14.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 861/2006

av den 22 maj 2006

om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (2) skall den gemensamma fiskeripolitiken sörja för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart utnyttjande av levande akvatiska resurser.

(2)

Ett viktigt mål för tillämpningen av fiskerilagstiftningen i enlighet med förordning (EG) nr 2371/2002 och dess genomförandebestämmelser är att göra gemenskapens ekonomiska interventioner inom sektorn effektivare. För att de ekonomiska interventionerna skall bli konsekventa och få genomslag är det viktigt att se till att förfarandena bättre kompletterar varandra och att de blir enklare, enhetligare och bättre samordnade, både inom gemenskapen och i relationerna med tredjeländer och internationella organisationer.

(3)

Det är nödvändigt att beakta de mål som har fastställts inom ramen för 2002 års reform av den gemensamma fiskeripolitiken och som har kompletterats med sektorsspecifika rättsliga och strategiska instrument.

(4)

Dessutom måste gemenskapslagstiftningen anpassas till nämnda mål och till finansieringsramens riktlinjer för perioden 2007–2013, i överensstämmelse med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3) och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (4), och i överensstämmelse med kraven på förenkling och bättre lagstiftning.

(5)

Gemenskapens utgifter kan bl.a. ta formen av finansieringsbeslut, avtal om gemenskapsstöd, offentlig upphandling, samförståndsavtal och administrativa arrangemang i överensstämmelse med de förfaranden som fastställs i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

(6)

Hänsyn bör dessutom tas till slutsatserna från rådets möte (jordbruk och fiske) den 19 juli 2004 om partnerskapsavtalen om fiske.

(7)

Gemenskapsfinansieringens mål, åtgärdsområden och förväntade resultat bör klart definieras.

(8)

Det krävs bestämmelser om utgifters stödberättigande, storleken på gemenskapens ekonomiska bidrag och finansieringsvillkoren.

(9)

Det är av gemensamt intresse att medlemsstaterna har de medel som krävs för att de skall kunna utföra kontroller med hög standard. Gemenskapen bör stödja medlemsstaternas investeringar i fråga om kontroller för att se till att medlemsstaterna uppfyller sina skyldigheter enligt fiskerilagstiftningen.

(10)

Det är nödvändigt att tillräckliga ekonomiska resurser ställs till kommissionens förfogande för övervakningen av fiskerilagstiftningens tillämpning.

(11)

Gemenskapen bör också bidra till budgeten för genomförandet av det årliga arbetsprogrammet för Gemenskapens kontrollorgan för fiske, inklusive kostnaderna för utrustning och drift och andra kostnader som krävs för att organet skall kunna uppfylla sina skyldigheter.

(12)

Fiskeriförvaltningen är beroende av tillgången på uppgifter om fiskbeståndens biologiska situation och om fiskeflottornas verksamhet. Gemenskapen bör ekonomiskt stödja medlemsstaternas insamling av de uppgifter som behövs för den gemensamma fiskeripolitiken, samt de studier och pilotprojekt som genomförs av kommissionen.

(13)

Ekonomiska resurser bör också ställas till förfogande för att man med jämna mellanrum skall kunna inhämta vetenskaplig rådgivning från de internationella vetenskapliga organisationerna med ansvar för samordningen av undersökningar om fiskeriverksamheten i de vatten där gemenskapsflottan är verksam.

(14)

De fiskeripolitiska reformerna har ökat behovet av vetenskaplig rådgivning, särskilt när det gäller införandet av en ekosystembaserad strategi och förvaltningen av blandade fisken. För att kunna möta dessa behov bör det finnas möjlighet att ekonomiskt ersätta erkända experter på dessa områden respektive de institutioner för vilka de arbetar.

(15)

För att främja dialog och kommunikation med fiskerisektorn och andra intressegrupper är det viktigt att branschen och andra berörda aktörer redan tidigt informeras om planerade initiativ och att den gemensamma fiskeripolitikens mål och åtgärder tydliggörs och förklaras.

(16)

Med tanke på de uppgifter som utförs av Rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk, förnyad genom kommissionens beslut 1999/478/EG (5), bör de europeiska branschorganisationer som är företrädda i kommittén få ekonomiskt stöd för förberedandet av kommitténs möten så att de kan sörja för en bättre samordning mellan de nationella, europeiska organisationerna och för samsyn inom branschen när det gäller frågor av gemenskapsintresse.

(17)

För att förbättra fiskeripolitikens styrelseformer, och för att se till att regionala rådgivande nämnder inrättas i enlighet med rådets beslut 2004/585/EG (6), är det viktigt att ge nämnderna ekonomiskt stöd under inledningsfasen och att bidra till deras kostnader för tolkning och översättning.

(18)

Samordningen av de regionala rådgivande nämndernas och den rådgivande kommitténs arbete kan förbättras genom att en företrädare för kommittén deltar i nämndernas sammanträden.

(19)

För att uppnå fiskeripolitikens mål deltar gemenskapen aktivt i de internationella organisationernas arbete och sluter fiskeavtal och partnerskapsavtal inom fiskerisektorn.

(20)

Det är betydelsefullt att gemenskapen bidrar till finansieringen av åtgärder för säkerställande av ett långsiktigt bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i det fria havet och i tredjeländers vatten.

(21)

Finansieringsåtgärder för tekniskt stöd bör användas för att täcka utgifterna för förberedelser, uppföljning, övervakning, revision och utvärdering som krävs för genomförande och utvärdering av åtgärder som omfattas av förordningen eller för uppnåendet av förordningens mål.

(22)

Det bör anges hur innehållet i gemenskapens och medlemsstaternas program för de olika åtgärderna på berörda områden inom fiskeripolitiken skall fastställas.

(23)

Stödnivåer för gemenskapens ekonomiska bidrag till medlemsstaternas utgifter bör fastställas.

(24)

Det bör fastställas en finansieringsram för perioden 2007–2013 i linje med kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet med rubriken ”Bygga en gemensam framtid – Politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013”.

(25)

I samband med de åtgärder som finansieras enligt förordningen är det nödvändigt att skydda Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen genom att vederbörligen tillämpa relevant lagstiftning och att se till att medlemsstaterna och kommissionen gör lämpliga kontroller.

(26)

För att säkerställa gemenskapsfinansieringens effektivitet bör de åtgärder som finansieras enligt denna förordning regelbundet utvärderas.

(27)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra förordningen bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (7).

(28)

Rådets förordning (EG) nr 657/2000 av den 27 mars 2000 om förstärkt dialog med fiskerisektorn och de grupper som berörs av den gemensamma fiskeripolitiken (8), rådets beslut 2000/439/EG av den 29 juni 2000 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen till medlemsstaternas utgifter för insamling av uppgifter samt till finansiering av studier och pilotprojekt till stöd för den gemensamma fiskeripolitiken (9) och rådets beslut 2004/465/EG av den 29 april 2004 om ett ekonomiskt bidrag från gemenskapen till medlemsstaternas program för fiskerikontroll (10) bör upphöra att gälla från och med den 1 januari 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs ramen för gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken (nedan kallad ”fiskeripolitiken”) och för arbetet med havsrättsfrågor, (nedan kallade gemenskapens ”finansieringsåtgärder”).

Artikel 2

Räckvidd

Förordningen skall gälla gemenskapens finansieringsåtgärder inom följande områden:

a)

Kontroll och tillsyn över att fiskeripolitikens bestämmelser följs.

b)

Bevarande, uppgiftsinsamling och åtgärder till förbättring av den vetenskapliga rådgivningen om hållbar förvaltning av fiskeresurser inom fiskeripolitiken.

c)

Styrning av fiskeripolitiken.

d)

Internationella förbindelser som rör fiskeripolitiken eller havsrättsfrågor.

KAPITEL II

MÅL

Artikel 3

Allmänna mål

Gemenskapens finansieringsåtgärder i kapitel III skall uttryckligen bidra till att uppnå följande allmänna mål:

a)

Att förbättra den administrativa kapacitet och de kontroll- och tillsynsmedel som står till förfogande för att se till att fiskeripolitikens bestämmelser följs.

b)

Att förbättra insamlingen av de uppgifter som behövs för fiskeripolitikens genomförande.

c)

Att förbättra kvaliteten på de vetenskapliga utlåtandena angående fiskeripolitiken.

d)

Att förbättra det tekniska stöd som bidrar till förvaltningen av gemenskapens fiskeflotta i enlighet med den gemensamma fiskeripolitiken.

e)

Att öka fiskerinäringens och andra intressegruppers involvering i fiskeripolitiken, och att främja dialog och kontakter mellan dessa och kommissionen.

f)

Att genomföra åtgärder förknippade med partnerskapsavtal om fiske och andra bilaterala eller multilaterala avtal som har samband med fiskeripolitiken, särskilt för att säkerställa fiskeresursernas hållbarhet i tredjeländers vatten och i det fria havet.

g)

Att genomföra havsrättsliga åtgärder.

Artikel 4

Särskilda mål i fråga om kontroll och tillsyn

Gemenskapens finansieringsåtgärder enligt artikel 8 skall genom finansiering av följande åtgärder bidra till en förbättring av kontrollen över fiskeverksamheten för att säkerställa ett effektivt genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken inom och utanför gemenskapens vatten:

a)

Medlemsstaternas åtgärder för att höja kapaciteten eller minska konstaterade brister i deras kontrollverksamhet på fiskeområdet.

b)

Kommissionens utvärdering och kontroll av medlemsstaternas tillämpning av fiskerilagstiftningen.

c)

Samordning av kontrollåtgärder, särskilt det gemensamma utnyttjandet av nationella inspektions- och övervakningsenheter inom ramen för Gemenskapens kontrollorgan för fiske.

Artikel 5

Särskilda mål i fråga om uppgiftsinsamling och vetenskapliga utlåtanden

Gemenskapens finansieringsåtgärder enligt artiklarna 9–11 skall bidra till en förbättrad insamling och hantering av de uppgifter och de vetenskapliga utlåtanden som krävs för att bedöma fiskeresurser, fiskeintensitet, fiskets inverkan på resurserna och det marina ekosystemet samt fiskeindustrins prestationsförmåga, både i och utanför gemenskapens vatten, genom finansiellt stöd till medlemsstaterna för upprättandet av fleråriga serier av aggregerade vetenskapsbaserade uppgifter med biologisk, teknisk, ekologisk och ekonomisk information.

Artikel 6

Särskilda mål i fråga om styrning

Gemenskapens finansieringsåtgärder enligt artikel 12 skall bidra till att involvera berörda aktörer i fiskeripolitikens samtliga skeden, från utformning till genomförande, och till att informera dem om fiskeripolitikens mål och åtgärder, och i förekommande fall också om socioekonomiska konsekvenser.

Artikel 7

Särskilda mål i fråga om internationella förbindelser

1.   I fråga om förhandlingar om och ingående av fiskeavtal, inbegripet partnerskapsavtal om fiske, skall gemenskapens finansieringsåtgärder enligt artikel 13 bidra till följande:

a)

Att skydda arbetstillfällen i de gemenskapsregioner som är beroende av fiske.

b)

Att säkra gemenskapens fiskerinäring och dess konkurrenskraft.

c)

Att med hjälp av partnerskap höja tredjeländers förmåga att förvalta och kontrollera sina fiskeresurser genom att förbättra den vetenskapliga och tekniska utvärderingen av fisket, övervakningen och kontrollen av fiskeverksamheten samt hälsovillkoren och företagsklimatet inom sektorn, i syfte att skapa ett hållbart fiske och att främja den ekonomiska utvecklingen av ländernas fiskerinäring.

d)

Att säkerställa en tillräcklig försörjning av gemenskapsmarknaden.

2.   I fråga om gemenskapens deltagande i regionala och internationella organisationer skall gemenskapens finansieringsåtgärder enligt artikel 13 bidra till bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna på internationell nivå genom antagande av lämpliga resursförvaltningsåtgärder.

KAPITEL III

GEMENSKAPENS FINANSIERINGSÅTGÄRDER

Artikel 8

Åtgärder i fråga om kontroll och tillsyn

När det gäller kontroll och tillsyn över att fiskeripolitikens bestämmelser följs skall följande utgifter berättiga till stöd genom gemenskapens finansieringsåtgärder:

a)

Medlemsstaternas utgifter för genomförandet av de övervaknings- och kontrollsystem som gäller för fiskeripolitiken i fråga om följande:

i)

Investeringar som avser offentliga eller privata organs kontrollverksamhet, t.ex. införande av ny kontrollteknik och inköp och modernisering av utrustning för kontroller.

ii)

Fortbildnings- och utbytesprogram för tjänstemän med ansvar för fiskerelaterad kontroll, inspektion och övervakning.

iii)

Genomförande av pilotprojekt för inspektion och observation.

iv)

Lönsamhetsanalyser och bedömning av revisioner som utförts av de behöriga myndigheterna och utgifter som dessa ådragit sig i samband med kontroll, inspektion och övervakning.

v)

Initiativ som med hjälp av t.ex. seminarier eller media avser att höja yrkesfiskares och andra aktörers (t.ex. inspektörer, åklagare och domare) eller allmänhetens medvetenhet om behovet av att motverka ansvarslöst eller olagligt fiske och om tillämpningen av fiskeripolitikens bestämmelser.

b)

Utgifter för administrativa arrangemang med Gemensamma forskningscentret eller andra av gemenskapens rådgivande organ för utredning av införande av nya tekniska lösningar.

c)

Alla driftsrelaterade utgifter för inspektioner som utförs av kommissionens inspektörer för att kontrollera medlemsstaternas tillämpning av fiskeripolitikens bestämmelser, särskilt utgifter för inspektörernas tjänsteresor, säkerhetsutrustning och fortbildning, för möten och för kommissionens inköp eller hyra av utrustning för inspektioner.

d)

Budgetbidrag till Gemenskapens kontrollorgan för fiske, avsedda att täcka personal-, administrations- och driftskostnader för kontrollorganets årliga arbetsprogram, t.ex. kommunikationskostnader och utgifter förknippade med rymdteknologi.

Artikel 9

Åtgärder i fråga om insamling av grundläggande uppgifter

1.   När det gäller insamling av grundläggande uppgifter skall gemenskapens finansieringsåtgärder vara tillämpliga på medlemsstaternas utgifter för insamling och hantering av grundläggande fiskeriuppgifter i följande syften:

i)

Utvärdering av fiskeflottornas verksamhet och förändringar av fiskekapaciteten.

ii)

Utarbetande av sammanfattningar med hjälp av uppgifter insamlade inom ramen för annan gemenskapslagstiftning som rör fiskeripolitiken och insamling av kompletterande information i syfte att

upprätta program för uppgiftsinsamling, vid behov på grundval av stickprov, som kompletterar sådana skyldigheter som följer av annan gemenskapslagstiftning eller för verksamhetsområden som inte omfattas av dessa krav,

utforma förfaranden som ger aggregerade uppgifter,

se till att de uppgifter som har använts för att få fram de aggregerade uppgifterna vid behov hålls tillgängliga för nya beräkningar.

iii)

Beräkning av den totala fångstvolymen per bestånd och fartygsgrupp, i förekommande fall inbegripet fisk som kastats över bord, och, i förekommande fall, klassificering av fångster per geografiskt område och tidsperiod.

iv)

Beräkning av beståndens storlek och utbredning. Sådana beräkningar kan grundas på uppgifter från fiskerinäringen eller uppgifter insamlade vid vetenskaplig forskning till havs.

v)

Utvärdering av fiskeverksamhetens inverkan på miljön.

vi)

Utvärdering av fångstsektorns ekonomiska och sociala situation.

vii)

Prisbevakning vid de olika landningarna, för samtliga landningar i hamnar inom och utanför gemenskapen och för import.

viii)

Utvärdering av berednings- och vattenbruksindustrins ekonomiska och sociala situation på grundval av studier och stickprov som är tillräckligt omfattande för att säkerställa beräkningarnas tillförlitlighet.

2.   De grundläggande uppgifter enligt definitionen i punkt 1 viii skall bland annat omfatta följande:

a)

I fråga om fiskeflottor:

i)

Försäljningsintäkter och andra intäkter.

ii)

Produktionskostnader.

iii)

Uppgifter som gör det möjligt att räkna och klassificera arbetstillfällena till havs.

b)

I fråga om fiskberedningsindustrin:

i)

Produktion uttryckt i volym och värde för de produktkategorier som fastställs i enlighet med det förfarande som avses i artikel 30.2.

ii)

Antal företag och arbetstillfällen.

iii)

Produktionskostnadernas utveckling och sammansättning.

Artikel 10

Åtgärder i fråga om insamling av andra uppgifter

1.   Kommissionen får genomföra studier och pilotprojekt som gäller insamling av andra uppgifter. Följande verksamhetsområden kan komma i fråga för gemenskapens finansieringsåtgärder:

a)

Metodrelaterade studier och projekt för att optimera och standardisera metoderna för insamlingen av de uppgifter som anges i artikel 9.

b)

Undersökningsprojekt för uppgiftsinsamling särskilt i fråga om vattenbruk, fiskets och vattenbrukets inverkan på miljön och fiskeri- och vattenbruksnäringarnas förmåga att skapa arbetstillfällen.

c)

Ekonomiska och bioekonomiska analyser och simuleringar i samband med planerade fiskeripolitiska beslut, däribland återhämtnings- och förvaltningsplaner, samt utvärdering av fiskeripolitikens verkningar.

d)

Selektivitet inom fisket, inbegripet den selektivitet som hänger samman med fiskeredskaps utformning och fiskemetoder, och utredning av förhållandet mellan fångstkapacitet, fiskeansträngning och dödlighet för respektive typ av fiske.

e)

Förbättringar av den tillsyn som bedrivs för att se till att den gemensamma fiskeripolitiken följs, särskilt i fråga om kostnadseffektivitet.

f)

Utvärdering och hantering av sambanden mellan fiske- och vattenbruksverksamhet och akvatiska ekosystem.

2.   Finansieringen av studier och pilotprojekt som genomförs med tillämpning av punkt 1 får uppgå till högst 15 % av godkända årliga anslag för de åtgärder som finansieras enligt artikel 9 och den här artikeln.

Artikel 11

Åtgärder i fråga om vetenskapliga utlåtanden

Följande utgifter för vetenskaplig rådgivning skall berättiga till finansieringsåtgärder från gemenskapen:

a)

Utgifter för partnerskapsavtal med nationella forskningsinstitut om vetenskapliga utlåtanden.

b)

Utgifter som har anknytning till administrativa arrangemang med Gemensamma forskningscentret eller andra av gemenskapens rådgivande organ för tillhandahållande av sekretariatet för Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen, för preliminära analyser av uppgifter och för sammanställning av uppgifter för utvärdering av fiskeresurserna.

c)

Ersättning till ledamöter i Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen och till experter inbjudna av kommittén för deltagande i och arbete i samband med arbetsgrupper och plenarsessioner.

d)

Ersättning till oberoende experter som förser kommissionen med vetenskapliga utlåtanden eller som utbildar tjänstemän eller berörda aktörer i hur vetenskapliga utlåtanden skall tolkas.

e)

Bidrag till internationella organisationer med ansvar för beståndsbedömning.

Artikel 12

Åtgärder i fråga om styrning

Följande utgifter i samband med styrning skall berättiga till stöd genom gemenskapens finansieringsåtgärder:

a)

Rese- och inkvarteringskostnader för medlemmar i europeiska branschorganisationer som måste resa för att kunna förbereda möten i rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk.

b)

Kostnader i samband med att företrädare utsedda av rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk representerar kommittén vid de regionala rådgivande nämndernas sammanträden.

c)

Regionala rådgivande nämnders driftskostnader under etableringsperioden (fem år), och kostnader för tolkning och översättning i enlighet med beslut 2004/585/EG.

d)

Kostnader för information om fiskeripolitikens mål och åtgärder – särskilt om de förslag kommissionen lägger fram – och spridande av relevant information på området till fiskerinäringen och andra berörda grupper på kommissionens initiativ, bland annat kostnader för följande:

i)

Framställning och spridning av faktamaterial, anpassat till olika berörda gruppers specifika behov (skriftligt, audiovisuellt eller i elektronisk form).

ii)

Tillgängliggörande av uppgifter och förklarande material för en mycket bred publik – särskilt om de förslag som kommissionen lägger fram – genom utvidgning av webbplatsen för Generaldirektoratet för fiske, publicering av en periodisk tidskrift samt arrangemang av informationsseminarier och kurser för opinionsbildare.

Artikel 13

Åtgärder i fråga om internationella förbindelser

1.   Följande utgifter i samband med internationella förbindelser skall berättiga till stöd genom gemenskapens finansieringsåtgärder:

a)

Utgifter till följd av fiskeavtal och partnerskapsavtal om fiske som gemenskapen har förhandlat fram eller tänker förnya eller förhandla om med tredjeland.

b)

Utgifter för gemenskapens obligatoriska bidrag till internationella organisationers budget.

c)

Utgifter för gemenskapens medlemskap och frivilliga anslag till Förenta nationernas organisationer, samt utgifter för gemenskapens medlemskap i och frivilliga anslag till andra internationella organisationer som arbetar med havsrätt.

d)

Frivilliga finansiella bidrag till förberedelser för nya internationella organisationer eller traktater som är av intresse för gemenskapen.

e)

Frivilliga finansiella bidrag till vetenskapligt arbete eller vetenskapliga program som genomförs av internationella organisationer och som är av särskilt intresse för gemenskapen.

f)

Finansiella bidrag till verksamhet (arbetsmöten och informella och extraordinarie möten mellan de fördragsslutande parterna) som tillvaratar gemenskapens intressen i internationella organisationer och som stärker samarbetet med gemenskapens partner i sådana organisationer. Härvid skall bidragen täcka kostnader till följd av att företrädare från tredjeländer deltar i förhandlingar och möten i internationella forum eller organisationer, om deras närvaro är nödvändig för gemenskapens intressen.

2.   När det gäller utgifter enligt punkterna 1 a och b skall de finansierade åtgärderna genomföras på grundval av förordningar och beslut om ingående av fiskeavtal och/eller fiskeprotokoll mellan gemenskapen och tredjeländer, och på grundval av förordningar och beslut om gemenskapens undertecknande av avtal om internationella fiskeriorganisationer.

Artikel 14

Tekniskt bistånd

Gemenskapens finansieringsåtgärder kan användas för att täcka utgifter för de förberedelser och för den uppföljning, övervakning, revision och utvärdering som krävs för genomförande och utvärdering av åtgärder som omfattas av denna förordning eller för uppnåendet av förordningens mål, t.ex. studier, möten, experter, information, upplysningsverksamhet, fortbildning, publikationer, utgifter för informationsteknik (t.ex. datornätverk för informationsutbyte) eller tillfällig personal och kommissionens eventuella övriga utgifter för administrativt eller tekniskt bistånd.

KAPITEL IV

STÖDNIVÅER

Artikel 15

Medfinansieringsnivåer i fråga om övervaknings- och kontrollsystem

I fråga om de finansieringsåtgärder som avses i artikel 8 a får gemenskapens medfinansiering inte överstiga 50 % av de stödberättigande utgifterna. Kommissionen får emellertid besluta att åtgärder som omfattas av artikel 8 a led i, med undantag för inköp av fartyg och luftfartyg, iii och v skall medfinansieras till över 50 %.

Artikel 16

Medfinansieringsnivåer i fråga om uppgiftsinsamling

I fråga om de gemenskapens finansieringsåtgärder som avses i artikel 9 får gemenskapens medfinansiering inte överstiga 50 % av kostnaderna för de stödberättigande offentliga utgifterna för genomförandet av program enligt artikel 23.1.

Artikel 17

Medfinansieringsnivåer i fråga om insamling av andra uppgifter

I fråga om de gemenskapens finansieringsåtgärder som avses i artikel 10 får gemenskapens medfinansiering inte överstiga följande nivåer: 50 % av de stödberättigande kostnaderna för sådana åtgärder som inleds till följd av en ansökningsomgång; upp till 100 % av marginalkostnaderna för projekt som föreslås av de universitet och offentliga forskningsorgan som på grund av nationella bestämmelser måste betala marginalkostnader.

Artikel 18

Finansieringsnivåer i fråga om rese- och inkvarteringskostnader för medlemmar i Rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk

1.   I fråga om de gemenskapens finansieringsåtgärder som avses i artikel 12 a och b, skall gemenskapens medfinansiering fastställas i enlighet med punkterna 2 och 3.

2.   Genom ett finansieringsavtal som sluts med kommissionen skall varje branschorganisation som är medlem av den rådgivande kommitténs plenarförsamling ges rätt till ersättning i proportion till antalet berättigade inom den rådgivande kommitténs plenarförsamling och beroende på tillgängliga medel.

3.   Denna rätt till ersättning och den genomsnittliga kostnaden för en tjänsteresa avgör antalet resor för vilka varje organisation får åta sig kostnader i syfte att förbereda möten. Varje organisation skall schablonmässigt dra av 20 % av ersättningen för att kompensera för de särskilda kostnader som organisationen ådrar sig för logistik och administration i samband med att förberedelsemötena anordnas.

KAPITEL V

FINANSIERINGSFÖRFARANDEN

AVSNITT 1

Förfaranden i fråga om övervaknings- och kontrollsystem

Artikel 19

Inledande bestämmelser

När det gäller medlemsstaternas nationella genomförandeprogram avseende de övervaknings- och kontrollsystem som har inrättats för fiskeripolitikens genomförande, skall gemenskapen tillhandahålla sitt ekonomiska bidrag i enlighet med förfarandena i detta avsnitt.

Artikel 20

Programplanering

1.   Medlemsstaterna skall lämna sina ansökningar om gemenskapens finansieringsåtgärder till kommissionen senast den 31 januari varje år.

Ansökningarna skall åtföljas av ett årligt program för fiskerikontroll med följande uppgifter:

a)

Det årliga programmets mål.

b)

Tillgängliga personalresurser.

c)

Tillgängliga ekonomiska resurser.

d)

Tillgängligt antal fartyg och luftfartyg.

e)

En förteckning över de projekt för vilka ett ekonomiskt bidrag söks.

f)

Planerade totala utgifter för projektens genomförande.

g)

En tidsplan som anger när varje projekt i programmet skall vara avslutat.

h)

En förteckning över indikatorer för bedömning av programmets effektivitet.

2.   För varje projekt skall i programmet för fiskerikontroll anges en av de åtgärder som nämns i artikel 8 a, samt mål, beskrivning, ägare, ort, uppskattad kostnad, administrativt förfarande och tidsplanen för genomförandet.

3.   I fråga om fartyg och luftfartyg skall det av programmet för fiskerikontroll också framgå

a)

i vilken utsträckning de kommer att användas av de behöriga myndigheterna för kontrolländamål uttryckt som procentandel av användningen under ett års totala verksamhet,

b)

hur många timmar och dagar under ett år som de sannolikt kommer att användas för fiskerikontroll,

c)

när det gäller modernisering, deras förväntade livslängd.

Artikel 21

Kommissionens beslut

1.   På grundval av de program för fiskerikontroll som lämnas in av medlemsstaterna skall kommissionen varje år fatta beslut om ekonomiskt bidrag från gemenskapen till de nationella programmen i enlighet med förfarandet i artikel 30.2.

2.   Kommissionen skall i sina beslut enligt punkt 1 prioritera sådana åtgärder som bäst lämpar sig för att öka kontroll-, inspektions- och övervakningsverksamhetens effektivitet, med hänsyn tagen till det sätt på vilket medlemsstaterna har genomfört redan godkända program.

3.   I beslut enligt punkt 1 skall följande fastställas:

a)

Totalbeloppet för det ekonomiska bidrag som skall beviljas varje medlemsstat för åtgärder enligt artikel 8 a.

b)

Stödnivå för det ekonomiska bidraget.

c)

Eventuella villkor för det ekonomiska bidraget med anledning av gemenskapsbestämmelserna.

AVSNITT 2

Förfaranden i fråga om uppgiftsinsamling

Artikel 22

Inledande bestämmelse

När det gäller medlemsstaternas utgifter för insamling och hantering av grundläggande fiskeriuppgifter enligt artikel 9, skall gemenskapen tillhandahålla sitt ekonomiska bidrag i enlighet med förfarandena i detta avsnitt.

Artikel 23

Programplanering

1.   Ett gemenskapsprogram skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 med den grundläggande information som krävs för de vetenskapliga bedömningarna.

2.   Varje medlemsstat skall ta fram ett nationellt program för insamling och hantering av uppgifter. Programmet skall beskriva både insamlingen av detaljerade uppgifter och den behandling som krävs för att få fram de aggregerade uppgifterna enligt målen i artikel 5.

3.   Varje medlemsstat skall i sitt nationella program ta med de inslag som rör medlemsstaten enligt det gemenskapsprogram som avses i punkt 1.

4.   Medlemsstaterna får ansöka om ekonomiskt bistånd från gemenskapen för de delar av sina nationella program som motsvarar de inslag i gemenskapens program som berör dem.

Artikel 24

Kommissionens beslut

1.   På grundval av de program som medlemsstaterna lämnar in skall beslut om gemenskapens ekonomiska bidrag till de nationella programmen fattas varje år i enlighet med förfarandet i artikel 30.2.

2.   I de beslut som avses i punkt 1 skall sådana åtgärder prioriteras som bäst lämpar sig för att förbättra insamlingen av de uppgifter som krävs för den gemensamma fiskeripolitiken.

3.   I besluten enligt punkt 1 skall följande fastställas:

a)

Totalbeloppet för det ekonomiska bidrag som skall beviljas varje medlemsstat för de åtgärder som avses i artikel 9.

b)

Stödnivå för det ekonomiska bidraget.

c)

Eventuella villkor för det ekonomiska bidraget med anledning av gemenskapsbestämmelserna.

KAPITEL VI

ANSLAG

Artikel 25

Budgetmedel

De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten enligt riktlinjerna i finansieringsramen.

Artikel 26

Kumulering av gemenskapsstöd

Åtgärder som finansieras enligt förordningen skall inte få stöd från något annat av gemenskapens finansieringsinstrument. Mottagare av stöd enligt förordningen skall informera kommissionen om eventuell annan finansiering och om löpande ansökningar om finansiering.

KAPITEL VII

KONTROLL OCH UTVÄRDERING

Artikel 27

Skydd av gemenskapens ekonomiska intressen

1.   Kommissionen skall se till att gemenskapens ekonomiska intressen skyddas när åtgärder som finansieras enligt den här förordningen genomförs, genom att vidta förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, med hjälp av effektiva kontroller, genom att återkräva belopp som felaktigt betalats ut och, om oegentligheter upptäcks, genom att ådöma effektiva, proportionella och avskräckande påföljder i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (11), rådets förordning, (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (12) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (13).

2.   För de gemenskapsåtgärder som finansieras med hjälp av den här förordningen skall förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 tillämpas på varje sådan överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten, och även avtalsbestämmelser fastställda i enlighet med programmet, som är följden av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk aktör och som har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt i form av en oberättigad utgift för gemenskapernas allmänna budget eller budgetar som de förvaltar.

3.   Kommission skall minska, tillfälligt avbryta utbetalningen av eller återkräva ekonomiskt bistånd som har beviljats för en åtgärd, om det visar sig att oegentligheter har förekommit, exempelvis om denna förordning eller beslutet eller avtalet om beviljande av stödet inte har följts, eller om det visar sig att åtgärden utan kommissionens godkännande har ändrats på ett sätt som står i strid med dess inriktning eller genomförandevillkor.

Artikel 28

Revisioner och finansiella korrigeringar

1.   Utan att det påverkar de revisioner som medlemsstaterna utför i enlighet med nationella lagar och andra författningar, får tjänstemän från kommissionen och revisionsrätten, eller deras ombud, göra revisioner på plats av de åtgärder som finansieras enligt förordningen när som helst med minst tio arbetsdagars varsel, utom i brådskande fall, under en treårsperiod efter kommissionens slutliga utbetalning.

Tjänstemän från kommissionen och revisionsrätten, eller deras ombud, som i vederbörlig ordning bemyndigats att utföra revisioner på platsen, skall få tillgång till böcker och alla andra handlingar, inbegripet handlingar och metadata som sammanställts eller mottagits och lagrats elektroniskt, när det gäller utgifter som finansieras genom denna förordning.

De ovannämnda revisionsbefogenheterna får inte påverka tilllämpningen av nationella bestämmelser som reserverar vissa åtgärder för ombud som utses särskilt enligt nationell lagstiftning. Tjänstemän från kommissionen och revisionsrätten, eller deras ombud, får bl.a. inte delta i hembesök eller formella förhör med personer inom ramen för den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten. De skall emellertid ha tillgång till den information som erhålls på detta sätt.

Om ekonomiskt gemenskapsstöd enligt förordningen lämnas vidare till tredje part som slutlig förmånstagare, skall den ursprungliga förmånstagaren i egenskap av stödmottagare förse kommissionen med all relevant information om den slutliga förmånstagarens identitet.

Förmånstagarna skall i detta syfte hålla samtliga relevanta dokument tillgängliga under en period på upp till tre år efter den slutliga utbetalningen.

Kommissionen kan också begära att den berörda medlemsstaten utför revisioner på plats av de åtgärder som finansieras i enlighet med artiklarna 8 och 9. Tjänstemän från kommissionen och revisionsrätten, eller deras ombud, får delta i sådana revisioner.

2.   Om kommissionen anser att gemenskapsmedel inte har använts i enlighet med villkoren i förordningen, eller någon annan tillämplig gemenskapsrättsakt, skall förmånstagarna, även slutliga förmånstagare i den mening som avses i punkt 1, informeras om detta och ges en månad räknat från dagen för underrättelsen att inkomma med synpunkter till kommissionen.

Om förmånstagarna inte svarar inom utsatt tid eller om de synpunkter som de lämnar inte föranleder kommissionen att ändra sin ståndpunkt, skall kommissionen minska eller dra tillbaka det beviljade ekonomiska bidraget eller tillfälligt avbryta utbetalningarna.

Belopp som felaktigt betalats ut skall återbetalas till kommissionen. Ränta skall läggas till belopp som inte återbetalas i tid enligt villkoren i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

3.   Kommissionen skall se till att det finns lämpliga system för kontroll och revision av de finansierade åtgärderna, i enlighet med artikel 53.7 och artikel 165 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

4.   När det gäller utbetalningar till tredjeländer i samband med åtgärder som finansieras enligt artikel 13 a, får kommissionen enligt principen om nationell suveränitet utföra eller låta utföra redovisningsrevisioner endast efter överenskommelse med det berörda landet.

Artikel 29

Utvärdering och rapporter

1.   Genomförandet av de åtgärder som finansieras enligt förordningen skall kontrolleras regelbundet.

2.   Kommissionen skall sörja för en regelbunden, oberoende och extern utvärdering av de finansierade åtgärderna.

3.   Kommissionen skall till Europaparlamentet och till rådet överlämna följande:

a)

Senast den 31 mars 2011: en interimsrapport med utvärdering av uppnådda resultat i samband med genomförandet av de åtgärder som finansieras enligt förordningen och om genomförandets kvalitativa och kvantitativa aspekter.

b)

Senast den 30 augusti 2012: ett meddelande om det fortsatta genomförandet av de åtgärder som finansieras enligt förordningen.

c)

Senast den 31 december 2014: en utvärdering i efterhand.

KAPITEL VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 30

Kommitté

1.   Kommissionen skall biträdas av den kommitté för fiske och vattenbruk som avses i artikel 30.1 i förordning (EG) nr 2371/2002 (nedan kallad ”kommittén”).

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara 20 arbetsdagar.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 31

Genomförandebestämmelser

När det gäller de åtgärder som avses i artikel 8 a och artikel 9 får närmare bestämmelser om förordningens tillämpning antas i enlighet med förfarandet i artikel 30.2.

Artikel 32

Upphävande av obsoleta rättsakter

Förordning (EG) nr 657/2000 och besluten 2000/439/EG och 2004/465/EG skall upphöra att gälla den 1 januari 2007.

Artikel 33

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 maj 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  Yttrande av den 15 december 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1242/2004 (EUT L 236, 7.7.2004, s. 1).

(3)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1261/2005 (EUT L 201, 2.8.2005, s. 3).

(5)  EGT L 187, 20.7.1999, s. 70. Beslutet ändrat genom beslut 2004/864/EG (EUT L 370, 17.12.2004, s. 91).

(6)  EUT L 256, 3.8.2004, s. 17. Beslutet ändrat genom kommissionens beslut 2006/191/EG (EUT L 66, 8.3.2006, s. 50).

(7)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  EGT L 80, 31.3.2000, s. 7.

(9)  EGT L 176, 15.7.2000, s. 42. Beslutet ändrat genom beslut 2005/703/EG (EUT L 267, 12.10.2005, s. 26).

(10)  EUT L 157, 30.4.2004, s. 114. Rättat i EUT L 195, 2.6.2004, s. 36. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/2/EG (EUT L 2, 5.1.2006, s. 4).

(11)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(12)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(13)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.