28.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/105


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2008/2006

av den 22 december 2006

om fastställande för år 2007 av tillämpningsföreskrifter för tullkvoter för ”baby beef”-produkter med ursprung i Kroatien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien, Montenegro och Kosovo

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 32.1 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 2007/2000 av den 18 september 2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess samt om ändring av förordning (EG) nr 2820/98 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1763/1999 och (EG) nr 6/2000 (2) föreskrivs en årlig tullkvot till förmånstull på 11 475 ton ”baby beef” som skall fördelas mellan Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kososvo.

(2)

I stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, ingått genom rådets och kommissionens beslut 2005/40/EG, Euratom (3) och stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, ingått genom rådets och kommissionens beslut 2004/239/EG, Euratom (4) fastställs de årliga tullkvoterna till förmånstull för ”baby beef” till 9 400 ton respektive 1 650 ton.

(3)

Enligt artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 2248/2001 av den 19 november 2001 om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, och av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kroatien (5), och artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 153/2002 av den 21 januari 2002 om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, och av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (6) skall det antas närmare bestämmelser för genomförandet av tullkvoten för ”baby beef”.

(4)

Vid import inom kvoten för ”baby beef” som fastställts för Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo, måste det, enligt förordning (EG) nr 2007/2000, av kontrollskäl uppvisas ett äkthetsintyg av vilket framgår att varan har sitt ursprung i det utfärdande landet och att den exakt överensstämmer med den definition som anges i bilaga II till den förordningen. Av harmoniseringsskäl visar det sig nödvändigt att vid import inom kvoten för ”baby beef” med ursprung i Kroatien eller f.d. jugoslaviska republiken Makedonien likaså fastställa att ett äkthetsintyg skall uppvisas av vilket det framgår att varan har sitt ursprung i det utfärdande landet och att den exakt överensstämmer med den definition som anges i bilaga III till stabiliserings- och associeringsavtalet med Kroatien respektive med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Det är dessutom nödvändigt att utforma en förlaga för äkthetsintyg och att fastställa bestämmelser för användningen av dem.

(5)

Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999, står under internationell civil förvaltning av Förenta nationernas uppdrag i Kosovo (UNMIK), och Montenegro har också infört en särskild tullförvaltning. Det är därför nödvändigt att fastställa ett särskilt äkthetsintyg för varor med ursprung i Montenegros eller Kosovos tullområde.

(6)

Det är nödvändigt att förvalta de aktuella kvoterna med hjälp av importlicenser. För detta ändamål skall kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (7) och kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (8), tillämpas enligt bestämmelserna i denna förordning.

(7)

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (9) gäller för importlicenser för tullkvotperioder med början den 1 januari 2007. I förordning (EG) nr 1301/2006 föreskrivs i synnerhet ingående bestämmelser om ansökningar om importlicenser, de sökandes status och utfärdandet av licenser. I den förordningen föreskrivs även att licenserna inte skall gälla efter tullkvotperiodens sista dag. Förordning (EG) nr 1301/2006 skall gälla importlicenser som utfärdats i enlighet med den här förordningen, utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor och undantag i denna förordning. Vid behov bör bestämmelserna i denna förordning anpassas till förordning (EG) nr 1301/2006.

(8)

I syfte att säkerställa en sund förvaltning av importen av de berörda produkterna bör det föreskrivas att utfärdandet av importlicenserna skall föregås av en granskning, särskilt av uppgifterna i äkthetsintyget.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För perioden 1 januari–31 december 2007 skall följande tullkvoter öppnas:

a)

9 400 ton ”baby beef”, uttryckt i slaktvikt, med ursprung i Kroatien.

b)

1 500 ton ”baby beef”, uttryckt i slaktvikt, med ursprung i Bosnien och Hercegovina.

c)

1 650 ton ”baby beef”, uttryckt i slaktvikt, med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

d)

9 975 ton ”baby beef”, uttryckt i slaktvikt, med ursprung i Serbien, Montenegro och Kosovo.

De kvoter som avses i första stycket skall ha löpnummer 09.4503, 09.4504, 09.4505 respektive 09.4506.

Vid avräkning mot dessa kvoter skall 100 kg levande vikt anses motsvara 50 kg slaktvikt.

2.   För de kvoter som avses i punkt 1 skall den tillämpliga tullen vara 20 % av den värdetull och 20 % av den särskilda tull som föreskrivs i den gemensamma tulltaxan.

3.   Import inom de kvoter som avses i punkt 1 skall begränsas till vissa levande djur och vissa köttsorter med följande KN-nummer, vilka anges i bilaga II till förordning (EG) nr 2007/2000, bilaga III till stabiliserings- och associeringsavtalet med Kroatien och bilaga III till stabiliserings- och associeringsavtalet med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 och ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 och ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

Artikel 2

Om inget annat föreskrivs i denna förordning skall förordningarna (EG) nr 1445/95 och (EG) nr 1291/2000 samt kapitlen I och III i förordning (EG) nr 1301/2006 tillämpas för import inom ramen för de kvoter som avses i artikel 1.

Artikel 3

1.   I licensansökan och i licensen skall ursprungslandet eller tullområdet anges i fält 8 och ”ja” skall markeras med ett kryss. Licensen skall medföra skyldighet att importera från det angivna landet eller tullområdet.

Licensansökan och licensen skall innehålla en av de uppgifter som anges i bilaga I i fält 20.

2.   Originalet av det äkthetsintyg som upprättats enligt bestämmelserna i artikel 4 skall tillsammans med en kopia uppvisas för den behöriga myndigheten samtidigt med ansökan om den första importlicens som är knuten till äkthetsintyget.

Inom ramen för den kvantitet som uppges i intyget får ett äkthetsintyg användas för utfärdande av flera importlicenser. Om mer än en licens utfärdas utifrån ett och samma äkthetsintyg skall den behöriga myndigheten påteckna äkthetsintyget och ange vilken avskrivning det avser.

3.   Den behöriga myndigheten får inte utfärda någon importlicens förrän den har försäkrat sig om att alla de uppgifter som finns i äkthetsintyget motsvarar uppgifterna i kommissionens veckomeddelanden om den aktuella importen. Därefter skall licensen omedelbart utfärdas.

Artikel 4

1.   Alla ansökningar om importlicenser inom ramen för kvoter som avses i artikel 1, skall åtföljas av ett äkthetsintyg som utfärdats av det exporterande landets eller tullområdets myndigheter, enligt förteckningen i bilaga II, och av vilket det framgår att produkterna har sitt ursprung i det berörda landet eller tullområdet och överensstämmer med den definition som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 2007/2000, bilaga III till stabiliserings- och associeringsavtalen med Kroatien eller bilaga III till stabiliserings- och associeringsavtalet med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

2.   Äkthetsintyg enligt förlagorna i bilagorna III–VIII för de exporterande länderna eller tullområdet skall upprättas i ett original och två kopior vilka skall tryckas och fyllas i på ett av gemenskapens officiella språk. De kan dessutom tryckas och fyllas i på det officiella språket eller på ett av de officiella språken i det exporterande landet eller tullområdet.

De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där ansökan om importlicens lämnas in får kräva att intyget översätts.

3.   Originalet och kopior av äkthetsintyget skall fyllas i antingen med skrivmaskin eller för hand. I det senare fallet skall de fyllas i med svart bläck och med tryckbokstäver.

Intygen skall ha formatet 210 × 297 mm. Papperet skall ha en lägsta vikt på 40 g/m2. Originalet skall vara vitt, kopia 1 rosa och kopia 2 gul.

4.   Varje intyg skall vara försett med ett individuellt löpnummer följt av namnet på det land eller tullområde där intyget utfärdas.

Kopiorna skall ha samma löpnummer och samma nationalitetsmärke som originalet.

5.   Ett intyg skall vara giltigt endast om det i vederbörlig ordning bestyrkts av ett av de utfärdande organ som anges i förteckningen i bilaga II.

6.   Ett intyg skall anses vara korrekt påtecknat om det visar datum och ort för utfärdandet och om det är stämplat med den utfärdande myndighetens stämpel samt om det har skrivits under av en eller flera personer som är behöriga att göra detta.

Artikel 5

1.   De utfärdande myndigheter som förtecknas i bilaga II skall

a)

vara godkända som sådana av det berörda exporterande landet eller tullområdet,

b)

ha åtagit sig att kontrollera uppgifterna i intygen,

c)

ha åtagit sig att minst en gång i veckan förse kommissionen med alla nödvändiga uppgifter för att möjliggöra kontroll av de uppgifter som anges på äkthetsintygen, särskilt intygets nummer, exportören, mottagaren, destinationslandet, produkten (levande djur/kött), nettovikten samt datum då intyget undertecknades.

2.   Kommissionen skall ändra förteckningen i bilaga II om det villkor som anges i punkt 1 a inte längre uppfylls eller om ett utfärdande organ inte längre fullgör ett eller flera av sina åtaganden eller om ett nytt utfärdande organ utses.

Artikel 6

Äkthetsintygen och importlicenserna skall vara giltiga tre månader från och med respektive utfärdandedatum.

Artikel 7

Det berörda exporterande landet eller tullområdet skall till kommissionen översända avtryck av de stämplar som deras utfärdande myndigheter använder samt namn och underskrifter för de personer som är behöriga att underteckna äkthetsintygen. Kommissionen skall vidarebefordra dessa upplysningar till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 240, 23.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1946/2005 (EUT L 312, 29.11.2005, s. 1).

(3)  EUT L 26, 28.1.2005, s. 1.

(4)  EUT L 84, 20.3.2004, s. 1.

(5)  EGT L 304, 21.11.2001, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2/2003 (EGT L 1, 4.1.2003, s. 26).

(6)  EGT L 25, 29.1.2002, s. 16. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 3/2003 (EGT L 1, 4.1.2003, s. 30).

(7)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 410/2006 (EUT L 71, 10.3.2006, s. 7).

(8)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 35. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1713/2006 (EUT L 321, 21.11.2006, s. 11).

(9)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.


BILAGA I

Uppgifter som avses i artikel 3.1

:

På bulgariska

:

”Baby beef” (Регламент (ЕО) № 2008/2006)

:

På spanska

:

”Baby beef” (Reglamento (CE) no 2008/2006)

:

På tjeckiska

:

”Baby beef” (Nařízení (ES) č. 2008/2006)

:

På danska

:

”Baby beef” (Forordning (EF) nr. 2008/2006)

:

På tyska

:

”Baby beef” (Verordnung (EG) Nr. 2008/2006)

:

På estniska

:

”Baby beef” (Määrus (EÜ) nr 2008/2006)

:

På grekiska

:

”Baby beef” (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/2006)

:

På engelska

:

”Baby beef” (Regulation (EC) No 2008/2006)

:

På franska

:

”Baby beef” (Règlement (CE) no 2008/2006)

:

På italienska

:

”Baby beef” (Regolamento (CE) n. 2008/2006)

:

På lettiska

:

”Baby beef” (Regula (EK) Nr. 2008/2006)

:

På litauiska

:

”Baby beef” (Reglamentas (EB) Nr. 2008/2006)

:

På ungerska

:

”Baby beef” (2008/2006/EK rendelet)

:

På maltesiska

:

”Baby beef” (Regolament (KE) Nru 2008/2006)

:

På nederländska

:

”Baby beef” (Verordening (EG) nr 2008/2006)

:

På polska

:

”Baby beef” (Rozporządzenie (WE) nr 2008/2006)

:

På portugisiska

:

”Baby beef” (Regulamento (CE) n.o 2008/2006)

:

På rumänska

:

”Baby beef” (Regulamentul (CE) nr. 2008/2006)

:

På slovakiska

:

”Baby beef” (Nariadenie (ES) č. 2008/2006)

:

På slovenska

:

”Baby beef” (Uredba (ES) št. 2008/2006)

:

På finska

:

”Baby beef” (Asetus (EY) N:o 2008/2006)

:

På svenska

:

”Baby beef” (Förordning (EG) nr 2008/2006)


BILAGA II

Utfärdande organ:

Republiken Kroatien: Croatian Livestock Center, Zagreb, Kroatien.

Bosnien och Hercegovina:

F.d. Jugoslaviska Republiken Makedonien

Serbien (1): YU Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrad, Jugoslavien.

Montenegro:

Serbien/Kosovo:


(1)  Med undantag för Kosovo enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.


BILAGA III

Image


BILAGA IV

Image


BILAGA V

Image


BILAGA VI

Image


BILAGA VII

Image


BILAGA VIII

Image