30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 397/14


RÅDETS BESLUT

av den 18 december 2006

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om fastställande av en ram för samarbete inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor

(2006/964/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 149 och 150 jämförda med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Genom sitt beslut av den 24 oktober 2005 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla med Kanadas regering om ett avtal om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor.

(2)

Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Kanadas regering enligt förhandlingsdirektiven i bilagan till ovannämnda beslut.

(3)

Gemenskapen och Kanada förväntar sig att dra ömsesidig nytta av detta samarbete, vilket från gemenskapens sida måste vara ett komplement till de bilaterala programmen mellan medlemsstaterna och Kanada och tillföra ett europeiskt mervärde.

(4)

Avtalet undertecknades på Europeiska gemenskapens vägnar den 5 december 2006, med förbehåll för att det eventuellt ingås vid en senare tidpunkt.

(5)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om fastställande av en ram för samarbete inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor godkänns på gemenskapens vägnar.

2.   Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Europeiska gemenskapens delegation vid den gemensamma kommitté som avses i artikel 6 i avtalet skall bestå av en representant för kommissionen biträdd av en representant för varje medlemsstat.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som skall ha rätt att lämna det meddelande som avses i artikel 12.1 i avtalet.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2006.

På rådets vägnar

Ordförande

J.-E. ENESTAM


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om inrättande av en samarbetsram inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

KANADAS REGERING,

å andra sidan,

nedan gemensamt kallade ”parterna”,

SOM NOTERAR att det i den förklaring om förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering som Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Kanadas regering antog den 22 november 1990 särskilt hänvisas till stärkandet av det ömsesidiga samarbetet inom olika områden som direkt påverkar deras medborgares nuvarande och framtida välfärd, exempelvis utbyte och gemensamma projekt inom utbildning och kultur, inbegripet utbyten på högskolenivå och för ungdomar,

SOM NOTERAR att det i den gemensamma politiska förklaringen och handlingsplanen mellan Kanada och EU som antogs den 17 december 1996 anges att det för att förnya banden grundade på gemensam kultur och gemensamma värderingar kommer parterna att uppmuntra till kontakter på alla nivåer mellan invånarna i de bägge länderna, särskilt bland ungdomar, och att parterna i den gemensamma handlingsplanen som bilagts förklaringen uppmuntras att ytterligare stärka sitt samarbete genom det avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om upprättande av ett samarbetsprogram inom högre utbildning och yrkesinriktad utbildning som ratificerades 1996,

SOM NOTERAR att det i partnerskapsagendan mellan EU och Kanada, som antogs vid toppmötet mellan EU och Kanada den 18 mars 2004, hänvisas till behovet av att söka nya sätt att knyta band mellan våra folk, särskilt genom att vidga omfattningen på Kanadas och Europeiska unionens utbytesprogram för ungdomar och genom att undersöka möjligheter att förstärka och vidga samarbetet mellan Europeiska gemenskapen och Kanada i samband med förnyandet av det avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om förlängning av ett samarbetsprogram inom högre utbildning och yrkesinriktad utbildning som ratificerades i mars 2001,

SOM NOTERAR att det i den gemensamma förklaring som antogs vid toppmötet mellan EU och Kanada den 19 juni 2005 också hänvisas till avsikten hos EU:s och Kanadas ledarskap att förnya, förstärka och vidga omfattningen på avtalet om förnyande av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesinriktad utbildning som ratificerades 2001, särskilt genom att lägga till samarbete i ungdomsfrågor, samt att stärka akademiskt samarbete och transatlantiska utbyten mellan våra medborgare,

SOM HYSER fullständig respekt för Europeiska gemenskapens medlemsstaters ansvar och för Kanadas provinsers och territoriers lagstiftningsbefogenheter på utbildningsområdet, samt för utbildningsanstalternas självständighet,

SOM BEAKTAR att antagandet och genomförandet av 1996 och 2001 års avtal om högre utbildning och yrkesinriktad utbildning förverkligar åtagandena i förklaringen mellan EU och Kanada, och att samarbetet varit ytterst gynnsamt för bägge parter,

SOM ERKÄNNER att utbildning är av avgörande betydelse för att utveckla enskilda människors resurser så att de kan delta i den globala kunskapsbaserade ekonomin,

SOM INSER att samarbetetet kring högre utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor bör komplettera andra relevanta initiativ till samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Kanada,

SOM ERKÄNNER vikten av att beakta relevanta initiativ inom högre utbildning och yrkesinriktad utbildning som genomförs av internationella organisationer verksamma inom dessa områden, t.ex. OECD, Unesco och Europarådet,

SOM INSER att parterna har ett gemensamt intresse av samarbete inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor som ett led i det vidare samarbete som bedrivs mellan Europeiska unionen och Kanada,

SOM FÖRVÄNTAR SIG att ge ömsesidiga fördelar genom samarbete inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor,

SOM INSER att det finns behov av att bredda tillgången till olika slags verksamhet som får stöd enligt detta avtal, särskilt verksamhet inom yrkesutbildning och ungdomsfrågor,

SOM ÖNSKAR förnya den formella grunden till fortsatt samarbete inom högre utbildning och yrkesinriktad utbildning,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom detta avtal inrättas en ram för samarbete inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor mellan Europeiska gemenskapen och Kanada.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal avses med

1)

inrättning för högre utbildning: alla inrättningar som enligt någondera partens tillämpliga rätt eller praxis utfärdar kvalifikationer eller examensbevis på en nivå för högre utbildning, oavsett vad en sådan inrättning kallas,

2)

inrättning för yrkesinriktad utbildning: alla typer av offentliga, halvoffentliga eller privata organ, som oavsett vad dessa kallas, enligt någondera partens tillämpliga rätt eller praxis utformar eller genomför yrkesinriktad utbildning, vidareutbildning, fortbildning eller omskolning som bidrar till kvalifikationer som de behöriga myndigheterna erkänner,

3)

studerande: alla som deltar i kurser eller utbildningsprogram som anordnas av inrättningar för högre utbildning eller yrkesinriktad utbildning enligt definitionerna i denna artikel, och som erkänns eller stöds ekonomiskt av de behöriga myndigheterna,

4)

ungdomsfrågor: verksamhetsområden som har anknytning till icke-formellt och informellt lärande under medverkan av ungdomsorganisationer, andra ungdomssammanslutningar, ungdomsarbetare, ungdomsledare och andra aktörer som arbetar för eller med ungdomar.

Artikel 3

Mål

1.   Detta avtals allmänna mål skall vara att

a)

främja ömsesidig förståelse mellan EU:s och Kanadas folk och ge dem bättre kunskaper om varandras språk, kulturer och institutioner, och att

b)

förbättra kvaliteten på mänskliga resurser både i EU och Kanada genom att ge människor de kunskaper som behövs för att kunna anta utmaningarna i den globala kunskapsbaserade ekonomin.

2.   Detta avtals särskilda mål skall vara att

a)

stärka det mervärde som Europeiska gemenskapens och Kanadas deltagande i det transatlantiska samarbetet innebär för den högre och den yrkesinriktade utbildningen samt för ungdomar,

b)

medverka till transatlantiska utbyten mellan EU:s och Kanadas medborgare,

c)

bidra till utvecklingen av högskolor och yrkesutbildningsanstalter samt av ungdomsstrukturer och ungdomsorganisationer,

d)

främja och/eller vidareutveckla partnerskap mellan olika aktörer verksamma inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning samt ungdomsfrågor i EU och i Kanada,

e)

medverka till att utveckla enskilda personers yrkesroll samtidigt som avtalets allmänna mål fullföljs,

f)

utveckla möjligheter till dialog och utbyten om ungdomsfrågor och ungdomsarbete.

3.   Detta avtals operativa mål skall vara att

a)

stödja samarbetet mellan universitet, högskolor och yrkesutbildningsinstitut i syfte att främja och ta fram gemensamma kursprogram och verka för studerandes rörlighet,

b)

förbättra kvaliteten på studerandes transatlantiska rörlighet genom att främja öppenhet, ömsesidigt erkännande av kvalifikationer och studieperioder, och där så är lämpligt möjlighet att överföra studiemeriter,

c)

stödja samarbetet mellan offentliga och privata organisationer som är verksamma inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor i syfte att främja diskussion och erfarenhetsutbyte i olika politiska frågor,

d)

stödja yrkesverksammas transatlantiska rörlighet (inklusive yrkesverksamma som genomgår fortbildning) i syfte att uppnå bättre ömsesidig förståelse för och kunskaper i frågor som gäller förbindelserna mellan EU och Kanada,

e)

stödja samarbetet mellan ungdomsstrukturer och ungdomsorganisationer samt ungdomsarbetare, unga ledare och andra aktörer på ungdomsområdet och därigenom verka för utbyte av goda lösningar och utveckling av nätverk.

Artikel 4

Principer

Samarbete som avses i detta avtal skall bedrivas enligt följande principer:

1.

Fullständig respekt för Europeiska gemenskapens medlemsstaters ansvar och för Kanadas provinsers och territoriers lagstiftningsbefogenheter på utbildningsområdet, samt för utbildningsinrättningarnas självständighet.

2.

Övergripande jämvikt av fördelarna från den verksamhet som bedrivs enligt detta avtal.

3.

Brett deltagande från alla Europeiska gemenskapens olika medlemsstater och Kanadas provinser och territorier.

4.

Erkännande av Europeiska gemenskapens och Kanadas kulturella, sociala och ekonomiska mångfald.

5.

Förbättrat samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Kanada samt komplementaritet med bilaterala program mellan Europeiska gemenskapens medlemsstater och Kanada, samt andra av Europeiska gemenskapens och Kanadas program och initiativ inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor.

Artikel 5

Samarbete

Samarbetet skall bedrivas enligt den verksamhet som anges i bilagan, vilken utgör en integrerad del av detta avtal.

Artikel 6

Gemensam kommitté

1.   En gemensam kommitté inrättas härmed. Den skall bestå av lika många företrädare för vardera parten.

2.   Den gemensamma kommittén skall ha till uppgift att

a)

granska det samarbete som planeras enligt detta avtal,

b)

rapportera till parterna om samarbetets nivå, tillstånd och effektivitet i enlighet med detta avtals mål och principer,

c)

dela med sig av information om nya rön, politiska riktlinjer, nya tendenser och nyskapande metoder med anknytning till högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor.

3.   Den gemensamma kommittén skall sträva efter att sammanträda vartannat år, och sammanträdena skall hållas växelvis i Europeiska unionen och i Kanada. Andra sammanträden kan hållas enligt gemensam överenskommelse.

4.   Beslut av den gemensamma kommittén skall fattas i samförstånd. Protokollet skall justeras av de personer som av vardera parten utsetts att gemensamt ansvara för ordförandeskapet vid mötet, och det skall tillsammans med rapporten göras tillgängligt för den gemensamma samarbetskommitté som inrättats enligt 1976 års ramavtal om kommersiellt och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Kanada samt för berörda ministrar hos varje part.

Artikel 7

Övervakning och utvärdering

Programmet skall övervakas och utvärderas på lämpligt sätt och i samarbete, vilket vid behov får leda till att samarbetet ges en ny inriktning mot bakgrund av behov eller möjligheter som framkommer under genomförandet.

Artikel 8

Finansiering

1.   Samarbetet skall vara beroende av tillgången på anslagna medel och av tillämpliga lagar och andra författningar, politiska riktlinjer och program i Europeiska gemenskapen och i Kanada. Finansiering kommer att ske på grundval av lika stora insatser av vardera parten.

2.   Varje part skall direkt tillhandahålla medel

när det gäller Europeiska gemenskapen: till medborgare i någon av Europeiska gemenskapens medlemsstater eller personer som av en medlemsstat erkänns ha officiell status som permanent bosatta,

när det gäller Kanada: till dess egna medborgare och permanent bosatta enligt definitionerna i kanadensisk rätt.

3.   Kostnader som den gemensamma kommittén ådrar sig eller som uppkommer på dess vägnar skall bäras av den part som medlemmarna ansvarar inför. Utgifter för annat än resa och uppehälle, och som är direkt knutna till kommitténs möten, skall täckas av värdparten.

Artikel 9

Inresa för anställda

Vardera parten skall på alla rimliga sätt anstränga sig för att underlätta inresa till och utresa från sitt territorium för anställda och studerande, samt införsel och utförsel av material och utrustning från den andra parten i samband med verksamheten enligt detta avtal, i enlighet med respektive lagar och andra författningar.

Artikel 10

Andra avtal

1.   Detta avtal skall inte påverka samarbete som kan komma att bedrivas enligt andra avtal mellan parterna.

2.   Detta avtal skall inte påverka befintliga eller framtida bilaterala avtal mellan enskilda medlemsstater i Europeiska gemenskapen och Kanada på de områden som detta avtal omfattar.

Artikel 11

Avtalets territoriella tillämpning

Detta avtal skall, å ena sidan, tillämpas på de territorier där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt och enligt de villkor som fastställs i fördraget och, å andra sidan, på Kanadas territorium.

Artikel 12

Slutbestämmelser

1.   Varje part skall skriftligen meddela den andra om sitt samtycke till att bindas av detta avtal. Detta avtal skall träda i kraft den första dagen i månaden efter den dag då den sista parten lämnat detta meddelande till den andra.

2.   Detta avtal skall vara giltigt i åtta år, varefter det kan förlängas genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

3.   Detta avtal får ändras genom ömsesidig skriftlig överenskommelse mellan parterna.

4.   Ändringar eller förlängningarskall göras skriftligen och skall träda i kraft den dag som parterna bestämmer.

5.   Detta avtal får när som helst skriftligen sägas upp av endera parten med tolv månaders uppsägningstid. Om detta avtal upphör att gälla eller sägs upp skall detta inte påverka giltigheten eller varaktigheten för eventuella redan befintliga överenskommelser som träffats enligt avtalet eller de skyldigheter som upprättats i enlighet med bilagan till detta avtal.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Detta avtal har upprättats i Helsingfors den 5 december 2006 i två originalexemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, varvid alla texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu Rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

För Kanadas regering

Image

BILAGA

INSATSER

1.   Insatser för högre utbildning och yrkesinriktad utbildning

1.1   Parterna skall ge stöd till inrättningar för högre utbildning och yrkesinriktad utbildning som bildar gemensamma EG/Kanada-konsortier för bedrivande av gemensamma projekt inom högre utbildning och yrkesinriktad utbildning.

1.2   Varje gemensamt konsortium skall bildas av ett multilateralt partnerskap omfattande inrättningar från minst två av Europeiska gemenskapens medlemsstater och minst två kanadensiska provinser eller territorier.

1.3   Verksamheten inom gemensamma konsortier bör normalt omfatta transatlantisk rörlighet för studerande inom gemensamma utbildningar, ömsesidigt erkännande av meriter samt språk- och kulturförberedelser, varvid syftet bör vara lika stora flöden åt bägge hållen.

1.4   Prioriteringar och bidragsberättigande ämnesområden för gemensamma EG/Kanada-konsortier skall överenskommas gemensamt av varje parts behöriga myndigheter.

1.5   Parterna får lämna ekonomiskt stöd för studerandes rörlighet till gemensamma konsortier av inrättningar för högre utbildning och/eller yrkesinriktad utbildning som har visat sig hålla särskilt hög kvalitet i genomförandet av gemensamma projekt som finansierats av parterna.

2.   Ungdomsinsatser

Parterna får lämna ekonomiskt stöd till verksamhet som omfattar ungdomsstrukturer, organisationer, ungdomsarbetare, unga ledare och andra aktörer på ungdomsområdet. Verksamheten kan inbegripa seminarier, utbildning, observation och studiebesök på arbetsplatser, och avse särskilda ämnen såsom medborgarskap, kulturell mångfald, samhällsarbete/volontärtjänst och erkännande av icke-formellt och informellt lärande.

3.   Kompletterande insatser

3.1   Parterna får ge stöd till ett begränsat antal kompletterande insatser i enlighet med avtalets mål, inbegripet utbyte av erfarenheter och god praxis, sammanslagning av resurser och e-baserat material inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor.

3.2   Parterna får lämna ekonomiskt stöd till politiskt inriktade åtgärder som involverar organisationer med verksamhet inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor, omfattande undersökningar, konferenser, seminarier, arbetsgrupper, workshops för utveckling av yrkesrollen, riktmärkning och övergripande utbildningsfrågor, såsom erkännande av kvalifikationer och överföring av studiemeriter inom det europeiska systemet för överföring av studiemeriter, ECTS.

3.3   Parterna får lämna ekonomiskt stöd till rörlighet för yrkesverksamma (inklusive nyutexaminerade och yrkesverksamma som genomgår fortbildning) som vill följa kortvariga studier eller kurser för att utveckla sina kunskaper på områden av särskild betydelse för förbindelserna mellan EG och Kanada, vilka parterna anger.

3.4   Parterna får lämna ekonomiskt stöd till en alumniförening som omfattar studerande som deltagit i utbyten anordnade av EG/Kanada-konsortier inom högre utbildning och yrkesinriktad utbildning. Denna alumniförening kan drivas av en eller flera organisationer som parterna utser gemensamt.

Förvaltning av insatserna

1.   Varje part får lämna ekonomiskt stöd till insatser enligt detta avtal.

2.   Insatserna skall förvaltas av behöriga tjänstemän hos varje part. Dessa åligganden kan omfatta

fastställande av regler och förfaranden för inlämning av förslag, inklusive utarbetande av gemensamma riktlinjer för sökande,

fastställande av tidsfrister för offentliggörande av inbjudan att lämna förslag, inlämning och val av förslag,

tillhandahållande av information om insatser enligt detta avtal och genomförande av dem,

utnämning av akademiska rådgivare och experter, även för oberoende bedömning av förslag,

rekommendationer till varje parts behöriga myndigheter om vilka projekt som bör finansieras,

ekonomisk förvaltning,

samarbete inom övervakning och utvärdering.

3.   I regel kommer Europeiska gemenskapen att ge stöd (inklusive stipendier) som utnyttjas av projektpartner i EG, medan Kanada kommer att ge stöd till kanadensiska projektpartner.

TEKNISKA STÖDÅTGÄRDER

Parterna skall anslå medel för upphandling av tjänster för genomförande av avtalet på bästa sätt; i synnerhet får parterna anordna seminarier, symposier och andra expertmöten, göra utvärderingar, offentliggöra handlingar och sprida information med anknytning till detta.