15.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/25


RÅDETS BESLUT

av den 11 juli 2006

i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Sloveniens införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2007

(2006/495/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 122.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av kommissionens rapport (1),

med beaktande av Europeiska centralbankens rapport (2),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (3),

med beaktande av rådets diskussion på stats- eller regeringschefsnivå, och

av följande skäl:

(1)

Den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen (EMU) inleddes den 1 januari 1999. Rådsmötet i Bryssel den 3 maj 1998 på stats- eller regeringschefsnivå beslutade att Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal och Finland uppfyllde de nödvändiga villkoren för att införa den gemensamma valutan den 1 januari 1999 (4).

(2)

Rådet beslutade den 19 juni 2000 att Grekland uppfyllde de nödvändiga villkoren för att införa den gemensamma valutan den 1 januari 2001 (6).

(3)

Enligt punkt 1 i protokollet om vissa bestämmelser angående Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland fogat till fördraget anmälde Förenade kungariket att det inte avsåg att gå över till den tredje etappen i EMU den 1 januari 1999. Denna anmälan har inte ändrats. I enlighet med punkt 1 i protokollet om vissa bestämmelser angående Danmark fogat till fördraget och det beslut som fattades av stats- eller regeringscheferna i Edinburgh i december 1992 har Danmark anmält till rådet att det inte kommer att delta i den tredje etappen i EMU. Danmark har inte begärt att det förfarande som avses i artikel 122.2 i fördraget skall inledas.

(4)

Sverige har genom beslut 1998/317/EG undantag enligt artikel 122 i fördraget. I enlighet med artikel 4 i 2003 års anslutningsakt (7) har Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien undantag enligt artikel 122 i fördraget.

(5)

Europeiska centralbanken (ECB) inrättades den 1 juli 1998. Det europeiska monetära systemet ersattes med en växelkursmekanism som inrättades genom Europeiska rådets resolution av den 16 juni 1997 om införande av en växelkursmekanism i tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen (8). Förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (ERM II) fastställdes i ett avtal av den 1 september 1998 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (9).

(6)

I artikel 122.2 i fördraget fastställs förfaranden för att upphäva de berörda medlemsstaternas undantag. Enligt denna artikel skall kommissionen och ECB rapportera till rådet i enlighet med förfarandet i artikel 121.1 i fördraget åtminstone en gång vartannat år eller på begäran av en medlemsstat med undantag. Den 2 mars 2006 inkom Slovenien med en formell begäran om konvergensbedömning.

(7)

Medlemsstaternas nationella lagstiftning, inklusive de nationella centralbankernas stadgar, skall vid behov anpassas för att säkerställa förenlighet med artiklarna 108 och 109 i fördraget och stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, nedan kallad ECBS-stadgan. Kommissionens och ECB:s rapporter tillhandahåller en detaljerad bedömning av huruvida lagstiftningen i Slovenien är förenlig med artiklarna 108 och 109 i fördraget och ECBS-stadgan.

(8)

I enlighet med artikel 1 i protokollet om konvergenskriterier, som det hänvisas till i artikel 121 i fördraget, innebär kriteriet för prisstabilitet enligt artikel 121.1 första strecksatsen i fördraget att en medlemsstat under en tid av ett år före granskningen skall uppvisa en hållbar prisutveckling och en genomsnittlig inflationstakt som inte med mer än 1,5 procentenhet överstiger inflationstakten i de högst tre medlemsstater som har uppnått de bästa resultaten i fråga om prisstabilitet. När det gäller kriteriet för prisstabilitet mäts inflationen med hjälp av det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) som definieras i rådets förordning (EG) nr 2494/95 (10). För att kunna bedöma kriteriet för prisstabilitet har medlemsstaternas inflation mätts som den procentuella förändringen av det aritmetiska medelvärdet av tolvmånadersindexet i förhållande till det aritmetiska medelvärdet för tolvmånadersindexet för föregående period. Under den ettårsperiod som gick ut i mars 2006 var de tre medlemsstaterna med bäst resultat i fråga om prisstabilitet Sverige, Finland och Polen med en inflationstakt på 0,9 %, 1,0 % respektive 1,5 %. I kommissionens och ECB:s rapporter beräknades referensvärdet som det enkla aritmetiska medelvärdet av inflationstakten i de tre medlemsstater med bäst resultat i fråga om prisstabilitet plus 1,5 procentenheter. På grundval av detta uppgick referensvärdet under den ettårsperiod som löpte ut i mars 2006 till 2,6 %.

(9)

I enlighet med artikel 2 i protokollet om konvergenskriterier innebär kriteriet om den offentliga sektorns finanser enligt artikel 121.1 andra strecksatsen i fördraget att medlemsstaten vid tidpunkten för granskningen inte får vara föremål för något beslut av rådet enligt artikel 104.6 i fördraget om att ett alltför stort underskott föreligger.

(10)

I enlighet med artikel 3 i protokollet om konvergenskriterier innebär kriteriet om deltagande i Europeiska monetära systemet enligt artikel 121.1 tredje strecksatsen i fördraget att kursrörelserna för en medlemsstats valuta skall ha legat inom det normala fluktuationsutrymmet enligt Europeiska monetära systemets växelkursmekanism, utan att allvarliga spänningar har uppstått, under minst de senaste två åren före granskningen. Särskilt skall medlemsstaten inte på eget initiativ ha devalverat sin valutas bilaterala centralkurs i förhållande till någon annan medlemsstats valuta under denna period. Sedan den 1 januari 1999 skall bedömningen av hur väl växelkurskriteriet uppfylls ske inom ramen för ERM II. Kommissionen och ECB har i sina bedömningar av hur väl växelkurskriteriet är uppfyllt granskat den tvåårsperiod som gick ut i april 2006.

(11)

I enlighet med artikel 4 i protokollet om konvergenskriterier innebär kriteriet om konvergens i räntesatserna enligt artikel 121.1 fjärde strecksatsen i fördraget att en medlemsstat under en tid av ett år före granskningen skall ha haft en genomsnittlig långfristig nominell räntesats som inte med mer än två procentenheter överstiger motsvarande räntesats i de högst tre medlemsstater som har uppnått de bästa resultaten i fråga om prisstabilitet. När det gäller kriteriet om konvergens i räntesatserna användes räntan på jämförbara 10-åriga referensobligationer. För att bedöma i vilken utsträckning kriteriet om räntesatser uppfylls beräknades ett referensvärde i kommissionens och ECB:s rapporter i form av det enkla aritmetiska medelvärdet av den nominella långfristiga räntesatsen i de tre medlemsstater som hade uppnått de bästa resultaten i fråga om prisstabilitet plus två procentenheter. På grundval av detta uppgick referensvärdet under den ettårsperiod som gick ut i mars 2006 till 5,9 %.

(12)

I enlighet med artikel 5 i protokollet om konvergenskriterier skall kommissionen tillhandahålla det statistiska underlag som används i den aktuella bedömningen av hur väl konvergenskriterierna uppfylls. Kommissionen har tillhandahållit de uppgifter som krävs för utarbetandet av detta förslag. Uppgifter om de offentliga finanserna tillhandahölls av kommissionen på grundval av medlemsstaternas rapporter som lämnades in senast den 1 april 2006 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 3605/93 av den 22 november 1993 om tillämpningen av det protokoll om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (11).

(13)

På grundval av rapporter från kommissionen och ECB om hur väl Slovenien fullgör sina förpliktelser avseende den ekonomiska och monetära unionen drar kommissionen följande slutsatser:

 

Sloveniens nationella lagstiftning, inklusive den nationella centralbankens stadgar, är förenlig med artiklarna 108 och 109 i fördraget och ECBS-stadgan.

 

När det gäller huruvida Slovenien uppfyller de konvergenskriterier som avses i de fyra strecksatserna i artikel 121.1 i fördraget är följande att notera:

Den genomsnittliga inflationstakten i Slovenien under ettårsperioden fram till och med mars 2006 låg på 2,3 procent, vilket är lägre än referensvärdet, och den kommer troligen att fortsätta att göra det under de närmaste månaderna.

Slovenien är inte föremål för något rådsbeslut om att det föreligger ett alltför stort offentligt underskott.

Slovenien har varit medlem i ERM II sedan den 28 juni 2004. Under tvåårsperioden fram till och med april 2006 har den slovenska tolarn (SIT) inte utsatts för några allvarliga spänningar och Slovenien har inte på eget initiativ devalverat tolarns bilaterala centralkurs i förhållande till euron.

Under ettårsperioden fram till och med mars 2006 uppgick den långfristiga räntesatsen i Slovenien i genomsnitt till 3,8 % vilket är lägre än referensvärdet.

 

Slovenien har uppnått en hög grad av varaktig konvergens med hänsyn till dessa kriterier.

 

Slovenien uppfyller följaktligen de nödvändiga villkoren för att införa den gemensamma valutan.

(14)

I enlighet med artikel 122.2 i fördraget skall rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen besluta vilka medlemsstater med undantag som uppfyller de nödvändiga villkoren för att införa den gemensamma valutan och upphäva undantagen för de berörda medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Slovenien uppfyller de nödvändiga villkoren för att införa den gemensamma valutan. Sloveniens undantag enligt artikel 4 i 2003 års anslutningsakt upphävs från och med den 1 januari 2007.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 11 juli 2006.

På rådets vägnar

E. HEINÄLUOMA

Ordförande


(1)  Rapporten antogs den 16 maj 2006.

(2)  Rapporten antogs den 15 maj 2006.

(3)  Yttrande av den 15 juni 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(4)  Rådets beslut 1998/317/EG av den 3 maj 1998 i enlighet med artikel 121j.4 () i fördraget (EGT L 139, 11.5.1998, s. 30).

(5)  

Anm. Titeln på beslut 98/317/EG har anpassats med hänsyn till omnumereringen av artiklarna i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen i enlighet med artikel 12 i Amsterdamfördraget. Den ursprungliga hänvisningen var artikel 109j.4 i fördraget.

(6)  Rådets beslut 2000/427/EG av den 19 juni 2000 i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Greklands införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2001 (EGT L 167, 7.7.2000, s. 19).

(7)  EUT L 236, 23.9.2003, s. 33.

(8)  EGT C 236, 2.8.1997, s. 5.

(9)  EGT C 345, 13.11.1998, s. 6. Avtalet ändrat genom avtalet av den 14 september 2000 (EGT C 362, 16.12.2000, s. 11).

(10)  Rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex (EGT L 257, 27.10.1995, s. 1). Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(11)  EGT L 332, 31.12.1993, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2103/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 1).