4.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 33/82


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/1/EG

av den 18 januari 2006

om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 84/647/EEG av den 19 december 1984 om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (3) har ändrats på ett väsentligt sätt (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Ur makroekonomisk synvinkel innebär användning av hyrda fordon i vissa situationer optimalt utnyttjande av resurser genom att oekonomisk användning av produktionsfaktorer begränsas.

(3)

Ur mikroekonomisk synvinkel tillför denna möjlighet transportväsendet ett mått av flexibilitet och höjer sålunda produktiviteten hos berörda företag.

(4)

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga I del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med

a)

fordon: ett motorfordon, en släpvagn, en påhängsvagn eller en fordonskombination, avsedd uteslutande för varutransporter,

b)

hyrt fordon: ett fordon, som mot ersättning och för en bestämd tid i enlighet med ett kontrakt, ställs till förfogande för ett företag som bedriver godstransporter på väg som yrkesmässig trafik eller för egen räkning.

Artikel 2

1.   Varje medlemsstat skall för trafik mellan medlemsstater tillåta användning på sitt territorium av fordon, hyrda av företag som är registrerade på en annan medlemsstats territorium, under följande förutsättningar:

a)

Fordonet är registrerat eller satt i trafik i enlighet med den sistnämnda medlemsstatens lagstiftning.

b)

Kontraktet avser endast hyra av fordon utan förare och är inte förenat med något serviceavtal med samma företag som omfattar förar- eller följepersonal.

c)

Det hyrda fordonet står uteslutande till företagets förfogande under hyreskontraktets giltighetstid.

d)

Det hyrda fordonet körs av personal hos det företag som använder det.

2.   Att ovanstående villkor i punkt 1 a till d är uppfyllda skall framgå av nedannämnda dokument, som skall medfölja fordonet:

a)

Hyreskontraktet eller bestyrkt utdrag ur detta kontrakt, särskilt med uppgift om uthyrarens namn, hyresmannens namn, datum för kontraktets undertecknande, kontraktets giltighetstid och vilket fordon kontraktet avser.

b)

I det fall föraren inte är den person som hyr fordonet – förarens anställningsavtal eller bestyrkt utdrag ur detta avtal, särskilt med uppgift om arbetsgivarens namn, den anställdes namn, datum för avtalets undertecknande, avtalets giltighetstid eller aktuellt lönebesked.

Vid behov får de under a och b nämnda dokumenten ersättas med likvärdig handling, utställd av behörig myndighet i medlemsstaten.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att inhemska företag som utför godstransporter på väg får använda hyrda fordon, vilka registrerats eller satts i trafik enligt respektive hemlands lagstiftning, på samma villkor som fordon ägda av dessa företag, förutsatt att villkoren i artikel 2 är uppfyllda.

2.   Från föreskrifterna i punkt 1 får medlemsstaterna undanta transporter, bedrivna för egen räkning med fordon med en total tillåten vikt i lastat tillstånd på mer än 6 ton.

Artikel 4

Detta direktiv skall inte påverka föreskrifterna i en medlemsstat som antagit mindre restriktiva villkor för användning av hyrda fordon än som anges i artiklarna 2 och 3.

Artikel 5

Utan att artiklarna 2 och 3 påverkas, skall detta direktiv inte påverka tillämpningen av regler om

a)

marknaden för godstransporter på väg som bedrivs yrkesmässigt eller för egen räkning och därvid särskilt tillträde till marknaden samt, i synnerhet, inskränkningar genom kvoteringar avseende vägkapaciteter,

b)

priser och villkor för godstransporter på väg,

c)

hyresprisbildning,

d)

fordonsimport,

e)

villkor som reglerar rätten att bedriva verksamhet som uthyrare av fordon för godstransporter på väg.

Artikel 6

Direktiv 84/647/EEG skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning som anges i bilaga I del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till det här direktivet och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 7

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 18 januari 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

H. WINKLER

Ordförande


(1)  EUT C 108, 30.4.2004, s. 56.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 10 februari 2004 (EUT C 97 E, 22.4.2004, s. 66) och rådets beslut av den 8 december 2005.

(3)  EGT L 335, 22.12.1984, s. 72. Direktivet ändrat genom direktiv 90/398/EEG (EGT L 202, 31.7.1990, s. 46).

(4)  Se bilaga I del A.


BILAGA I

Del A

Upphävt direktiv och dess ändring

(hänvisningar i artikel 6)

Rådets direktiv 84/647/EEG

(EGT L 335, 22.12.1984, s. 72)

Rådets direktiv 90/398/EEG

(EGT L 202, 31.7.1990, s. 46)

Del B

Tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning

(hänvisningar i artikel 6)

Direktiv

Tidsfrister för införlivande

Direktiv 84/647/EEG

30 juni 1986

Direktiv 90/398/EEG

31 december 1990


BILAGA II

Jämförelsetabell

Direktiv 84/647/EEG

Detta direktiv

Artikel 1, inledningssatsen

Artikel 1, inledningssatsen

Artikel 1, första strecksatsen

Artikel 1 a

Artikel 1, andra strecksatsen

Artikel 1 b

Artikel 2, inledningssatsen

Artikel 2.1, inledningssatsen

Artikel 2, punkt 1 till 4

Artikel 2.1, a till d

Artikel 2, punkt 5, första stycket, inledningssatsen

Artikel 2.2, första stycket, inledningssatsen

Artikel 2, punkt 5, första stycket, a och b

Artikel 2.2, första stycket, a och b

Artikel 2, punkt 5, andra stycket

Artikel 2.2, andra stycket

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1

Artikel 4

Artikel 5, inledningssatsen

Artikel 5, inledningssatsen

Artikel 5, första strecksatsen

Artikel 5 a

Artikel 5, andra strecksatsen

Artikel 5 b

Artikel 5, tredje strecksatsen

Artikel 5 c

Artikel 5, fjärde strecksatsen

Artikel 5 d

Artikel 5, femte strecksatsen

Artikel 5 e

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Bilaga I

Bilaga II