7.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/22


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/26/EG

av den 2 mars 2006

om ändring, på grund av anpassning till den tekniska utvecklingen, av rådets direktiv 74/151/EEG, 77/311/EEG, 78/933/EEG och 89/173/EEG avseende jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG (1), särskilt artikel 19.1,

med beaktande av rådets direktiv 74/151/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (2), särskilt artikel 4,

med beaktande av rådets direktiv 77/311/EEG av den 29 mars 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bullernivån på förarplatsen i hjulburna jordbruks- eller skogstraktorer (3), särskilt artikel 5,

med beaktande av rådets direktiv 78/933/EEG av den 17 oktober 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om installationen av belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (4), särskilt artikel 5,

med beaktande av rådets direktiv 89/173/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (5), särskilt artikel 9, och

av följande skäl:

(1)

De krav på högsta tillåtna totalmassa och massa per axel hos jordbruks- och skogsbrukstraktorer som infördes genom direktiv 74/151/EEG bör anpassas till moderna traktorer, varvid hänsyn bör tas till den tekniska utveckling som skett på området för traktorer i fråga om ökad produktivitet och säkerhet mot arbetsskador.

(2)

För att förbättra gemenskapsindustrins globala funktion behöver gemenskapens tekniska föreskrifter och standarder anpassas till motsvarande globala tekniska föreskrifter och standarder. När det gäller de gränsvärden som föreskrivs i direktiv 77/311/EEG för bullernivån på förarplatsen i hjulburna jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, bör därför den provhastighet som fastställs i bilagorna I och II till det direktivet harmoniseras med den provhastighet som föreskrivs i globala tekniska föreskrifter eller standarder, såsom OECD:s kod 5 och ISO 5131:1996 (6).

(3)

Det är lämpligt att anpassa de krav som infördes genom direktiv 78/933/EEG om installationen av belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul så att de tillgodoser dagens behov av enklare konstruktion och bättre belysning.

(4)

Kraven i direktiv 89/173/EEG i fråga om glasrutor och kopplingar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul bör anpassas till den senaste tekniska utvecklingen. I synnerhet bör rutor av polykarbonat/plast tillåtas vid andra tillämpningar än vindrutor för att öka skyddet av föraren om föremål tränger in i förarens hyttutrymme. Kraven på mekaniska kopplingar bör anpassas till standarden ISO 6489-1. För att minska antalet olyckor och deras svårighetsgrad bör säkerheten för föraren förbättras genom ytterligare åtgärder i fråga om heta ytor och batterianslutningar samt för att hindra oavsiktligt frikopplande.

(5)

Direktiven 74/151/EEG, 77/311/EEG, 78/933/EEG och 89/173/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som fastställs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 20.1 i direktiv 2003/37/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 74/151/EEG

Direktiv 74/151/EEG skall ändras i enlighet med bilaga I till detta direktiv.

Artikel 2

Ändring av direktiv 77/311/EEG

Direktiv 77/311/EEG skall ändras i enlighet med bilaga II till detta direktiv.

Artikel 3

Ändring av direktiv 78/933/EEG

Direktiv 78/933/EEG skall ändras i enlighet med bilaga III till detta direktiv.

Artikel 4

Ändring av direktiv 89/173/EEG

Direktiv 89/173/EEG skall ändras i enlighet med bilaga IV till detta direktiv.

Artikel 5

Övergångsbestämmelser

1.   Med verkan från och med den 1 januari 2007 får medlemsstaterna inte, avseende fordon som överensstämmer med kraven i direktiven 74/151/EEG, 78/933/EEG, 77/311/EEG och 89/173/EEG, ändrade genom detta direktiv, av skäl som hänför sig till föremålet för direktivet i fråga

a)

vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande,

b)

förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av ett sådant fordon.

2.   Med verkan från och med den 1 juli 2007 får medlemsstaterna, avseende fordon som inte överensstämmer med kraven i direktiven 74/151/EEG, 78/933/EEG, 77/311/EEG och 89/173/EEG, ändrade genom detta direktiv, och av skäl som hänför sig till föremålet för direktivet i fråga

a)

inte längre bevilja EG-typgodkännande,

b)

vägra bevilja nationellt typgodkännande.

3.   Med verkan från och med den 1 juli 2009 får medlemsstaterna, avseende fordon som inte överensstämmer med kraven i direktiven 74/151/EEG, 78/933/EEG, 77/311/EEG och 89/173/EEG, ändrade genom detta direktiv, och av skäl som hänför sig till föremålet för direktivet i fråga

a)

inte längre betrakta intyg om överensstämmelse som åtföljer nya fordon i överensstämmelse med direktiv 2003/37/EG som giltiga för tillämpningen av artikel 7.1,

b)

vägra registrering, försäljning och ibruktagande av sådana nya fordon.

Artikel 6

Genomförande

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra förordningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2006. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 7

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 8

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 171, 9.7.2003, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/67/EG (EUT L 273, 19.10.2005, s. 17).

(2)  EGT L 84, 28.3.1974, s. 25. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/38/EG (EGT L 170, 16.6.1998, s. 13).

(3)  EGT L 105, 28.4.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG (EGT L 277, 10.10.1997, s. 24).

(4)  EGT L 325, 20.11.1978, s. 16. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/56/EG (EGT L 146, 11.6.1999, s. 31).

(5)  EGT L 67, 10.3.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(6)  Dessa dokument finns på Internet (http://www.oecd.org/dataoecd/35/19/34733683.PDF och http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=20842&ICS1=17&ICS2=140&ICS3=20).


BILAGA I

I bilaga I till direktiv 74/151/EEG skall punkt 1.2 ersättas med följande:

”1.2

den högsta tillåtna totalmassan och den högsta tillåtna massan per axel beroende på fordonskategori inte överstiger de värden som anges i tabell 1.

Tabell 1

Högsta tillåtna totalmassa och högsta tillåtna massa per axel beroende på fordonskategori

Fordonskategori

Antal axlar

Högsta tillåtna massa

(i t)

Högsta tillåtna massa per axel

Driven axel

(i t)

Icke driven axel

(i t)

T1, T2, T4.1,

2

18 (totalmassa)

11,5

10

3

24 (totalmassa)

11,5

10

T3

2, 3

0,6 (egenmassa)

 (1)

 (1)

T4.3

2, 3, 4

10 (totalmassa)

 (1)

 (1)


(1)  Det är inte nödvändigt att fastställa gränser för axlar i fordonskategorierna T3 och T4.3, eftersom de per definition har gränser för högsta tillåtna totalmassa och/eller egenmassa.”


BILAGA II

Direktiv 77/311/EEG skall ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I skall ändras på följande sätt:

i)

I punkt 3.2.2 skall ”7,25 km/h” ersättas med ”7,5 km/h”.

ii)

I punkt 3.3.1 skall ”7,25 km/h” ersättas med ”7,5 km/h”.

2.

I punkt 3.2.3 i bilaga II skall ”7,25 km/h” ersättas med ”7,5 km/h”.


BILAGA III

Bilaga I till direktiv 78/933/EEG skall ändras på följande sätt:

1.

I punkt 4.5.1 skall följande läggas till:

”Ytterligare körriktningsvisare är frivilliga.”

2.

Punkt 4.5.4.2 skall ersättas med följande:

”4.5.4.2.

I höjdled:

Över marken:

Inte lägre än 500 mm för körriktningsvisare i kategori 5.

Inte lägre än 400 mm för körriktningsvisare i kategorierna 1 och 2.

Inte högre än 1 900 mm för alla kategorier.

Om traktorns konstruktion gör det omöjligt att hålla sig inom detta högsta värde får den högsta punkten på den lysande ytan befinna sig vid 2 300 mm för körriktningsvisare i kategori 5, för körriktningsvisare i kategorierna 1 och 2 som ingår i arrangemang A, för körriktningsvisare i kategorierna 1 och 2 som ingår i arrangemang B och för körriktningsvisare i kategorierna 1 och 2 som ingår i arrangemang D. Avståndet får vara 2 100 mm för körriktningsvisare i kategorierna 1 och 2 som ingår i andra arrangemang.

Upp till 4 000 mm för frivilliga körriktningsvisare.”

3.

I punkt 4.7.4.2 skall ”2 100 mm” ersättas med ”2 300 mm”.

4.

I punkt 4.10.4.2 skall ”2 100 mm” ersättas med ”2 300 mm”.

5.

I punkt 4.14.5.2.2 skall ”2 100 mm” ersättas med ”2 300 mm”.

6.

Punkt 4.15.7 skall ersättas med följande:

”4.15.7

Får ’grupperas’.”


BILAGA IV

Direktiv 89/173/EEG skall ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2.2 skall följande punkter läggas till:

”2.2.6

Med normal användning avses användning av traktorn för det ändamål som tillverkaren avsett och av en operatör som är förtrogen med traktorns egenskaper och som iakttar informationen om användning, underhåll och säker hantering så som den specificeras av tillverkaren i instruktionsboken och genom märkningar på traktorn.

2.2.7

Med oavsiktlig kontakt avses oplanerad kontakt mellan en person och något farligt ställe till följd av personens handlande vid normal användning och normalt underhåll av traktorn.”

b)

I punkt 2.3.2 skall följande punkter läggas till:

”2.3.2.16

Heta ytor

Heta ytor som kan nås av operatören vid normal användning av traktorn skall skyddas eller förses med isolering. Detta gäller heta ytor som befinner sig nära fotsteg, handräcken, handtag och integrerade delar av traktorn som används för påstigning och som kan vidröras oavsiktligt.

2.3.2.17

Skydd över batterianslutning

Ojordade batterianslutningar skall skyddas mot oavsiktliga kortslutningar.”

2.

I punkt 1 i bilaga III A skall följande punkt läggas till:

”1.1.3

Fönsterrutor av styv plast är tillåtna för andra tillämpningar än vindrutor i enlighet med rådets direktiv 92/22/EEG (1) eller bilaga 14 till FN ECE-föreskrifter nr 43.

3.

Bilaga IV skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1.1 skall andra strecksatsen ersättas med följande:

”—

dragkrok (se bild 1 – ’Hitch-hook dimensions’ (dragkrokens mått) i standarden ISO 6489-1:2001)”

b)

I avsnitt 2 skall följande punkt 2.9 läggas till:

”2.9

För att hindra oavsiktligt frikopplande från öglan får avståndet mellan dragkroksänden och blockeringsanordningen inte överstiga 10 mm vid högsta dimensionerande last.”

c)

I tillägg 1 skall figur 3 och tillhörande text utgå.


(1)  EGT L 129, 14.5.1992, s. 11.”