14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/50


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 december 2006

om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i Kanada, Nya Zeeland och Förenta staterna

[delgivet med nr K(2006) 6441]

(Text av betydelse för EES)

(2006/925/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (1), särskilt artikel 8.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 92/452/EEG av den 30 juli 1992 om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen (2) fastställs att medlemsstaterna endast får importera embryon från tredjeländer när dessa har samlats in, behandlats och lagrats av embryosamlingsgrupper som finns i förteckningen i det beslutet.

(2)

Kanada har begärt att en ny embryoproduktionsgrupp skall läggas till i förteckningen bland uppgifterna om landet.

(3)

Nya Zeeland har begärt att en ändring görs av namnet på ett center bland uppgifterna om landet.

(4)

Förenta staterna har begärt att ändringar görs av vissa närmare uppgifter om vissa embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper bland uppgifterna om landet.

(5)

Kanada, Nya Zeeland och Förenta staterna har lämnat garantier för att de relevanta bestämmelserna i direktiv 89/556/EEG följs och att de berörda embryosamlingsgrupperna officiellt har godkänts för export till gemenskapen av veterinärmyndigheterna i dessa länder.

(6)

Beslut 92/452/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 92/452/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2006/60/EG (EUT L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  EGT L 250, 29.8.1992, s. 40. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/706/EG (EUT L 291, 21.10.2006, s. 40).


BILAGA

Bilagan till beslut 92/452/EEG skall ändras på följande sätt:

a)

Följande rad skall läggas till för Kanada:

”CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc.

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr Richard Rémillard”

b)

Raden för Nya Zeelands embryosamlingsgrupp nr NZEB11 skall ersättas med följande:

”NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock”

c)

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 02TX107 E1428 skall ersättas med följande:

”US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr Stacy Smitherman”

d)

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 99TX104 E874 skall ersättas med följande:

”US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller”

e)

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 96TX088 E928 skall ersättas med följande:

”US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller”

f)

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 91TX012 E948 skall ersättas med följande:

”US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South

Castroville, TX 78009

Dr Sam Castleberry”