19.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 227/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 1248/2006

av den 7 augusti 2006

om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1), särskilt artikel 183,

efter samråd med Europaparlamentet, rådet, Europeiska gemenskapernas domstol, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen, och

av följande skäl:

(1)

Kravet att kommissionen senast den 15 april skall informera budgetmyndigheten om de anslag som överförts från föregående budgetår och som förfallit därför att de inte bundits upp genom åtaganden den 31 mars har visat sig svårt att uppfylla i praktiken. Denna tidsfrist bör därför förlängas med två veckor till den 30 april.

(2)

I fråga om tillämpningen av systemet med tillfälliga tolftedelar bör det preciseras att de totala anslag som beviljats för det föregående budgetåret skall avse det budgetårets anslag efter justering för överföringar mellan budgetrubriker under året i fråga.

(3)

Det bör förtydligas att den omräkningskurs mellan euro och annan valuta som anges i artiklarna 7 och 8 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 (2) endast gäller när det är utanordnaren som utför omräkningen, men däremot inte när belopp omräknas av kontraktsparter eller bidragsmottagare i enlighet med bestämmelser i kontrakt eller bidragsöverenskommelser. Av effektivitetsskäl bör den månatliga bokföringskurs för euron som skall användas för räkenskapsändamål fastställas av kommissionens räkenskapsförare. För förbättrad öppenhet och insyn, och för att säkra likabehandling av gemenskapens tjänstemän, bör det införas en särskild bestämmelse om de omräkningskurser som skall gälla när ersättning till personal betalas ut i andra valutor än euro.

(4)

Med hänsyn till principen om sund ekonomisk förvaltning bör det preciseras tydligare vad som skall ingå i en förhandsutvärdering, samtidigt som såväl förhands- som interims- och efterhandsutvärderingar bör göras mer målinriktade med hänsyn till proportionalitetsprincipen. I arbetet med utvärderingar bör man i högre grad prioritera förslag som har en påtaglig inverkan på företag och medborgare, och man bör också låta utvärderingarna omfatta sådana pilotprojekt och förberedande åtgärder vars verksamhet fortsätter. I de fall projekt eller åtgärder redan är under utvärdering, t.ex. då kommissionen och medlemsstaterna genomför åtgärder tillsammans, skall komplementariteten säkerställas.

(5)

I fråga om kravet på förhandskontroll av en utgiftstransaktion bör den behörige utanordnaren ha rätt att betrakta en rad rutinmässiga transaktioner som rör utbetalningar till personal (löner, pensioner, reseersättningar och sjukvårdsutgifter) såsom en enda transaktion. I dessa fall måste den behörige utanordnaren vidta kontroller i efterhand i linje med sin egen riskbedömning.

(6)

I rapporten om förhandlade förfaranden bör endast de fall inkluderas där förhandlat förfarande har använts såsom ett undantag från de gängse upphandlingsrutinerna.

(7)

Eftersom periodiserad redovisning införts från den 1 januari 2005 och eftersom bokföringsuppgifter kan tas fram när som helst via datasystemet förefaller det enklast och mest logiskt att beräkna balansomslutningen den dag då räkenskapsföraren lämnar sin tjänst. Om detta sammanfaller med slutet av budgetåret den 31 december kan balansomslutningen beräknas samma dag, utan att man behöver vänta på avslutningen av de preliminära räkenskaperna.

(8)

För att räkenskapsförarens ansvar för förvaltningen av likvida medel skall kunna göras gällande bör denne ges befogenhet att, till alla finansiella institut där han eller hon har öppnat konton, överlämna uppgifter om namn samt kopior på namnteckning för de tjänstemän som har rätt att underteckna banktransaktioner.

(9)

De maximibelopp som får betalas ut av förskottsförvaltaren när det är praktiskt omöjligt eller föga effektivt att utföra betalningar via budgeten bör höjas från 30 000 till 60 000 euro.

(10)

Även om ett beslut bekräftas bör den delegerade eller vidaredelegerade utanordnaren, i linje med artikel 21a i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, ha rätt att vägra följa beslutet om det är uppenbart olagligt.

(11)

Eftersom utanordnaren och räkenskapsföraren har kompletterande roller i regleringen av fordringar genom avräkning bör det föreskrivas att de skall samråda med varandra innan ett beslut om avräkning fattas.

(12)

Om gäldenären är en nationell myndighet eller en av dess administrativa enheter bör räkenskapsföraren informera de berörda medlemsstaterna minst tio arbetsdagar i förväg om sin avsikt att reglera fordringar genom avräkning för att ta hänsyn till nationella förfaranden. Räkenskapsföraren bör dock efter överenskommelse med den berörda medlemsstaten eller administrativa enheten kunna genomföra en sådan reglering före förfallodagen.

(13)

Om skulden betalas innan fristen har löpt ut kommer ingen dröjsmålsränta att utkrävas och inkassering av medel genom avräkning före förfallodagen får endast övervägas om räkenskapsföraren har motiverade grunder att bedöma att gemenskapernas finansiella intressen står på spel.

(14)

För att stärka skyddet av gemenskapernas finansiella intressen bör de säkerheter från bank som skall utkrävas i samband med att bötesbelopp överklagas vara helt oberoende av skyldigheter enligt kontrakt.

(15)

Innehållet i finansieringsbeslutet bör preciseras ytterligare. I samband med såväl bidrag som upphandling behövs det en tydligare definition av begreppet ”de viktigaste inslagen” i en åtgärd som medför en utgift som belastar budgeten. Det bör dessutom anges att det arbetsprogram som det hänvisas till i artikel 110 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (nedan kallad ”budgetförordningen”) får betraktas som ett finansieringsbeslut, förutsatt att det är tillräckligt detaljerat för ändamålet.

(16)

När ett övergripande budgetmässigt åtagande ingåtts kan alla utanordnare – inte bara den som ingått det – bli ansvariga för de rättsliga åtaganden som ingås för att genomföra det budgetmässiga åtagandet.

(17)

I fråga om kontrakt och bidragsöverenskommelser där betalningen får ske först när en rapport eller ett intyg godkänts bör man förändra systemet med betalningsfrister, på så sätt att betalningen alltid kan verkställas på grundval av en godkänd rapport eller ett intyg. I de fall bidragsöverenskommelser rör åtgärder som är särskilt komplicerade att utvärdera bör tidsfristen för godkännande av rapporten anpassas till den tidsfrist som för närvarande tillämpas på komplicerade tjänstekontrakt.

(18)

Utan att de befintliga tidsfristerna eller mottagarnas rättigheter påverkas, bör den behörige utanordnaren också för enkelhetens skull kunna besluta att godkännandet av rapporten eller intyget och betalningarna skall ske inom en enda tidsfrist.

(19)

Beloppsgränserna för vad som anses vara ett kontrakt till lågt värde, varav de nu gällande beloppen fastställdes 1994, bör höjas från 50 000 euro till 60 000 euro, respektive från 13 800 euro till 25 000 euro. Dessutom bör det anges att alla kontrakt med ett värde på upp till 60 000 euro får tilldelas genom ett förhandlat förfarande.

(20)

Det bör också anges mer detaljerat i genomförandebestämmelserna hur man skall behandla de tjänstekontrakt inom områdena forskning och utveckling samt inom radio- och TV-området som inte regleras genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (3). Med tanke på principen om öppenhet och insyn bör dessa kontrakt tilldelas genom ett förhandlat förfarande efter att ett meddelande om upphandling offentliggjorts.

(21)

I syfte att ytterligare förenkla handläggningen av kontrakt bör de ekonomiska aktörerna ges rätt att delta i upphandlingen på grundval av en förklaring på heder och samvete om att de inte befinner sig i någon av de situationer som leder till uteslutning från det aktuella förfarandet, utom vid selektiva förfaranden och förhandlade förfaranden med föregående konkurrenspräglad dialog efter offentliggörande av ett meddelande om upphandling när den upphandlande myndigheten begränsar det antal anbudssökande som ges möjlighet att förhandla eller lämna ett anbud. Med hänsyn till principerna i direktiv 2004/18/EG, och målet att bättre skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, bör det dock i fråga om kontrakt som omfattas av direktiv 2004/18/EG samt större kontrakt som gäller åtgärder i tredjeland krävas att den ekonomiska aktör som tilldelas kontraktet lägger fram handlingar som styrker den förklaring som lämnats i inledningen av förfarandet. Om en anbudssökande eller anbudsgivare är skyldig att lägga fram styrkande handlingar bör dock den upphandlande myndigheten också kunna välja att godkänna handlingar som lagts fram av samma anbudssökande eller anbudsgivare vid en tidigare upphandling som inletts av samma myndighet, förutsatt att handlingarna i fråga utfärdats högst ett år tidigare och fortfarande är giltiga.

(22)

Inom området externa åtgärder bör det förhandlade förfarandet under konkurrens effektiviseras, och ett gängse förhandlat förfarande bör tillåtas om två förhandlade förfaranden under konkurrens har genomförts utan resultat, eller redan efter att ett förhandlat förfarande under konkurrens misslyckats om detta följer på att ett förfarande med ramkontrakt prövats utan framgång. Upp till de beloppsgränser som är tillämpliga för varje typ av kontrakt inom denna sektor bör det vara tillåtet att inte kräva handlingar som styrker teknisk och ekonomisk kapacitet. Den behörige utanordnaren bör i dessa fall vara skyldig att motivera sitt beslut. Vid upphandling som institutionerna utför för egen räkning bör såväl utvärderingskommittén som den upphandlande myndigheten ha rätt att uppmana anbudssökande eller anbudsgivare att lägga fram ytterligare handlingar eller klargöra uppgifter.

(23)

När det gäller externa åtgärder bör man också förenkla de upphandlingsbestämmelser som avser publicering av förhandsinformation vid internationella anbudsförfaranden, samt kraven på att ställa säkerhet för att garantera att förpliktelserna fullgörs. Förhandsinformationen bör offentliggöras så tidigt som möjligt, men det bör inte vara obligatoriskt att detta sker före den 31 januari. Säkerhet för att garantera att förpliktelserna fullgörs bör bara krävas vid höga kontraktsbelopp och vidare bör den behörige utanordnaren ha möjlighet att med utgångspunkt från sin riskbedömning avstå från att utkräva säkerhet vid förhandsfinansiering till offentliga organ.

(24)

I fråga om tilldelningsproceduren för bidrag bör det, även i detta fall för att minska den administrativa bördan, fastställas att mottagarens rättsliga eller faktiska monopol kan redovisas i beslutet om tilldelning av kontraktet.

(25)

Kravet på att bifoga resultat från en extern revision till ansökan bör endast gälla ansökningar där beloppet uppgår till minst 500 000 euro i fråga om bidrag för åtgärder och 100 000 euro i fråga om administrativa bidrag.

(26)

Man bör underlätta för bidragsmottagare att uppbringa samfinansiering in natura om det är lämpligt eller nödvändigt, och begreppet ”organisationer som arbetar för mål av allmänt europeiskt intresse”, och som därmed kan beviljas administrativa bidrag, bör omfatta även europeiska organisationer som arbetar för att främja medborgarskap eller innovation.

(27)

De bidragssökande som fått avslag bör underrättas om detta så snart som möjligt.

(28)

I fråga om administrativa bidrag till organisationer som arbetar för mål av allmänt europeiskt intresse bör genomförandet av regeln att bidrag inte får leda till vinst begränsas till den procentandel av samfinansieringen som motsvarar gemenskapens bidrag till administrationsbudgeten eftersom hänsyn måste tas till övriga offentliga bidragsgivares rättigheter, vilka också är skyldiga att återkräva sin procentandel av ett årligt överskott. Vid beräkningen av det belopp som skall krävas in bör den procentandel som utgör bidrag in natura inte räknas in i underlaget.

(29)

Som ett skydd för gemenskapernas finansiella intressen bör det fastställas att kravet på säkerheter för förhandsfinansiering bör tillämpas för all förhandsfinansiering som överstiger både 80 % av bidragsbeloppet och 60 000 euro.

(30)

Om förhandsfinansieringen är uppdelad i delbetalningar och mindre än 70 % av den tidigare förhandsfinansieringen har förbrukats bör en ny förhandsfinansiering vara möjlig. I sådana fall bör det nya betalningsbeloppet minskas med de oanvända beloppen från den tidigare betalningen.

(31)

Det bör preciseras att den externa revisionen eller det intyg som skall bifogas ansökningar om bidrag eller utbetalningar bör i fråga om offentliga organ utfärdas av en behörig och oberoende offentlig tjänsteman.

(32)

Eftersom kommissionens räkenskapsförare i december 2004 antog redovisningsmetoder och en harmoniserad kontoplan i enlighet med kravet i artikel 133 i budgetförordningen, bör vissa överflödiga bestämmelser i den avdelning i genomförandebestämmelserna som behandlar redovisningen av räkenskaperna strykas.

(33)

Förteckningen över europeiska byråer bör justeras för att ta hänsyn till att Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkommitténs och EU-ombudsmannens beslut 2005/118/EG av den 26 januari 2005 om inrättandet av Europeiska förvaltningsskolan har antagits (4). Den nya förvaltningsskolan är för närvarande administrativt knuten till Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal.

(34)

Förordning (EG) nr 2342/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6.3 andra stycket skall ”15 april” ersättas med ”30 april”.

2.

Följande artikel skall införas som artikel 6a:

”Artikel 6a

Tillfälliga tolftedelar

(Artikel 13.2 i budgetförordningen)

De totala anslag som beviljats för det föregående budgetåret enligt artikel 13.2 i budgetförordningen skall avse anslag för det budgetår som avses i artikel 5 i denna förordning, efter justering för överföringar som gjorts under budgetåret i fråga.”

3.

Artiklarna 7 och 8 skall ersättas med följande:

”Artikel 7

Omräkningskursen mellan euron och andra valutor

(Artikel 16 i budgetförordningen)

1.   Utan att det påverkar särskilda bestämmelser som följer av tillämpningen av sektorspecifika förordningar skall den behörige utanordnarens omräkning ske med hjälp av eurons dagskurs som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

När omräkning mellan euron och en annan valuta skall göras av kontraktsparter eller bidragsmottagare skall de särskilda regler för omräkning som har fastställts i upphandlingskontrakt, bidragsöverenskommelser eller finansieringsöverenskommelser gälla.

2.   När det gäller de valutor vars dagskurs inte offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, skall den behörige utanordnaren använda den bokföringskurs som avses i punkt 3.

3.   När det gäller de räkenskapsmässiga behov som avses i artiklarna 132–137 i budgetförordningen skall omräkningen mellan euron och andra valutor, med förbehåll för artikel 213 i denna förordning, ske till eurons månatliga bokföringskurs. Den kursen skall fastställas av kommissionens räkenskapsförare med hjälp av de informationskällor som denne bedömer vara tillförlitliga och på grundval av växelkursen den näst sista bankdagen i den månad som föregår den för vilken kursen skall beräknas.

Artikel 8

Kurs som skall användas vid omräkning mellan euron och andra valutor

(Artikel 16 i budgetförordningen)

1.   Utan att det påverkar särskilda bestämmelser som följer av tillämpningen av sektorspecifika förordningar eller av specifika upphandlingskontrakt, bidragsöverenskommelser eller finansieringsöverenskommelser, skall omräkningen mellan euro och annan valuta, i de fall omräkningen utförs av den behörige utanordnaren, göras till dagskursen den dag som utanordnarens avdelning upprättar betalningsordern eller betalningskravet.

2.   För förskottskonton i euro avgör dagen för bankens betalning vilken omräkningskurs mellan euro och annan valuta som skall användas.

3.   Vid reglering av belopp på förskottskonton i nationella valutor enligt artikel 16 i budgetförordningen skall omräkningen mellan euro och annan valuta ske till kursen för den månad då utgiften verkställs genom kontot i fråga.

4.   När återbetalning av belopp i en annan valuta än euro avser utgifter till schablonsats eller utgifter som följer av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (’tjänsteföreskrifterna’) och som omfattas av utgiftstak, skall omräkningskursen vara den som gällde när fordran uppstod.”

4.

Artikel 21 skall ersättas med följande:

”Artikel 21

Utvärdering

(Artikel 27 i budgetförordningen)

1.   Alla förslag till program eller verksamheter som medför att budgetmedel tas i anspråk skall utvärderas på förhand, med avseende på följande faktorer:

a)

Det behov som föreligger på kort eller lång sikt.

b)

Det mervärde som en insats från gemenskapens sida tillför.

c)

De mål som skall uppnås.

d)

De alternativa åtgärder som står till buds samt de risker som är förenade med dessa.

e)

Förväntade resultat och effekter, i synnerhet av ekonomisk, social och miljömässig karaktär, samt de indikatorer och utvärderingsförfaranden som krävs för att mäta dessa.

f)

Det lämpligaste sättet att genomföra det eller de alternativ som valts ut.

g)

Den utsträckning i vilken det program eller den verksamhet som föreslås är väl sammanhållen och konsekvent, såväl vad gäller dess olika beståndsdelar som i förhållande till andra berörda åtgärder.

h)

De finansiella medel, personalresurser och andra administrativa resurser som krävs, enligt principen om kostnadseffektivitet.

i)

Erfarenheterna från liknande åtgärder.

2.   I förslaget skall det anges hur övervakning, rapportering och utvärdering skall organiseras, med hänsyn tagen till ansvarsområdena för de olika myndigheter på olika nivåer som skall medverka till genomförandet av det föreslagna programmet eller verksamheten.

3.   Alla program och åtgärder, inklusive pilotprojekt och förberedande åtgärder, där de resurser som föreslås överskrider 5 000 000 euro skall utvärderas medan de pågår eller i efterhand, för att avgöra vilka personalresurser och finansiella resurser som använts och vilka resultat som uppnåtts, så att det kan fastställas om åtgärden eller programmet uppfyllt de fastställda målen, i enlighet med följande:

a)

Resultaten av fleråriga program skall utvärderas löpande med bestämda intervall och enligt ett tidsschema som gör det möjligt att ta hänsyn till slutsatserna i utvärderingen när beslut skall fattas om huruvida programmet skall förlängas, läggas om eller avbrytas.

b)

Verksamheter som finansieras på årsbasis skall utvärderas minst en gång vart sjätte år.

Led a och b i första stycket skall inte gälla för alla de enskilda projekt eller åtgärder som genomförs inom ramen för de verksamheter för vilka denna förpliktelse får uppfyllas genom att det organ som genomfört projektet eller åtgärden sammanställer en slutrapport.

4.   De utvärderingar som avses i punkt 1 och 3 skall stå i proportion till de resurser som föreslås för programmet eller åtgärden samt den förväntade effekten.”

5.

Artikel 45 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall första meningen ersättas med följande:

”Den behörige utanordnaren kan bistås av en eller flera personer som omfattas av tjänsteföreskrifterna (’anställda’), med uppgift att under dennes ansvar utföra vissa transaktioner som är nödvändiga för genomförandet av budgeten och framtagandet av information om förvaltning och finansiella frågor.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Varje institution skall underrätta budgetmyndigheten varje gång som en tjänsteman tilldelas befogenheten som delegerad utanordnare, eller om denna befogenhet ändras eller upphör.”

6.

Artikel 47 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 skall följande stycken läggas till:

”Vid förhandskontroller får den behörige utanordnaren betrakta en serie likartade enskilda transaktioner som gäller rutinmässiga utgifter för löner, pensioner, reseersättningar samt ersättning för sjukvårdsutgifter som en enda transaktion.

I de fall som avses i andra stycket skall den behörige utanordnaren göra en efterhandsutvärdering i lämplig form i enlighet med punkt 4, såvida detta motiveras av utanordnarens egen riskbedömning.”

b)

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”5.   De anställda som ansvarar för de kontroller som anges i punkterna 2 och 4 får inte vara desamma som de som initierar transaktioner enligt punkt 1 och de får inte heller vara hierarkiskt underordnade de sistnämnda.”

7.

I artikel 54 skall första meningen ersättas med följande:

”De delegerade utanordnarna skall för varje budgetår sammanställa uppgifter om de upphandlingar som sker enligt det förhandlade förfarande som avses i artiklarna 126.1 a–g, 127.1 a–d, 242, 244 och 246.”

8.

Artikel 56 skall ersättas med följande:

”Artikel 56

Räkenskapsförarens avgång

(Artikel 61 i budgetförordningen)

1.   Om en räkenskapsförare lämnar sitt uppdrag, skall balansomslutningen beräknas snarast möjligt.

2.   Uppgifterna om balansomslutningen skall översändas tillsammans med en överlämnanderapport till den nye räkenskapsföraren av den avgående räkenskapsföraren eller, om detta inte är möjligt, av en tjänsteman i den sistnämndes avdelning.

Den nye räkenskapsföraren skall med en underskrift bekräfta att han eller hon godkänner uppgifterna om balansomslutningen inom en månad efter det att de översänts, och har därvid också rätt att meddela förbehåll.

Överlämnanderapporten skall även innehålla resultatet av balansomslutningen och eventuella reservationer.

3.   Varje institution skall underrätta budgetmyndigheten när en räkenskapsförare tillsätts eller lämnar sitt uppdrag.”

9.

I artikel 60 skall andra stycket ersättas med följande:

”För detta ändamål skall varje institutions räkenskapsförare meddela alla finansiella institut hos vilka institutionen har öppnat konton namnen på och underskriftsprover från de anställda som är behöriga.”

10.

Artikel 64 skall ändras på följande sätt:

a)

Rubriken skall ersättas med följande text:

”Artikel 64

Register över juridiska personer

(Artikel 61 i budgetförordningen)

b)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Räkenskapsföraren får utföra betalningar via överföring endast om institutionen har infört mottagarens kontouppgifter, information som styrker mottagarens identitet samt eventuella ändringar i dessa uppgifter i ett gemensamt register.

Alla sådana registreringar eller ändringar av mottagarens kontouppgifter eller identitetsuppgifter skall baseras på styrkande handlingar, som skall läggas fram i den form som kommissionens räkenskapsförare beslutar.”

c)

I punkt 2 skall andra stycket ersättas med följande:

”Utanordnarna skall informera räkenskapsföraren om eventuella ändringar av identitets- och kontouppgifter som mottagaren meddelar och skall kontrollera att dessa uppgifter är riktiga innan betalning sker.”

11.

I artikel 66 skall punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Förskottsförvaltaren får tillfälligt kontrollera och betala utgifter på grundval av ett detaljerat regelverk som skall framgå av de instruktioner som den behörige utanordnaren lämnar. I dessa instruktioner skall det anges vilka regler och villkor som gäller för preliminär kontroll och utbetalningar och, i förekommande fall, för att underteckna rättsliga åtaganden enligt artikel 94.1 e.”

12.

I artikel 67.2 skall andra stycket ersättas med följande:

”De maximibelopp som får betalas ut av förskottsförvaltaren i de fall när det är praktiskt omöjligt eller föga effektivt att utföra betalningar via budgeten får inte överstiga 60 000 euro per utgift.”

13.

I artikel 68 skall de två första meningarna ersättas med följande:

”Förskottsförvaltare skall utses bland fast anställda tjänstemän, men får, om så krävs och endast i vederbörligen motiverade fall, också utses bland övriga kategorier anställda.”

14.

Artikel 70 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall andra meningen ersättas med följande:

”Redovisningen av dessa räkenskaper skall alltid finnas tillgänglig för den behörige utanordnaren och förskottsförvaltaren skall göra en sammanställning över transaktionerna minst en gång i månaden och under påföljande månad sända den, tillsammans med styrkande handlingar, till den utanordnare som är ansvarig för reglering av kontots transaktioner.”

b)

I punkt 2 skall första meningen ersättas med följande:

”Räkenskapsföraren skall själv eller genom en särskilt befullmäktigad anställd inom samma avdelning eller inom utanordnarnas avdelningar utföra kontroller, i regel på plats och utan förvarning, av de medel som anförtrotts förskottsförvaltarna och av deras räkenskaper och skall också utföra kontroller av regleringen av kontots transaktioner inom den fastställda tidsfristen.”

15.

I artikel 73.1 skall andra meningen ersättas med följande:

”Om den delegerande myndigheten inom rimlig tid skriftligen bekräftar beslutet och tydligt anger de aspekter som kritiserats av den som tilldelats befogenheten genom delegering eller vidaredelegering skall utanordnaren befrias från ansvar. Han eller hon skall då verkställa beslutet, utom om det är uppenbart olagligt eller strider mot gällande säkerhetsnormer.”

16.

I artikel 78.3 skall led b–e ersättas med följande:

”b)

om skulden betalas innan den angivna fristen löper ut skall ingen dröjsmålsränta utkrävas,

c)

om betalning inte har skett senast innan fristen i led b har löpt ut, skall ränta beräknas på skulden enligt den räntesats som avses i artikel 86, utan att det påverkar tillämpningen av specifika gällande förordningar,

d)

om betalning inte har skett senast innan fristen i led b har löpt ut, skall institutionen kräva in beloppet genom avräkning eller från en på förhand ställd säkerhet,

e)

räkenskapsföraren får kräva in medel genom avräkning innan det att fristen i led b har löpt ut endast om han eller hon på motiverade grunder bedömer att beloppet riskerar att gå förlorat och en sådan åtgärd därför är nödvändig för att skydda gemenskapernas finansiella intressen och gäldenären har underrättats om skälen till och datumet för inkasseringen genom avräkning.”

17.

I artikel 81.1 skall led f ersättas med följande:

”f)

Den frist som avses i artikel 78.3 b.”

18.

Artikel 83 skall ersättas med följande:

”Artikel 83

Inkassering genom avräkning

(Artikel 73 i budgetförordningen)

1.   Om gäldenären har en fordran på gemenskapen som är säker, likvid och förfallen till betalning och som avser ett belopp som har fastställts i en betalningsorder, skall räkenskapsföraren, så snart fristen i artikel 78.3 b har löpt ut, kräva in dessa medel genom avräkning.

I undantagsfall och när det är nödvändigt för att skydda gemenskapernas finansiella intressen skall räkenskapsföraren ha rätt att kräva in medlen genom avräkning innan fristen i artikel 78.3 b har löpt ut, om han eller hon på motiverade grunder bedömer att beloppet riskerar att gå förlorat.

2.   Före all inkassering i enlighet med punkt 1 skall räkenskapsföraren samråda med den behörige utanordnaren och underrätta berörda gäldenärer.

Om gäldenären är en nationell myndighet eller en av dess administrativa enheter skall räkenskapsföraren informera den berörda medlemsstaten minst tio arbetsdagar i förväg om sin avsikt att reglera fordringar genom avräkning. Räkenskapsföraren kan dock komma överens med den berörda medlemsstaten eller administrativa enheten om att en sådan reglering kan ske före utgången av den fristen.

3.   Avräkning enligt punkt 1 skall anses likvärdigt med betalning och således frigöra gemenskaperna från skyldigheten att betala den eventuella skulden och, i förekommande fall, upplupen ränta.”

19.

Artikel 84.1 skall ersättas med följande:

”1.   Såvida inte annat anges i artikel 83, skall räkenskapsföraren, om inkasseringen inte ägt rum innan den frist har löpt ut som avses i artikel 78.3 b och som anges på debetnotan, informera den behörige utanordnaren om detta och genast inleda ett förfarande för att driva in beloppet, via alla de rättsliga medel som står till buds, inklusive i förekommande fall genom att i förväg ställda säkerheter tas i anspråk.”

20.

I artikel 85 skall första stycket led a ersättas med följande:

”a)

Gäldenären skall betala ränta till den räntesats som anges i artikel 86 för hela den ytterligare tidsfrist som beviljats från den dag då fristen som avses i artikel 78.3 b har löpt ut.”

21.

Följande artikel skall införas som artikel 85a:

”Artikel 85a

Inkassering av böter, viten och andra påföljder

(Artiklarna 73 och 74 i budgetförordningen)

1.   Om talan har förts vid en gemenskapsdomstol mot ett beslut om böter eller viten eller andra påföljder enligt EG-fördraget eller Euratomfördraget skall räkenskapsföraren – fram till dess att alla rättsmedel är uttömda – preliminärt kräva in de berörda beloppen från gäldenären eller begära att han eller hon skall ställa en finansiell säkerhet. Den begärda säkerheten skall vara fristående från kravet att betala aktuella böter, viten eller andra påföljder och skall kunna tas i anspråk så snart som detta begärs. Den skall täcka såväl huvudbeloppet som ränta enligt artikel 86.5.

2.   När alla rättsmedel har uttömts skall de preliminärt inkasserade beloppen och den ränta som de har gett upphov till införas i budgeten eller betalas tillbaka till gäldenären. Om det finns en finansiell säkerhet skall den tas i anspråk eller frigöras.”

22.

Artikel 86 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1, 2 och 3 skall ersättas med följande:

”1.   Utan att det påverkar de särskilda bestämmelser som följer av tillämpningen av sektorspecifika förordningar, skall ränta i enlighet med punkterna 2 och 3 beräknas för alla fordringar som inte betalats innan fristen som avses i artikel 78.3 b har löpt ut.

2.   Räntesatsen för fordringar som inte återbetalats senast den dag då fristen som avses i artikel 78.3 b löper ut skall vara den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien; den räntesats som används skall vara den som gäller den första kalenderdagen i den månad då förfallodagen infaller, ökat med

a)

sju procentenheter när fordran har uppkommit i samband med offentlig upphandling av varor och tjänster enligt avdelning V,

b)

tre och en halv procentenheter i alla andra fall.

3.   Ränta skall beräknas från den kalenderdag som följer på den dag då fristen i artikel 78.3 b löper ut och som anges i debetnotan, till den kalenderdag då hela fordran är återbetald.”

b)

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”5.   Om en gäldenär vars skuld utgörs av böter ställer en finansiell säkerhet som godkänns av räkenskapsföraren i stället för att göra en preliminär betalning skall ränta räknas från den dag då fristen som avses i artikel 78.3 b löper ut och beräknas till den räntesats som avses i punkt 2 i den här artikeln, men endast ökad med en och en halv procentenhet.”

23.

Artikel 90 skall ersättas med följande:

”Artikel 90

Finansieringsbeslut

(Artikel 75 i budgetförordningen)

1.   Finansieringsbeslutet skall ange de viktigaste inslagen i en åtgärd som innebär en utgift som belastar budgeten.

2.   När det gäller bidrag skall beslutet om antagande av det årliga arbetsprogram som avses i artikel 110 i budgetförordningen anses utgöra finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 75 i budgetförordningen, förutsatt att det är tillräckligt detaljerat för ändamålet.

När anslag utnyttjas på grundval av ett årligt arbetsprogram som bedömts vara tillräckligt detaljerat, skall detta arbetsprogram också utgöra finansieringsbeslut för de upphandlingskontrakt som behöver tilldelas.

3.   För att ett arbetsprogram som antagits av kommissionen skall anses vara tillräckligt detaljerat för att utgöra finansieringsbeslut skall det innehålla följande uppgifter:

a)

I fråga om bidrag:

i)

En hänvisning till grundrättsakten och budgetrubriken.

ii)

Årets prioriteringar, de mål som skall uppfyllas samt de resultat som förväntas uppnås genom de anslag som beviljats för budgetåret i fråga.

iii)

De viktigaste urvals- och tilldelningskriterier som skall tillämpas vid valet av ansökningar.

iv)

Den högsta tillåtna samfinansieringssatsen eller, om flera olika satser tillämpas, vilka kriterier som gäller för var och en av dessa.

v)

En tidsplan och en vägledande angivelse av beloppet för planerade ansökningsomgångar.

b)

I fråga om upphandling:

i)

Det totala belopp i budgetmedel som avdelats för upphandlingar under året.

ii)

En vägledande uppgift om antal och typer av kontrakt som planeras, samt om möjligt en ungefärlig redogörelse för ändamålen med upphandlingen.

iii)

En vägledande översikt över när de planerade upphandlingarna skall inledas.

Om det årliga arbetsprogrammet inte innehåller dessa detaljer för en eller flera åtgärder skall det omarbetas på så sätt att det uppfyller kraven, eller så skall ett separat finansieringsbeslut antas som innehåller den information som avses i led a och b i första stycket.

4.   Om ett befintligt finansieringsbeslut ändras på väsentligt sätt skall ändringen antas enligt samma förfarande som det ursprungliga beslutet.”

24.

I artikel 94.1 skall led d och e ersättas med följande:

”d)

När det övergripande åtagandet genomförs i form av flera rättsliga åtaganden för vilka olika personer är behöriga utanordnare.

e)

När det gäller förskottskonton som är tillgängliga för externa åtgärder, och de rättsliga åtagandena skall undertecknas av de anställda vid de lokala enheter som avses i artikel 254 enligt instruktion från den behörige utanordnaren som emellertid förblir ansvarig för den underliggande transaktionen.”

25.

Artikel 100 skall ändras på följande sätt:

a)

Led b och c skall ersättas med följande:

”b)

För övriga ersättningar, såsom till personal med tim- eller dagersättning: en sammanställning av närvarodagar och närvarotimmar undertecknad av en behörig anställd.

c)

En sammanställning av övertid, undertecknad av en behörig anställd, som intygar övertidens omfattning.”

b)

Under d skall ii ersättas med följande:

”ii)

En sammanställning över utgifter i samband med tjänsteresa, som skall vara undertecknad av den anställde som tilldelats uppdraget samt av den överordnade som delegerats lämplig behörighet och av vilken det särskilt skall framgå tjänsteresans mål, dagar och tider för avresa och ankomst till målet, resekostnader, uppehållskostnader och andra kostnader som vederbörligen godkänts på grundval av styrkande handlingar.”

26.

Artikel 101 skall ersättas med följande:

”Artikel 101

Konkretisering av påskriften ’kan betalas’

(Artikel 79 i budgetförordningen)

Beslutet om att en utgift ’kan betalas’ skall i ett icke-datoriserat system framgå av en stämpel med den behörige utanordnarens namnteckning eller en namnteckning av en anställd som tilldelats befogenheten av den behörige utanordnaren enligt bestämmelserna i artikel 97. I ett datoriserat system godkänns betalningen med hjälp av ett elektroniskt skyddat godkännande av den behörige utanordnaren eller en annan anställd som är tekniskt behörig och som utsetts för uppgiften av den behörige utanordnaren.”

27.

I artikel 106 skall punkt 3 ersättas med följande:

”3.   För de kontrakt eller bidragsöverenskommelser där betalning endast kan ske om en rapport eller ett intyg har godkänts skall den tidsfrist som gäller för betalningsperioderna som avses i punkterna 1 och 2 börja löpa först när rapporten eller intyget i fråga har godkänts. Bidragsmottagaren skall underrättas snarast möjligt.

Tidsfristen för godkännande får inte överstiga

a)

20 kalenderdagar för enkla kontrakt om tillhandahållande av varor och tjänster,

b)

45 kalenderdagar för övriga kontrakt och överenskommelser om bidrag, och

c)

60 kalenderdagar för kontrakt och bidragsöverenskommelser i vilka de tekniska tjänster eller åtgärder som tillhandahålls är särskilt svårt att utvärdera.

Den behörige utanordnaren skall meddela bidragsmottagaren genom ett formellt dokument om tidsfristen för godkännande av rapporten eller intyget tillfälligt har upphört att löpa.

Den behörige utanordnaren får besluta att en enda tidsfrist skall tillämpas för godkännande av rapporten eller intyget och betalningarna. Denna tidsfrist får inte överskrida den sammanlagda maximala perioden för godkännande av rapporten eller intyget och betalningarna.”

28.

I artikel 114 skall fjärde stycket ersättas med följande:

”På grundval av rapporten och utfrågningen skall institutionen fatta ett motiverat beslut om att avsluta förfarandet eller ett motiverat beslut enligt artiklarna 22 och 86 och bilaga IX i tjänsteföreskrifterna. Beslut om disciplinära åtgärder eller ekonomiska påföljder skall delges den berörda parten och meddelas revisionsrätten och övriga institutioner för kännedom.”

29.

Artikel 116.1 skall ersättas med följande:

”1.   Upphandlingar av fast egendom omfattar köp, förvärv av tomträtt, nyttjanderätt, leasing, hyra eller hyrköp – med eller utan köpoption – av tomtmark, befintliga byggnader eller annan fast egendom.”

30.

I artikel 118.3 skall andra meningen i första stycket ersättas med följande:

”Utan att det påverkar kontrakt som ingås genom förhandlat förfarande enligt artikel 126 skall meddelande om upphandling vara obligatoriskt för upphandlingar vars slutsumma uppskattas motsvara eller överstiga de beloppsgränser som fastställs i artikel 158.1 a och c och forsknings- och utvecklingskontrakt som förtecknas under kategori 8 i bilaga II A till direktiv 2004/18/EG och vars slutsumma uppskattas motsvara eller överstiga de beloppsgränser som fastställs i artikel 158.1 b i denna förordning för förtecknade forsknings- och utvecklingskontrakt.”

31.

I artikel 119.1 skall led b ersättas med följande:

”b)

Ett årligt offentliggörande av en förteckning över kontraktsparter med angivelse av det tilldelade kontraktets syfte och belopp, förutsatt att beloppet är större än eller lika med 25 000 euro.”

32.

I artikel 126.1 skall andra stycket ersättas med följande:

”En upphandlande myndighet får även använda sig av det förhandlade förfarandet utan att dessförinnan ha offentliggjort ett meddelande om upphandling, om kontraktets värde är mindre än eller lika med 60 000 euro.”

33.

I artikel 127.1 skall följande led införas som led f och g:

”f)

Vid upphandling av andra forsknings- och utvecklingstjänster än de som uteslutande är till förmån för den upphandlande myndigheten i dess egen verksamhet under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande myndigheten.

g)

Vid tjänstekontrakt omfattande inköp, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial avsett att sändas av sändningsföretag, samt kontrakt om sändningstid.”

34.

Artikel 128.1 skall ersättas med följande:

”1.   Inbjudan att anmäla intresse är ett sätt att välja ut de anbudssökande som kommer att uppmanas att lämna in anbud under kommande selektiva anbudsförfaranden för kontrakt till ett värde som överstiger 60 000 euro, med förbehåll för artiklarna 126 och 127.”

35.

Artikel 129 skall ersättas med följande:

”Artikel 129

Upphandlingar för låga belopp

(Artikel 91 i budgetförordningen)

1.   Ett förhandlat förfarande med rådfrågning av minst fem anbudssökande får användas för kontrakt vars värde är lägre än eller lika med 60 000 euro.

Om den upphandlande myndigheten efter att ha rådfrågat de anbudssökande endast tar emot ett anbud som uppfyller de administrativa och tekniska kraven får kontraktet tilldelas under förutsättning att tilldelningskriterierna uppfylls.

2.   Vid kontrakt vars värde är mindre än eller lika med 25 000 euro får det förfarande som anges i punkt 1 användas så snart som minst tre anbudssökande rådfrågas.

3.   Kontrakt vars värde är lägre än 3 500 euro får tilldelas även om det bara föreligger ett anbud.

4.   Utgifter som är mindre än eller lika med 200 euro får täckas genom en enkel betalning mot faktura utan föregående godkännande av ett anbud.”

36.

Artikel 134 skall ersättas med följande:

”Artikel 134

Bevis

(Artiklarna 93 och 94 i budgetförordningen)

1.   Anbudssökande och anbudsgivare skall avge en vederbörligen daterad och undertecknad förklaring på heder och samvete om att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses i artiklarna 93 eller 94 i budgetförordningen.

Vid selektiva förfaranden och förhandlade förfaranden med föregående konkurrenspräglad dialog, efter offentliggörande av ett meddelande om upphandling när den upphandlande myndigheten begränsar det antal anbudssökande som ges möjlighet att förhandla eller lämna ett anbud, skall dock alla sökande lämna in de intyg som avses i punkt 3.

2.   Inom den tidsfrist som fastställts av den upphandlande myndigheten och före undertecknandet av kontraktet skall den anbudsgivare som tilldelas kontraktet lägga fram de bevis som avses i punkt 3 och som styrker den förklaring som avses i punkt 1 i följande fall:

a)

Om kontraktet tilldelas av en institution för dess egen räkning och värdet är lika med eller överstiger beloppsgränserna i artikel 158.

b)

Om kontraktet tilldelas inom området externa åtgärder och dess värde är lika med eller överstiger de beloppsgränser som anges i artikel 241.1 a, 243.1 a eller 245.1 a.

För kontrakt vars värde understiger de beloppsgränser som avses i led a och b kan den upphandlande myndigheten, om den hyser tvivel om huruvida den anbudsgivare som tilldelas kontraktet befinner sig i en av de situationer som leder till uteslutning, begära att denne lägger fram de bevis som avses i punkt 3.

3.   Den upphandlande myndigheten skall godta som bevis för att den anbudssökande eller anbudsgivare som skall tilldelas kontrakt inte befinner sig i någon av de situationer som avses i artikel 93.1 a, b eller e i budgetförordningen ett aktuellt utdrag ur ett officiellt register eller, om ett sådant inte kan uppbringas, en aktuell handling med samma bevisvärde utfärdad av en rättslig eller administrativ myndighet i ursprungslandet eller det land personen kommer ifrån som visar att kraven i detta avseende är uppfyllda. Den upphandlande myndigheten skall godta som bevis för att anbudssökanden eller anbudsgivaren inte befinner sig i den situation som avses i artikel 93.1 d i budgetförordningen ett aktuellt intyg från den behöriga myndigheten i den berörda staten.

I det fall sådana handlingar eller intyg som avses i första stycket inte utfärdas av landet i fråga och i övriga fall som medför uteslutning enligt artikel 93 i budgetförordningen, får dessa handlingar eller intyg ersättas med en försäkran under ed eller om det inte är möjligt på heder och samvete som den berörda parten avgett inför en rättslig eller administrativ myndighet, en notarie eller en behörig branschorganisation i ursprungslandet eller i det land personen i fråga kommer från.

4.   De handlingar som anges i punkt 1 och 3 skall i enlighet med den nationella lagstiftningen i det land där anbudsgivaren är etablerad gälla juridiska eller fysiska personer, och, om den upphandlande myndigheten så kräver, företagsledare och andra aktörer med rätt att företräda, fatta beslut eller utöva kontroll vad gäller den anbudssökande eller anbudsgivaren.

5.   Om de upphandlande myndigheterna hyser tvivel om huruvida de anbudssökande eller anbudsgivarna befinner sig i en av de situationer som leder till uteslutning, kan myndigheterna själva vända sig till de behöriga myndigheter som avses i punkt 3 för att få all den information om situationen som de bedömer som nödvändig.

6.   Den upphandlande myndigheten får avstå från att kräva in de styrkande handlingar från de anbudssökande eller anbudsgivarna som avses i punkt 3 om sådana handlingar redan lagts fram i samband med ett tidigare upphandlingsförfarande, och förutsatt att det inte gått mer än ett år sedan handlingarna utfärdades och att de fortfarande är giltiga.

Anbudssökanden eller anbudsgivaren skall i så fall intyga på heder och samvete att styrkande handlingar redan har lagts fram vid ett tidigare upphandlingsförfarande och bekräfta att inga förändringar i sak har inträffat.”

37.

Artikel 135 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Urvalskriterierna skall användas vid varje upphandlingsförfarande för att bedöma de anbudssökandes eller anbudsgivarnas finansiella, ekonomiska och tekniska kapacitet samt yrkeskunnande.

Den upphandlande myndigheten har rätt att fastställa en minimikapacitet under vilken anbudssökande inte godkänns.”

b)

Punkt 6 skall ersättas med följande:

”6.   Den upphandlande myndigheten får utifrån en riskbedömning besluta att inte kräva bevis för anbudssökandes eller anbudsgivares finansiella, ekonomiska och tekniska kapacitet samt yrkeskunnande i fråga om följande kontrakt:

a)

Kontrakt vars värde är mindre än eller lika med 60 000 euro, och som tilldelas av institutionerna för deras egen räkning.

b)

Kontrakt som tilldelas inom området externa åtgärder, och vars värde understiger de beloppsgränser som anges i artikel 241.1 a, 243.1 a eller 245.1 a.

Om den upphandlande myndigheten beslutar att inte kräva bevis på anbudssökandes eller anbudsgivares finansiella, ekonomiska och tekniska kapacitet samt yrkeskunnande skall förhandsfinansiering ske, endast om det ställs en finansiell säkerhet på ett motsvarande belopp.”

38.

I artikel 138.1 skall inledningen ersättas med följande:

”Utan att det påverkar artikel 94 i budgetförordningen skall kontrakt tilldelas på något av följande två sätt:”

39.

I artikel 145.2 skall första stycket ersättas med följande:

”Om värdet på en upphandling överstiger den beloppsgräns som anges i artikel 129.1, skall den behörige utanordnaren utse en särskild kommitté som öppnar anbuden.”

40.

I artikel 146.1 skall andra stycket ersättas med följande:

”Kommittén skall utses av den behörige utanordnaren och skall avge ett rådgivande yttrande vid upphandlingar för belopp som överstiger de beloppsgränser som anges i artikel 129.1.”

41.

Artikel 152 skall ersättas med följande:

”Artikel 152

Säkerheter vid förhandsfinansiering

(Artikel 102 i budgetförordningen)

En säkerhet skall krävas vid utbetalningar av förhandsfinansiering som överstiger 150 000 euro eller i det fall som avses i artikel 135.6 andra stycket.

Om kontraktsparten är ett offentligt organ får emellertid den behörige utanordnaren avstå från att tillämpa detta krav, om detta är förenligt med hans eller hennes riskbedömning.

Säkerheten skall frigöras i takt med att förhandsfinansieringen avräknas från de mellanliggande betalningarna eller slutbetalningen till leverantören, i enlighet med villkoren i kontraktet.”

42.

I artikel 155 skall rubriken ersättas med följande:

Artikel 155

Separata upphandlingar eller upphandlingar uppdelade i poster

(Artiklarna 91 och 105 i budgetförordningen)

43.

I artikel 157 skall led b ersättas med följande:

”b)

5 278 000 euro för upphandling av bygg- och anläggningsarbeten.”

44.

Artikel 158.1 skall ersättas med följande:

”1.   De beloppsgränser som avses i artikel 105 i budgetförordningen fastställs till

a)

137 000 euro för upphandling av varor och tjänster som finns förtecknade i bilaga II A till direktiv 2004/18/EEG, med undantag för kontrakt som gäller forskning och utveckling, som återfinns i kategori 8 i den bilagan,

b)

211 000 euro för upphandlingar av tjänster som anges i bilaga II B till direktiv 2004/18/EEG och för upphandlingar av tjänster som gäller forskning och utveckling, som återfinns i kategori 8 i bilaga II A till det direktivet,

c)

5 278 000 euro för upphandling av bygg- och anläggningsarbeten.”

45.

I artikel 162 skall led a ersättas med följande:

”a)

antingen en europeisk organisation för utbildning, information, innovation, forskning, studier inom europeisk politik, främjande av medborgarskapet eller mänskliga rättigheter eller ett europeiskt standardiseringsorgan,”

46.

I artikel 164 skall följande införas som punkt 1a:

”1a)   Bidragsöverenskommelsen kan innehålla bestämmelser om formerna och tidsfristerna för att avbryta utbetalning av bidrag i enlighet med artikel 183.”

47.

I artikel 165 skall följande punkt 3 införas:

”3.   När det gäller administrativa bidrag till organisationer som arbetar för mål av allmänt europeiskt intresse skall kommissionen ha rätt att återkräva den del av det årliga överskottet som motsvarar gemenskapens andel av administrationsbudgeten för organisationen i fråga, i de fall då samma organisationer tar emot bidrag från andra offentliga myndigheter som också är skyldiga att återkräva sin andel av överskottet. Vid beräkningen av det belopp som skall krävas in skall den procentandel som motsvarar bidrag in natura inte räknas in i underlaget.”

48.

I artikel 168.1 skall led c ersättas med följande:

”c)

Till organisationer som rättsligt eller de facto innehar ett monopol, vilket vederbörligen skall motiveras i tilldelningsbeslutet.”

49.

Artikel 172 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 skall första meningen ersättas med följande:

”Den behörige utanordnaren får godta samfinansiering som sker in natura om det bedöms nödvändigt eller lämpligt.”

b)

Följande punkt skall läggas till som punkt 3:

”3.   Om bidraget uppgår till högst 25 000 euro får utanordnaren utifrån sin riskbedömning avstå från att kräva det styrkande av samfinansiering som avses i punkt 1.

Om samme mottagare beviljas flera bidrag under ett budgetår skall beloppsgränsen på 25 000 euro tillämpas på det sammanlagda bidragsbeloppet.”

50.

Artikel 173 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Den sökandes rättsliga ställning skall framgå av begäran samt dennes ekonomiska och operativa kapacitet att genomföra den föreslagna åtgärden eller det föreslagna arbetsprogrammet, om inte annat följer av artikel 176.4.

I detta syfte skall sökanden lämna in en förklaring på heder och samvete och, för en begäran om bidrag som överstiger 25 000 euro, skall sökanden lämna in alla övriga styrkande handlingar som den behörige utanordnaren har begärt utifrån sin riskbedömning. Begäran om sådana handlingar skall anges i meddelandet om ansökningsomgång.

De styrkande handlingarna får särskilt innehålla inkomst- och utgiftsredovisningen samt balansräkningen för det senaste avslutade räkenskapsåret.”

b)

Punkt 4 skall ändras på följande sätt:

i)

Första stycket skall ersättas med följande:

”Om en begäran avser bidrag för en åtgärd där kostnaden överstiger 500 000 euro eller administrativa bidrag som överstiger 100 000 euro skall en extern revisionsrapport som sammanställts av en auktoriserad revisor lämnas in. Rapporten skall bestyrka räkenskaperna för det senaste tillgängliga räkenskapsåret.”

ii)

Fjärde och femte stycket skall ersättas med följande:

”Vid sådana partnerskap som avses i artikel 163 måste den revision som avses i första stycket och som omfattar de två senast tillgängliga räkenskapsåren lämnas in innan ramöverenskommelsen ingås.

Den behörige utanordnaren får utifrån sin riskbedömning besluta att avstå från det krav på revision som avses i första stycket för utbildningsinstitut på högstadie-/gymnasienivå och mottagare som har accepterat att vara solidariskt ansvariga i de fall överenskommelsen gäller ett flertal mottagare.”

iii)

Följande stycke skall läggas till:

”Första stycket skall inte tillämpas på offentliga organ och de internationella organisationer som avses i artikel 43.2.”

51.

Artikel 176 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   Bedömningen av den ekonomiska och operativa förmågan skall främst bygga på en analys av de styrkande handlingar som avses i artikel 173 och som begärts av den behörige utanordnaren i meddelandet om ansökningsomgång.”

b)

I punkt 4 skall första stycket ersättas med följande:

”Bedömningen av den ekonomiska förmågan enligt punkt 3 skall inte omfatta fysiska personer som fått stipendier, offentliga organ eller de internationella organisationer som avses i artikel 43.2.”

52.

Artikel 179 skall ersättas med följande:

”Artikel 179

Information till de sökande

(Artikel 116 i budgetförordningen)

De bidragssökande skall underrättas snarast möjligt och senast inom 15 kalenderdagar från och med det att de som beviljats bidrag underrättats om beslutet.”

53.

Artikel 180 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   För varje bidrag kan förhandsfinansieringen delas upp i delbetalningar.

För att hela den nya förhandsfinansieringen skall kunna betalas ut måste minst 70 % av eventuella tidigare förhandsfinansieringsbelopp ha förbrukats.

Om mindre än 70 % av den tidigare förhandsfinansieringen har förbrukats skall det nya betalningsbeloppet minskas med de oanvända beloppen från den tidigare betalningen.

En sammanställning av de utgifter mottagaren ådragit sig skall styrka begäran om ny utbetalning.”

b)

Punkt 2 skall ändras på följande sätt:

i)

Första stycket skall ersättas med följande:

”Ett intyg om redovisningarna och de underliggande räkenskaperna, utförd av en auktoriserad revisor eller en behörig och oberoende tjänsteman om det gäller offentliga organ, får begäras av den behörige utanordnaren för alla utbetalningar på grundval av hans eller hennes riskbedömning. För bidrag som skall täcka kostnader för en åtgärd eller för administrativa bidrag skall intyget bifogas begäran om utbetalning. I enlighet med en metod som godkänts av den behörige utanordnaren skall intyget styrka att de kostnader som uppges i mottagarens redovisning och som begäran om utbetalning grundar sig på är faktiska, korrekt angivna och bidragsberättigande enligt bestämmelserna i bidragsöverenskommelsen.”

ii)

I andra stycket skall inledningen ersättas med följande:

”Med undantag för de fall där bidrag betalas genom engångsbetalning eller till schablonsats skall intyget om redovisningar och underliggande räkenskaper vara obligatoriskt för årliga mellanliggande betalningar samt slutbetalningar i följande fall:”

iii)

I tredje stycket skall inledningen ersättas med följande:

”Den behörige utanordnaren får emellertid efter en riskbedömning undanta följande kategorier från skyldigheten att lämna in ett sådant intyg om redovisningar och underliggande räkenskaper:”

54.

Artikel 182 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   För att begränsa de ekonomiska risker som är förenade med utbetalningar av förhandsfinansiering får den behörige utanordnaren utifrån sin riskbedömning antingen kräva att mottagaren i förväg ställer en säkerhet på upp till samma belopp som förhandsfinansieringen eller dela upp betalningen i flera delbetalningar.

För bidrag på upp till högst 10 000 euro kan dock den behörige utanordnaren endast i vederbörligen motiverade fall kräva att mottagaren skall ställa en säkerhet i förväg.

En sådan säkerhet kan också krävas av den behörige utanordnaren på grundval av en riskbedömning, med hänsyn tagen till det finansieringssätt som föreskrivs i bidragsöverenskommelsen.

När det ställs krav på en säkerhet skall den bedömas och godkännas av den behörige utanordnaren.”

b)

I punkt 2 skall första stycket ersättas med följande:

”Om förhandsfinansieringen motsvarar mer än 80 % av det totala bidraget samt överstiger 60 000 euro skall en säkerhet utkrävas.”

55.

Artiklarna 195, 196, 197, 198, 200 och 202 skall utgå.

56.

Artikel 211 skall ersättas med följande:

”Artikel 211

Avstämning av konton

(Artikel 135 i budgetförordningen)

1.   Uppgifterna i huvudboken skall bevaras och sammanställas på så sätt att de kan styrka uppgifterna på vart och ett av de konton som ingår i balansomslutningen.

2.   I fråga om inventarieförteckningen över anläggningstillgångarna är bestämmelserna i artiklarna 220–227 tillämpliga.”

57.

Artikel 212 skall utgå.

58.

Artikel 213 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 skall fjärde stycket ersättas med följande:

”Den växelkurs som skall användas för omräkning mellan euro och andra valutor vid upprättandet av balansräkningen per den 31 december år n skall vara den som gällde den sista arbetsdagen år n.”

b)

Följande punkt skall läggas till som punkt 3:

”3.   De redovisningsregler som antas enligt artikel 133 i budgetförordningen skall innehålla de bestämmelser om omräkning och omvärdering som krävs för den periodiserade redovisningen.”

59.

Artikel 222 skall ersättas med följande:

”Artikel 222

Upptagande av tillgångar i inventarieförteckningen

(Artikel 138 i budgetförordningen)

Alla tillgångar som inte är förbrukningsvaror, som utnyttjas längre än ett år och vars inköpspris eller tillverkningskostnad är högre än vad som anges i de redovisningsregler som antagits i enlighet med artikel 133 i budgetförordningen skall tas upp i inventarieförteckningen.”

60.

Artikel 240 skall punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Förhandsmeddelande om internationella upphandlingar skall översändas till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer så tidigt som möjligt när det gäller upphandling av varor och tjänster och snarast möjligt efter ett beslut om godkännande av ett program avseende bygg- och anläggningsarbeten.”

61.

Artikel 241 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

i)

I första stycket skall led a ersättas med följande:

”a)

Upphandlingar vars värde är lika med eller överstiger 200 000 euro: selektiva internationella anbudsförfaranden i den mening som avses i artiklarna 122.2 och 240.2 a.”

ii)

Andra stycket skall ersättas med följande:

”Kontrakt vars värde är lägre än eller lika med 5 000 euro får tilldelas även om det bara föreligger ett anbud.”

b)

I punkt 2 skall följande stycke läggas till:

”Om antalet anbudssökande som uppfyller urvalskriterierna eller minimikraven i fråga om kapacitet inte når upp till minimiantalet får den upphandlande myndigheten uppmana endast dem som uppfyller kriterierna att lämna anbud.”

c)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   Vid det förfarande som anges i punkt 1 b skall den upphandlande myndigheten göra upp en förteckning över minst tre anbudsgivare som den själv valt ut. Detta förfarande som innefattar en begränsad konkurrens utan offentliggörande benämns ’förhandlat förfarande under konkurrens’ och omfattas inte av artikel 124.

Anbuden skall öppnas och bedömas av en utvärderingskommitté med den tekniska och administrativa kompetens som krävs. Kommitténs medlemmar skall underteckna en försäkran om att de är opartiska.

Om den upphandlande myndigheten efter att ha rådfrågat anbudsgivarna bara tar emot ett anbud som uppfyller de administrativa och tekniska kraven får kontraktet tilldelas under förutsättning att tilldelningskriterierna uppfylls.”

62.

Artikel 242 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

i)

Det första stycket skall ändras på följande sätt:

Inledningen skall ersättas med följande:

”För kontrakt om leverans av tjänster kan de upphandlande myndigheterna använda sig av ett förhandlat förfarande på grundval av ett enda anbud under följande omständigheter:”

I första stycket skall följande led g läggas till:

”g)

Om ett försök att använda ramkontrakt och därefter ett försök att tillämpa ett förhandlat förfarande under konkurrens har genomförts utan godtagbart resultat. I detta fall får den upphandlande myndigheten, efter att det förhandlade förfarandet under konkurrens har avbrutits, förhandla enskilt med en eller flera anbudsgivare som den själv väljer bland dem som deltog i anbudsförfarandet, förutsatt att de ursprungliga villkoren för upphandlingen inte väsentligt ändras.”

ii)

Följande stycke skall läggas till:

”Om det inte är kommissionen som är upphandlande myndighet, får ett förhandlat förfarande inte inledas utan den behörige utanordnarens samtycke.”

b)

Punkt 2 skall ändras enligt följande:

i)

Led b i första stycket skall ersättas med följande:

”b)

Kompletterande tjänster som utgör en repetition av liknande tjänster som utförts tidigare av en tjänsteleverantör som redan tilldelats ett kontrakt för ändamålet, på villkor att

i)

ett meddelande om upphandling har offentliggjorts för det föregående kontraktet och möjligheten att använda ett förhandlat förfarande för nya tjänster inom ramen för samma projekt samt uppskattade kostnader tydligt angetts i det ursprungliga meddelandet om upphandling,

ii)

kontraktet bara förlängs en gång, och att det förlängda kontraktet varken har ett större värde eller en längre löptid än det ursprungliga kontraktet.”

ii)

Det andra stycket utgår.

63.

Artikel 243 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

i)

I första stycket skall led a och b ersättas med följande:

”a)

Upphandlingar vars värde är lika med eller överstiger 150 000 euro: öppna internationella anbudsförfaranden i den mening som avses i artiklarna 122.2 och 240.2 a.

b)

För upphandlingar vars värde är lika med eller överstiger 30 000 euro, men är lägre än 150 000 euro: öppna lokala anbudsförfaranden i den mening som avses i artiklarna 122.2 och 240.2 b.”

ii)

Andra stycket skall ersättas med följande:

”Kontrakt vars värde är lika med eller lägre än 5 000 euro får tilldelas även om det bara föreligger ett anbud.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Vid det förfarande som avses i punkt 1 c skall den upphandlande myndigheten upprätta en förteckning över minst tre leverantörer som den själv valt ut. Detta förfarande som innefattar en begränsad konkurrens utan offentliggörande benämns ’förhandlat förfarande under konkurrens’ och omfattas inte av artikel 124.

Anbuden skall öppnas och bedömas av en utvärderingskommitté med den tekniska och administrativa kompetens som krävs. Kommitténs medlemmar skall underteckna en försäkran om att de är opartiska.

Om den upphandlande myndigheten efter att ha rådfrågat anbudsgivarna bara tar emot ett anbud som uppfyller de administrativa och tekniska kraven får kontraktet tilldelas under förutsättning att tilldelningskriterierna uppfylls.”

64.

Artikel 244.1 skall ändras på följande sätt:

a)

Inledningen skall ersättas med följande:

”Kontrakt om leverans av varor får i följande fall tilldelas efter förhandlat förfarande på grundval av ett enda anbud:”

b)

Följande led e skall läggas till:

”e)

Om ett förhandlat förfarande under konkurrens har inletts utan godtagbart resultat två gånger, dvs. inget anbud har mottagits som uppfyller de administrativa och tekniska kraven, eller håller en rimlig kvalitativ och/eller ekonomisk nivå. I sådana fall får den upphandlande myndigheten efter att formellt ha annullerat det förhandlade förfarandet under konkurrens efter eget val inleda förhandlingar med en eller flera anbudsgivare som deltagit i anbudsförfarandet, förutsatt att de grundläggande villkoren för upphandlingen inte ändras på ett väsentligt sätt.”

c)

Följande stycke skall läggas till:

”Om det inte är kommissionen som är upphandlande myndighet får ett förhandlat förfarande inte inledas utan den behörige utanordnarens samtycke.”

65.

Artikel 245 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

i)

I första stycket skall led a och b ersättas med följande:

”a)

Upphandlingar vars värde är lika med eller överstiger 5 000 000 euro:

i)

Som regel öppna internationella anbudsförfaranden i den mening som avses i artiklarna 122.2 och 240.2 a.

ii)

Undantagsvis, i fråga om vissa typer av bygg- och anläggningsarbeten, selektiva internationella anbudsförfaranden i den mening som avses i artiklarna 122.2 och 240.2 a, förutsatt att utanordnaren i förväg godkänt detta om kommissionen inte själv är upphandlande myndighet.

b)

För upphandlingar vars värde är lika med eller överstiger 300 000 euro, men är lägre än 5 000 000 euro: öppna lokala anbudsförfaranden i den mening som avses i artiklarna 122.2 och 240.2 b.”

ii)

Andra stycket skall ersättas med följande:

”Kontrakt vars värde är lägre än eller lika med 5 000 euro får tilldelas även om det bara föreligger ett anbud.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Vid förhandlat förfarande enligt punkt 1 c skall den upphandlande myndigheten göra upp en förteckning över minst tre kontraktsparter som den själv valt ut. Detta förfarande som innefattar en begränsad konkurrens utan offentliggörande benämns ’förhandlat förfarande under konkurrens’ och omfattas inte av artikel 124.

Anbuden skall öppnas och bedömas av en utvärderingskommitté med den tekniska och administrativa kompetens som krävs. Kommitténs medlemmar skall underteckna en försäkran om att de är opartiska.

Om den upphandlande myndigheten efter att ha rådfrågat anbudsgivarna bara tar emot ett anbud som uppfyller de administrativa och tekniska kraven får kontraktet tilldelas under förutsättning att tilldelningskriterierna uppfylls.”

66.

Artikel 246.1 skall ändras på följande sätt:

a)

Första stycket skall ändras på följande sätt:

i)

Inledningen skall ersättas med följande:

”Kontrakt om leverans av bygg- och anläggningsarbeten får i följande fall tilldelas efter förhandlat förfarande på grundval av ett enda anbud:”

ii)

Följande led skall läggas till som led d:

”d)

Om ett förhandlat förfarande under konkurrens har inletts utan godtagbart resultat två gånger, dvs. inget anbud har mottagits som uppfyller de administrativa och tekniska kraven, eller håller en rimlig kvalitativ och/eller ekonomisk nivå. I sådana fall får den upphandlande myndigheten efter att formellt ha annullerat det förhandlade förfarandet under konkurrens efter eget val inleda förhandlingar med en eller flera anbudsgivare som deltagit i anbudsförfarandet, förutsatt att de grundläggande villkoren för upphandlingen inte ändras på ett väsentligt sätt.”

b)

Följande stycke skall läggas till:

”Om det inte är kommissionen som är upphandlande myndighet får ett förhandlat förfarande inte inledas utan den behörige utanordnarens samtycke.”

67.

I artikel 250 skall punkterna 3 och 4 ersättas med följande:

”3.   En säkerhet skall krävas vid utbetalningar av förhandsfinansiering som överstiger 150 000 euro. Om kontraktsparten är ett offentligt organ får emellertid den behörige utanordnaren avstå från att tillämpa detta krav, om detta är förenligt med hans eller hennes riskbedömning.

Säkerheten skall frigöras i takt med att förhandsfinansieringen räknas av från de mellanliggande betalningarna eller slutbetalningen till leverantören, i enlighet med villkoren i kontraktet.

4.   Den upphandlande myndigheten får begära en säkerhet för att garantera ett korrekt genomförande av kontraktet varvid säkerheten skall motsvara ett belopp som fastställs i upphandlingsdokumenten och som motsvarar mellan 5 % och 10 % av det samlade kontraktsvärdet. Säkerheten skall fastställas på grundval av objektiva kriterier som kontraktets typ och värde.

En säkerhet för att förpliktelserna fullgörs skall dock krävas när följande beloppsgränser överstigs:

i)

345 000 euro för upphandling av bygg- och anläggningsarbeten, och

ii)

150 000 euro vid upphandling av varor.

Säkerheten skall minst gälla till dess att varorna har levererats eller bygg- och anläggningsarbetena slutförts. Om kontraktet inte genomförs tillfredsställande skall hela säkerheten tas i anspråk.”

68.

I artikel 252.3 skall följande stycke läggas till:

”Utvärderingskommittén eller den upphandlande myndigheten får emellertid uppmana den anbudssökande eller anbudsgivaren att komplettera eller precisera uppgifterna i de styrkande handlingar som skall framläggas för bedömningen av kriterierna för uteslutning och urval inom en tidsfrist som kommittén bestämmer och med respekt för principen om likabehandling.”

69.

Artikel 257 c skall ersättas med följande:

”c)

Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal samt Europeiska förvaltningsskolan, som är administrativt knuten till den förstnämnda.”

70.

I artikel 260 skall andra stycket utgå.

71.

I artikel 262 skall följande stycke läggas till:

”Budgetmässiga åtaganden som avser administrationsanslag vilka är gemensamma för alla avdelningar i budgeten och förvaltas på ett övergripande plan får också bokföras övergripande i budgeträkenskaperna enligt den samlade redogörelse med en klassificering per typ som anges i artikel 27.

Motsvarande utgifter skall bokföras under de berörda budgetrubrikerna inom varje avdelning enligt samma fördelning som anslagen.”

72.

I artikel 264 skall följande stycke läggas till:

”När det gäller transaktioner i tredjeland får emellertid den behörige utanordnaren, om det inte går att tillämpa någon av dessa former av hyresgarantier, acceptera andra former av garantier såvida dessa ger ett motsvarande skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.”

73.

I Artikel 271 skall punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.   De beloppsgränser och belopp som föreskrivs i artiklarna 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 180, 181, 182, 226, 241, 243, 245 och 250 skall aktualiseras vart tredje år på grundval av förändringar i gemenskapens konsumentprisindex.

2.   De beloppsgränser som avses i led b i artikel 157 och i artikel 158.1 i fråga om upphandlingskontrakt skall justeras vartannat år i enlighet med artikel 78.1 i direktiv 2004/18/EG.”

Artikel 2

För de upphandlingsförfaranden och förfaranden för beviljande av bidrag som inleds innan denna förordning träder i kraft skall de regler tillämpas som gällde då förfarandena inleddes.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1261/2005 (EUT L 201, 2.8.2005, s. 3).

(3)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005, (EUT L 333, 20.12.2005, s. 28).

(4)  EUT L 37, 10.2.2005, s. 14.