7.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 186/46


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1033/2006

av den 4 juli 2006

om krav på förfaranden för färdplaner före flygning inom det gemensamma europeiska luftrummet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (”förordning om driftskompatibilitet”) (1), särskilt artikel 3.1,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordningen”) (2), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

(1)

Av ett antal undersökningar som har genomförts av kommissionen och Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) har det framkommit avsevärda avvikelser mellan de färdplandata som funnits tillgängliga för de parter som har ansvaret för att flygningar genomförs på ett säkert sätt, särskilt flygtrafikledningsenheter, operatörer och piloter. Sådana avvikelser kan påverka säkerheten och effektiviteten i det europeiska systemet för flygledningstjänst. Vidare skulle en större enhetlighet i färdplandata främja en sammanhängande drift, stödja nya driftssystem, bland annat på området för flödesplanering, och öka säkerheten. Därför bör lämpliga åtgärder vidtas för att minska förekomsten av avvikelser mellan olika färdplandata.

(2)

Eurocontrol har inom ramen för artikel 8.1 i förordning (EG) nr 549/2004 fått kommissionens uppdrag att utforma kraven på färdplaner före flygning inom det gemensamma europeiska luftrummet. Den här förordningen grundar sig på den rapport av den 17 mars 2005 som blev resultatet av uppdraget.

(3)

Denna förordnings territoriella tillämpningsområde bör definieras tydligt genom hänvisning till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet (3).

(4)

Internationella civila luftfartsorganisationen (nedan kallad ”ICAO”) har fastställt förfaranden för hur färdplaner skall lämnas in, godkännas och distribueras vilka bör ges giltighet för att kunna tillämpas enhetligt inom det gemensamma europeiska luftrummet. Dessa förfaranden bör kompletteras med bestämmelser som innebär att man ålägger operatörer, piloter, flygtrafikledningsenheter och olika avsändare av färdplaner att se till att de väsentliga elementen i de färdplaner de har förblir enhetliga före flygningen när det gäller avgångar inom det luftrum som omfattas av denna förordning. Det bör klart fastställas vilka dessa väsentliga element är.

(5)

En centraliserad tjänst för bearbetning och distribution av färdplandata, som tillhandahålls genom Integrated Initial Flight Plan Processing System (nedan kallat ”IFPS”), har införts under Eurocontrols överinseende. Medlemsstaterna bör åläggas vidta nödvändiga åtgärder för att se till att IFPS levererar information som stödjer enhetligheten i de väsentliga elementen i färdplanerna.

(6)

Om IFPS inte mottar någon färdplan för flygningar till luftrummet som omfattas av förordningen från angränsande luftrum, kan det uppstå risker som liknar dem som uppstår på grund av avvikelser mellan de färdplandata som finns tillgängliga för flygtrafikledningsenheter, operatörer och piloter för flygningar som startar inom luftrummet. I så fall bör flygtrafikledningsenheterna lämna nödvändiga uppgifter till IFPS för att förebygga de riskerna.

(7)

För att verksamhetens säkerhetsnivå skall kunna bibehållas eller förbättras bör medlemsstaterna åläggas se till att berörda parter genomför en säkerhetsbedömning som omfattar identifiering av riskområden, riskbedömning och kompenserande åtgärder för riskreducering.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det gemensamma luftrummet som inrättats genom artikel 5 i förordning (EG) nr 549/2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs kraven på förfaranden för färdplaner i perioden före flygning för att värna om enhetligheten i färdplaner, repeterfärdplaner och tillhörande uppdateringar mellan operatörer, piloter och flygtrafikledningsenheter som vidarebefordras via Integrated Initial Flight Plan Processing System under perioden före det första färdtillståndet för flygningar inifrån det luftrum som omfattas av denna förordning eller under perioden före inträde i det luftrummet för andra flygningar.

2.   Denna förordning skall tillämpas på alla flygningar som är tänkta att bedrivas som, eller redan bedrivs som, allmän flygtrafik i enlighet med instrumentflygregler inom det luftrum som fastställs i artikel 1.3 i förordning (EG) nr 551/2004.

3.   Denna förordning skall tillämpas på var och en av följande parter som är engagerade i arbetet med att lämna in, ändra, godkänna och distribuera färdplaner:

a)

Operatörer och deras ombud.

b)

Piloter och deras ombud.

c)

Flygtrafikledningsenheter som tillhandahåller tjänster till allmän flygtrafik som bedrivs enligt instrumentflygregler.

Artikel 2

Definitioner

1.   För denna förordning gäller de definitioner som fastställs i förordning (EG) nr 549/2004.

2.   I tillägg till de definitioner som avses i punkt 1 gäller följande definitioner:

1.

färdplan: detaljerad information, lämnad till flygtrafikledningsenheter, som berör ett luftfartygs planerade flygning eller en del av en flygning.

2.

period före flygning: perioden från det att en färdplan först lämnas in till dess att första klarering lämnas.

3.

repeterfärdplan: en färdplan i samband med en rad ofta återkommande, regelbundet bedrivna enskilda flygningar med identiska kännemärken, som en operatör lämnar in till en flygtrafikledningsenhet och som den behåller och använder flera gånger.

4.

operatör: en person, en organisation eller ett företag som deltar i eller erbjuder sig att delta i en luftfartsverksamhet.

5.

flygtrafikledningsenheter (nedan kallade ”ATS-enheter”: en civil eller militär enhet som ansvarar för att tillhandahålla flygtrafikledning.

6.

Integrated Initial Flight Plan Processing System (nedan kallat ”IFPS”): ett system inom ramen för det europeiska nätverket för flygledningstjänst genom vilket en centraliserad tjänst för bearbetning och distribution av färdplandata – där man hanterar mottagande, godkännande och distribution av färdplaner – tillhandahålls inom det luftrum som omfattas av denna förordning.

7.

klarering: ett godkännande för ett flygplan att inleda sin resa på de villkor som fastställts av en flygkontrollenhet.

8.

instrumentflygregler: instrumentflygregler enligt bilaga 2 (4) till 1944 års Chicagokonvention angående civil luftfart.

9.

flygkontrollenhet (nedan kallad ”ATC-enhet”): beroende på sammanhanget antingen en enhet för områdeskontroll, terminalkontroll eller flygplatskontroll.

10.

de väsentliga elementen i en färdplan: följande uppgifter i en färdplan:

a)

Luftfartygets beteckning.

b)

Startflygplats.

c)

Planerat ”off-block”-datum.

d)

Planerad ”off-block”-tidpunkt.

e)

Destinationsflygplats.

f)

Flygväg exklusive in- och utflygningsvägar.

g)

Marschhastighet(er) och begärd(a) flygnivå(er).

h)

Typ av luftfartyg och turbulenskategori.

i)

Flygregler och flygningens art.

j)

Luftfartygets utrustning och kapacitet.

11.

avsändare: en person eller organisation som lämnar in färdplaner och tillhörande uppdateringar till IFPS, inklusive piloter, operatörer och deras ombud och ATS-enheter.

12.

ursprunglig färdplan: den färdplan som avsändaren ursprungligen lämnat in, inklusive eventuella ändringar som förts in och godkänts av piloter, operatörer, en ATS-enhet eller den centrala tjänsten för bearbetning och distribution av färdplaner i perioden före flygning.

13.

luftfartygets beteckning: en serie bokstäver eller siffror eller en kombination av dessa som antingen är identisk med, eller den kodade motsvarigheten till, den anropssignal till luftfartyget som skall användas i kommunikation mellan luftfartyget och marken och som används för att identifiera luftfartyget i markkommunikation mellan flygtrafikledningar.

14.

planerat ”off-block”-datum: det datum då luftfartyget beräknas påbörja en förflyttning i samband med avgång.

15.

planerad ”off-block”-tidpunkt: det klockslag då luftfartyget beräknas påbörja en förflyttning i samband med avgång.

16.

in- och utflygningsvägar: de normala ut- och inflygningsvägarna för trafik enligt instrumentflygregler enligt ICAO:s procedurer för operativa tjänster (Procedures for Operational Services [PANS-OPS), Doc 8168 – Volume 1 – Fourth edition – 1993 – incorporating Amendment No.13).

Artikel 3

Driftskompatibilitet och krav på prestanda

1.   De ICAO-bestämmelser som anges i bilagan skall tillämpas vid avsändning, godkännande och distribution av färdplaner för alla flygningar som omfattas av denna förordning och vid alla ändringar av något av de väsentliga elementen i en färdplan i perioden före flygning i enlighet med denna förordning.

2.   Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att IFPS, när de får en färdplan eller en ändring av en färdplan

a)

kontrollerar att den överensstämmer med format- och datakonventionerna,

b)

kontrollerar att den är komplett och, i görligaste mån, att den är korrekt,

c)

vid behov vidtar åtgärder för att den skall bli godtagbar för flygtrafikledningen, och

d)

meddelar avsändaren sitt godkännande av färdplanen eller eventuella ändringar i denna.

3.   Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att IFPS meddelar alla berörda ATS-enheter den godkända färdplanen och eventuella godkända ändringar före flygning av de väsentliga elementen i färdplanen liksom tillhörande uppdateringar.

4.   Avsändaren skall, om det inte rör sig om operatören eller piloten, se till att villkoren för godkännande av en färdplan och eventuella nödvändiga ändringar i villkoren som har meddelats av IFPS görs tillgängliga för den operatör eller pilot som har lämnat in färdplanen.

5.   Operatören skall se till att villkoren för godkännande av en färdplan och eventuella nödvändiga ändringar i denna som IFPS har meddelat avsändaren införlivas med den planerade flygningen och meddelas piloten.

6.   Operatören skall före flygningen se till att innehållet i den ursprungliga färdplanen avspeglar de operativa avsikterna korrekt.

7.   När det gäller färdplaner och tillhörande uppdateringar som tidigare mottagits från IFPS, skall ATC-enheter i perioden före flygning göra alla nödvändiga ändringar som påverkar de väsentliga elementen flygväg eller flygnivå i färdplanen och som kan komma att påverka flygningens säkerhet, tillgängliga via IFPS.

En färdplan får inte ändras i några andra hänseenden eller annulleras av en ATC enhet i perioden före flygning utan samordning med operatören.

8.   Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att IFPS till färdplanens avsändare meddelar eventuella nödvändiga ändringar före flygning som avses i första stycket i punkt 7.

9.   När ATS-enheter inte har fått någon färdplan från IFPS för en flygning som kommer in i det luftrum de ansvarar för, skall de berörda enheterna via IFPS göra tillgängligt åtminstone luftfartygets beteckning och typ, var luftfartyget kom in över deras luftrum, klockslag och flygnivå när detta skedde samt flygväg och destinationsflygplats.

Artikel 4

Säkerhetskrav

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att alla ändringar i förfarandena för färdplaner i perioden före flygning som omfattas av denna förordning eller införandet av nya förfaranden föregås av en säkerhetsbedömning, inklusive kartläggning av riskkällor, riskbedömning och riskreducering, som genomförs av berörda parter.

Artikel 5

Övriga krav

1.   ATS-enheterna skall se till att den personal som är engagerad i arbete med färdplaner vederbörligen informeras om de relevanta bestämmelserna i denna förordning och får lämplig utbildning för sin tjänsteutövning.

2.   Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att se till att den personal i IFPS som är engagerad i arbete med färdplaner vederbörligen informeras om de relevanta bestämmelserna i denna förordning och får lämplig utbildning för sin tjänsteutövning.

3.   ATS-enheter skall

a)

utveckla och upprätthålla drifthandböcker med nödvändiga instruktioner och information så att deras operativa personal kan tillämpa bestämmelserna i denna förordning,

b)

se till att handböckerna enligt punkt a är tillgängliga och aktuella och att uppdateringar och spridning förvaltas på lämpligt sätt med avseende på kvalitet och dokumentationsutformning.

c)

se till att arbetsmetoder och operativa metoder överensstämmer med de relevanta bestämmelserna i denna förordning.

4.   Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att den centrala tjänsten för bearbetning och distribution av färdplaner

a)

utvecklar och upprätthåller drifthandböcker med nödvändiga instruktioner och information så att deras operativa personal kan tillämpa bestämmelserna i denna förordning,

b)

ser till att handböckerna enligt punkt a är tillgängliga och aktuella och att uppdateringar och spridning förvaltas på lämpligt sätt med avseende på kvalitet och dokumentationsutformning,

c)

ser till att arbetsmetoder och operativa metoder överensstämmer med de relevanta bestämmelserna i denna förordning.

5.   Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att bestämmelserna i denna förordning följs.

Artikel 6

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juli 2006.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 20.

(4)  Tionde upplagan – juli 2005, www.icao.int


BILAGA

ICAO-bestämmelser som avses i artikel 3.1

1.

Chapter 3, Paragraph 3.3 (Flight plans) i ICAO Annex 2- Rules of the Air (Tenth edition – July 2005).

2.

Chapter 4, Paragraph 4 (Flight plan), och Chapter 11, Paragraph 11.4.2.2 (Filed flight plan messages and associated update messages) i ICAO PANS-ATM Doc. 4444 (Fourteenth edition – 2001).

3.

Chapter 3 (Flight plans), och Chapter 14, Paragraph 14.1.4 (Flight information region boundaries estimates) i Regional Supplementary Procedures, Doc 7030/4 – EUR, Part 1, Rules of the Air, Air Traffic Services and Search and Rescue, (Fourth edition 1987 – incorporating Amendment No. 210).