23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 930/2006

av den 22 juni 2006

om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juni 2006 om importlicens för vissa basprodukter av fjäderfäkött enligt det förfarande som fastställs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött och vissa andra jordbruksprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1431/94 av den 22 juni 1994 om föreskrifter för tillämpningen inom fjäderfäköttsektorn av de importförfaranden som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (1), särskilt artikel 4.4 och

av följande skäl:

De ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden 1 juli–30 september 2006 överskrider de tillgängliga kvantiteterna och därför bör nedsättas med en fastställd procentsats för att säkerställa en rättvis fördelning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden 1 juli–30 september 2006 i enlighet med förordning (EG) nr 1431/94 skall godkännas i enlighet med bilagan till denna förordning.

2.   För perioden 1 oktober–31 december 2006 får ansökningar lämnas in i enlighet med förordning (EG) nr 1431/94 för importlicenser som uppgår till den totala kvantitet som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 156, 23.6.1994, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1043/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 24).


BILAGA

Gruppnummer

Andel beviljade ansökningar om importlicens som inlämnats under perioden 1 juli–30 september 2006

Total disponibel kvantitet för perioden 1 oktober–31 december 2006

(t)

1

1,030927

1 775,001

2

5 100,000

3

1,076426

825,000

4

1,555209

450,000

5

3,086419

175,000

”—”

:

Ingen ansökan har överlämnats till kommissionen.