23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 931/2006

av den 22 juni 2006

om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa köttprodukter från fjäderfäsektorn som ges in under juni 2006 inom ramen för förordning (EG) nr 2497/96 kan godtas

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2497/96 av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter vad avser fjäderfäkött för den ordning som fastställs i associeringsavtalet och interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel (1), särskilt artikel 4.5, och

av följande skäl:

De ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden 1 juli–30 september 2006 underskrider de tillgängliga kvantiteterna och kan därför godkännas i sin helhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De ansökningar om importlicens för perioden 1 juli–30 september 2006 som ges in i enlighet med förordning (EG) nr 2497/96 skall behandlas på det sätt som avses i bilagan.

2.   För perioden 1 oktober–31 december 2006 får ansökningar lämnas in i enlighet med förordning (EG) nr 2497/96 för importlicenser som uppgår till den totala kvantitet som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 338, 28.12.1996, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 361/2004 (EUT L 63, 28.2.2004, s. 15).


BILAGA

Gruppnummer

Procentsats beviljade ansökningar om importlicens som inlämnats under perioden 1 juli–30 september 2006

Total disponibel kvantitet för perioden 1 oktober–31 december 2006

(t)

I1

100,0

381,50

I2

136,25

”—”

:

Ingen ansökan har överlämnats till kommissionen.