28.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 115/35


RÅDETS BESLUT

av den 10 april 2006

om utnämning av en österrikisk suppleant i Regionkommittén

(2006/307/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263,

med beaktande av den österrikiska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 24 januari 2006 beslut 2006/116/EG om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2006 till och med den 25 januari 2010 (1).

(2)

En plats som suppleant i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Ferdinand EBERLE har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till suppleant i Regionkommittén under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2010, utnämns

Elisabeth ZANON

Landeshauptmannstellvertreterin von Tirol

som ersättare för Ferdinand EBERLE.

Artikel 2

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Det får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 10 april 2006.

På rådets vägnar

U. PLASSNIK

Ordförande


(1)  EUT L 56, 25.2.2006, s. 75.