20.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 364/66


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1887/2006

av den 19 december 2006

om återupptagande av fiske efter tunga i ICES-områdena IIIa, IIIb, c, d (EG-vatten) med fartyg under svensk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

Kvoter för år 2006 fastställs i rådets förordning (EG) nr 51/2006 av den 22 december 2005 om fastställande för år 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3).

(2)

Den 6 oktober 2006 anmälde Sverige till kommissionen, i enlighet med artikel 21.2 i förordning (EEG) nr 2847/93, att man från och med den 6 oktober 2006 skulle stänga fisket efter tunga i ICES-områdena IIIa, IIIb, c, d för fartyg under svensk flagg.

(3)

I enlighet med artikel 21.3 i förordning (EEG) nr 2847/93 och artikel 26.4 i förordning (EG) nr 2371/2002 antog kommissionen den 1 november 2006 förordning (EG) nr 1631/2006, genom vilken fiske efter tunga i ICES-områdena IIIa, IIIb, c, d med fartyg under svensk flagg eller registrerade i Sverige förbjöds med verkan från och med samma dag.

(4)

Enligt uppgifter som kommissionen har fått från de svenska myndigheterna, finns fortfarande en kvantitet tunga tillgänglig i den svenska kvoten för ICES-områdena IIIa, IIIb, c, d. Fiske efter tunga i dessa vatten med fartyg under svensk flagg eller registrerade i Sverige bör därför tillåtas.

(5)

Detta tillstånd bör börja gälla den 24 november 2006 så att den berörda kvantiteten tunga kan fiskas upp före utgången av innevarande år.

(6)

Kommissionens förordning (EG) nr 1631/2006 bör därför upphöra att gälla den 24 november 2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Upphävande

Förordning (EG) nr 1631/2006 skall upphöra att gälla.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 24 november 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 768/2005 (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 16, 20.1.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2006 (EUT L 345, 8.12.2006, s. 10).


BILAGA

Nr

64

Medlemsstat

Sverige

Bestånd

SOL/3A/BCD

Art

Tunga (Solea solea)

Område

IIIa, IIIb, c, d (EG-vatten)

Datum

24 november 2006 – Återupptagande