5.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 215/26


RÅDETS BESLUT

av den 18 juli 2006

om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

(2006/544/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 128.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén,

med beaktande av sysselsättningskommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

(1)

I reformen av Lissabonstrategin under 2005 lades tonvikten på tillväxt och sysselsättning. De riktlinjer för sysselsättningen (4) som ingår i den europeiska sysselsättningsstrategin och de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken (5) antogs som ett integrerat paket, vilket betyder att den europeiska sysselsättningsstrategin har den viktigaste rollen i genomförandet av de sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiska målen i Lissabonstrategin.

(2)

Europeiska unionen måste mobilisera alla lämpliga nationella resurser och gemenskapsresurser – inbegripet sammanhållningspolitiken – inom Lissabonstrategins tre dimensioner (den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga) för att bättre kunna utnyttja synergin inom en allmän ram för hållbar utveckling.

(3)

Riktlinjerna för sysselsättningen och de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken bör ses över i sin helhet endast vart tredje år, medan uppdateringen av dem under de mellanliggande åren till och med 2008 fortfarande bör vara strikt begränsad för att garantera den grad av stabilitet som är nödvändig för ett effektivt genomförande.

(4)

Granskningen av medlemsstaternas nationella reformprogram i kommissionens årliga lägesrapport och i den gemensamma sysselsättningsrapporten visar att medlemsstaterna bör fortsätta att göra allt för att ta itu med följande prioriterade områden:

Att få in och behålla fler människor på arbetsmarknaden, öka utbudet av arbetskraft och modernisera systemen för socialt skydd.

Att förbättra arbetstagares och företags anpassningsförmåga.

Att öka investeringarna i humankapital genom bättre utbildning och färdigheter.

(5)

Europeiska rådet framhöll vid mötet den 23 och 24 mars 2006 den centrala roll som sysselsättningspolitiken spelar inom ramen för Lissabonagendan och att det är nödvändigt att öka sysselsättningstillfällena för prioriterade kategorier inom ramen för en livscykelstrategi. I detta sammanhang godkände Europeiska rådet den europeiska jämställdhetspakten, som ytterligare bör förstärka jämställdhetsperspektivets profil och påskynda förbättringen av kvinnors utsikter och möjligheter på en bred front.

(6)

Undanröjandet av hinder för arbetstagares rörlighet i enlighet med fördragen, inbegripet anslutningsfördragen, bör förstärka den inre marknadens funktion och stödja dess tillväxt- och sysselsättningspotential.

(7)

Mot bakgrund av såväl kommissionens granskning av de nationella reformprogrammen som Europeiska rådets slutsatser bör ett effektivt och skyndsamt genomförande sättas i fokus med särskilt beaktande av överenskomna kvantitativa mål i enlighet med riktlinjerna för sysselsättningen för 2005–2008 och i linje med Europeiska rådets slutsatser.

(8)

Medlemsstaterna bör beakta riktlinjerna för sysselsättningen när de planerar sitt utnyttjande av gemenskapens finansiering, särskilt genom Europeiska socialfonden.

(9)

Med hänsyn till att riktlinjerna utgör ett integrerat paket bör medlemsstaterna fullt ut genomföra de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik enligt bilagan till beslut 2005/600/EG skall fortsätta att gälla under 2006 och skall beaktas av medlemsstaterna i deras sysselsättningspolitik.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 18 juli 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  Yttrande av den 4 april 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrande av den 17 maj 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Yttrande av den 27 april 2006.

(4)  Rådets beslut 2005/600/EG av den 12 juli 2005 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (EUT L 205, 6.8.2005, s. 21).

(5)  Rådets rekommendation 2005/601/EG av den 12 juli 2005 om de allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och gemenskapens ekonomiska politik (2005–2008) (EUT L 205, 6.8.2005, s. 28).