2.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1179/2006

av den 1 augusti 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1251/96 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (1), särskilt artiklarna 3.2 och 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1251/96 (2) innehåller bestämmelser om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött.

(2)

Avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 (3), godkänt genom rådets beslut 2006/333/EG (4), innehåller bestämmelser om en ökning av tullkvoten (erga omnes) för fjäderfäkött med 49 ton för färska, kylda eller frysta slaktkroppar av kyckling, med 4 070 ton för färska, kylda eller frysta styckningsdelar av kyckling, med 1 605 ton för styckningsdelar av höns och med 201 ton för färskt, kylt eller fryst kalkonkött.

(3)

Ökningen av kvoten för styckningsdelar av höns innebär att den åtgärd som avses i andra stycket i artikel 2 i förordning (EG) nr 1251/96 inte längre behövs.

(4)

Med hänsyn till Bulgariens och Rumäniens eventuella anslutning till Europeiska unionen den 1 januari 2007 bör perioden för inlämning av licensansökningar för det första kvartalet 2007 ändras.

(5)

Förordning (EG) nr 1251/96 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1251/96 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 skall andra stycket utgå.

2.

I artikel 5.1 skall följande stycke läggas till:

”Vad avser perioden 1 januari–31 mars 2007 får licensansökningar lämnas in under de femton första dagarna i januari 2007.”

3.

Bilagorna skall ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 136. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1043/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 24).

(3)  EUT L 124, 11.5.2006, s. 15.

(4)  EUT L 124, 11.5.2006, s. 13.


BILAGA

BILAGA I

Gruppnummer

Löpnummer

KN-nr

Tullsats

(euro/ton)

Årliga kvantiteter

(ton produktvikt)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230

BILAGA II

Tillämpning av förordning (EG) nr 1251/96

Europeiska gemenskapernas kommission – GD Jordbruk och landsbygdsutveckling

Enhet D.2 – Genomförande av marknadsåtgärder

Fjäderfäköttsektorn

Ansökan om importlicenser med nedsatt tull

GATT

Datum:

Period:


 

Medlemsstat:

 

Avsändare:

 

Kontaktperson:

 

Tfn

 

Fax

 

Mottagare: AGRI.D.2

 

Fax (32-2) 292 17 41

 

E-post: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Löpnummer

Begärd kvantitet

(kg produktvikt)

 

 

BILAGA III

Tillämpning av förordning (EG) nr 1251/96

Europeiska gemenskapernas kommission – GD Jordbruk och landsbygdsutveckling

Enhet D.2 – Genomförande av marknadsåtgärder

Fjäderfäköttsektorn

Ansökan om importlicenser med nedsatt tull

GATT

Datum:

Period:


Medlemsstat:


Löpnummer

KN-nr

Sökande

(Namn och adress)

Kvantitet

(kg produktvikt)

 

 

 

 

BILAGA IV

Tillämpning av förordning (EG) nr 1251/96

Europeiska gemenskapernas kommission – GD Jordbruk och landsbygdsutveckling

Enhet D.2 – Genomförande av marknadsåtgärder

Fjäderfäköttsektorn

MEDDELANDE OM FAKTISK IMPORT

 

Medlemsstat:

 

Tillämpning av artikel 5.8 i förordning (EG) nr 1251/96

 

Kvantitet produkter (i kg produktvikt) som faktiskt importerats:

 

Mottagare: AGRI.D.2

 

Fax (32-2) 292 17 41

 

E-post: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Löpnummer

Kvantitet som verkligen övergått till fri omsättning

Ursprungsland