8.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 217/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1195/2006

av den 18 juli 2006

om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av förordning (EG) nr 850/2004 (1), särskilt artikel 7.4 a och artikel 14.3, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har gjort en undersökning av genomförandet av de bestämmelser i förordning (EG) nr 850/2004 som avser avfall.

(2)

De föreslagna koncentrationsnivåerna i bilaga IV till förordning (EG) nr 850/2004 anses vara de lämpligaste när det gäller att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för miljön vid destruktion eller irreversibel omvandling av långlivade organiska föroreningar.

(3)

För toxafen, som är en blandning av mer än 670 ämnen, finns det inte någon godkänd och lämplig analytisk metod för att bestämma den totala koncentrationen. I den undersökning som nämns ovan har man emellertid i Europeiska unionen inte hittat några lager som består av, innehåller eller är förorenade av toxafen. Dessutom visade undersökningen att då långlivade organiska föroreningar hittades i avfall var det vanligen i hög koncentration jämfört med de föreslagna koncentrationsnivåerna. För närvarande kan de tillgängliga analytiska metoderna för bestämning av toxafen anses tillräckliga för denna förordnings syften.

(4)

Koncentrationsnivån för PCDF/PCDD uttrycks i toxiska ekvivalenter (TEQ), med Världshälsoorganisationens toxiska ekvivalensfaktorer från 1998 (TEF). Det finns inte tillräckliga tillgängliga uppgifter om dioxinliknande PCB för att dessa föreningar skall kunna ingå i TEQ.

(5)

Hexaklorcyklohexan (HCH) är en teknisk blandning av olika isomerer. Det vore en onödig ansträngning att göra en fullständig analys av dem. Endast alfa-, beta- och gamma-HCH är toxikologiskt relevanta. Koncentrationsnivån avser därför uteslutande dessa. De flesta analytiska standardblandningar som är kommersiellt tillgängliga och används för analys av denna grupp av föreningar identifierar endast dessa isomerer.

(6)

Förordning (EG) nr 850/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Den kommitté som anges i artikel 17.1 i förordning (EG) nr 850/2004 har, efter att ha rådfrågats den 25 januari 2006 i enlighet med förfarandet i artikel 17.2 i den förordningen, inte avgett något yttrande om de åtgärder som föreskrivs i denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till förordning (EG) nr 850/2004 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juli 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 7. Rättad i EUT L 229, 29.6.2004, s. 5.


BILAGA

”BILAGA IV

Ämnen som omfattas av bestämmelserna om avfallshantering I artikel 7

Ämne

CAS-nr

EG-nr

Gräns för koncentrationsnivå enligt artikel 7.4 a

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Klordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptaklor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexaklorbensen

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Polyklorerade bifenyler (PCB)

1336-36-3 och andra

215-648-1

50 mg/kg (1)

DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl) etan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Klordekon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

Summan av alfa, beta- och gamma-HCH

58-89-9, 319-84-6, 319-85-7

206-270-8, 206-271-3 och 200-401-2

50 mg/kg

Hexabromobifenyl

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  I tillämpliga fall skall beräkningsmetoden enligt de europeiska standarderna EN 12766-1 och EN 12766-2 tillämpas.

(2)  Nivån beräknas som PCDD och PCDF enligt följande toxiska ekvivalensfaktorer (TEF):

 

TEF

PCDD

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001”