighet med artikel 7.2.”

3.

Artikel 29.1 skall ersättas med följande:

”1.   Utan hinder av artikel 19.1 skall ett traditionellt försörjningsbehov av socker för raffinering för gemenskapen fastställas till 2 324 735 ton per regleringsår, uttryckt i vitt socker.

Under regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 skall det traditionella försörjningsbehovet fördelas på följande sätt:

198 748 ton för Bulgarien,

296 627 ton för Frankrike,

291 633 ton för Portugal,

329 636 ton för Rumänien,

19 585 ton för Slovenien,

59 925 ton för Finland,

1 128 581 ton för Förenade kungariket.”

4.

Bilaga III skall ersättas med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

I artikel 3.1 i förordning (EG) nr 320/2006 skall de inledande orden i första stycket ersättas med följande:

”Företag som producerar socker, isoglukos eller inulinsirap, och som har fått en kvot tilldelad senast den 1 juli 2006, eller senast den 31 januari 2007 för Bulgarien och Rumänien, skall ha rätt till ett omstruktureringsstöd per ton av den kvot som företaget avstått från, förutsatt att det under något av regleringsåren 2006/07, 2007/08, 2008/09 eller 2009/10:”.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1405/2006 (EUT L 265, 26.9.2006, s. 1).

(2)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1585/2006 (EUT L 294, 25.10.2006, s. 19).

(3)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 42.


BILAGA I

Bilagorna VII, VIIIa och XI a till förordning (EG) nr 1782/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

I bilaga VII punkt K 2 skall tabell 1 ersättas med följande tabell:

”Tabell 1

Tak för de belopp som skall ingå i jordbrukarnas referensbelopp

(i tusentals EUR)

Medlemsstat

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 och följande år

Belgien

47 429

60 968

74 508

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

Belgien

84

121

154

176

220

264

308

352

396

440

Tjeckien

27 851

34 319

40 786

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

Danmark

19 314

25 296

31 278

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

Tyskland

154 974

203 607

252 240

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

Grekland

17 941

22 455

26 969

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

Spanien

60 272

74 447

88 621

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

Frankrike

152 441

199 709

246 976

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

Irland

11 259

14 092

16 925

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

Italien

79 862

102 006

124 149

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

Lettland

4 219

5 164

6 110

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

Litauen

6 547

8 012

9 476

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

Ungern

26 105

31 986

37 865

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

Nederländerna

41 743

54 272

66 803

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

Österrike

18 971

24 487

30 004

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

Polen

99 135

122 906

146 677

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

Portugal

3 940

4 931

5 922

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

Rumänien

1 930

2 781

3 536

4 041

5 051

6 062

7 072

8 082

9 093

10 103

Slovenien

2 284

2 858

3 433

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

Slovakien

11 813

14 762

17 712

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

Finland

8 255

10 332

12 409

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

Sverige

20 809

26 045

31 281

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

Förenade kungariket

64 340

80 528

96 717

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376”

2.

Bilaga VIIIa skall ersättas med följande:

”BILAGA VIIIa

Nationella tak som avses i artikel 71c

(i tusentals EUR)

Kalenderår

Bulgarien

Tjeckien

Estland

Cypern

Lettland

Litauen

Ungern

Malta

Polen

Rumänien

Slovenien

Slovakien

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

200 384

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

441 930

58 958

161 362

2008

240 521

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

530 681

73 533

200 912

2009

281 154

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

621 636

87 840

238 989

2010

321 376

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

710 441

101 840

275 489

2011

401 620

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

888 051

115 840

312 089

2012

481 964

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

1 065 662

129 840

348 589

2013

562 308

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 243 272

143 940

385 189

2014

642 652

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 420 882

143 940

385 189

2015

722 996

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 598 493

143 940

385 189

2016 och följande år

803 340

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 776 103

143 940

385 189”

3.

Bilaga XIa skall ersättas med följande:

”Bilaga XIa

Regionala tak för de nya medlemsstaterna för utsäde som avses i artikel 99.3

(miljoner EUR)

Kalenderår

Bulgarien

Tjeckien

Estland

Cypern

Lettland

Litauen

Ungern

Malta

Polen

Rumänien

Slovenien

Slovakien

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

följande år

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12”


BILAGA II

”BILAGA III

NATIONELLA OCH REGIONALA KVOTER

(ton)

Medlemsstater eller regioner

(1)

Socker

(2)

Isoglukos

(3)

Inulinsirap

(4)

Belgien

819 812

85 694

0

Bulgarien

4 752

67 108

Tjeckien

454 862

Danmark

420 746

Tyskland

3 655 456

42 360

Grekland

317 502

15 433

Spanien

903 843

98 845

Frankrike (utom de utomeuropeiska departementen)

3 552 221

23 755

0

De franska utomeuropeiska departementen

480 245

Irland

0

Italien

778 706

24 301

Lettland

66 505

Litauen

103 010

Ungern

401 684

164 736

Nederländerna

864 560

10 891

0

Österrike

387 326

Polen

1 671 926

32 056

Portugal (fastlandet)

34 500

11 870

Autonoma regionen Azorerna

9 953

Rumänien

109 164

11 947

Slovakien

207 432

50 928

Slovenien

52 973

Finland

146 087

14 210

Sverige

325 700

Förenade kungariket

1 138 627

32 602

Summa

16 907 591

686 736

0”