8.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/60


Rättelse till rådets direktiv 2006/100/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för personer, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

( Europeiska unionens officiella tidning L 363 av den 20 december 2006 )

På sidan 214, i bilagan, kapitel V, led h, tabellen, kolumnerna med rubrikerna ”Land”/”Plastikkirurgi Utbildningens minimilängd: 5 år”, ska det

i stället för:

”United Kingdom”/”Cirugía plástica”

vara:

”United Kingdom”/”Plastic surgery”.