25.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 88/68


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2006/243/GUSP

av den 20 mars 2006

om stöd för den verksamhet som bedrivs av den förberedande kommissionen inom ramen för organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar för utbildning och kapacitetsuppbyggnad för kontroll samt vid genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 december 2003 antog Europeiska rådet EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen, där kapitel III innehåller en förteckning över åtgärder som måste vidtas mot sådan spridning i EU och i tredjeländer.

(2)

Europeiska unionen genomför aktivt denna EU-strategi och verkställer de åtgärder som anges i kapitel III i denna, särskilt genom att frigöra ekonomiska resurser för att ge stöd till särskilda projekt som leds av multilaterala institutioner.

(3)

De stater som har undertecknat det fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar som antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 10 september 1996 har beslutat att i avvaktan på inrättandet av organisationen för fördraget inrätta en förberedande kommission med rättskapacitet för att genomföra fördraget i praktiken.

(4)

Den 17 november 2003 antog rådet gemensam ståndpunkt 2003/805/GUSP om universalisering och förstärkning av multilaterala avtal om icke-spridning av massförstörelsevapen och bärare. (1)

(5)

Ett snabbt ikraftträdande och en universalisering av fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar, samt ett stärkande av den förberedande kommissionens övervaknings- och kontrollsystem, är viktiga mål i EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen.

(6)

Den förberedande kommissionen har samma målsättningar som de som anges i skäl 4 och 5 och undersöker redan hur dess kontrollsystem bäst kan stärkas genom att man ger personalen från de signatärstater som medverkar i genomförandet av kontrollsystemet tillgång till lämplig sakkunskap och utbildning. Det är därför lämpligt att anförtro den förberedande kommissionen det tekniska genomförandet av denna gemensamma åtgärd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   I syfte att omedelbart och praktiskt genomföra några av inslagen i EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen skall Europeiska unionen stödja den verksamhet som bedrivs av den förberedande kommissionen inom ramen för organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (nedan kallad ”den förberedande kommissionen”) för utbildning och kapacitetsuppbyggnad för kontroll för att främja följande målsättningar:

Att öka driftsprestandan i den förberedande kommissionens kontrollsystem.

Att öka kapaciteten i de stater som undertecknat fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar att fullfölja kontrollskyldigheterna enligt fördraget och ge dem möjlighet att till fullo dra nytta av deltagande i fördragsordningen och eventuell civil och vetenskaplig tillämpning.

2.   Den förberedande kommissionens projekt, som överensstämmer med åtgärder inom EU:s strategi, skall ha följande målsättningar:

Att tillhandahålla utbildning för att bygga upp kapaciteten inom den förberedande kommissionens kontrollsystem.

Att tillhandahålla elektronisk, interaktiv tillgång till utbildning och tekniska arbetsmöten och fortlöpande tillgång till utbildningsmoduler.

Projektet skall genomföras till gagn för alla stater som undertecknat fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar.

En utförlig projektbeskrivning återfinns i bilagan.

Artikel 2

1.   Ordförandeskapet skall, biträtt av rådets generalsekreterare/den höge representanten för GUSP, ansvara för genomförandet av denna gemensamma åtgärd, i fullt samförstånd med Europeiska gemenskapernas kommission.

2.   Kommissionen skall se till att de ekonomiska bidragen enligt artikel 3 används på rätt sätt.

3.   Det tekniska genomförandet av det projekt som anges i artikel 1.2 skall anförtros den föreberedande kommissionen, vilken skall utföra denna uppgift på ordförandeskapets ansvar och under generalsekreterarens/den höge representantens överinseende. Generalsekreteraren/den höge representanten skall i detta syfte ingå lämpliga överenskommelser med den förberedande kommissionen.

Artikel 3

1.   Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av det projekt som anges i artikel 1.2 skall vara 1 133 000 euro.

2.   Förvaltningen av de utgifter som enligt punkt 1 finansieras över Europeiska unionens allmänna budget skall omfattas av gemenskapens förfaranden och bestämmelser som gäller budgeten, med förbehåll för att eventuell förfinansiering inte skall vara Europeiska gemenskapens egendom.

3.   Kommissionen skall för genomförandet av de utgifter som anges i punkt 1 ingå en särskild finansieringsöverenskommelse med den förberedande kommissionen i enlighet med organisationens regler och föreskrifter. Det skall i den fastställas att den förberedande kommissionen skall säkerställa att EU-bidraget lyfts fram i proportion till sin storlek.

Artikel 4

Ordförandeskapet skall, biträtt av rådets generalsekreterare/den höge representanten, regelbundet rapportera till rådet om genomförandet av denna gemensamma åtgärd genom rapporter utarbetade av den förberedande kommissionen. Kommissionen skall fullt ut delta i uppgifterna och informera om de finansiella delarna av genomförandet av det projekt som anges i artikel 1.2.

Artikel 5

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Den upphör att gälla femton månader efter antagandet.

Artikel 6

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 20 mars 2006.

På rådets vägnar

U. PLASSNIK

Ordförande


(1)  EUT L 302, 20.11.2003, s. 34.


BILAGA

EU:s stöd till verksamhet som bedrivs av den förberedande kommissionen inom ramen för organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar för utbildning och kapacitetsuppbyggnad för kontroll samt vid genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

1.   Beskrivning

Den förberedande kommissionen inrättar för närvarande ett globalt kontrollsystem bestående av 321 övervakningsstationer, 16 referenslaboratorier, det internationella datacentret (IDC) samt en resurs för inspektion på plats. En viktig egenskap hos systemet är att det är decentraliserat och att de uppgifter som stationerna samlat in skickas till signatärstaterna tillsammans med material från IDC för slutlig analys samt att inspektionsgrupperna för inspektioner på plats kommer att sättas samman utifrån en internationell lista. Systemet bygger därför på att det finns experter tillgängliga i signatärstaterna för att sköta stationerna och via de nationella datacentren utnyttja uppgifter från det internationella övervakningssystemet (IMS) och material från IDC samt på att det finns resurser tillgängliga för inspektionsgrupperna för inspektioner på plats.

För att öka kapaciteten i de länder som har undertecknat fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar att fullfölja sina kontrollskyldigheter enligt fördraget och ge dem möjlighet att till fullo dra nytta av deltagande i fördragsordningen har den förberedande kommissionen alltsedan den inrättades framhållit vikten av utbildning och kapacitetsuppbyggnad. Ny informations- och kommunikationsteknik erbjuder förutom traditionella utbildningsmetoder en rad möjligheter att i framtiden förbättra och bredda kapacitetsuppbyggnaden.

Utbildningsprojektet via Internet är globalt till sin natur. Det kommer att nå alla länder som undertecknat fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar och tillhandahålla behöriga användare elektronisk, interaktiv tillgång till utbildning och tekniska arbetsmöten och även en fortlöpande tillgång till utbildningsmoduler genom den förberedande kommissionens högutvecklade kommunikationssystem.

2.   Projektbeskrivning

Ett pilotprojekt inleddes i november 2005 för att undersöka vilka tekniska alternativ som finns att tillgå för utsändning och konferens på nätet samt för datorbaserad utbildning med utvalda signatärstater i alla regioner. Utifrån resultaten från denna pilotfas, där man särskilt kommer att uppmärksamma de skilda tekniska miljöer i vilka utbildning via Internet bör kunna användas, kommer metoder, teknisk infrastruktur och huvudinnehållet i kapacitetsuppbyggnadsinsatserna att utvecklas.

Projektet kommer att omfatta utveckling och genomförande av kapacitetsuppbyggnad baserat på följande koncept:

Datorbaserad utbildning/självstudier.

Datorbaserad utbildning/självstudier ger utrymme för ett visst interagerande samt för fortlöpande tillgång till utbildningsmoduler för den behörige användaren. Denna utbildningsform tar lång tid att utveckla eftersom ett ”storyboard” måste utformas, granskas, utprövas och revideras många gånger innan den når de studerande. Om undervisningsmaterialet inte ändras särskilt mycket kan detta vara en effektiv metod att ge ett enhetligt utbildningsmaterial till en bred publik. Exempelvis behöver personalen vid de nationella datacentren få en grundläggande förtrogenhet med de koncept och redskap som används av den förberedande kommissionens provisoriska sekretariat. De som skall delta i inspektionerna på plats (Integrerad fältövning 2008) kommer att behöva utbildas i stort antal.

Efter pilotfasen, som finansieras genom bilaterala frivilliga bidrag, kommer projektet att genomföras i följande två faser:

Fas 1: Utveckling av en systemprototyp för e-lärande och datorprogram för utbildning

Resultaten av pilotfasen bör göra det möjligt att ta fram ett koncept som uppfyller de potentiella mottagarnas olika krav, såväl tekniskt som innehållsmässigt.

Prototypmoduler för datorbaserad utbildning kommer att tas fram och utprövas.

De komponenter som bör övervägas för distansundervisning skall omfatta följande:

Utbildningsmoduler via Internet för systemelement.

Utbildningspaket och kursavsnitt som presenterar statisk information eller fullt utvecklade processer.

Tillhandahållande av utbildningsmaterial, inklusive teknisk och politisk dokumentation tillgänglig på en webbplats.

Testsystem där stationsoperatörer kan göra fingerade körningar som rör rutinmässiga drifts- och underhållsförfaranden.

Praktisk utbildning i Geotool byggd på handledning. Detta kan ingå i en förberedande utbildning för en mer specialiserad utbildning.

Utbildningsmoduler för deltagarna i den integrerade fältövningen för inspektioner på plats.

Fas 2: Slutligt framtagande av datorprogrammen för utbildning

Under fas 2 kommer alla återstående moduler för den datorbaserade utbildningen att utvecklas och tillämpas. Framtagningen av innehållet i vissa moduler kommer att delegeras till de partnerinstitutioner i signatärstaterna som anlitats vid framtagningen av den teknik och de förfaranden som har använts inom den förberedande kommissionen. I de moduler som tas fram under fas 2 kommer man att kunna utnyttja den erfarenhet man fått från framtagningen av en prototyp under fas 1.

Man planerar en bred utvärdering efter utvecklings- och tillämpningsfasen för att kunna finslipa metoder och teknik alltefter de potentiella mottagarnas olika behov. För detta ändamål kommer en särskild utvärderingsmekanism att läggas till den förberedande kommissionens fortlöpande utvärdering av utbildnings- och kapacitetsuppbyggnadsverksamheten. Ett antal signatärstater från samtliga regioner kommer att uppmanas att under hela projektet nära samarbeta med den förberedande kommissionen och ge återkoppling om hur kapacitetsuppbyggnadsprodukterna fungerar. Särskilt behöver den del av projektet som rör den datorbaserade undervisningen genomgå flera utprövnings- och utvärderingsvändor innan en slutprodukt kan tas i bruk.

Projektresultat

Ökat antal utbildade experter för utprövning, utvärdering och tillfällig användning av kontrollsystemet i enlighet med fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar.

Förbättrad förberedelse av deltagarna inför arbetsmöten.

Ökat antal deltagare och bättre spridning och genomförande av slutsatser från tekniska arbetsmöten.

Förbättrad tillgång till utbildningsmoduler oberoende av tidszoner och av den mottagande statens tekniska utveckling.

Tillhandahållande av utbildning och kapacitetsuppbyggnad på elektronisk väg till alla signatärstater.

3.   Varaktighet

Projektet med de två på varandra följande faserna beräknas totalt pågå under femton månader.

4.   Mottagare

Mottagare av utbildning via Internet är alla stater som undertecknat fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar. Dessa staters kapacitet att genomföra detta fördrag och dess kontrollsystem och att fullt ut delta i den förberedande kommissionens arbete är av grundläggande betydelse för att fördraget skall kunna fungera på rätt sätt. Den språkliga mångfalden i de mottagande länderna kommer att ägnas vederbörlig uppmärksamhet och vid behov kommer man att ge utbildningsmodulerna på olika språk.

5.   Genomförandeorgan

Den förberedande kommissionen kommer att få i uppdrag att genomföra projektet. Projektet kommer att genomföras direkt av personal vid den förberedande kommissionens provisoriska tekniska sekretariat, experter eller entreprenörer från den förberedande kommissionens signatärstater. När det gäller entreprenörer skall den förberedande kommissionens eventuella upphandling av varor, entreprenader eller tjänster inom ramen för denna gemensamma åtgärd genomföras enligt den förberedande kommissionens tillämpliga regler och förfaranden, i enlighet med Europeiska gemenskapens bidragsavtal med den förberedande kommissionen.

6.   Övriga medverkande

Projekten kommer till 100 % att finansieras genom denna gemensamma åtgärd. Experter från den förberedande kommissionens signatärstater kan betraktas som övriga medverkande. Dessa kommer att arbeta i enlighet med de fastställda reglerna för den förberedande kommissionens verksamhet.

7.   Beräknade budgetbehov

EU:s bidrag kommer att täcka hela genomförandet de två faserna i projektet som beskrivs i denna bilaga. De beräknade kostnaderna är följande:

Fas 1 (parametrar, framtagning av en prototyp samt utprövning av de första modulerna):

519 400 euro

Fas 2 (framtagning av de återstående modulerna, utprövning och utvärdering av modulerna med utvalda mottagare):

580 600 euro

Dessutom ingår en reserv för oförutsedda utgifter på cirka 3 % av de stödberättigande kostnaderna (med ett sammanlagt belopp på 33 000 euro).

8.   Finansiellt referensbelopp för att täcka kostnaderna för projektet

Den totala kostnaden för projektet är 1 133 000 euro.