21.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 82/14


RÅDETS BESLUT

av den 18 juli 2005

om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling av API- och PNR-data

(2006/230/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Den 7 mars 2005 bemyndigade rådet kommissionen att på gemenskapens vägnar förhandla om ett avtal med Kanada om behandling av förhandsinformation om passagerare (Advance Passenger Information, API) och passageraruppgifter (Passenger Name Records, PNR), och överföring av sådan information till Kanadas gränsförvaltning (Canada Border Service Agency, CBSA).

(2)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling av API- och PNR-data godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som skall ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för gemenskapen (2).

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 2005.

På rådets vägnar

J. STRAW

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.21.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 82/15


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling av förhandsinformation om passagerare och passageraruppgifter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH KANADA, nedan kallade ”parterna”:

SOM ERKÄNNER vikten av att grundläggande fri- och rättigheter, särskilt integritetsskyddet, iakttas och att dessa värden inte kränks vid förebyggande eller bekämpande av terrorism eller därmed förknippad brottslighet eller annan allvarlig gränsöverskridande brottslighet, t.ex. organiserad brottslighet,

SOM BEAKTAR Kanadas krav på att lufttrafikföretag som transporterar personer till Kanada skall lämna förhandsinformation (Advance Passenger Information, nedan förkortat API) och passageraruppgifter (Passenger Name Records, nedan förkortat PNR) till behörig kanadensisk myndighet, i den mån uppgifterna har samlats in och lagrats i lufttrafikföretagets automatiserade boknings- och avgångskontrollsystem,

SOM BEAKTAR Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (1), särskilt artikel 7 c,

SOM BEAKTAR den behöriga myndighetens åtaganden i fråga om behandlingen av lufttrafikföretagens API- och PNR-data (nedan kallade ”åtagandena”),

SOM BEAKTAR att kommissionen i enlighet med artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG har beslutat (nedan kallat ”beslutet”) att den behöriga kanadensiska myndigheten skall anses tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för de API- och PNR-data som överförs från Europeiska gemenskapen (nedan kallad ”gemenskapen”) om passagerarflyg till Kanada, i enlighet med de relevanta åtaganden som åtföljer respektive beslut,

SOM BEAKTAR de reviderade API-riktlinjer som har antagits av Världstullorganisationen, IATA och Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO),

SOM ÅTAR SIG att arbeta tillsammans för att bistå ICAO i utarbetandet av en multilateral standard för överföring av PNR-data från kommersiella flygbolag,

SOM BEAKTAR att bilaga I till detta avtal kan ändras genom ett förenklat förfarande, särskilt i syfte att uppnå ömsesidighet mellan parterna,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1.   Syftet med detta avtal är att API- och PNR-data om personer på berörda resor skall tillhandahållas utan att grundläggande fri- och rättigheter, särskilt den personliga integriteten, kränks.

2.   Med berörd resa avses en flygning från en parts territorium till den begärande partens territorium utförd av ett lufttrafikföretag.

Artikel 2

Behöriga myndigheter

Den begärande partens behöriga myndighet är den myndighet i Kanada eller Europeiska unionen som ansvarar för behandlingen av API- och PNR-data om personer på berörda resor i enlighet med bilaga I till detta avtal, som utgör en integrerad del av avtalet.

Artikel 3

Behandling av API- och PNR-data

1.   Parterna är överens om att API- och PNR-data om personer på berörda resor skall behandlas i enlighet med den mottagande behöriga myndighetens åtaganden.

2.   Åtagandena innehåller föreskrifter och förfaranden för överföring och skydd av de API- och PNR-data om personer på berörda resor som överförs till en behörig myndighet.

3.   Den behöriga myndigheten skall behandla mottagna API- och PNR-data och de personer på berörda resor som uppgifterna avser i enlighet med tillämplig lagstiftning och konstitutionella krav och utan diskriminering, särskilt på grund av nationalitet och/eller bosättningsland.

Artikel 4

Tillgång till uppgifter och möjlighet att göra rättelser och anmärkningar

1.   Den behöriga myndigheten skall ge personer som befinner sig utanför myndighetens geografiska behörighetsområde, och som berörs av API- och PNR-data som behandlas i enlighet med detta avtal, tillgång till uppgifterna och tillfälle att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller införande av en anmärkning om att rättelse begärts.

2.   Den behöriga myndigheten skall ge personer som befinner sig utanför dess geografiska behörighetsområde tillgång till uppgifterna och tillfälle att begära rättelse eller införande av anmärkning på ett sätt som motsvarar det som erbjuds personer som befinner sig inom myndighetens geografiska behörighetsområde.

Artikel 5

Behandlingsplikt i fråga om API- och PNR-data

1.   Vid avtalets tillämpning inom gemenskapen skall, i fråga om behandling av personuppgifter, lufttrafikföretag som utför berörda resor från gemenskapen till Kanada behandla API- och PNR-data i sina automatiserade boknings- och avgångskontrollsystem på det sätt som den behöriga kanadensiska myndigheten begär i enlighet med kanadensisk rätt. Bilaga II till detta avtal, som utgör en integrerad del av avtalet, innehåller en lista över de PNR-data som lufttrafikföretag som utför berörda resor skall överföra till den behöriga kanadensiska myndigheten.

2.   Punkt 1 gäller endast så länge beslutet är tillämpligt, och upphör att gälla den dag beslutet upphävs, upphävs tills vidare eller löper ut utan att förnyas.

Artikel 6

Gemensam kommitté

1.   En gemensam kommitté inrättas härmed; kommittén skall bestå av företrädare för båda parter, och parterna skall på diplomatisk väg underrätta varandra om vilka företrädare som har utsetts. Tid, plats och dagordning för den gemensamma kommitténs möten skall fastställas med båda parters samtycke. Det första mötet skall äga rum inom sex månader från det att detta avtal har trätt i kraft.

2.   Kommittén skall bland annat ha i uppgift att

a)

vara ett informationsforum i fråga om avtalets tillämpning och därmed förknippade frågor,

b)

i den mån det är möjligt lösa tvister i fråga om avtalets tillämpning och därmed förknippade frågor,

c)

organisera den gemensamma utvärdering som avses i artikel 8, och fastställa närmare bestämmelser för dess genomförande,

d)

anta sin arbetsordning.

3.   Parterna får i den gemensamma kommittén komma överens om att ändra bilaga I till detta avtal; sådana ändringar träder i kraft dagen för överenskommelsen.

Artikel 7

Tvistlösning

Parterna skall på endera partens begäran snarast samråda om tvister som inte har kunnat lösas i den gemensamma kommittén.

Artikel 8

Gemensamma utvärderingar

I enlighet med bilaga III, som utgör en integrerad del av avtalet skall parterna årligen eller med annat överenskommet intervall gemensamt utvärdera avtalets tillämpning och därmed förknippade frågor, inklusive tillägg som ICAO:s utfärdande av relevanta PNR-riktlinjer.

Artikel 9

Ikraftträdande, ändringar och upphävande av avtalet

1.   Detta avtal träder i kraft efter det att parterna utväxlat underrättelser om fullbordande av de förfaranden som krävs för dess ikraftträdande. Avtalet träder i kraft dagen för den andra underrättelsen.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.3 kan detta avtal ändras genom ett avtal mellan parterna. Sådana ändringar träder i kraft 90 dagar efter det att parterna har utväxlat underrättelser om fullbordandet av relevanta inhemska förfaranden.

3.   Parterna kan när som helst säga upp detta avtal skriftligen med en uppsägningstid på minst 90 dagar.

Artikel 10

Detta avtal är inte avsett att avvika från eller ändra parternas lagstiftning.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Upprättat i Luxemburg den tredje oktober tjugohundrafem i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka alla texter är lika giltiga. Vid betydelseskillnader mellan språkversionerna skall den engelska och franska versionen ha företräde.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


(1)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA I

Behöriga myndigheter

Den behöriga myndighet som avses i artikel 3 skall i fråga om Kanada vara Kanadas gränsförvaltning (Canada Border Services Agency, CBSA).


BILAGA II

Följande PNR-data skall samlas in

1.

Bokningsnummer (PNR-nummer)

2.

Bokningsdatum

3.

Planerat resdatum

4.

Namn

5.

Andra namn i PNR-registret

6.

Alla former av betalningsinformation

7.

Faktureringsadress

8.

Telefonnummer

9.

Hela resrutten för aktuell PNR

10.

Uppgifter om bonusprogram (endast antal miles och adresser)

11.

Resebyrå

12.

Resehandläggare

13.

Delade PNR-data

14.

Biljettuppgifter

15.

Biljettnummer

16.

Stolsnummer

17.

Datum då biljetten utfärdades

18.

Passagerare som tidigare inte har checkat in (no show)

19.

Bagagelappsnummer

20.

Passagerare som tidigare har checkat in utan bokning (go show)

21.

Information om vilket säte passageraren haft

22.

Enkelbiljetter

23.

Eventuella APIS-uppgifter

24.

Standby

25.

Ordning vid incheckning


BILAGA III

Gemensamma utvärderingar

Parterna skall före utvärderingen underrätta varandra om vilka som skall företräda parten vid utvärderingen. En part kan även företrädas av myndigheter som sysslar med uppgifts- eller integritetsskydd, tull, invandring, underrättelsetjänst, polisiär verksamhet, gränssäkerhet eller luftfartssäkerhet, och av experter från Europeiska unionens medlemsstater.

Om inte annat följer av tillämplig rätt skall den som deltar i utvärderingsarbetet iaktta den tystnadsplikt som gäller för diskussionerna och genomgå lämplig säkerhetsprövning. Tystnadsplikten hindrar dock inte parterna från att rapportera om utvärderingens resultat till behöriga organ, inklusive Kanadas parlament och Europaparlamentet.

Parterna skall gemensamt fastställa närmare bestämmelser för utvärderingen.