29.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 953/2006

av den 19 juni 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1673/2000 när det gäller beredningsstödet för lin och hampa som odlas för fiberproduktion, och förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller hampa som berättigar till stöd enligt systemet med samlat gårdsstöd

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37.2 tredje stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 15.2 i rådets förordning (EG) nr 1673/2000 av den 27 juli 2000 om den gemensamma organisationen av marknaden för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (2) skall kommissionen lägga fram en rapport om beredningsstödet för Europaparlamentet och rådet, eventuellt tillsammans med förslag. Av rapporten framgår att det är lämpligt att låta det nuvarande systemet fortsätta att gälla fram till och med regleringsåret 2007/2008.

(2)

Beredningsstödet för korta lin- och hampfibrer innehållande högst 7,5 % orenheter och ved gäller till och med regleringsåret 2005/2006. Med hänsyn till den gynnsamma utvecklingen på marknaden för den här sortens fibrer inom det nuvarande stödsystemet och för att innovativa produkter skall kunna få fäste och stabil avsättning på marknaden, bör tillämpningen av stödet förlängas till slutet av regleringsåret 2007/2008.

(3)

I förordning (EG) nr 1673/2000 föreskrivs en ökning av beredningsstödet för långa linfibrer från regleringsåret 2006/2007 och framåt. Eftersom beredningsstödet för korta fibrer kommer att bibehållas till och med regleringsåret 2007/2008, bör beredningsstödet för långa linfibrer hållas på den nuvarande nivån fram till och med regleringsåret 2007/2008.

(4)

För att främja produktionen av korta lin- och hampfibrer av hög kvalitet, betalas stödet ut för fibrer innehållande högst 7,5 % orenheter och ved. Medlemsstaterna får dock avvika från denna gräns och bevilja beredningsstöd för korta linfibrer innehållande en procentandel orenheter och ved mellan 7,5 % och 15 % och för hampfibrer med en procentandel orenheter och ved mellan 7,5 % och 25 %. Eftersom denna möjlighet endast gäller till och med regleringsåret 2005/2006, måste medlemsstaterna ges möjlighet att avvika från begränsningen under ytterligare två regleringsår.

(5)

För att skäliga produktionsnivåer skall kunna upprätthållas i medlemsstaterna, måste perioden för de nationella garanterade kvantiteterna förlängas.

(6)

Ett kompletterande stöd har betalats ut för den traditionella produktionen av lin i vissa regioner i Nederländerna, Belgien och Frankrike. Det traditionella stödet bör förlängas till och med regleringsåret 2007/2008 för att företagsstrukturerna skall kunna fortsätta att anpassas till nya marknadsvillkor.

(7)

Kommissionen bör lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet i god tid före inledningen av regleringsåret 2008/2009, så att det går att bedöma om det nya systemet måste anpassas eller bör fortsätta att gälla.

(8)

I artikel 52 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (3) föreskrivs att endast hampa som odlas för fiberproduktion berättigar till samlat gårdsstöd enligt avdelning III i den förordningen. Det är lämpligt att också hampa som odlas för annan industriell användning blir stödberättigande.

(9)

Med hänsyn till den årliga förvaltningen av direktstöd är det lämpligt att ändringarna av villkoren för berättigande till stöd enligt systemet med samlat gårdsstöd gäller från och med den 1 januari 2007.

(10)

Förordningarna (EG) nr 1673/2000 och (EG) nr 1782/2003 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1673/2000 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.3 skall ersättas med följande:

”3.   Beredningsstödet skall fastställas enligt följande:

a)

för långa linfibrer

100 euro/ton för regleringsåret 2001/2002,

160 euro/ton för regleringsåren 2002/2003 till 2007/2008,

200 euro från och med regleringsåret 2008/2009 och framåt;

b)

för korta lin- och hampfibrer med högst 7,5 % orenheter och ved: 90 euro/ton för regleringsåren 2001/2002 till 2007/2008.

Medlemsstaten får dock för regleringsåren 2001/2002–2003/2008 besluta att, med hänsyn till de traditionella avsättningsmöjligheterna, bevilja stödet för

korta linfibrer som innehåller 7,5–15 % orenheter och ved,

hampfibrer som innehåller 7,5–25 % orenheter och ved.

I de fall som föreskrivs i andra stycket skall medlemsstaten bevilja stödbeloppet för en kvantitet som motsvarar högst 7,5 % orenheter och ved i den producerade kvantiteten.”

2.

I artikel 3.2 skall andra stycket ersättas med följande:

”De nationella garanterade kvantiteterna för korta lin- och hampfibrer skall upphöra att gälla från och med regleringsåret 2008/2009.”

3.

I artikel 4 första stycket skall ”2005/2006” ersättas med ”2007/2008”.

4.

Artikel 12 skall utgå.

5.

I artikel 15 skall följande punkt läggas till:

”3.   Kommissionen skall lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet, eventuellt åtföljd av förslag, i tillräckligt god tid för att de förslagna åtgärderna skall kunna genomföras under regleringsåret 2008/2009.

Rapporten skall innehålla en bedömning av beredningsstödet effekter för producenterna, beredningsindustrin och marknaden för textilfibrer. Den skall också granska möjligheterna att låta bearbetningsstödet för korta lin- och hampstrån samt det kompletterande stödet gälla längre än till och med regleringsåret 2007/2008, samt möjligheten att integrera detta stödsystem i den gemensamma jordbrukspolitikens allmänna bestämmelser för jordbruksstöd som föreskrivs i förordning (EG) nr 1782/2003.”

Artikel 2

Artikel 52 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall ersättas med följande:

”Artikel 52

Produktion av hampa

1.   När det gäller produktion av hampa får halten av tetrahydrokannabinol i de sorter som används inte överstiga 0,2 %. Medlemsstaterna skall inrätta ett system för att kontrollera halten av tetrahydrokannabinol i grödan på minst 30 % av de med hampa odlade arealerna. Om en medlemsstat emellertid inför ett system med förhandsgodkännande av sådan odling skall den minsta kontrollerade arealen uppgå till 20 %.

2.   I enlighet med det förfarande som avses i artikel 144.2, skall stöd beviljas på villkor att certifierat utsäde av vissa sorter används.”

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet med undantag för artikel 2 som skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 19 juni 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  EGT L 193, 29.7.2000, s. 16. Förordningen senast ändrad genom 2005 års anslutningsakt.

(3)  EGT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 319/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 32).