28.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/49


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2003/2006

av den 21 december 2006

om tillämpningsföreskrifter för finansieringen av utgifter avseende den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter genom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artikel 35.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 3.2 f i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (2) skall de utgifter som Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) finansierar avseende fiskerimarknaderna förvaltas centralt.

(2)

I artikel 35 i förordning (EG) nr 104/2000 anges de utgiftskategorier där medlemsstaterna verkställer utbetalningar.

(3)

Finansieringen av dessa utgifter följer reglerna om direkt centraliserad förvaltning mellan kommissionen och medlemsstaterna.

(4)

För att garantera en sund ekonomisk förvaltning av gemenskapens medel och för att skydda gemenskapens finansiella intressen har medlemsstaterna enligt förordning (EG) nr 1290/2005 vissa skyldigheter både när det gäller förvaltningen och kontrollen av dessa medel och när det gäller att lämna information om sina rättsliga och administrativa bestämmelser för att se till att dessa skyldigheter fullgörs samt när det gäller att indriva belopp som felaktigt har betalats ut om det upptäckts oegentligheter i förvaltningen av medlen. Dessutom skyddas gemenskapernas finansiella intressen i samband med utgifter som finansieras enligt artikel 35 i förordning (EG) nr 104/2000 genom relevanta bestämmelser om skydd av de intressena i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (4), rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (5) och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (6).

(5)

För att garantera sund förvaltning av de finansiella flödena, i synnerhet eftersom medlemsstaterna till att börja med själva mobiliserar medel för att täcka de utgifter som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 104/2000 innan kommissionen ersätter dem för deras utgifter två gånger om året, bör medlemsstaterna samla in relevanta uppgifter om utgifterna och skicka in dessa till kommissionen tillsammans med utgiftsdeklarationen.

(6)

Kommissionen bör betala medlemsstaterna två gånger om året på grundval av dessa utgiftsdeklarationer och underlagen till dem.

(7)

För att kommissionen skall kunna använda uppgifterna från medlemsstaterna på ett effektivt sätt bör de överföras elektroniskt.

(8)

För att undvika att det används en växelkurs för stöd som betalas ut till producentorganisationer i andra valutor än euro och en annan i utgiftsdeklarationen bör de berörda medlemsstaterna i sina utgiftsdeklarationer använda samma växelkurs som vid utbetalningarna till stödmottagarna. Den tillämpliga växelkursen måste fastställas enligt de avgörande händelser som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1925/2000 om fastställande av avgörande händelser för de växelkurser som skall tillämpas vid beräkningen av vissa belopp som följer av de mekanismer som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 104/2000 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksproduker (7).

(9)

För att se till att det finns en rättslig grund för utbetalningarna under den första referensperioden bör denna förordning gälla retroaktivt från och med den 16 oktober 2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 104/2000 när det gäller finansieringen av medlemsstaternas utgifter i samband med den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter genom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

utgifter: medlemsstaternas utgifter enligt artikel 35.1 i förordning (EG) nr 104/2000.

Artikel 3

Behörig myndighet

Varje medlemsstat skall utse en behörig myndighet med ansvar för genomförandet av denna förordning och underrätta kommissionen om den.

Artikel 4

Utgiftsdeklarationer

1.   Varje medlemsstat skall upprätta sin utgiftsdeklaration i enlighet med förlagan i bilagan. Utgiftsdeklarationen skall bestå av en redogörelse som är uppdelad enligt kontoplanen för Europeiska gemenskapernas budget och en detaljerad kontoplan med varje utgiftskategori som görs tillgänglig för medlemsstaterna. Den skall omfatta

a)

utgifterna under den föregående sex månader långa referensperioden,

b)

de totala utgifterna från budgetårets början till den föregående sex månader långa referensperiodens slut.

2.   Varje medlemsstat skall samla in alla de uppgifter som är relevanta för utgiftsdeklarationen.

3.   Referensperioderna skall vara sexmånadersperioderna 16 oktober–15 april och 16 april–15 oktober.

4.   Utgiftsdeklarationen får innehålla korrigeringar av belopp som deklarerats för föregående referensperioder.

5.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall på elektronisk väg lämna in sina utgiftsdeklarationer och de uppgifter som avses i punkt 2 till kommissionen senast den 10 maj respektive den 10 november.

Artikel 5

Halvårsutbetalningar

1.   Kommissionen skall ställa de anslag som krävs för att finansiera utgifterna till medlemsstaternas förfogande i form av utbetalningar två gånger om året (nedan kallade ”halvårsutbetalningar”).

Halvårsutbetalningarnas storlek skall fastställas på grundval av den utgiftsdeklaration som medlemsstaten skickat in i enlighet med artikel 4.

2.   Halvårsutbetalningarna skall göras till varje medlemsstat senast 60 dagar efter det kommissionen har tagit emot en fullständig utgiftsdeklaration från medlemsstaten. Deklarationen skall anses vara fullständig om kommissionen inte inom 30 dagar efter det att deklarationen tagits emot begär in ytterligare uppgifter.

3.   Till dess att halvårsutbetalningarna har överförts från kommissionen skall medlemsstaterna mobilisera de resurser som krävs för att betala utgifterna.

Artikel 6

Tillämpliga växelkurser

Den växelkurs som medlemsstaterna skall använda i sina utgiftsdeklarationer skall vara den senaste växelkurs som fastställts av Europeiska centralbanken (ECB) närmast före dagen för de avgörande händelser som anges i förordning (EG) nr 1925/2000.

Artikel 7

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 16 oktober 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2006.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1759/2006 (EUT L 335, 1.12.2006, s. 3).

(2)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 320/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).

(3)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(5)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(6)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(7)  EGT L 230, 12.9.2000, s. 7.


BILAGA

UTGIFTSDEKLARATION

Uppgifter uppdelade enligt kontoplanen för Europeiska gemenskapernas budget och per utgiftskategori

Utgiftsdeklarationens innehåll skall skickas till kommissionen via e-post

Deklarationens huvud

Deklarationens huvud skall innehålla följande:

En identifieringskod som anger meddelandets art och vilken medlemsstat som sänder uppgifterna (Anmärkning: den kommer bl.a. att användas som en garanti för att den användare som sänder deklarationen har fått bemyndigande av den berörda medlemsstaten att göra det.). Kommissionen kommer att sända er denna identifieringskod.

Den utgiftsperiod som deklarationen gäller.

Det språk deklarationen avfattas på.

Deklarationens centrala del

I deklarationens centrala del skall följande uppgifter införas för varje underpost i EGFJ:s nomenklatur:

Underpostens identifieringskod (t.ex. 110201002610033).

Beskrivning av underposten på det språk som valts i deklarationens huvud.

Deklarerat belopp för den berörda perioden (N) och sammanlagt belopp som deklarerats sedan räkenskapsårets början. Alla belopp skall anges i euro.

Avslutande del

Efter förteckningen över alla underposter anförs följande:

Deklarerat totalbelopp för den berörda perioden (N) och totalt kumulerat belopp som deklarerats sedan räkenskapsårets början.

Ett tomt fält för kommentarer.

Meddelandets utformning

Image

Beskrivning av fälten

Namn

Format

Beskrivning

Deklarationens huvud: uppgifterna förekommer en gång

[IDENTIFICATION] *

 

Identifieringskod som meddelas av GD Fiske

[PERIOD] *

Datum (ÅÅÅÅMM)

Utgiftsperiod

[LANGUAGE] *

(2 tecken)

ISO-kod för språket

Deklarationens centrala del: uppgifterna förekommer 1–n gånger

[SUBITEM] *

Antal (15)

Underpost

[DESCRIPTION] *

Fri text (600)

Beskrivning av underposten

[AMOUNT ] *

Antal (15,2)

Deklarerat belopp

[AMOUNT CUMUL] *

Antal (15,2)

Kumulerat belopp

Avslutande del: uppgifterna förekommer en gång

[AMOUNT TOT ] *

Antal (15,2)

Totalt deklarerat belopp

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Antal (15,2)

Totalt kumulerat belopp

[COMMENT]

Fri text (80)

Kommentarer

Det är obligatoriskt att fylla i de fält som markerats med *.

Exempel

Image