4.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 197/2006

av den 3 februari 2006

om övergångsbestämmelser enligt förordning (EG) nr 1774/2002 avseende insamling, transport, behandling, användning och bortskaffande av före detta livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 32.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1774/2002 föreskrivs en fullständig revidering av gemenskapsbestämmelserna om animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, inklusive införandet av ett antal strikta krav. Dessutom föreskrivs att lämpliga övergångsbestämmelser får antas.

(2)

På grund av att dessa krav är strikta medges medlemsstaterna undantag enligt kommissionens förordning (EG) nr 813/2003 av den 12 maj 2003 om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende insamling, transport och bortskaffande av livsmedel (2), för att huvudmännen skall kunna fortsätta att tillämpa de nationella bestämmelserna för insamling, transport och bortskaffande av före detta livsmedel till och med den 31 december 2005. Medlemsstaterna har begärt att få förlänga undantaget under ytterligare en tid för att undvika avbrott i handeln. Undantaget bör därför förlängas.

(3)

I rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (3) fastställs villkor för utfärdande av tillstånd för deponering och för mottagande av avfall vid de olika deponierna. Därför bör bestämmelserna i det direktivet tillämpas när den behöriga myndigheten anser att de före detta livsmedel som bortskaffas till en deponi inte utgör en hälsorisk för människor eller djur.

(4)

Vissa före detta livsmedel, såsom bröd, pasta, smördeg och liknande produkter, utgör en liten hälsorisk för människor eller djur, under förutsättning att de inte har kommit i kontakt med råvaror av animaliskt ursprung, såsom rått kött, råa fiskprodukter, råa ägg och obehandlad mjölk. I sådana fall bör den behöriga myndigheten ges möjlighet att tillåta att de före detta livsmedlen används som foder om myndigheten är förvissad om att detta förfarande inte utgör en hälsorisk för människor eller djur. Den behöriga myndigheten bör även ges möjlighet att tillåta att de används för andra ändamål, såsom gödsel, eller behandlas eller bortskaffas på annat sätt, till exempel i en biogas- eller komposteringsanläggning som inte är godkänd enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 1774/2002.

(5)

Kommissionen skall rådgöra med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet om de möjliga riskerna med att omvandla det nuvarande förlängda undantaget till tillämpningsföreskrifter enligt artikel 6.2 i i förordning (EG) nr 1774/2002.

(6)

För att förebygga risker för djurs hälsa och folkhälsan bör ändamålsenliga kontrollsystem bibehållas i medlemsstaterna under den tid då övergångsbestämmelserna är tillämpliga.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undantag för insamling, transport, behandling, användning och bortskaffande av före detta livsmedel

1.   Med undantag från artikel 6.2 och artikel 7 och kapitlen I–III och kapitlen V–VIII i bilaga II till förordning (EG) nr 1774/2002 får medlemsstaterna tillåta insamling, transport, behandling, användning och bortskaffande av sådana före detta livsmedel som avses i artikel 6.1 f i den förordningen (”före detta livsmedel”), i enlighet med artiklarna 2 och 3 i den här förordningen, förutsatt att

a)

de inte har varit i kontakt med någon animalisk biprodukt som avses i artiklarna 4 och 5 och artikel 6.1 a–e och g–k i förordning (EG) nr 1774/2002 eller med andra råvaror av animaliskt ursprung,

b)

detta inte medför någon risk för folkhälsan eller djurs hälsa.

2.   Det undantag som anges i punkt 1 skall inte vara tillämpligt på råvaror av animaliskt ursprung.

Artikel 2

Insamling och transport

Medlemsstaterna får tillåta insamling och transport av före detta livsmedel, förutsatt att den person som avsänder eller transporterar de före detta livsmedlen

a)

ser till att de före detta livsmedlen sänds och transporteras till en anläggning eller annan inrättning som godkänts enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1774/2002 eller en anläggning eller annan inrättning eller deponi i enlighet med artikel 3 i den här förordningen, och

b)

för register över sändningarna i minst två år efter avsändningen eller transporten där detta styrks, och på begäran uppvisar det för den behöriga myndigheten.

Artikel 3

Behandling, användning och bortskaffande

Medlemsstaterna får tillåta att före detta livsmedel

a)

bortskaffas som avfall genom nedgrävning på en deponi som godkänts i enlighet med direktiv 1999/31/EG,

b)

behandlas i alternativa system som godkänts på villkor som minimerar risker för djurs hälsa och folkhälsan, förutsatt att

i)

det uppkomna materialet skickas för bortskaffande till en förbränningsanläggning eller samförbränningsanläggning i enlighet med direktiv 2000/76/EG (4), eller en deponi i enlighet med direktiv 1999/31/EG, och

ii)

det inte används som foderråvara eller som organiskt gödningsmedel eller jordförbättringsmedel,

eller

c)

används i foder utan ytterligare behandling eller används för andra ändamål utan ytterligare behandling, om sådana före detta livsmedel inte har kommit i kontakt med råvaror av animaliskt ursprung och den behöriga myndigheten är förvissad om att sådan användning inte medför någon risk för folkhälsan eller djurs hälsa.

Artikel 4

Kontrollåtgärder

Den behöriga myndigheten skall vidta de åtgärder som krävs för att kontrollera huvudmännens efterlevnad av denna förordning.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 februari 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 416/2005 (EUT L 66, 12.3.2005, s. 10).

(2)  EUT L 117, 13.5.2003, s. 22.

(3)  EGT L 182, 16.7.1999, s. 1. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  EGT L 332, 28.12.2000, s. 91.