29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/98


RÅDETS BESLUT

av den 20 december 2006

om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett bilateralt avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter

(2006/1012/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har för gemenskapens räkning förhandlat fram ett bilateralt avtal om förlängning med ett år av giltighetstiden för det gällande bilaterala avtalet med Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter och protokollen till detta, med vissa ändringar rörande de kvantitativa begränsningarna.

(2)

Detta bilaterala avtal bör tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2007 i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för ingåendet slutförs och under förutsättning att även Republiken Vitryssland tillämpar avtalet provisoriskt,

(3)

Det föreslagna avtalet bör undertecknas på gemenskapens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med förbehåll för att det senare ingås bemyndigas rådets ordförande att utse den eller de personer som skall ha rätt att på Europeiska gemenskapens vägnar underteckna avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter.

Artikel 2

Texten till avtalet genom skriftväxling åtföljer detta beslut. Med förbehåll för principen om ömsesidighet skall det tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2007 i avvaktan på dess formella ingående.

Artikel 3

1.   Om Republiken Vitryssland inte uppfyller sina skyldigheter enligt artikel 2.4 i avtalet kommer kvoten för 2007 att minskas till samma nivå som för 2006.

2.   Beslutet att tillämpa punkt 1 skall fattas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 3030/93 av den 12 oktober 1993 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land (1).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Det träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EGT L 275, 8.11.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 35/2006 (EUT L 7, 12.1.2006, s. 8).


AVTAL

genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter

[Hälsningsfras]

1.

Jag får härmed hänvisa till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter, paraferat den 1 april 1993, senast ändrat och förlängt genom det avtal genom skriftväxling som paraferades den 11 november 2005 (nedan kallat ”avtalet”).

2.

Med hänsyn till att avtalet löper ut den 31 december 2006 och i enlighet med artikel 19.1 i avtalet har Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland enats om en förlängning av avtalets giltighetstid med en period om ytterligare ett år, under förutsättning att följande ändringar och villkor antas:

2.1

Artikel 19.1 i avtalet skall ha följande lydelse:

”Detta avtal träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna till varandra anmält att de förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet har slutförts. Avtalet skall tillämpas till och med den 31 december 2007.”

2.2

Bilaga II, i vilken de kvantitativa begränsningarna för export från Republiken Vitryssland till Europeiska gemenskapen anges, skall ersättas med tillägg 1 till denna skrivelse.

2.3

Bilagan till protokoll C, i vilken de kvantitativa begränsningarna för export från Republiken Vitryssland till Europeiska gemenskapen efter passiv förädling i Republiken Vitryssland fastställs, skall för perioden 1 januari–31 december 2007 ersättas med tillägg 2 till denna skrivelse.

2.4

Importen till Vitryssland av textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Europeiska gemenskapen skall 2007 omfattas av tullar som inte är högre än de som fastställs för 2003 i tillägg 4 till det avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland som paraferades den 11 november 1999.

Om inte dessa tullsatser tillämpas skall gemenskapen ha rätt att för återstoden av avtalets löptid på proportionell grundval återinföra de kvantitativa begränsningar som var tillämpliga för 2006 i enlighet med den skriftväxling som paraferades den 11 november 2005.

3.

Om Republiken Vitryssland skulle bli medlem av Världshandelsorganisationen (WTO) innan detta avtal löper ut skall WTO:s avtal och regler tillämpas från och med dagen för Republiken Vitrysslands anslutning till WTO.

4.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar ovanstående. Om så är fallet träder detta avtal genom skriftväxling i kraft den första dagen i den månad som följer på den månad då parterna underrättat varandra om att de rättsliga förfaranden som krävs för avtalets ikraftträdande har avslutats. I avvaktan på att så sker skall avtalet tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2007, under förutsättning att det tillämpas ömsesidigt.

Högaktningsfullt

På Europeiska rådets vägnar

Tillägg 1

”BILAGA II

Vitryssland

Kategori

Enhet

Kvot fr.o.m. den 1 januari 2007

Grupp IA

1

ton

1 585

2

ton

6 600

3

ton

242

Grupp IB

4

1 000 styck

1 839

5

1 000 styck

1 105

6

1 000 styck

1 705

7

1 000 styck

1 377

8

1 000 styck

1 160

Grupp IIA

9

ton

363

20

ton

329

22

ton

524

23

ton

255

39

ton

241

Grupp IIB

12

1 000 par

5 959

13

1 000 styck

2 651

15

1 000 styck

1 726

16

1 000 styck

186

21

1 000 styck

930

24

1 000 styck

844

26/27

1 000 styck

1 117

29

1 000styck

468

73

1 000styck

329

83

ton

184

Grupp IIIA

33

ton

387

36

ton

1 309

37

ton

463

50

ton

207

Grupp IIIB

67

ton

356

74

1 000 styck

377

90

ton

208

Grupp IV

115

ton

114

117

ton

2 310

118

ton

471”

Tillägg 2

”BILAGA TILL PROTOKOLL C

Kategori

Enhet

Fr.o.m. den 1 januari 2007

4

1 000 styck

5 399

5

1 000 styck

7 526

6

1 000 styck

10 037

7

1 000 styck

7 534

8

1 000 styck

2 565

12

1 000 styck

5 072

13

1 000 styck

795

15

1 000 styck

4 400

16

1 000 styck

896

21

1 000 styck

2 927

24

1 000 styck

754

26/27

1 000 styck

3 668

29

1 000 styck

1 487

73

1 000 styck

5 700

83

ton

757

74

1 000 styck

994”

[Hälsningsfras]

Jag bekräftar mottagandet av Er skrivelse av den … med följande lydelse:

”[Hälsningsfras]

1.

Jag får härmed hänvisa till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter, paraferat den 1 april 1993, senast ändrat och förlängt genom det avtal genom skriftväxling som paraferades den 11 november 2005 (nedan kallat ’avtalet’).

2.

Med hänsyn till att avtalet löper ut den 31 december 2006 och i enlighet med artikel 19.1 i avtalet har Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland enats om en förlängning av avtalets giltighetstid med en period om ytterligare ett år, under förutsättning att följande ändringar och villkor antas:

2.1

Artikel 19.1 i avtalet skall ha följande lydelse:

’Detta avtal träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna till varandra anmält att de förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet har slutförts. Avtalet skall tillämpas till och med den 31 december 2007.’

2.2

Bilaga II, i vilken de kvantitativa begränsningarna för export från Republiken Vitryssland till Europeiska gemenskapen anges, skall ersättas med tillägg 1 till denna skrivelse.

2.3

Bilagan till protokoll C, i vilken de kvantitativa begränsningarna för export från Republiken Vitryssland till Europeiska gemenskapen efter passiv förädling i Republiken Vitryssland fastställs, skall för perioden 1 januari–31 december 2007 ersättas med tillägg 2 till denna skrivelse.

2.4

Importen till Vitryssland av textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Europeiska gemenskapen skall 2007 omfattas av tullar som inte är högre än de som fastställs för 2003 i tillägg 4 till det avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland som paraferades den 11 november 1999.

Om inte dessa tullsatser tillämpas skall gemenskapen ha rätt att för återstoden av avtalets löptid på proportionell grundval återinföra de kvantitativa begränsningar som var tillämpliga för 2006 i enlighet med den skriftväxling som paraferades den 11 november 2005.

3.

Om Republiken Vitryssland skulle bli medlem av Världshandelsorganisationen (WTO) innan detta avtal löper ut skall WTO:s avtal och regler tillämpas från och med dagen för Republiken Vitrysslands anslutning.

4.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar ovanstående. Om så är fallet träder detta avtal genom skriftväxling i kraft den första dagen i den månad som följer på den månad då parterna underrättat varandra om att de rättsliga förfaranden som krävs för avtalets ikraftträdande har avslutats. I avvaktan på att så sker skall avtalet tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2007, under förutsättning att det tillämpas ömsesidigt.

Högaktningsfullt”

Jag bekräftar att mitt lands regering godtar innehållet i Er skrivelse.

Högaktningsfullt

På Republiken Vitrysslands regerings vägnar