8.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/2


RÅDETS BESLUT

av den 28 november 2006

om ersättande av en suppleant i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

(2006/C 298/02)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå (1), särskilt artikel 8, och

av följande skäl:

(1)

Genom sina beslut av den 3 juni 2002 (2) och den 29 april 2004 (3) utnämnde rådet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för perioden till och med den 2 juni 2005. Denna period har förlängts i enlighet med artikel 1.5 i förordning (EG) nr 1112/2005.

(2)

En plats som suppleant i kategorin företrädare för regeringen har blivit ledig i nämnda styrelse till följd av Bo Barrefelts avgång.

(3)

Den svenska regeringen har föreslagit en kandidat till den lediga platsen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Anna-Lena Hultgård Sancini utnämns till suppleant i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån som ersättare för Bo Barrefelt under återstoden av mandatperioden, dvs. till dess att en ny styrelse har utsetts i enlighet med artikel 1.5 i förordning (EG) nr 1112/2005.

Utfärdat i Bryssel den 28 november 2006.

På rådets vägnar

E. HEINÄLUOMA

Ordförande


(1)  EGT L 216, 20.8.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1643/95 (EGT L 156, 7.7.1995, s. 1) och förordning (EG) nr 1112/2005 (EUT L 184, 15.7.2005, s. 5).

(2)  EGT C 161, 5.7.2002, s. 5.

(3)  EUT C 116, 30.4.2004, s. 16.