27.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 638/2006

av den 26 april 2006

om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under april 2006 för unga nötkreatur av hankön avsedda för gödning inom ramen för den avgiftskvot som fastställts i förordning (EG) nr 992/2005 kan godkännas

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nöttkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 992/2005 av den 29 juni 2005 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning (1 juli 2005–30 juni 2006) (2), särskilt artikel 1.4 och artikel 4, och

av följande skäl:

I artikel 1.3 d i förordning (EG) nr 992/2005 fastställs det antal unga nötkreatur av hankön som kan importeras enligt särskilda villkor under perioden 1 april–30 juni 2006. De kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicens är sådana att importlicenser kan beviljas för hela den kvantitet som ansökningarna gäller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Alla ansökningar om importlicenser som lämnats in i april 2006 i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EG) nr 992/2005 skall beviljas för hela den kvantitet som ansökningarna gäller.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 27 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 april 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 168, 30.6.2005, s. 16.