30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 414/78


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/140/EG

av den 20 december 2006

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för upptagande av sulfurylfluorid som verksamt ämne i bilaga I till direktivet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 16.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2032/2003 av den 4 november 2003 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, och om ändring av förordning (EG) nr 1896/2000 (2) fastställer en förteckning över verksamma ämnen som skall utvärderas för att eventuellt tas upp i bilagorna I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG. Förteckningen innehåller sulfurylfluorid.

(2)

I enlighet med förordning (EG) nr 2032/2003 har sulfurylfluorid utvärderats i överensstämmelse med artikel 11.2 i direktiv 98/8/EG för användning i produkttyp 8, träskyddsmedel, som definieras i bilaga V till direktiv 98/8/EG.

(3)

I enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 2032/2003 har Sverige utsetts till rapporterande medlemsstat. Sverige överlämnade den behöriga myndighetens rapport tillsammans med en rekommendation till kommissionen den 19 april 2005 i enlighet med artikel 10.5 och 10.7 i samma förordning.

(4)

Den behöriga myndighetens rapport har granskats av medlemsstaterna och kommissionen i enlighet med artikel 11.4 i förordning (EG) nr 2032/2003. Inom ständiga kommittén för biocidprodukter infördes resultaten från granskningen i en granskningsrapport vid den ständiga kommittén för biocidprodukter den 8 september 2006.

(5)

Granskningen av sulfurylfluorid gav inte upphov till några olösta frågor eller problem som måste behandlas av vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker (SCHER).

(6)

Av de olika undersökningar som gjorts framgår att biocidprodukter som används som träskyddsmedel och som innehåller sulfurylfluorid kan förväntas uppfylla kraven i artikel 5 i direktiv 98/8/EG, framför allt när det gäller de användningar som undersökts och som utförligt beskrivits i granskningsrapporten. Det är därför lämpligt att ta med sulfurylfluorid i bilaga I för att säkerställa att alla medlemsstaters godkännanden av biocidprodukter som används som träskyddsmedel och som innehåller sulfurylfluorid kan beviljas, ändras eller återkallas i enlighet med artikel 16.3 i direktiv 98/8/EG.

(7)

Det är viktigt att bestämmelserna i detta direktiv börjar tillämpas samtidigt i alla medlemsstater så att biocidprodukter som innehåller det verksamma ämnet sulfurylfluorid behandlas likvärdigt på marknaden och även för att främja att marknaden för biocidprodukter generellt sett fungerar väl.

(8)

Mot bakgrund av resultaten i granskningsrapporten bör man kräva att sådana produkter endast får godkännas för yrkesmässig användning i enlighet med artikel 10.2 i e) i direktiv 98/8/EG och att riskbegränsande åtgärder utformas för att garantera säkerheten för användare och personer som befinner sig i närheten, i enlighet med artikel 10.2 i f) i direktiv 98/8/EG.

(9)

Därutöver är det lämpligt att kräva kontinuerlig övervakning liksom tillhandahållande av ytterligare information om vissa områden som beskrivs närmare i granskningsrapporten i enlighet med artikel 10.2 i f) i direktiv 98/8/EG.

(10)

En rimlig tid skall tillåtas förflyta innan ett verksamt ämne tas upp i bilaga I för att medlemsstaterna och de berörda parterna skall ges möjlighet att förbereda sig för att uppfylla vad de nya kraven medför och för att sökande som har utarbetat dokumentation till fullo skall kunna åtnjuta den tioåriga dataskyddsperiod som räknas från dagen för upptagandet i enlighet med artikel 12 c ii i direktiv 98/8/EG.

(11)

Efter upptagandet bör medlemsstaterna ges en rimlig tidsfrist för att genomföra artikel 16.3 i direktiv 98/8/EG, framför allt för att bevilja, ändra eller återkalla godkännanden av biocidprodukter i produkttyp 8 som innehåller sulfurylfluorid för att se till att kraven i direktiv 98/8/EG uppfylls.

(12)

Direktiv 98/8/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv överensstämmer med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 98/8/EG skall ändras på det sätt som anges i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Genomförande

1.   Medlemsstaterna skall senast den 31 december 2007 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2009.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2006.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Kommissionens direktiv 2006/50/EG av den 29 maj 2006 (EUT L 142, 30.5.2006, s. 6).

(2)  EUT L 307, 24.11.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1048/2005 (EUT L 178, 9.7.2005, s. 1).


BILAGA

Följande tabell med punkt nr 1 skall föras in i bilaga I till direktiv 98/8/EG

”Nummer

Trivialnamn

IUPAC-namn

identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad i den biocidprodukt som släpps ut på marknaden

Datum för upptagande

Sista dag för uppfyllande av artikel 16.3

(utom när det gäller produkter som innehåller mer än ett verksamt ämne, för vilka sista dag för uppfyllande av artikel 16.3 skall vara den dag som fastställs i det senaste av besluten om upptagande när det gäller de verksamma ämnena)

Upptagandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda bestämmelser (1)

1

sulfurylluorid

sulfuryldifluorid

EG-nr: 220-281-5

CAS-nummer: 2699-79-8

> 994 g/kg

1 januari 2009

31 december 2010

31 december 2018

8

Medlemsstaten skall se till att godkännanden omfattas av följande villkor:

1.

Produkten får endast säljas till och användas av yrkesmässiga användare som har utbildning för att använda den.

2.

Lämpliga riskbegränsande åtgärder skall ha föreskrivits för användare och andra personer som befinner sig i närheten.

3.

Koncentrationer av sulfurulfluorid i troposfären på platser som är avlägsna från utsläppskällor skall övervakas.

Medlemsstaterna skall också se till att de som innehar godkännanden överlämnar rapporter från den övervakning som avses i punkt 3 direkt till kommissionen vart femte år från och med den 1 janiuari 2009.


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm”