2.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 148/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 817/2006

av den 29 maj 2006

om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar och om upphävande av förordning (EG) nr 798/2004

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2006/318/GUSP av den 27 april 2006 om förlängning av restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 28 oktober 1996 införde rådet genom gemensam ståndpunkt 1996/635/GUSP (2) vissa restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar, på grund av sin oro över bristen på framsteg i fråga om demokratisering och de fortsatta kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Burma/Myanmar. Åtgärderna förlängdes och ändrades genom gemensam ståndpunkt 2000/346/GUSP (3), upphävdes genom gemensam ståndpunkt 2003/297/GUSP (4), förlängdes genom gemensam ståndpunkt 2004/423/GUSP (5), skärptes genom gemensam ståndpunkt 2004/730/GUSP (6), ändrades genom gemensam ståndpunkt 2005/149/GUSP (7) samt förlängdes och ändrades genom gemensam ståndpunkt 2005/340/GUSP (8). Vissa av de restriktiva åtgärder som införts mot Burma/Myanmar genomfördes på gemenskapsnivå genom rådets förordning (EG) nr 798/2004 av den 26 april 2004 om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2000 (9).

(2)

På grund av det aktuella politiska läget i Burma/Myanmar, vilket exemplifieras av

de militära myndigheternas underlåtenhet att inleda konkreta diskussioner med den demokratiska rörelsen om en process för att få till stånd nationell försoning, respekt för mänskliga rättigheter och demokrati,

underlåtenheten att tillåta ett äkta och öppet nationalkonvent,

underlåtenheten att frige Daw Aung San Suu Kyi och andra medlemmar av National League for Democracy (NLD) samt andra politiska fångar,

de fortsatta trakasserierna av NLD och andra organiserade politiska rörelser,

de fortsatta allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, bland annat underlåtenheten att vidta åtgärder för att göra slut på tvångsarbetet i enlighet med rekommendationerna i rapporten från Internationella arbetsorganisationens (ILO) högnivågrupp från 2001 och senare rekommendationer och förslag från ILO, och

utvecklingen under den senaste tiden, t.ex. utökade restriktioner för internationella och icke-statliga organisationers verksamhet,

föreskrivs det i gemensam ståndpunkt 2006/318/GUSP att de restriktiva åtgärderna skall bibehållas mot militärregimen i Burma/Myanmar, mot dem som drar den största fördelen av dess vanstyre samt mot dem som aktivt obstruerar arbetet med nationell försoning, respekt för mänskliga rättigheter och demokrati.

(3)

De restriktiva åtgärder som föreskrivs i gemensam ståndpunkt 2006/318/GUSP omfattar ett förbud mot tekniskt stöd, finansiering och finansiellt stöd som har samband med militär verksamhet, ett förbud mot export av utrustning som kan användas för inhemskt förtryck, frysning av penningmedel och ekonomiska resurser tillhörande medlemmar av Burma/Myanmars regering och fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som har anknytning till dessa samt ett förbud mot att göra finansiella lån eller krediter tillgängliga för burmesiska statsägda företag och att förvärva eller utöka en andel i sådana företag.

(4)

Dessa åtgärder ligger inom fördragets tillämpningsområde och därför behövs det gemenskapslagstiftning för att genomföra dem för gemenskapens vidkommande, särskilt för att alla medlemsstaters ekonomiska aktörer skall kunna tillämpa dem på ett enhetligt sätt.

(5)

Av tydlighetsskäl bör det antas en ny text, som innehåller alla relevanta bestämmelser i deras ändrade lydelse, och som ersätter förordning (EG) nr 798/2004, som bör upphävas.

(6)

Denna förordning bör träda i kraft samma dag som den offentliggörs för att de åtgärder som föreskrivs i den skall vara verkningsfulla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   tekniskt stöd: allt tekniskt stöd som har samband med reparation, utveckling, tillverkning, montering, testning, underhåll eller någon annan teknisk tjänst och som kan anta sådana former som instruktioner, råd, utbildning, överföring av praktiska kunskaper och färdigheter eller konsulttjänster; tekniskt stöd skall innefatta muntliga former av stöd.

2.   tillgångar: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsade till

3.   frysning av tillgångar: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller någon annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet portföljförvaltning.

4.   ekonomiska resurser: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör tillgångar men som kan användas för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster.

5.   frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att dessa resurser på något sätt används för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

6.   gemenskapens territorium: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som fastställs i fördraget.

Artikel 2

Det skall vara förbjudet

a)

att tillhandahålla tekniskt bistånd som har samband med militär verksamhet och med tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av vapen och vapenrelaterad materiel av alla slag, däri inbegripet vapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående, direkt eller indirekt till fysiska och juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Burma/Myanmar,

b)

att tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd som har samband med militär verksamhet, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring för all försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och vapenrelaterad materiel, direkt eller indirekt till personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Burma/Myanmar,

c)

att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de förbud som anges i a eller b.

Artikel 3

Det skall vara förbjudet

a)

att sälja, leverera, överföra eller exportera sådan utrustning enligt bilaga I som kan användas för inhemskt förtryck, oavsett om den har sitt ursprung i gemenskapen eller inte, direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Burma/Myanmar,

b)

att tillhandahålla tekniskt bistånd som har samband med utrustning enligt a direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Burma/Myanmar,

c)

att tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd som har samband med utrustning enligt a direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Burma/Myanmar,

d)

att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de förbud som avses i a, b eller c.

Artikel 4

1.   Genom avvikelse från artiklarna 2 och 3 får behöriga myndigheter i medlemsstaterna enligt förteckningen i bilaga II på de villkor som de anser lämpliga ge tillstånd för

a)

tillhandahållande av finansiering och ekonomiskt bistånd som rör

i)

icke-dödsbringande militär utrustning som är avsedd endast för humanitärt bruk eller som skydd, eller för Förenta nationernas, Europeiska unionens och gemenskapens program för institutionsuppbyggnad,

ii)

materiel avsedd för Europeiska unionens och Förenta nationernas krishanteringsoperationer,

b)

försäljning, leverans, överföring eller export av sådan utrustning som kan användas för inhemskt förtryck som är avsedd endast för humanitärt bruk eller som skydd, eller för Förenta nationernas, Europeiska unionens och gemenskapens program för institutionsuppbyggnad eller för Europeiska unionens och Förenta nationernas krishanteringsinsatser,

c)

försäljning, leverans, överföring eller export av minröjningsutrustning och materiel som används i minröjningsinsatser,

d)

tillhandahållande av finansiering och ekonomiskt bistånd som har samband med utrustning eller program och insatser som avses i led b och c,

e)

tillhandahållande av tekniskt bistånd som har samband med utrustning eller program och insatser som avses i led b och c.

2.   De tillstånd som avses i punkt 1 måste beviljas innan den verksamhet för vilken de begärts har inletts.

Artikel 5

Artiklarna 2 och 3 skall inte tillämpas på skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militärhjälmar, som tillfälligt exporteras till Burma/Myanmar av Förenta nationernas, Europeiska unionens, gemenskapens eller dess medlemsstaters personal, mediernas företrädare samt bistånds- och utvecklingsarbetare och åtföljande personal och som är avsedda enbart för deras personliga bruk.

Artikel 6

1.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, förvaras eller kontrolleras av enskilda medlemmar av Burma/Myanmars regering och fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är associerade med dem, enligt förteckningen i bilaga III, skall frysas.

2.   Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller göras tillgängliga till förmån för, fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga III.

3.   Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt främja sådana transaktioner som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 7

1.   Behöriga myndigheter i medlemsstaterna enligt förteckningen i bilaga II får ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på villkor som de finner lämpliga, efter det att de har konstaterat att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna är

a)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven för de personer som förtecknas i bilaga III och deras anhöriga, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser,

d)

nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader, förutsatt att den behöriga myndigheten åtminstone två veckor före tillståndsgivningen har anmält till alla övriga behöriga myndigheter och kommissionen på vilka grunder den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

Den berörda behöriga myndigheten skall underrätta de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater samt kommissionen om alla tillstånd som beviljats enligt denna punkt.

2.   Artikel 6.2 skall inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

i)

ränta eller övriga intäkter på dessa konton, eller

ii)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton omfattas av bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1081/2000, (EG) nr 798/2004 eller av den här förordningen, beroende på vilken dag som infaller först,

förutsatt att sådan ränta, sådana övriga intäkter och sådana betalningar fortsatt omfattas av artikel 6.1.

Artikel 8

1.   Utan att det påverkar de tillämpliga reglerna om rapportering, sekretess och tystnadsplikt skall fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 6, till de i bilaga II förtecknade behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de är bosatta eller befinner sig och även vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, direkt eller genom dessa behöriga myndigheter,

b)

samarbeta med de behöriga myndigheter som förtecknas i bilaga II vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.   Alla ytterligare uppgifter som kommissionen mottar direkt skall göras tillgängliga för den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter.

3.   Alla uppgifter som lämnas eller mottas i enlighet med denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 9

1.   Följande skall vara förbjudet:

a)

Beviljande av alla slags lån eller krediter till de burmesiska statsägda företag som förtecknas i bilaga IV, samt förvärv av obligationer, bankcertifikat, köpoptioner eller förlagsbevis utfärdade av dessa företag.

b)

Förvärv eller utökning av en andel i de burmesiska statsägda företag som förtecknas i bilaga IV, inbegripet fullständigt förvärv av dessa företag och förvärv av andelar och värdepapper som motsvarar andelar.

2.   Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå bestämmelserna i punkt 1.

3.   Punkt 1 skall inte påverka genomförandet av handelsavtal om leverans av varor eller tjänster på sedvanliga kommersiella betalningsvillkor, eller vanliga kompletterande överenskommelser i samband med genomförandet av dessa avtal, t.ex. exportkreditförsäkringar.

4.   Bestämmelserna i punkt 1 a skall inte påverka fullgörandet av en skyldighet i enlighet med avtal eller överenskommelser som har ingåtts före den 25 oktober 2004.

5.   Förbudet i punkt 1 b skall inte förhindra en utökning av en andel i de burmesiska statsägda företag som förtecknas i bilaga IV, om utökningen är tvingande enligt ett avtal som har ingåtts med det berörda burmesiska statsägda företaget före den 25 oktober 2004. Den berörda behöriga myndigheten enligt förteckningen i bilaga II samt kommissionen skall underrättas innan en sådan transaktion äger rum. Kommissionen skall underrätta de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater.

Artikel 10

Frysning av tillgångar och ekonomiska resurser eller vägran att tillgängliggöra penningmedel eller ekonomiska resurser, som utförs i god tro att denna åtgärd sker i enlighet med denna förordning, skall inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska person eller enhet som vidtar åtgärden, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes på grund av vårdslöshet.

Artikel 11

Kommissionen och medlemsstaterna skall omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt den här förordningen och lämna varandra övriga relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till den här förordningen, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet samt domar som avkunnats av nationella domstolar.

Artikel 12

Kommissionen skall ha rätt att

a)

ändra bilaga II på grundval av upplysningar som lämnas av medlemsstaterna, och

b)

ändra bilagorna III och IV på grundval av beslut som fattas rörande bilagorna I och II till gemensam ståndpunkt 2006/318/GUSP.

Artikel 13

1.   Medlemsstaterna skall fastställa regler om påföljder vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att reglerna tillämpas. Påföljderna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om dessa regler när denna förordning har trätt i kraft och underrätta kommissionen om eventuella senare ändringar.

Artikel 14

Denna förordning skall tillämpas

a)

inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på alla flygplan och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom eller utanför gemenskapens territorium, som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ med avseende på varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i gemenskapen.

Artikel 15

Förordning (EG) nr 798/2004 skall upphöra att gälla.

Artikel 16

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 maj 2006.

På rådets vägnar

M. BARTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 116, 29.4.2006, s. 77.

(2)  EGT L 287, 8.11.1996, s. 1.

(3)  EGT L 122, 24.5.2000, s. 1.

(4)  EUT L 106, 29.4.2003, s. 36. Den gemensamma ståndpunkten senast ändrad genom beslut 2003/907/GUSP (EUT L 340, 24.12.2003, s. 81).

(5)  EUT L 125, 28.4.2004, s. 61. Den gemensamma ståndpunkten senast ändrad genom gemensam ståndpunkt 2005/340/GUSP (EUT L 108, 29.4.2005, s. 88).

(6)  EUT L 323, 26.10.2004, s. 17.

(7)  EUT L 49, 22.2.2005, s. 37.

(8)  EUT L 108, 29.4.2005, s. 88.

(9)  EUT L 125, 28.4.2004, s. 4. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1263/2005 (EUT L 201, 2.8.2005, s. 25).


BILAGA I

Förteckning över utrustning som kan användas för inhemskt förtryck, enligt artikel 3

Denna förteckning omfattar inte varor som är särskilt utformade eller anpassade för militär användning.

1.

Skottsäkra hjälmar, kravallpolishjälmar, kravallpolissköldar och skottsäkra sköldar samt för detta särskilt utformad utrustning.

2.

Särskilt utformad fingeravtrycksutrustning.

3.

Reglerbara sökljus.

4.

Skottsäkert byggnadsmaterial.

5.

Jaktknivar.

6.

Särskilt utformad utrustning för tillverkning av hagelgevär.

7.

Utrustning för manuell laddning av ammunition.

8.

Apparater för avlyssning av kommunikation.

9.

Optiska halvledardetektorer.

10.

Bildförstärkarrör.

11.

Teleskopsikten för vapen.

12.

Skjutvapen med slätt lopp och tillhörande ammunition, andra än sådana som särskilt utformats för militärt bruk, och särskilt utformade komponenter till dessa, utom

signalpistoler, och

luftgevär eller patrongevär för användning i industrin eller för human bedövning av djur.

13.

Simulatorer för utbildning i vapenbruk och särskilt utformade eller anpassade delar och tillbehör till dessa.

14.

Bomber och granater, andra än sådana som är särskilt avsedda för militärt bruk, och särskilt utformade delar till bomber och granater.

15.

Skyddsvästar och därtill speciellt utformade delar, andra än sådana som tillverkats enligt militära standarder eller specifikationer.

16.

Allhjulsdrivna nyttofordon som kan användas för terrängkörning och som har tillverkats eller utrustats med skottsäkert material, och profilpansar för sådana fordon.

17.

Vattenkanoner och särskilt utformade eller anpassade komponenter till dessa.

18.

Fordon utrustade med vattenkanon.

19.

Fordon som särskilt utformats eller anpassats för elektrifiering i avsikt att avhysa personer som klättrar upp på fordonet och därtill hörande för detta ändamål särskilt utformade eller anpassade komponenter.

20.

Akustisk utrustning som av tillverkaren eller leverantören betecknas som lämplig för upploppskontroll, och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

21.

Benfängsel, kedjor för att binda samman flera personer, fotbojor och elektriska bälten, särskilt utformade för att hålla fast människor, utom

handfängsel för vilka det maximala totala måttet inbegripet kedjan inte överskrider 240 mm i låst tillstånd.

22.

Bärbar utrustning konstruerad eller anpassad för upploppskontroll eller självförsvar genom användning av ett oskadliggörande ämne (såsom tårgas eller pepparsprej), och särskilt konstruerade komponenter till denna.

23.

Bärbar utrustning utformad eller anpassad för upploppskontroll eller självförsvar genom användning av elstötar (inbegripet elektriska batonger, elektriska sköldar, elstötspistoler, elpilsgevär (tasers)) och för detta ändamål särskilt utformade eller anpassade komponenter till denna.

24.

Elektronisk utrustning som kan spåra dolda sprängämnen och därtill hörande särskilt utformade komponenter, utom

inspektionsutrustning försedd med TV- eller röntgen.

25.

Elektronisk störningsutrustning särskilt utformad för att förhindra detonering av provisoriska spränganordningar genom radiofjärrkontroll samt för detta ändamål särskilt utformade komponenter till denna.

26.

Utrustning och anordningar som är särskilt utformade för att utlösa explosioner på elektrisk eller annan väg, däribland tändsatser, detonatorer, tändanordningar, tillsatser och snabbstubin samt för detta ändamål särskilt utformade komponenter, utom

utrustning och anordningar som är särskilt utformade för en specifik kommersiell användning som innebär igångsättning eller manövrering, med hjälp av sprängämnen, av annan utrustning eller andra anordningar vars funktion inte är att utlösa explosioner (t.ex. pumpar för krockkuddar i bilar och elektriska stoppanordningar för sprinklerutlösare).

27.

Utrustning och anordningar som är särskilt utformade för bortskaffande av spränganordningar, utom

tryckfiltar, och

behållare utformade för föremål som är eller misstänks vara provisoriska spränganordningar.

28.

Utrustning för nattseende och termisk avbildning samt bildförstärkarrör eller halvledarsensorer till denna.

29.

Rätlinjiga sprängladdningar.

30.

Följande sprängämnen och liknande ämnen:

Amatol.

Nitrocellulosa (som innehåller mer än 12,5 % nitrogen).

Nitroglykol.

Pentyl (PETN).

Picrinklorid.

Tetryl.

2-, 4-, 6-trotyl (TNT).

31.

Särskilt utformad programvara samt teknik som krävs för all utrustning i förteckningen.


BILAGA II

Förteckning över behöriga myndigheter som avses i artiklarna 4, 7, 8, 9 och 12

BELGIEN

Beträffande frysning av penningmedel, finansiering och finansiellt stöd:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: (32-2) 233 74 65

E-post: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 74 65

E-post: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Beträffande varor, tekniskt stöd och andra tjänster:

Federal myndighet med ansvar för försäljning, inköp och tekniskt bistånd från belgiska försvarsstyrkor och säkerhetstjänster, och för finansiella och tekniska tjänster avseende produktion eller leverans av vapen och militär och paramilitär utrustning:

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Service Licences

Rue de Louvain 44

1er étage

B-1000 Bruxelles

Tfn: (32-2) 548 62 11

Fax: (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Algemene Directie van het Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

1ste verdieping

B-1000 Brussel

Tfn: (32-2) 548 62 11

Fax: (32-2) 548 65 70

Regionala myndigheter med ansvar för annan export, import och transiteringslicenser för vapen samt militär och paramilitär utrustning:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles-Capitale:

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Brussel/Bruxelles

Tfn: (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax: (32-2) 800 38 20

E-post: cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

Direction Générale Économie et Emploi

Dir Gestion des Licences,

chaussée de Louvain 14,

5000 Namur

Tfn: 081/649751

Fax: 081/649760

E-post: m.moreels@mrw.wallonie.be

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Cel Wapenexport

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tfn: (32-2) 553 59 28

Fax: (32-2) 553 60 37

E-post: wapenexport@vlaanderen.be

TJECKIEN

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tfn: +420 22406 2720

Fax: +420 22422 1811

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tfn: + 420 25704 4501

Fax: + 420 25704 4502

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tfn: (45) 35 46 60 00

Fax: (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tfn: (45) 33 92 00 00

Fax: (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tfn: (45) 33 92 33 40

Fax: (45) 33 93 35 10

TYSKLAND

Beträffande frysning av penningmedel, finansiering och finansiellt stöd:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tfn: (49-89) 2889 3800

Fax: (49-89) 350163 3800

Beträffande varor, tekniskt stöd och andra tjänster:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tfn: (49-61) 96 908-0

Fax: (49-61) 96 908-800

ESTLAND

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tfn: +372 6 317 100

Fax: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tfn: +372 6680500

Fax: +372 6680501

GREKLAND

A.

Frysning av egendom

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tfn: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ. + 30 210 3332786

Φαξ + 30 210 3332810

B.

Import – Exportrestriktioner

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tfn: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση(49-61) Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ. + 30 210 3286401-3

Φαξ + 30 210 3286404

SPANIEN

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tfn: (34) 913 49 38 60

Fax: (34) 914 57 28 63

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tfn: (34) 91 209 95 11

Fax: (34) 91 209 96 56

FRANKRIKE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tfn: (33) 1 44 74 48 93

Fax: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tfn: (33) 1 44 87 72 85

Fax: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tfn: (33) 1 43 17 44 52

Fax: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tfn: (33) 1 43 17 45 16

Fax: (33) 1 43 17 45 84

IRLAND

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tfn: (353) 1 671 66 66

Fax: (353) 1 671 65 61

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tfn: (353) 1 408 21 53

Fax: (353) 1 408 20 03

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tfn: (353) 1 631 25 34

Fax: (353) 1 631 25 62

ITALIEN

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.U. — Ufficio II

Tfn: (39) 06 3691 3820

Fax: (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tfn: (39) 06 3691 3605

Fax: (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tfn: (39) 06 4761 3942

Fax: (39) 06 4761 3032

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Tfn: (39) 06 59931

Fax: (39) 06 5964 7531

CYPERN

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tfn: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

LETTLAND

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tfn: (371) 7016201

Fax: (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tfn: + 7044 431

Fax: + 7044 549

LITAUEN

Saugumo policijos departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tfn: +370 5 236 25 16

Fax: +370 5 231 30 90

LUXEMBURG

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tfn: (352) 478 23 46

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tfn: (352) 478-2712

Fax: (352) 47 52 41

UNGERN

Artikel 4

Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tfn: +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tfn: +36-1-336-7300

Artikel 7

Hungarian National Police

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tfn/Fax: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tfn/Fax: +36-1-443-5554

Artikel 8

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tfn: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tfn: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tfn: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

NEDERLÄNDERNA

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tfn: 050-523 2600

Fax: 050-523 2183

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tfn: (31-70) 342 8997

Fax: (31-70) 342 7984

ÖSTERRIKE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tfn: (43-1) 711 00

Fax: (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tfn: (01-4042043 1) 404 20-0

Fax: (43 1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tfn: (43 1) 313 45-0

Fax: (43 1) 313 45-85290

POLEN

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tfn: (48 22) 523 93 48

Fax: (48 22) 523 91 29

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tfn: (351) 21 394 60 72

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tfn: (351) 21 882 32 40/47

Fax: (351) 21 882 32 49

SLOVENIEN

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tfn: +386 (1) 471 90 00

Fax: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tfn: +386 (1) 478 20 00

Fax: +386 (1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVAKIEN

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tfn: 00421 2 4854 1111

Fax: 00421 2 4333 782

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tfn: 00421 2 5958 1111

Fax: 00421 2 5249 3048

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tfn: (358) 9 16 05 59 00

Fax: (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

PL/PB 31

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

Tfn: (358) 9 16 08 81 28

Fax: (358) 9 16 08 81 11

SVERIGE

Artikel 4

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tfn: (46-8) 406 31 00

Fax: (46-8) 20 31 00

Artikel 7

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tfn: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

Artiklarna 8 och 9

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tfn: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35

Artikel 8 a

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

SE-103 39 Stockholm

Tfn: (46-8) 405 10 00

Fax: (46-8) 723 11 76

FÖRENADE KUNGARIKET

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tfn: (44-207) 215-0594

Fax: (44-207) 215-0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tfn: (44-207) 270-5977

Fax: (44-207) 270-5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tfn: (44-207) 601 4607

Fax: (44-207) 601 4309

Beträffande Gibraltar:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tfn: (350) 75707

Fax: (350) 5875700

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis management and conflict prevention

CHAR 12/108

B-1049 Brussels

Tfn: (32-2) 299 1176/295 5585

Fax: (32-2) 299 08 73


BILAGA III

Förteckning över personer som avses i artiklarna 6, 7 och 12

Anmärkningar till tabellerna:

1.

Annat namn och annorlunda stavning anges med ”alias”.

A.   STATENS RÅD FÖR FRED OCH UTVECKLING (SPDC)

 

Namn (förnamn, efternamn, kön, ev. alias

Identifieringsinformation (befattning/titel, födelsedatum och födelseort, pass-/ID-nummer, make/maka eller son/dotter till ...)

A1a

Förste general Than Shwe

Ordförande, född 2.2.1933

A1b

Kyaing Kyaing

Maka till förste general Than Shwe

A1c

Thandar Shwe

Dotter till förste general Than Shwe

A1d

Khin Pyone Shwe

Dotter till förste general Than Shwe

A1e

Aye Aye Thit Shwe

Dotter till förste general Than Shwe

A1f

Tun Naing Shwe alias Tun Tun Naing

Son till förste general Than Shwe

A1g

Khin Thanda

Maka till Tun Naing Shwe

A1h

Kyaing San Shwe

Son till förste general Than Shwe

A1i

Dr Khin Win Sein

Maka till Kyaing San Shwe

A1j

Thant Zaw Shwe alias Maung Maung

Son till förste general Than Shwe

A1k

Dewar Shwe

Dotter till förste general Than Shwe

A1l

Kyi Kyi Shwe

Dotter till förste general Than Shwe

A2a

Vice förste general Maung Aye

Vice ordförande, född 25.12.1937

A2b

Mya Mya San

Maka till vice förste general Maung Aye

A2c

Nandar Aye

Dotter till vice förste general Maung Aye, maka till major Pye Aung (se D17d)

A3a

General Thura Shwe Mann

Stabschef och samordnare av specialoperationer, (armén, flottan och flygvapnet), född 11.7.1947

A3b

Khin Lay Thet

Maka till general Thura Shwe Mann, född 19.6.1947

A3c

Aung Thet Mann

Son till general Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War Company, född 19.6.1977, passnummer CM102233, passnummer CM102233

A3d

Toe Naing Mann

Son till Shwe Mann, född 29.6.1978

A3e

Zay Zin Latt

Maka till Toe Naing Mann, dotter till Khin Shwe (se J5a), född 24.3.1981

A4a

General Soe Win

Premiärminister sedan 19.10.2004, född 1946

A4b

Than Than Nwe

Maka till general Soe Win

A5a

Generallöjtnant Thein Sein

Förste sekreterare (sedan 19.10.2004) och generaladjutant

A5b

Khin Khin Win

Maka till generallöjtnant Thein Sein

A6a

Generallöjtnant (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura är en titel) Generalintendent

A6b

Khin Saw Hnin

Maka till generallöjtnant Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

A7a

Generallöjtnant Kyaw Win

Chef för byrån för specialoperationer 2 (Kayah)

A7b

San San Yee, alias San San Yi

Maka till generallöjtnant Kyaw Win

A7c

Nyi Nyi Aung

Son till generallöjtnant Kyaw Win

A7d

San Thida Win

Maka till Nyi Nyi Aung

A7e

Min Nay Kyaw Win

Son till generallöjtnant Kyaw Win

A7f

Dr Phone Myint Htun

Son till generallöjtnant Kyaw Win

A7g

San Sabai Win

Maka till Dr Phone Myint Htun

A8a

Generallöjtnant Tin Aye

Chef för den militära upphandlingen och chef för UMEH

A8b

Kyi Kyi Ohn

Maka till generallöjtnant Tin Aye

A8c

Zaw Min Aye

Son till generallöjtnant Tin Aye

A9a

Generallöjtnant Ye Myint

Chef för byrån för specialoperationer 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9b

Tin Lin Myint

Maka till generallöjtnant Ye Myint, född 25.1.1947

A9c

Theingi Ye Myint

Dotter till generallöjtnant Ye Myint

A9d

Aung Zaw Ye Myint

Son till generallöjtnant Ye Myint, Yetagun Construction Co

A9e

Kay Khaing Ye Myint

Dotter till generallöjtnant Ye Myint

A10a

Generallöjtnant Aung Htwe

Chef för utbildningen av de väpnade styrkorna

A10b

Khin Hnin Wai

Maka till generallöjtnant Aung Htwe

A11a

Generallöjtnant Khin Maung Than

Chef för byrån för specialoperationer 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)

A11b

Marlar Tint

Maka till generallöjtnant Khin Maung Than

A12a

Generallöjtnant Maung Bo

Chef för byrån för specialoperationer 4 (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

Maka till generallöjtnant Maung Bo

A12c

Kyaw Swa Myint

Son till generallöjtnant Maung Bo, affärsman

A13a

Generallöjtnant Myint Swe

Chef för militär säkerhet

A13b

Khin Thet Htay

Maka till generallöjtnant Myint Swe


B.   REGIONALA BEFÄLHAVARE

 

Namn

Identifieringsinformation (inkl. befälsområde)

B1a

Brigadgeneral Hla Htay Win

Rangoon

B1b

Mar Mar Wai

Maka till brigadgeneral Hla Htay Win

B2a

Generalmajor Ye Myint

Östra befälsområdet (södra Shanstaten)

B2b

Myat Ngwe

Maka till generalmajor Ye Myint

B3a

Generalmajor Thar Aye alias Tha Aye

Nordvästra befälsområdet (Sagaing-divisionen)

B3b

Wai Wai Khaing alias Wei Wei Khaing

Maka till generalmajor Thar Aye

B4a

Generalmajor Maung Maung Swe

Kustområdet (Tanintharyi-divisionen)

B4b

Tin Tin Nwe

Maka till generalmajor Maung Maung Swe

B4c

Ei Thet Thet Swe

Dotter till generalmajor Maung Maung Swe

B4d

Kaung Kyaw Swe

Son till generalmajor Maung Maung Swe

B5a

Generalmajor Myint Hlaing

Nordöstra befälsområdet (norra Shanstaten)

B5b

Khin Thant Sin

Maka till generalmajor Myint Hlaing

B5c

Hnin Nandar Hlaing

Dotter till generalmajor Myint Hlaing

B5d

Kadett Thant Sin Hlaing

Son till generalmajor Myint Hlaing

B6a

Generalmajor Khin Zaw

Centrala befälsområdet (Mandalay-divisionen)

B6b

Khin Pyone Win

Maka till generalmajor Khin Zaw

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

Son till generalmajor Khin Zaw

B6d

Su Khin Zaw

Dotter till generalmajor Khin Zaw

B7a

Generalmajor Khin Maung Myint

Västra befälsområdet (Rakhinestaten)

B7b

Win Win Nu

Maka till generalmajor Khin Maung Myint

B8a

Generalmajor Thura Myint Aung

Sydvästra befälsområdet (Irrawaddy-divisionen)

B8b

Than Than Nwe

Maka till generalmajor Thura Myint Aung

B9a

Generalmajor Ohn Myint

Norra befälsområdet (Kachinstaten)

B9b

Nu Nu Swe

Maka till generalmajor Ohn Myint

B10a

Generalmajor Ko Ko

Södra befälsområdet (Pegu-divisionen)

B10b

Sao Nwan Khun Sum

Maka till generalmajor Ko Ko

B11a

Generalmajor Soe Naing

Sydöstra befälsområdet (Monstaten)

B11b

Tin Tin Latt

Maka till generalmajor Soe Naing

B11c

Wut Yi Oo

Dotter till generalmajor Soe Naing

B11d

Kapten Htun Zaw Win

Make till Wut Yi Oo (B11c)

B11e

Yin Thu Aye

Dotter till generalmajor Soe Naing

B11f

Yi Phone Zaw

Son till generalmajor Soe Naing

B12a

Generalmajor Min Aung Hlaing

Triangelområdet (östra Shanstaten)


C.   STÄLLFÖRETRÄDANDE REGIONALA BEFÄLHAVARE

 

Namn

Identifieringsinformation (inkl. befälsområde)

C1a

Brigadgeneral Wai Lwin

Yangon

C1b

Swe Swe Oo

Maka till brigadgeneral Wai Lwin

C1c

Wai Phyo

Son till brigadgeneral Wai Lwin

C1d

Lwin Yamin

Dotter till brigadgeneral Wai Lwin

C2a

Brigadgeneral Nay Win

Centrala befälsområdet

C2b

Nan Aye Mya

Maka till brigadgeneral Nay Win

C3a

Brigadgeneral Tin Maung Ohn

Nordvästra befälsområdet

C4a

Brigadgeneral San Tun

Norra befälsområdet

C4b

Tin Sein

Maka till brigadgeneral San Tun

C5a

Brigadgeneral Hla Myint

Nordöstra befälsområdet

C5b

Su Su Hlaing

Maka till brigadgeneral Hla Myint

C6

Brigadgeneral Wai Lin

Triangelområdet

C7a

Brigadgeneral Win Myint

Östra befälsområdet

C8a

Överste Zaw Min

Sydöstra befälsområdet

C9a

Brigadgeneral Hone Ngaing/Hon Ngai

Kustregionen

C10a

Brigadgeneral Thura Maung Ni

Södra befälsområdet

C10b

Nan Myint Sein

Maka till brigadgeneral Thura Maung Ni

C11a

Brigadgeneral Tint Swe

Sydvästra befälsområdet

C11b

Khin Thaung

Maka till brigadgeneral Tint Swe

C11c

Ye Min alias Ye Kyaw Swar Swe

Son till brigadgeneral Tint Swe

C11d

Su Mon Swe

Maka till Ye Min

C12a

Brigadgeneral Tin Hlaing

Västra befälsområdet


D.   MINISTRAR

 

Namn

Identifieringsinformation (inkl. ministerium)

D3a

Generalmajor Htay Oo

Jordbruks- och bevattningsministeriet sedan 18.9.2004 (tidigare ministeriet för kooperativen sedan 25.8.2003)

D3b

Ni Ni Win

Maka till generalmajor Htay Oo

D3c

Thein Zaw Nyo

Kadett. Son till generalmajor Htay Oo

D4a

Brigadgeneral Tin Naing Thein

Handelsministeriet (sedan 18.9.2004, tidigare vice skogsbruksminister)

D4b

Aye Aye

Maka till brigadgeneral Tin Naing Thein

D5a

Generalmajor Saw Tun

Byggnadsministeriet, född 8.5.1935

D5b

Myint Myint Ko

Maka till generalmajor Saw Tun, född 11.1.1945

D5c

Me Me Tun

Dotter till generalmajor Saw Tun, född 26.10.1967, pass 415194

D5d

Maung Maung Lwin

Make till Me Me Tun, född 2.1.1969

D6a

Överste Zaw Min

Ministeriet för kooperativen sedan 18.9.2004, tidigare ordförande för Magwe PDC

D6b

Khin Mi Mi

Maka till överste Zaw Min

D7a

Generalmajor Kyi Aung

Kulturministeriet

D7b

Khin Khin Lay

Maka till generalmajor Kyi Aung

D8a

Dr Chan Nyein

Utbildningsministeriet. Tidigare E29a Biträdande minister för vetenskap och teknik

D8b

Sandar Aung

Maka till Dr Chan Nyein (tidigare E29b)

D9a

Generalmajor Tin Htut

Ministeriet för elkraft

D9b

Tin Tin Nyunt

Maka till generalmajor Tin Htut

D10a

Brigadgeneral Lun Thi

Energiministeriet

D10b

Khin Mar Aye

Maka till brigadgeneral Lun Thi

D10c

Mya Sein Aye

Dotter till brigadgeneral Lun Thi

D10d

Zin Maung Lun

Son till brigadgeneral Lun Thi

D10e

Zar Chi Ko

Maka till Zin Maung Lun

D11a

Generalmajor Hla Tun

Finans- och ekonomiministeriet

D11b

Khin Than Win

Maka till generalmajor Hla Tun

D12a

Nyan Win

Utrikesministeriet sedan 18.9.2004, tidigare vice chef för utbildningen av de väpnade styrkorna, född 22.1.1953

D12b

Myint Myint Soe

Maka till Nyan Win

D13a

Brigadgeneral Thein Aung

Skogsbruksministeriet

D13b

Khin Htay Myint

Maka till brigadgeneral Thein Aung

D14a

Professor dr Kyaw Myint

Hälsovårdsministeriet

D14b

Nilar Thaw

Maka till professor dr Kyaw Myint

D15a

Generalmajor Maung Oo

Inrikesministeriet

D15b

Nyunt Nyunt Oo

Maka till generalmajor Maung Oo

D16a

Generalmajor Sein Htwa

Ministeriet för invandring och befolkning samt, ministeriet för social välfärd, bistånd och vidarebosättning

D16b

Khin Aye

Maka till generalmajor Sein Htwa

D17a

Aung Thaung

Industriministeriet 1

D17b

Khin Khin Yi

Maka till Aung Thaung

D17c

Major Moe Aung

Son till Aung Thaung

D17d

Dr Aye Khaing Nyunt

Maka till major Moe Aung

D17e

Nay Aung

Son till Aung Thaung. Affärsman. VD, Aung Yee Phyoe Co. Ltd

D17f

Khin Moe Nyunt

Maka till Nay Aung

D17g

Kapten Pyi Aung alias Pye Aung

Son till Aung Thaung (gift med A2c)

D17h

Khin Ngu Yi Phyo

Dotter till Aung Thaung

D17i

Dr Thu Nanda Aung

Dotter till Aung Thaung

D17j

Aye Myat Po Aung

Dotter till Aung Thaung

D18a

Generalmajor Saw Lwin

Industriministeriet 2

D18b

Moe Moe Myint

Maka till generalmajor Saw Lwin

D19a

Brigadgeneral Kyaw Hsan

Informationsministeriet

D19b

Kyi Kyi Win

Maka till brigadgeneral Kyaw Hsan

D20a

Brigadgeneral Maung Maung Thein

Boskaps- och fiskeministeriet

D20b

Myint Myint Aye

Maka till brigadgeneral Maung Maung Thein

D20c

Min Thein

Son till brigadgeneral Maung Maung Thein

D21a

Brigadgeneral Ohn Myint

Gruvministeriet

D21b

San San

Maka till brigadgeneral Ohn Myint

D21c

Thet Naing Oo

Son till brigadgeneral Ohn Myint

D21d

Min Thet Oo

Son till brigadgeneral Ohn Myint

D22a

Soe Tha

Ministeriet för nationell planering och ekonomisk utveckling

D22b

Kyu Kyu Win

Maka till Soe Tha

D22c

Kyaw Myat Soe

Son till Soe Tha

D22d

Wei Wei Lay

Maka till Kyaw Myat Soe

D23a

Överste Thein Nyunt

Ministeriet för gränsområdenas utveckling och för nationella ras- och utvecklingsfrågor, ev. borgmästare för Naypyidaw (Pyinmana)

D23b

Kyin Khaing

Maka till överste Thein Nyunt

D24a

Generalmajor Aung Min

Ministeriet för järnvägstransporter

D24b

Wai Wai Thar alias Wai Wai Tha

Maka till generalmajor Aung Min

D25a

Brigadgeneral Thura Myint Maung

Ministeriet för religiösa frågor

D25b

Aung Kyaw Soe

Son till brigadgeneral Thura Myint Maung

D25c

Su Su Sandi

Maka till Aung Kyaw Soe

D25d

Zin Myint Maung

Dotter till brigadgeneral Thura Myint Maung

D26a

Thaung

Ministeriet för vetenskap och teknik samt arbetsmarknadsministeriet (sedan 5.11.2004)

D26b

May Kyi Sein

Maka till Thaung

D27a

Brigadgeneral Thura Aye Myint

Idrottsministeriet

D27b

Aye Aye

Maka till brigadgeneral Thura Aye Myint

D27c

Nay Linn

Son till brigadgeneral Thura Aye Myint

D28a

Brigadgeneral Thein Zaw

Minister för telekommunikationer, post och telegraf och minister för hotell och turism

D28b

Mu Mu Win

Maka till brigadgeneral Thein Zaw

D29a

Generalmajor Thein Swe

Transportministeriet, sedan 18.9.2004 (tidigare premiärministerns kansli sedan 25.8.2003)

D29b

Mya Theingi

Maka till generalmajor Thein Swe


E.   VICE MINISTRAR

 

Namn

Identifieringsinformation (inkl. ministerium)

E1a

Ohn Myint

Jordbruks- och bevattningsministeriet

E1b

Thet War

Maka till Ohn Myint

E2a

Brigadgeneral Aung Tun

Handelsministeriet

E3a

Brigadgeneral Myint Thein

Byggnadsministeriet

E3b

Mya Than

Maka till brigadgeneral Myint Thein

E4a

Brigadgeneral Soe Win Maung

Kulturministeriet

E4b

Myint Myint Wai alias Khin Myint Wai

Maka till brigadgeneral Soe Win Maung

E5a

Brigadgeneral Khin Maung Win

Försvarsministeriet

E7a

Myo Nyunt

Utbildningsministeriet

E7b

Marlar Thein

Maka till Myo Nyunt

E8a

Brigadgeneral Aung Myo Min

Utbildningsministeriet

E8b

Thazin Nwe

Maka till brigadgeneral Aung Myo Min

E9a

Myo Myint

Ministeriet för elkraft

E9b

Tin Tin Myint

Maka till Myo Myint

E10a

Brigadgeneral Than Htay

Energiministeriet (sedan 25.8.2003)

E10b

Soe Wut Yi

Maka till brigadgeneral Than Htay

E11a

Överste Hla Thein Swe

Finans- och ekonomiministeriet

E11b

Thida Win

Maka till överste Hla Thein Swe

E12a

Kyaw Thu

Utrikesministeriet, född 15.8.1949

E12b

Lei Lei Kyi

Maka till Kyaw Thu

E13a

Maung Myint

Utrikesministeriet sedan 18.9.2004

E13b

Dr Khin Mya Win

Maka till Maung Myint

E14a

Professor dr Mya Oo

Hälsovårdsministeriet, född 25.1.1940

E14b

Tin Tin Mya

Maka till professor dr Mya Oo

E14c

Dr Tun Tun Oo

Son till professor dr Mya Oo, född 26.7.1965

E14d

Dr Mya Thuzar

Dotter till professor dr Mya Oo, född 23.9.1971

E14e

Mya Thidar

Dotter till professor dr Mya Oo, född 10.6.1973

E14f

Mya Nandar

Dotter till professor dr Mya Oo, född 29.5.1976

E15a

Brigadgeneral Phone Swe

Inrikesministeriet (sedan 25.8.2003)

E15b

San San Wai

Maka till brigadgeneral Phone Swe

E16a

Brigadgeneral Aye Myint Kyu

Ministeriet för hotell och turism

E16b

Khin Swe Myint

Maka till brigadgeneral Aye Myint Kyu

E17a

Maung Aung

Ministeriet för invandring och befolkning

E17b

Hmwe Hmwe

Maka till Maung Aung

E18a

Brigadgeneral Thein Tun

Industriministeriet 1

E19a

Överstelöjtnant Khin Maung Kyaw

Industriministeriet 2

E19b

Mi Mi Wai

Maka till överstelöjtnant Khin Maung Kyaw

E20a

Brigadgeneral Aung Thein

Informationsministeriet

E20b

Tin Tin Nwe

Maka till brigadgeneral Aung Thein

E21a

Thein Sein

Informationsministeriet, USDA CEC-medlem

E21b

Khin Khin Wai

Maka till Thein Sein

E21c

Thein Aung Thaw

Son till Thein Sein

E21d

Su Su Cho

Maka till Thein Aung Thaw

E22a

Brigadgeneral Win Sein

Arbetsmarknadsministeriet

E22b

Wai Wai Linn

Maka till brigadgeneral Win Sein

E23a

Myint Thein

Gruvministeriet

E23b

Khin May San

Maka till Myint Thein

E24a

Överste Tin Ngwe

Ministeriet för gränsområdenas utveckling och för nationella ras- och utvecklingsfrågor

E24b

Khin Mya Chit

Maka till överste Tin Ngwe

E25a

Brigadgeneral Than Tun

Ministeriet för gränsområdenas utveckling och för nationella ras- och utvecklingsfrågor

E25b

May Than Tun

Dotter till brigadgeneral Than Tun, född 25.6.1970

E25c

Ye Htun Myat

Maka till May Than Tun

E26a

Thura Thaung Lwin

(Thura är en titel) Ministeriet för järnvägstransporter

E26b

Dr Yi Yi Htwe

Maka till Thura Thaung Lwin

E27a

Brigadgeneral Thura Aung Ko

(Thura är en titel) Ministeriet för religiösa frågor, USDA CEC-medlem

E27b

Myint Myint Yee alias Yi Yi Myint

Maka till brigadgeneral Thura Aung Ko

E28a

Kyaw Soe

Ministeriet för vetenskap och teknik

E29a

Överste Thurein Zaw

Ministeriet för nationell planering och ekonomisk utveckling

E30a

Brigadgeneral Kyaw Myint

Ministeriet för social välfärd, bistånd och vidarebosättning

E30b

Khin Nwe Nwe

Maka till brigadgeneral Kyaw Myint

E31a

Pe Than

Både transportministeriet och ministeriet för järnvägstransporter

E31b

Cho Cho Tun

Maka till Pe Than

E32a

Överste Nyan Tun Aung

Transportministeriet


F.   ÖVRIGA TURISTRELATERADE ÄMBETEN

 

Namn

Identifieringsinformation (inkl. innehavd tjänst)

F1a

Kapten (pensionerad) Htay Aung

Generaldirektör vid direktoratet för hotell och turism (verkställande direktör för hotell och turism i Burma/Myanmar fram till augusti 2004)

F2

Tin Maung Shwe

Vice generaldirektör, direktoratet för hotell och turism

F3

Soe Thein

Verkställande direktör för hotell och turism sedan oktober 2004 (tidigare direktör)

F4

Khin Maung Soe

Direktör

F5

Tint Swe

Direktör

F6

Överstelöjtnant Yan Naing

Direktör, ministeriet för hotell och turism

F7

Nyunt Nyunt Than

Direktör för turistreklam, ministeriet för hotell och turism


G.   HÖGRE OFFICERARE (Brigadgeneral och högre)

 

Namn

Identifieringsinformation (inkl. befattning)

G1a

Generalmajor Hla Shwe

Vice generaladjutant

G3a

Generalmajor Soe Maung

Chefsjurist vid krigsrätten

G4a

Brigadgeneral Thein Htaik alias Hteik

Generalinspektör

G5a

Generalmajor Saw Hla

Militärpolischef

G6a

Generalmajor Khin Maung Tun

Vice generalintendent

G7a

Generalmajor Lun Maung

Chefsrevisor

G8a

Generalmajor Nay Win

Adjutant till SPDC:s ordförande

G9a

Generalmajor Hsan Hsint

Chef för militära utnämningar, född 1951

G9b

Khin Ma Lay

Maka till generalmajor Hsan Hsint

G9c

Okkar San Sint

Son till generalmajor Hsan Hsint

G10a

Generalmajor Hla Aung Thein

Lägerkommendant, Rangoon

G10b

Amy Khaing

Maka till Hla Aung Thein

G11a

Generalmajor Win Myint

Ställföreträdande chef för utbildningen av de väpnade styrkorna

G12a

Generalmajor Aung Kyi

Ställföreträdande chef för utbildningen av de väpnade styrkorna

G12b

Thet Thet Swe

Maka till generalmajor Aung Kyi

G13a

Generalmajor Moe Hein

Kommendant vid Nationella försvarshögskolan

G14a

Generalmajor Khin Aung Myint

Direktör för public relations och psykologisk krigföring, styrelseledamot i UMEHL

G15a

Generalmajor Thein Tun

Direktör för signaltjänsten, ledamot av nationalkonventets förvaltningsutskott

G16a

Generalmajor Than Htay

Direktör för leveranser och transporter

G17a

Generalmajor Khin Maung Tint

Direktör för säkerhetstryckeriet

G18a

Generalmajor Sein Lin

Direktör vid försvarsministeriet (exakt befattning okänd, tidigare direktör vid materialverket)

G19a

Generalmajor Kyi Win

Direktör för artilleri- och vapenförråd, styrelseledamot i UMEHL

G20a

Generalmajor Tin Tun

Direktör för militära ingenjörer

G21a

Generalmajor Aung Thein

Direktör för återflyttning

G22a

Generalmajor Aye Myint

Försvarsministeriet

G23a

Brigadgeneral Myo Myint

Kommendant vid försvarets arkiv

G24a

Brigadgeneral Than Maung

Ställföreträdande kommendant vid nationella försvarshögskolan

G25a

Brigadgeneral Win Myint

Rektor för DSTA

G26a

Brigadgeneral Than Sein

Kommendant vid militärsjukhuset, Mingaladon, född 1.2.1946, Bago

G26b

Rosy Mya Than

Maka till brigadgeneral Than Sein

G27a

Brigadgeneral Win Than

Direktör för försvarets upphandling och verkställande direktör för Union of Myanmar Economic Holdings (tidigare generalmajor Win Hlaing, K1a)

G28a

Brigadgeneral Than Maung

Direktör för folkmilisen och gränsstyrkorna

G29a

Brigadgeneral Khin Naing Win

Direktör för försvarsindustrierna

G30a

Brigadgeneral Zaw Win

Kommendant för Bahtoo-förläggningen (Shanstaten) och rektor för försvarets krigsskola (armén)

Flottan

G31a

Viceamiral Soe Thein

Överbefälhavare (flottan)

G31b

Khin Aye Kyin

Maka till viceamiral Soe Thein

G31c

Yimon Aye

Dotter till viceamiral Soe Thein, född 12.7.1980

G31d

Aye Chan

Son till viceamiral Soe Thein, född 23.9.1973

G31e

Thida Aye

Dotter till viceamiral Soe Thein, född 23.3.1979

G32a

Kommendörkapten Nyan Tun

Stabschef (flottan), styrelseledamot i UMEHL

G32b

Khin Aye Myint

Maka till Nyan Tun

Flyget

G33a

Generallöjtnant Myat Hein

Överbefälhavare (flyget)

G33b

Htwe Htwe Nyunt

Maka till generallöjtnant Myat Hein

G34a

Brigadgeneral Ye Chit Pe

Stabschef (flyget), Mingaladon

G35a

Brigadgeneral Khin Maung Tin

Kommendant vid Shande flygskola, Meiktila

G36a

Brigadgeneral Zin Yaw

Stabschef (flyget), styrelseledamot i UMEHL

Lätta infanteridivisioner (LID) (brigadgenerals rang)

G39a

Brigadgeneral Tin Tun Aung

33:e LID, Sagaing

G41a

Brigadgeneral Thet Oo

55:e LID, Kalaw/Aungban

G42a

Brigadgeneral Khin Zaw Oo

66:e LID, Pyay/Inma

G43a

Brigadgeneral Win Myint

77:e LID, Bago

G44a

Brigadgeneral Aung Than Htut

88:e LID, Magwe

G45a

Brigadgeneral Tin Oo Lwin

99:e LID, Meiktila

Andra brigadgeneraler

G47a

Brigadgeneral Htein Win

Taikkyi-förläggningen

G48a

Brigadgeneral Khin Maung Aye

Kommendant, Meiktila-förläggningen

G49a

Brigadgeneral Khin Maung Aye

Staben för regionala operationer, Kale, Sagaing-divisionen

G50a

Brigadgeneral Khin Zaw Win

Khamaukgyi-förläggningen

G51a

Brigadgeneral Kyaw Aung

Kommendant, södra MR, Toungoo-förläggningen

G52a

Brigadgeneral Kyaw Aung

Staben för militära operationer 8, Dawei/Tavoy-förläggningen

G53a

Brigadgeneral Kyaw Oo Lwin

Staben för regionala operationer – Tanai

G54a

Okänd efterträdare till brigadgeneral Kyaw Thu

Phugyi-förläggningen

G55a

Brigadgeneral Maung Maung Shein

Kawkareik

G56a

Brigadgeneral Myint Hein

Staben för militära operationer 3, Mogaung-förläggningen

G57a

Brigadgeneral Mya Win

Staben för militära operationer 10, Kyigone-förläggningen

G58a

Brigadgeneral Mya Win

Kalaw

G59a

Brigadgeneral Myo Lwin

Staben för militära operationer 7, Pekon-förläggningen

G60a

Brigadgeneral Myint Soe

Staben för militära operationer 5, Taungup-förläggningen

G61a

Brigadgeneral Myint Aye

Staben för militära operationer 9, Kyauktaw-förläggningen

G62a

Brigadgeneral Nyunt Hlaing

Staben för militära operationer 17, Mong Pan-förläggningen

G63a

Brigadgeneral Ohn Myint

Monstaten, medlem i USDA CEC

G64a

Brigadgeneral Soe Nwe

Staben för militära operationer 21, Bhamo-förläggningen

G65a

Brigadgeneral Soe Oo

Staben för militära operationer 16, Hsenwi-förläggningen

G66a

Brigadgeneral Than Tun

Kyaukpadaung-förläggningen

G67a

Brigadgeneral Than Win

Staben för regionala operationer, Laukkai

G68a

Brigadgeneral Than Tun Aung

Staben för regionala operationer, Sittwe

G69a

Brigadgeneral Thaung Aye

Mongnaung-förläggningen

G70a

Brigadgeneral Thaung Htaik

Aungban-förläggningen

G71a

Brigadgeneral Thein Hteik

Staben för militära operationer 13, Bokpyin-förläggningen

G72a

Brigadgeneral Thura Myint Thein

Staben för taktiska operationer, Namhsan

G73a

Brigadgeneral Win Aung

Mong Hsat

G74a

Brigadgeneral Myo Tint

Officer med specialuppdrag, transportministeriet

G75a

Brigadgeneral Thura Sein Thaung

Officer med specialuppdrag, ministeriet för social välfärd

G76a

Brigadgeneral Phone Zaw Han

Mandalays borgmästare sedan februari 2005, f.d. kommendant, Kyaukme

G77a

Brigadgeneral Hla Min

Pegu West-divisionen, ordförande för PDC

G78a

Brigadgeneral Win Myint

Pyinmana-förläggningen


H.   MILITÄRA BEFÄLHAVARE ANSVARIGA FÖR FÄNGELSER OCH POLIS

 

Namn

Identifieringsinformation (inkl. befattning)

H1a

Generalmajor Khin Yi

Generaldirektör, Burma/Myanmars poliskår

H1b

Khin May Soe

Maka till generalmajor Khin Yi

H2a

Polisbrigadgeneral Zaw Win

Generaldirektör för fängelseavdelningen (inrikesministeriet) sedan augusti 2004, tidigare vice generaldirektör för Burma/Myanmars poliskår, f.d. brigadgeneral, f.d. militär

H3a

Aung Saw Win

Generaldirektör, Byrån för särskilda utredningar


I.   UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT ASSOCIATION (USDA) (personer med hög tjänst inom USDA som inte angetts någon annanstans)

 

Namn

Identifieringsinformation (inkl. befattning)

I1a

Brigadgeneral Aung Thein Lin

Borgmästare för Yangon City och ordförande för dess utvecklingskommitté (sekreterare)

I1b

Khin San Nwe

Maka till brigadgeneral Aung Thein Lin

I1b

Thidar Myo

Dotter till brigadgeneral Aung Thein Lin

I2a

Överste Maung Par

Vice borgmästare för Yangon City (CEC-medlem)

I2b

Khin Nyunt Myaing

Maka till överste Maung Par

I2c

Naing Win Par

Son till överste Maung Par


J.   PERSONER SOM DRAR NYTTA AV REGERINGENS EKONOMISKA POLITIK

 

Namn

Identifieringsinformation (inkl. företag)

J1a

Tay Za

Verkställande direktör, Htoo Trading Co, född 18.7.1964. Pass 306869, ID-kort MYGN 006415. Far: U Myint Swe (6.11.1924), mor: Daw Ohn (12.8.1934)

J1b

Thidar Zaw

Maka till Tay Za; född 24.2.1964, ID-kort KMYT 006865, Pass 275107. Föräldrar: Zaw Nyunt (avliden), Daw Htoo (avliden)

J1c

Pye Phyo Tay Za

Son till Tay Za (J1a), född 29.1.1987

J2a

Thiha

Bror till Tay Za (J1a), född 24.6.1960. Direktör för Htoo Trading. Distributör av London-cigaretter (Myawadi Trading)

J3a

Aung Ko Win (alias Saya Kyaung)

Kanbawza Bank

J3b

Nan Than Htwe

Maka till Aung Ko Win

J4a

Tun Myint Naing (alias Steven Law)

Asia World Co.

J4b

(Ng) Seng Hong

Maka till Tun Myint Naing

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co, född 21.1.1952. Se även A3e

J5b

San San Kywe

Maka till Khin Shwe

J5c

Zay Thiha

Son till Khin Shwe, född 1.1.1977

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., född 6.2.1955

J6b

Aye Aye Maw

Maka till Htay Myint, född 17.11.1957

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co.

J7b

Nan Mauk Loung Sai alias Nang Mauk Lao Hsai

Maka till Kyaw Win

J8a

Ko Lay

Minister vid preminärministerns kansli fram till februari 2004, borgmästare i Rangoon fram till augusti 2003

J8b

Khin Khin

Maka till Ko Lay

J8c

San Min

Son till Ko Lay

J8d

Than Han

Son till Ko Lay

J8e

Khin Thida

Dotter till Ko Lay,

J9a

Aung Phone

F.d. minister för skogsbruk, född 20.11.1939, pensionerad i juli 2003

J9b

Khin Sitt Aye

Maka till Aung Phone, född 14.9.1943

J9c

Sitt Thwe Aung alias Sit Thway Aung

Son till Aung Phone, född 10.7.1977

J9d

Thin Zar Tun

Maka till Sitt Thwe Aung, född 14.4.1978

J9e

Sitt Thaing Aung alias Sit Taing Aung

Son till Aung Phone, född 13.11.1971

J10a

Generalmajor Nyunt Tin

F.d. minister för jordbruk och bevattning, pensionerad i september 2004

J10b

Khin Myo Oo

Maka till generalmajor Nyunt Tin (pensionerad)

J10c

Kyaw Myo Nyunt

Son till generalmajor Nyunt Tin (pensionerad)

J10d

Thu Thu Ei Han

Dotter till generalmajor Nyunt Tin (pensionerad)

J11a

Khin Maung Thein

F.d. finans och ekonomiminister, pensionerad den 1.2.2003

J11b

Su Su Thein

Maka till Khin Maung Thein

J11c

Daywar Thein

Son till Khin Maung Thein, född 25.12.1960

J11d

Thawdar Thein

Dotter till Khin Maung Thein, född 6.3.1958

J11e

Maung Maung Thein

Son till Khin Maung Thein, född 23.10.1963

J11f

Khin Yadana Thein

Dotter till Khin Maung Thein, född 6.5.1968

J11g

Marlar Thein

Dotter till Khin Maung Thein, född 25.2.1965

J11h

Hnwe Thida Thein

Dotter till Khin Maung Thein, född 28.7.1966


K.   FÖRETAG SOM ÄGS AV MILITÄRER

 

Namn

Identifieringsinformation (inkl. företag)

K1a

Generalmajor (pensionerad) Win Hlaing

F.d. verkställande direktör, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank

K1b

Ma Ngeh

Dotter till generalmajor (pensionerad) Win Hlaing

K1c

Zaw Win Naing

Verkställande direktör för Kambawza Bank. Make till Ma Ngeh (K1b), och syskonbarn till Aung Ko Win (J3a)

K1d

Win Htway Hlaing

Son till generalmajor Win Hlaing (pensionerad), företrädare för KESCO-företaget

K2

Överste Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

K3

Överste Myint Aung

Verkställande direktör för Myawaddy Trading Co.

K4

Överste Myo Myint

Verkställande direktör för Bandoola Transportation Co.

K5

Överste Thant Zin (pensionerad)

Verkställande direktör för Myanmar Land and Development

K6

Överstelöjtnant Maung Maung Aye (pensionerad)

UMEHL, ordförande för Burma/Myanmars bryggerier

K7

Överste Aung San

Verkställande direktör för Hsinmin Cement Plant Construction Project


BILAGA IV

Förteckning över burmesiska statsägda företag som avses i artiklarna 9 och 12

Namn

Adress

Direktör

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD

CORNER OF 50th STREET

YANGON

GENERALMAJOR WIN HLAING, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

A.   

TILLVERKNING

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD.

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, No. 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

ÖVERSTE MAUNG MAUNG AYE, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

B.   

HANDEL

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

ÖVERSTE MYINT AUNG, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

C.   

TJÄNSTER

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

BRIGADGENERAL WIN HLAING OCH U TUN KYI, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD.

399, THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP. YANGON AND/OR PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA,

YANGON

ÖVERSTE MYO MYINT, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PABEDAN TSP.

YANGON

ÖVERSTE MAUNG THAUNG (PENSIONERAD), VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

SAMRISKFÖRETAG

A.   

TILLVERKNING

1.

MYANMAR SEGALINTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

U BE AUNG, DIREKTÖR

2.

MYANMAR DAEWOOINTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALLMYANMAR PRIVATE LTD

NO. 38, VIRGINIA PARK,

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

NO 45, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

ÖVERSTELÖJTNANT MAUNG MAUNG AYE (PENSIONERAD), ORDFÖRANDE

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD.

PLOT 22, NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTORING CO. LTD

PLOT NO. 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT NO. 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U AYE CHO OCH/ELLER ÖVERSTELÖJTNANT TUN MYINT, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

B.   

TJÄNSTER

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

DR. KHIN SHWE, ORDFÖRANDE

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

NO 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE, MAYANGONE TSP,

YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON

 

II.   

MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD

DAGON TSP,

YANGON

ÖVERSTE YE HTUT ELLER BRIGADGENERAL KYAW WIN, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35th STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

U YIN SEIN, DIREKTÖR

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

ÖVERSTE KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, NO 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD, SHWE PYI

THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

ÖVERSTE KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

NO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD,

ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR, THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW